Raksta ID: 291073 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maz? uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un papildu m?c?bu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Programmat?r? Microsoft Excel ir pieejamas vair?kas dialogu lapu vad?klas, kas ir noder?gas, sarakst? atlasot vienumus. Vad?klas var b?t, piem?ram, sarakstlodzi?i, kombin?tie lodzi?i, skait?t?jpogas un ritjoslas.

Papildinform?ciju par veidlapas vad?kl?m programmat?r? Excel skatiet rakst? P?rskats par darblapas veidlap?m, veidlapas vad?kl?m un ActiveX vad?kl?m.

Papildindorm?cija

T?l?k ir aprakst?ts, k? lietot sarakstlodzi?us, kombin?tos lodzi?us, skait?t?jpogas un ritjoslas. Piem?ros ir izmantoti saraksti, ??nas saites un funkcija Indekss.

Cilnes Izstr?d?t?js iesp?jo?ana

Lai programmat?r? Excel 2010 izmantotu veidlapas vad?klas, ir j?iesp?jo cilne Izstr?d?t?js. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775315
 2. Kreisaj? r?t? noklik??iniet uz Lentes piel?go?ana.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775316
 3. Sada?as Galven?s cilnes labaj? pus? atz?m?jiet izv?les r?ti?u Izstr?d?t?js un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Lai programmat?r? Excel 2007 lietotu veidlapas vad?klas, ir j?iesp?jo cilne Izstr?d?t?js. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz pogas Microsoft Office un p?c tam noklik??iniet uz Excel opcijas.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775317
 2. Noklik??iniet uz Pamata, atz?m?jiet izv?les r?ti?u R?d?t lent? izstr?d?t?ja cilni un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775319

Saraksta, ??nas saites un indeksa iestat??ana

 1. Jaun? darblap? ierakstiet ??dus vienumus diapazon? no ??nas H1 l?dz ??nai H20:
     H1: Skritu?slidas
     H2: Videokase?u ierakst?t?js
     H3: Galds
     H4: Kr?ze
     H5: Automa??na
     H6: Ve?as mazg?jam? ma??na
     H7: Ra?e?u palai?anas iek?rta
     H8: Velosip?ds
     H9: T?lrunis
     H10: Svece
     H11: Konfekte
     H12: Ska?ru?i
     H13: Kleita
     H14: Sega
     H15: ??v?t?js
     H16: ?it?ra
     H17: ??v?t?js
     H18: R?ku komplekts
     H19: Videokase?u ierakst?t?js
     H20: Cietais disks
  					
 2. ??n? A1 ierakstiet ??du formulu:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Sarakstlodzi?a piem?rs

 1. Lai programmat?r? Excel 2010 un Excel 2007 pievienotu sarakstlodzi?u, noklik??iniet uz cilnes Izstr?d?t?js, grup? Vad?klas noklik??iniet uz Ievietot un p?c tam sada?? Veidlapas vad?klas noklik??iniet uz Sarakstlodzi?a veidlapa (vad?kla).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775320


  Lai sarakstlodzi?u pievienotu programm? Excel 2003 un jaun?k?s programmas Excel versij?s, r?kjosl? Veidlapas noklik??iniet uz pogas Sarakstlodzi??. Ja r?kjosla Veidlapas nav redzama, izv?ln? Skats nor?diet uz R?kjoslas un p?c tam noklik??iniet uz Veidlapas.
 2. Darblap? noklik??iniet viet?, kur v?laties pievienot sarakstlodzi?a kreiso aug??jo st?ri, un p?c tam velciet sarakstlodzi?u l?dz tai vietai, kur v?laties pievienot sarakstlodzi?a apak??jo labo st?ri. T?l?k sniegtaj? piem?r? ir aprakst?ts, k? izveidot sarakstlodzi?u no ??nas B2 l?dz ??nai E10.
 3. Grup? Vad?klas noklik??iniet uz Rekviz?ti.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775322
 4. Log? Objekta format??ana ierakstiet t?l?k nor?d?to inform?ciju un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  1. Lai nor?d?tu saraksta diapazonu, log? Ievades diapazons ierakstiet H1:H20.
  2. Lai ??n? G1 ievietotu skaitlisku v?rt?bu (atkar?b? no t?, kur? vienums ir atlas?ts sarakst?), log? ??nas saite ierakstiet G1.

   Piez?me. Formul? INDEX() tiek izmantota v?rt?ba G1, lai atgrieztu pareizo saraksta vienumu.
  3. Sada?? Atlases tips p?rliecinieties, ka ir atlas?ta opcija Viena.

   Piez?me. Opcijas Vair?kas un Papla?in?juma ir noder?gas tikai tad, ja saraksta v?rt?bu atgrie?anai izmantojat proced?ru Microsoft Visual Basic for Applications. ?emiet v?r? ar? to, ka, atz?m?jot izv?les r?ti?u Telpisks ?nojums, sarakstlodzi?am tiek pievienots telpisks izskats.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2775324
 5. Sarakstlodzi?? ir j?b?t redzamam vienumu sarakstam. Lai lietotu sarakstlodzi?u, noklik??iniet uz jebkuras ??nas t?, lai sarakstlodzi?? netiktu atlas?ts. Ja noklik??in?sit uz sarakst? ietvert? vienuma, ??nas G1 skaitlis tiks atjaunin?ts, nor?dot sarakst? atlas?t? vienuma poz?ciju. ??n? A1 redzamaj? formul? INDEX ?is skaitlis tiek izmantots vienuma nosaukuma par?d??anai.

