Identifikator ?lanka: 291073 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako je korisnik malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Microsoft Excel pru?a nekoliko kontrola za listove dijaloga koje su korisne kada se biraju stavke sa liste. Primeri kontrola su okviri sa listama, kombinovani okviri, potenciometri i trake za pomeranje.

Vi?e informacija o kontrolama u programu Excel potra?ite na adresiPregled obrazaca, kontrola obrazaca i ActiveX kontrola na radnom listu.

Dodatne informacije

Slede?e metode prikazuju kako da koristite okvire sa listama, kombinovane okvire, potenciometre i trake za pomeranje. U primerima se koriste ista lista, veza ?elije i funkcija Index.

Omogu?i karticu Developer

Da biste koristili kontrole obrasca u programu Excel 2010, morate da omogu?ite karticu Developer. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845661
 2. Izaberite stavku Prilago?avanje trake u levom oknu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845662
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Developer u odeljku Glavne kartice i kliknite na dugme U redu.
Da biste koristili kontrole obrazaca u programu Excel 2007, morate omogu?iti karticu Developer. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme ?Microsoft Office?, a zatim kliknite na dugme Opcije programa Excel.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845663
 2. Na kartici Popularno, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prika?i karticu ?Developer? na glavnoj traci i kliknite na dugme U redu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845664

Pode?avanje liste, veze ?elije i indeksa

 1. Na novom radnom listu otkucajte slede?e stavke u opsegu H1:H20:
     H1: Rol?ue
     H2: VCR
     H3: Sto
     H4: ?olja
     H5: Automobil
     H6: Ma?ina za pranje
     H7: Baca? raketa
     H8: Bicikl
     H9: Telefon
     H10: Sve?a
     H11: Slatki?
     H12: Zvu?nici
     H13: Haljina
     H14: ?ebe
     H15: Fen
     H16: Gitara
     H17: Fen
     H18: Alat
     H19: VCR
     H20: ?vrsti disk
  					
 2. U ?eliji A1 otkucajte slede?u formulu:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Primer okvira sa listom

 1. Da biste dodali okvir sa listom u programima Excel 2010 i Excel 2007, izaberite karticu Developer izaberite stavku Umetni u grupi Kontrole i izaberite Obrazac okvira sa listom (Kontrola) u odeljku Kontrole obrasca.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845665


  Da biste dodali okvir sa listom u programu Excel 2003 i u starijim verzijama programa Excel, na traci sa alatkama Obrasci kliknite na dugme Okvir sa listom. Ako traka sa alatkama Obrasci nije vidljiva, u meniju Prikaz postavite pokaziva? na stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Obrasci.
 2. Kliknite na lokaciju radnog lista gde ?elite da se pojavi gornji levi ugao okvira sa listom i prevucite okvir sa listom na mesto gde ?elite da se nalazi donji desni ugao okvira sa listom. U ovom primeru, kreirajte okvir sa listom koji pokriva ?elije B2:E10.
 3. U grupi Kontrole izaberite stavku Svojstva.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845666
 4. U prozoru Formatiranje objekta unesite slede?e informacije i kliknite na dugme U redu.
  1. Da biste naveli opseg za listu, u polju Opseg unosa otkucajte H1:H20.
  2. Da biste u ?eliju G1 uneli broj?anu vrednost (u zavisnosti od toga koja je stavka izabrana na listi), u polju Veza ?elije otkucajte G1.

   Napomena Formula INDEX() koristi vrednost u ?eliji G1 da bi vratila odgovaraju?u stavku liste.
  3. U okviru Tip selekcije uverite se da je izabrana opcija Pojedina?na.

   Napomena Opcije Vi?estruka i Pro?irena korisne su samo kada koristite Microsoft Visual Basic for Applications proceduru da biste dobili vrednosti liste. Tako?e obratite pa?nju na to da polje za potvrdu 3-D sen?enje dodaje trodimenzionalni izgled okviru sa listom.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2845667
 5. Okvir sa listom trebalo bi da prika?e listu stavki. Da biste koristili okvir sa listom, kliknite na bilo koju ?eliju tako da okvir sa listom ne bude izabran. Ako kliknete na stavku na listi, ?elija G1 se a?urira u broj koji ukazuje na polo?aj stavke koja je izabrana na listi. Formula INDEX u ?eliji A1 koristi ovaj broj da bi prikazala ime stavke.

