ID c?a bi: 291073 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Microsoft Excel cung cp mt s kim soat danh cho trang tinh hi thoai. Cac kim soat nay hu ich khi chon cac muc t danh sach. Vi du cho cac kim soat nay la hp danh sach, hp t hp, nut xoay va thanh cun.

bit thm thng tin v cac kim soat biu mu trong Excel, hay xem Tng quan v biu mu, cac kim soat biu mu va cac iu khin ActiveX trn trang tinh.

Thng tin thm

Cac phng phap sau cho bit cach s dung hp danh sach, hp t hp, nut xoay va thanh cun. Cac vi du s dung cung mt danh sach, lin kt , va tinh nng Index.

Bt tab Nha phat trin

s dung cac kim soat biu mu trong Excel 2010, ban phai bt tab Nha phat trin. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Tp, sau o bm Tuy chon.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706702
 2. Bm Tuy chinh Ruy-bng ngn bn trai.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706709
 3. Chon hp kim Nha phat trin trong cac Tab chinh bn phai, sau o bm OK.
s dung cac kim soat biu mu trong Excel 2007, ban phai bt tab Nha phat trin. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Nut Microsoft Office, ri bm Tuy chon Excel.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706710
 2. Bm Thng dung, chon hp kim Hin thi tab Nha phat trin trong Ruy-bng, sau o bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706711

Thit lp danh sach, lin kt va chi muc

 1. Trong mt bang cng tac mi, nhp cac khoan muc sau trong pham vi H1:H20:
     H1 : Patanh
     H2 : VCR
     H3 : Ban
     H4 : Nc giai khat
     H5 : t
     H6 : May Git
     H7 : B phong Tn la
     H8 : Xe ap
     H9 : in thoai
     H1 : Nn
     H1 : Keo
     H1 : Loa
     H1 : Vay
     H1 : Chn
     H1 : May sy
     H1 : Ghita
     H1 : May sy
     H1 : B cng cu
     H1 : VCR
     H20: ia Cng
  					
 2. Trong A1, nhp cng thc sau:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Vi du hp danh sach

 1. thm hp danh sach trong Excel 2010 va Excel 2007, bm vao tab Nha phat trin, bm Chen trong nhom Kim soat, sau o bmBiu mu Hp Danh sach (Kim soat)diKim soat Biu mu.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706712


  thm hp danh sach trong Excel 2003 va trong cac phin ban trc cua Excel, bm vao nutHp Danh sach trn thanh cng cu Biu mu. Nu thanh cng cu Biu mu khng hin thi, tro chut ti Thanh cng cu trn menu Xem, ri bm Biu mu.
 2. Bm vao vi tri trong trang tinh ni ban mun goc trn bn trai cua hp danh sach xut hin, sau o keo hp danh sach ti vi tri ban mun cho goc di bn phai hp danh sach. Trong vi du nay, tao hp danh sach bao gm cac B2:E10.
 3. Trong nhom Kim soat, bmThuc tinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706713
 4. Trong ca s inh dang i tng, nhp thng tin sau, sau o bm OK.
  1. chi inh pham vi cho danh sach, nhp H1:H20 trong hp Pham vi u vao.
  2. t gia tri s trong G1 (phu thuc vao muc c chon trong danh sach), nhp G1 trong Lin kt .

   Lu y Cng thc INDEX() s dung gia tri trong G1 tra v muc danh sach chinh xac.
  3. TrongLoai la chon, am bao rng tuy chon n c chon.

   Chu y tuy chon Nhiu va M rng chi hu ich khi ban s dung quy trinh Microsoft Visual Basic for Applications quay lai cac gia tri trong danh sach. Cung chu y rng hp kim t mau nn 3-D thm mt hin thi 3 chiu cho hp danh sach.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   2706714
 5. Hp danh sach se hin thi danh sach cac khoan muc. s dung hp danh sach, bm mt bt ky khng chon hp danh sach. Nu ban bm vao mt muc trong danh sach, G1 se c cp nht thanh s cho bit vi tri cua muc c chon trong danh sach. Cng thc INDEX trong A1 s dung s nay hin thi tn cua muc.

Vi du cho hp t hp

 1. thm hp t hp trong Excel 2010 va Excel 2007, bm tab Nha phat trin, bm Chen, sau o bm Hp T hpdiKim soat Biu mu.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706715


  thm mt hp t hp trong Excel 2003 va cac phin ban Excel trc, bm nut Hp T hp trn thanh cng cu Biu mu.
 2. Bm vao vi tri trong trang tinh ni ban mun goc trn bn trai cua hp t hp xut hin, sau o keo hp t hp ti vi tri ban mun cho goc di bn phai hp t hp. Trong vi du nay, tao hp t hp bao gm cac B2:E2.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706716
 3. Bm chut phai vao hp t hp, ri bm iu khin inh dang.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706717
 4. Nhp thng tin sau, sau o bm OK:
  1. chi inh pham vi cho danh sach, nhp H1:H20 trong hp Pham vi u vao.
  2. t gia tri s trong G1 (phu thuc vao muc c chon trong danh sach), nhp G1 trong Lin kt .

   Lu y Cng thc INDEX s dung gia tri trong G1 tra v muc danh sach chinh xac.
  3. Trong hp Dong tha xung, nhp 10. Muc nhp nay xac inh s lng muc se hin thi trc khi ban phai s dung thanh cun xem cac muc khac.