Kombin?t? lodzi?a piem?rs

 1. Lai programmat?r? Excel 2010 un Excel 2007 pievienotu kombin?to lodzi?u, noklik??iniet uz cilnes Izstr?d?t?js, noklik??iniet uz Ievietot un p?c tam sada?? Veidlapas vad?klas noklik??iniet uz Kombin?tais lodzi??.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775326


  Lai kombin?to lodzi?u pievienotu programmat?r? Excel 2003 un jaun?k?s programmat?ras Excel versij?s, r?kjosl? Veidlapas noklik??iniet uz pogas Kombin?tais lodzi??.
 2. Darblap? noklik??iniet viet?, kur v?laties pievienot kombin?t? lodzi?a kreiso aug??jo st?ri, un p?c tam velciet kombin?to lodzi?u l?dz tai vietai, kur v?laties pievienot kombin?t? lodzi?a apak??jo labo st?ri. T?l?k sniegtaj? piem?r? ir aprakst?ts, k? izveidot kombin?to lodzi?u no ??nas B2 l?dz ??nai E2.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775328
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz kombin?t? lodzi?a un p?c tam noklik??iniet uz Format?t vad?klu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775329
 4. Ierakstiet t?l?k nor?d?to inform?ciju un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  1. Lai nor?d?tu saraksta diapazonu, log? Ievades diapazons ierakstiet H1:H20.
  2. Lai ??n? G1 ievietotu skaitlisku v?rt?bu (atkar?b? no t?, kur? vienums ir atlas?ts sarakst?), log? ??nas saite ierakstiet G1.

   Piez?me. Formul? INDEX v?rt?ba G1 tiek izmantota, lai atgrieztu pareizo saraksta vienumu.
  3. Log? Nolai?am?s rindi?as ierakstiet 10. ?is ieraksts nosaka to, cik vienumu b?s redzami pirms ritjoslas lieto?anas p?r?jo vienumu skat??anai.

   Piez?me. Izv?les r?ti?a Telpisks ?nojums nav oblig?ti j?atz?m?. Atz?m?jot ?o izv?les r?ti?u, nolai?amajam vai kombin?tajam lodzi?am tiek pievienots telpisks izskats.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2775331
 5. Nolai?amaj? vai kombin?taj? lodzi?? ir j?b?t redzamam vienumu sarakstam. Lai lietotu nolai?amo vai kombin?to lodzi?u, noklik??iniet uz jebkuras ??nas t?, lai objekts netiktu atlas?ts. Ja noklik??in?sit uz nolai?amaj? vai kombin?taj? lodzi?? ietvert? vienuma, ??nas G1 skaitlis tiks atjaunin?ts, nor?dot sarakst? atlas?t? vienuma poz?ciju. ??n? A1 redzamaj? formul? INDEX ?is skaitlis tiek izmantots vienuma nosaukuma par?d??anai.

Skait?t?jpogas piem?rs

 1. Lai programmat?r? Excel 2010 un Excel 2007 pievienotu skait?t?jpogu, noklik??iniet uz cilnes Izstr?d?t?js, noklik??iniet uz Ievietot un p?c tam sada?? Veidlapas vad?klas noklik??iniet uz Skait?t?jpoga.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775332


  Lai skait?t?jpogu pievienotu programmat?r? Excel 2003 un jaun?k?s programmat?ras Excel versij?s, r?kjosl? Veidlapas noklik??iniet uz pogas Skait?t?jpoga.
 2. Darblap? noklik??iniet viet?, kur v?laties pievienot skait?t?jpogas kreiso aug??jo st?ri, un p?c tam velciet skait?t?jpogu l?dz tai vietai, kur v?laties pievienot skait?t?jpogas apak??jo labo st?ri. T?l?k sniegtaj? piem?r? ir aprakst?ts, k? izveidot skait?t?jpogu no ??nas B2 l?dz ??nai B3.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz skait?t?jpogas un p?c tam noklik??iniet uz Format?t vad?klu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775333
 4. Ierakstiet t?l?k nor?d?to inform?ciju un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  1. Log? Pa?reiz?j? v?rt?ba ierakstiet 1.

   ?? v?rt?ba inicializ? skait?t?jpogu t?, lai formula INDEX nor?d?tu uz pirmo saraksta vienumu.
  2. Log? Minim?l? v?rt?ba ierakstiet 1.

   ?? v?rt?ba ierobe?o skait?t?jpogas aug?da?u l?dz pirmajam saraksta vienumam.
  3. Log? Maksim?l? v?rt?ba ierakstiet 20.

   ?is skaitlis nor?da maksim?lo sarakst? pievienoto ierakstu skaitu.
  4. Log? Pieauguma solis ierakstiet 1.