Primer kombinovanog okvira

 1. Da biste dodali kombinovani okvir u programu Excel 2010 i Excel 2007, izaberite karticu Developer, kliknite na dugme Umetni, a zatim u odeljku Kontrole obrasca izaberite stavku Kombinovani okvir.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845668


  Da biste dodali kombinovani okvir u programu Excel 2003 i u starijim verzijama programa Excel, na traci sa alatkama Obrasci kliknite na dugme Kombinovani okvir.
 2. Kliknite na lokaciju radnog lista gde ?elite da se pojavi gornji levi ugao kombinovanog okvira i prevucite kombinovani okvir sa listom na mesto gde ?elite da se nalazi donji desni ugao okvira sa listom. U ovom primeru, kreirajte kombinovani okvir koji pokriva ?elije B2:E10.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845669
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na kombinovani okvir, a zatim izaberite stavku Oblikuj kontrolu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845670
 4. Otkucajte slede?e informacije, a zatim kliknite na dugme U redu:
  1. Da biste naveli opseg za listu, u polju Opseg unosa otkucajte H1:H20.
  2. Da biste u ?eliju G1 uneli broj?anu vrednost (u zavisnosti od toga koja je stavka izabrana na listi), u polju Veza ?elije otkucajte G1.

   Napomena Formula INDEX() koristi vrednost u ?eliji G1 da bi vratila odgovaraju?u stavku liste.
  3. U polju Spu?tene linije otkucajte 10. Ova stavka odre?uje koliko ?e stavki biti prikazano pre nego ?to bude neophodno da se koristi traka za pomeranje da bi se prikazale druge stavke.

   Napomena Polje za potvrdu 3-D sen?enje je opcionalno. Ovo dodaje trodimenzionalan izgled okviru sa padaju?om listom ili kombinovanom okviru.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2845671
 5. Padaju?i ili kombinovani okvir trebalo bi da prika?u listu stavki. Da biste koristili padaju?i ili kombinovani okvir, kliknite na bilo koju ?eliju tako da objekat ne bude izabran. Ako kliknete na stavku u padaju?em ili kombinovanom okviru, ?elija G1 se a?urira u broj koji ukazuje na polo?aj izabrane stavke na listi. Formula INDEX u ?eliji A1 koristi ovaj broj da bi prikazala ime stavke.

Primer potenciometra

 1. Da biste dodali potenciometar u programu Excel 2010 and Excel 2007, izaberite karticu Developer, kliknite na dugme Umetni, a zatim u odeljku Kontrole obrasca izaberite stavku Potenciometar.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845672


  Da biste dodali potenciometar u programu Excel 2003 i u starijim verzijama programa Excel, na traci sa alatkama Obrasci kliknite na dugme Potenciometar.
 2. Kliknite na lokaciju radnog lista gde ?elite da se pojavi gornji levi ugao potenciometra i prevucite potenciometar sa listom na mesto gde ?elite da se nalazi donji desni ugao potenciometra. U ovom primeru, kreirajte potenciometar koji pokriva ?elije B2:E10. B3.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na potenciometar, a zatim izaberite stavku Oblikuj kontrolu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845673
 4. Otkucajte slede?e informacije, a zatim kliknite na dugme U redu:
  1. U okviru Trenutna vrednost otkucajte 1.

   Ova vrednost pokre?e potenciometar tako da ?e formula INDEX ukazivati na prvu stavku na listi.
  2. U okviru Minimalna vrednost otkucajte 1.

   Ova vrednost ograni?ava po?etak potenciometra na prvu stavku na listi.
  3. U okviru Maksimalna vrednost otkucajte 20.

   Ovaj broj navodi maksimalni broj stavki na listi.
  4. U okviru Postepena promena otkucajte 1.