   Lu y Hp kim T mau nn 3D la tuy chon. Tuy chon nay thm hin thi ba chiu cho hp tha xung hoc hp t hp.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   2706718
 5. Hp tha xung hay hp t hp se hin thi danh sach cac khoan muc. s dung hp tha xung hay hp t hp, bm bt ky khng chon biu tng. Khi ban bm vao mt muc trong hp tha xung hoc hp t hp, G1 se c cp nht thanh s cho bit vi tri trong danh sach cua muc a chon. Cng thc INDEX trong A1 s dung s nay hin thi tn cua muc.

Vi du cho nut xoay

 1. thm nut xoay trong Excel 2010 va 2007, bm tab Nha phat trin, bm Chen, sau o bm Nut XoaydiKim soat Biu mu.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706719


  thm nut xoay trong Excel 2003 va trong cac phin ban trc cua Excel, bm vao nutNut xoay trn thanh cng cu Biu mu.
 2. Bm vao vi tri trong trang tinh ni ban mun goc trn bn trai cua nut xoay xut hin, sau o keo nut xoay ti vi tri ban mun cho goc di bn phai nut xoay. Trong vi du nay, tao nut xoay bao gm cac B2: B3.
 3. Bm chut phai vao nut xoay, sau o bm Kim soat inh dang.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706720
 4. Nhp thng tin sau, sau o bm OK:
  1. Trong Gia tri hin thi, nhp 1.

   Gia tri nay se khi ng nut xoay sao cho cng thc INDEX se tro ti muc u tin trong danh sach.
  2. Trong Gia tri ti thiu, nhp 1.

   Gia tri nay han ch gia tri trn cung cua nut xoay muc u tin trong danh sach.
  3. Trong Gia tri ti a, nhp 20.

   S nay chi inh s muc ti a trong danh sach.
  4. Trong Thay i tng dn, nhp 1.

   Gia tri nay kim soat mc nut xoay kim soat cac khoang tng gia tri hin thi.
  5. t gia tri s trong G1 (phu thuc vao muc c chon trong danh sach), nhp G1 trong Lin kt .

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   2706721
 5. Bm vao bt ky nao nut xoay khng c chon. Khi ban bm vao iu khin ln hoc iu khin xung trn nut xoay, G1 se c cp nht thanh s cho bit gia tri hin thi cua nut xoay cng vi hoc tr i phn thay i gia tng cua nut xoay. S nay sau o cp nht cng thc INDEX trong A1 hin thi khoan muc trc hoc tip theo.

  Gia tri nut xoay se khng thay i nu gia tri hin thi la 1 va ban bm vao iu khin xung hoc nu gia tri hin thi la 20 va ban bm vao iu khin ln.

Vi du cho thanh cun

 1. thm thanh cun trong Excel 2010 va Excel 2007, bm tab Nha phat trin, bm Chen, sau o bm Thanh CundiKim soat Biu mu.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706722


  thm thanh cun trong Excel 2003 va trong cac phin ban trc cua Excel, bm vao nutThanh Cun trn thanh cng cu Biu mu.
 2. Bm vao vi tri trong trang tinh ni ban mun goc trn bn trai cua thanh cun xut hin, sau o keo thanh cun ti vi tri ban mun cho goc di bn phai thanh cun. Trong vi du nay, tao thanh cun co chiu cao gm cac B2:B6 va chiu rng bng khoang mt phn t ct.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706723
 3. Bm chut phai vao thanh cun, ri bm iu khin inh dang.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2706724
 4. Nhp thng tin sau, sau o bm OK:
  1. Trong Gia tri hin thi, nhp 1.

   Gia tri nay se khi ng thanh cun sao cho cng thc INDEX se tro ti muc u tin trong danh sach.
  2. Trong Gia tri ti thiu, nhp 1.

   Gia tri nay han ch inh thanh cun ti khoan muc u tin trong danh sach.
  3. Trong Gia tri ti a, nhp 20. S nay chi inh s muc ti a trong danh sach.
  4. Trong Thay i tng dn, nhp 1.

   Gia tri nay kim soat iu khin ln xung tng gia tri hin thi bao nhiu s.
  5. Trong Thay i trang, nhp 5. Gia tri nay kim soat mc tng cua gia tri hin thi nu ban bm vao thanh cun mt trong hai canh cua hp cun).
  6. t gia tri s trong G1 (phu thuc vao muc c chon trong danh sach), nhp G1 trong Lin kt .

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   2706725


   Lu y Hp kim T mau nn 3D la tuy chon. Tuy chon nay thm hin thi ba chiu cho thanh cun.
 5. Bm mt bt ky khng chon thanh cun. Khi ban bm iu khin ln hoc xung trn thanh cun, cp nht G1 ti mt s chi ra gia tri hin thi cua thanh cun cng hoc tr thay i tng u cua thanh cun. S nay c s dung trong cng thc INDEX A1 hin thi muc bn canh hoc trc muc hin tai. Ban cung co th keo hp cun thay i gia tri trn mt mt thanh cun tng u 5 (Gia tri thay i trang). Gia tri thanh cun se khng thay i nu gia tri hin thi la 1 va ban bm iu khin xung, hoc nu gia tri hin thi la 20 va ban bm iu khin ln.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 291073 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Mi 2013 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
T? kha:
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com