   ?? v?rt?ba kontrol? skait?t?jpogas vad?klas pa?reiz?j?s v?rt?bas pieauguma soli.
  5. Lai ??n? G1 ievietotu skaitlisku v?rt?bu (atkar?b? no t?, kur? vienums ir atlas?ts sarakst?), log? ??nas saite ierakstiet G1.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2775334
 5. Noklik??iniet uz jebkuras ??nas t?, lai skait?t?jpoga neb?tu atlas?ta. Noklik??inot uz skait?t?jpogas aug?upv?rst?s vai lejupv?rst?s vad?klas, ??nas G1 skaitlis tiek atjaunin?ts uz pa?reiz?jo skait?t?jpogas v?rt?bu, kurai ir pieskait?ts vai no kuras ir atskait?ts skait?t?jpogas pieauguma solis. P?c tam formula INDEX ?o skaitli atjaunina ??n? A1, lai par?d?tu n?kamo vai iepriek??jo vienumu.

  Skait?t?jpogas v?rt?ba netiks main?ta, ja pa?reiz?j? v?rt?ba ir 1 un noklik??in?j?t uz lejupv?rst?s vad?klas vai pa?reiz?j? v?rt?ba ir 20 un noklik??in?j?t uz aug?upv?rst?s vad?klas.

Ritjoslas piem?rs

 1. Lai programmat?r? Excel 2010 un Excel 2007 pievienotu ritjoslu, noklik??iniet uz cilnes Izstr?d?t?js, noklik??iniet uz Ievietot un p?c tam sada?? Veidlapas vad?klas noklik??iniet uz Ritjosla.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775336


  Lai ritjoslu pievienotu programmat?r? Excel 2003 un jaun?k?s programmat?ras Excel versij?s, r?kjosl? Veidlapas noklik??iniet uz pogas Ritjosla.
 2. Darblap? noklik??iniet viet?, kur v?laties pievienot ritjoslas kreiso aug??jo st?ri, un p?c tam velciet ritjoslu l?dz tai vietai, kur v?laties pievienot ritjoslas apak??jo labo st?ri. T?l?k sniegtaj? piem?r? ir aprakst?ts, k? izveidot ritjoslu no ??nas B2 l?dz ??nai B6 ar augstumu, kas ir aptuveni ceturt? da?a no kolonnas platuma.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775337
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ritjoslas un p?c tam noklik??iniet uz Format?t vad?klu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2775338
 4. Ierakstiet t?l?k nor?d?to inform?ciju un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  1. Log? Pa?reiz?j? v?rt?ba ierakstiet 1.

   ?? v?rt?ba inicializ? ritjoslu t?, lai formula INDEX nor?d?tu uz pirmo saraksta vienumu.
  2. Log? Minim?l? v?rt?ba ierakstiet 1.

   ?? v?rt?ba ierobe?o ritjoslas aug?da?u l?dz pirmajam saraksta vienumam.
  3. Log? Maksim?l? v?rt?ba ierakstiet 20. ?is skaitlis nor?da maksim?lo sarakst? pievienoto ierakstu skaitu.
  4. Log? Pieauguma solis ierakstiet 1.

   ?? v?rt?ba kontrol? pa?reiz?j?s v?rt?bas pieauguma soli, ja tiek izmantota ritjoslas vad?kla.
  5. Log? Lappuses solis ierakstiet 5. ?? v?rt?ba kontrol? pa?reiz?j?s v?rt?bas pieauguma soli, ja tiek noklik??in?ts ritjoslas iek??j? da?? jebkur? ritjoslas loga pus?.
  6. Lai ??n? G1 ievietotu skaitlisku v?rt?bu (atkar?b? no t?, kur? vienums ir atlas?ts sarakst?), log? ??nas saite ierakstiet G1.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2775339


   Piez?me. Izv?les r?ti?a Telpisks ?nojums nav oblig?ti j?atz?m?. Atz?m?jot ?o izv?les r?ti?u, ritjoslai tiek pievienots telpisks izskats.
 5. Noklik??iniet uz jebkuras ??nas t?, lai ritjosla neb?tu atlas?ta. Noklik??inot uz ritjoslas aug?upv?rst?s vai lejupv?rst?s vad?klas, ??nas G1 skaitlis tiek atjaunin?ts uz pa?reiz?jo ritjoslas v?rt?bu, kurai ir pieskait?ts vai no kuras ir atskait?ts ritjoslas pieauguma solis. P?c tam formula INDEX ?o skaitli izmanto ??n? A1, lai par?d?tu vienumu pirms vai p?c pa?reiz?j? vienuma. Velciet ritjoslas logu, lai main?tu v?rt?bu, vai noklik??iniet uz ritjoslas jebkur? ritjoslas loga pus?, lai lietotu pieauguma soli 5 (iestat?juma Lappuses solis v?rt?ba). Ritjosla netiks main?ta, ja pa?reiz?j? v?rt?ba ir 1 un noklik??in?j?t uz lejupv?rst?s vad?klas vai pa?reiz?j? v?rt?ba ir 20 un noklik??in?j?t uz aug?upv?rst?s vad?klas.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 291073 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 22. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com