   Ova vrednost kontroli?e koliko kontrola potenciometra uve?ava trenutnu vrednost.
  5. Da biste u ?eliju G1 uneli broj?anu vrednost (u zavisnosti od toga koja je stavka izabrana na listi), u polju Veza ?elije otkucajte G1.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2845674
 5. Kliknite na bilo koju ?eliju tako da potenciometar ne bude izabran. Kada kliknete na kontrolu nagore ili nadole na potenciometru, ?elija G1 se a?urira u broj koji ukazuje na trenutnu vrednost potenciometra uve?anu ili umanjenu za postepenu promenu potenciometra. Ovaj broj zatim a?urira formulu INDEX u ?eliji A1 da bi se prikazala slede?a ili prethodna stavka.

  Vrednost potenciometra se ne?e promeniti ako je trenutna vrednost 1 i kliknete na kontrolu nadole ili ako je trenutna vrednost 20 i kliknete na kontrolu nagore.

Primer trake za pomeranje

 1. Da biste dodali traku za pomeranje u programu Excel 2010 i Excel 2007, izaberite karticu Developer, kliknite na dugme Umetni, a zatim u odeljku Kontrole obrasca izaberite stavku Traka za pomeranje.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845675


  Da biste dodali traku za pomeranje u programu Excel 2003 i u starijim verzijama programa Excel, na traci sa alatkama Obrasci kliknite na dugme Traka za pomeranje.
 2. Kliknite na lokaciju radnog lista gde ?elite da se pojavi gornji levi ugao trake za pomeranje i prevucite traku za pomeranje na mesto gde ?elite da se nalazi donji desni ugao trake za pomeranje. U ovom primeru, kreirajte traku za pomeranje koja prekriva ?elije B2:B6 u visinu i predstavlja jednu ?etvrtinu ?irine kolone.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845676
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na traku za pomeranje, a zatim izaberite stavku Oblikuj kontrolu.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2845677
 4. Otkucajte slede?e informacije, a zatim kliknite na dugme U redu:
  1. U okviru Trenutna vrednost otkucajte 1.

   Ova vrednost pokre?e traku za pomeranje tako da ?e formula INDEX ukazivati na prvu stavku na listi.
  2. U okviru Minimalna vrednost otkucajte 1.

   Ova vrednost ograni?ava po?etak trake za pomeranje na prvu stavku na listi.
  3. U okviru Maksimalna vrednost otkucajte 20. Ovaj broj navodi maksimalni broj stavki na listi.
  4. U okviru Postepena promena otkucajte 1.

   Ova vrednost kontroli?e za koliko brojeva kontrola trake za pomeranje uve?ava trenutnu vrednost.
  5. U okviru Promena stranice otkucajte 5. Ova vrednost kontroli?e koliko ?e trenutna vrednost biti uve?ana ako kliknete unutar trake za pomeranje sa bilo koje strane okvira za pomeranje).
  6. Da biste u ?eliju G1 uneli broj?anu vrednost (u zavisnosti od toga koja je stavka izabrana na listi), u polju Veza ?elije otkucajte G1.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   2845678


   Napomena Polje za potvrdu 3-D sen?enje je opcionalno. Ovo dodajte trodimenzionalni izgled na traku za pomeranje.
 5. Kliknite na bilo koju ?eliju tako da traka za pomeranje ne bude izabrana. Kada kliknete na kontrolu nagore ili nadole na traci za pomeranje, ?elija G1 se a?urira u broj koji ukazuje na trenutnu vrednost trake za pomeranje uve?anu ili umanjenu za postepenu promenu trake za pomeranje. Ovaj broj se koristi u formuli INDEX u ?eliji A1 da bi se prikazala slede?a ili prethodna stavka u odnosu na trenutnu stavku. Tako?e mo?ete prevu?i okvir za pomeranje da biste promenili vrednost ili kliknuti na traku za pomeranje sa bilo koje strane okvira za pomeranje da biste pove?ali vrednost za 5 (vrednost Promena stranice). Traka za pomeranje se ne?e promeniti ako je trenutna vrednost 1 i kliknete na kontrolu nadole ili ako je trenutna vrednost 20 i kliknete na kontrolu nagore.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 291073 - Poslednji pregled: 30. april 2013. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com