Raksta ID: 291182 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju attiec?b? uz programmu Microsoft Word 97 skatiet ?aj? zin??anu b?zes rakst?: 159940.
?? raksta versiju attiec?b? uz programmas Microsoft Word 98 Macintosh izdevumu skatiet ?aj? zin??anu b?zes rakst?: 182343.
?? raksta versiju attiec?b? uz programmu Microsoft Word 2000 skatiet ?aj? zin??anu b?zes rakst?: 211955.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? sniegtas atbildes uz bie?i uzdotajiem jaut?jumiem par hipersai?u izveidi un izmanto?anu programm? Microsoft Word 2002 un jaun?k?s programmas Word versij?s.

Papildindorm?cija

Rakstot faila adresi, kur? ietvertas atstarpes, ?? adrese p?c atstarpes tausti?a nospie?anas programm? Word tiek aizvietota ar hipersaiti. K? var pabeigt t?das adreses rakst??anu, kur? ietvertas atstarpes, pirms programma Word to p?rv?r? par hipersaiti?

Lai nodro?in?tu, ka programma Word atpaz?st adresi ar atstarp?m k? vienu hipersaiti, ievietojiet adresi p?di??s. Ja adrese nav ievietota p?di??s, nospie?ot atstarpes tausti?u, programma Word izveido hipersaiti.

K? izsl?gt autom?tisk?s hipersaites?

Lai izsl?gtu autom?tisk?s hipersaites, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas atbilsto?i izmantotajai programmas Word versijai.
 • Programm? Microsoft Office Word 2010 vai 2013 veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.  
  1. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Opcijas.
  2. Noklik??iniet uz Kori???ana un p?c tam noklik??iniet uz Autom?tisk?s kori???anas opcijas.
  3. Ciln?s Autom?tisk? format??ana rakstot un Autom?tisk? format??ana noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u Interneta un t?kla ce?us ar hipersait?m, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  4. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Word opcijas.
 • Programm? Microsoft Office Word 2007 veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam uz Word opcijas.
  2. Noklik??iniet uz Kori???ana un p?c tam noklik??iniet uz Autom?tisk?s kori???anas opcijas.
  3. Ciln?s Autom?tisk? format??ana rakstot un Autom?tisk? format??ana noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u Interneta un t?kla ce?us ar hipersait?m, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  4. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Word opcijas.
 • Programm? Microsoft Office Word 2003 vai Microsoft Word 2002 veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Autom?tisk?s kori???anas opcijas.
  2. Ciln?s Autom?tisk? format??ana rakstot un Autom?tisk? format??ana noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u Interneta un t?kla ce?i ar hipersait?m.
  3. Noklik??iniet uz Labi.

K? main?t hipersaites par?d?mo tekstu vai att?lu p?c tam, kad t? ir izveidota?

Hipersaites par?d?mo tekstu vai att?lu var main?t t?pat k? dokument? redi??jot jebkuru tekstu vai att?lu.

Lai atv?rtu hipersaiti, nospiediet un turiet nospiestu tausti?u CTRL un p?c tam noklik??iniet uz hipersaites.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
279090 Nevar noklik??in?t, lai aktiviz?tu hipersaiti

K? no?emt hipersaiti, nezaud?jot par?d?mo tekstu vai att?lu?

Lai no?emtu vienu hipersaiti, nezaud?jot par?d?mo tekstu vai att?lu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz hipersaites un p?c tam noklik??iniet uz No?emt hipersaiti.

Lai no?emtu visas dokument? eso??s hipersaites, nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+A, lai atlas?tu visu dokumentu, un p?c tam nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+SHIFT+F9.

Piez?me. ??s darb?bas izpilde visus laukus, ne tikai hipersaites, p?rv?r? vienk?r?? tekst?.

K? main?t iek?auto hipersaites vienoto resursu vietr?di (URL)?

Lai main?tu iek?auto hipersaites URL, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz hipersaites teksta vai att?la un p?c tam noklik??iniet uz Redi??t hipersaiti.
 2. Dialoglodzi?? Redi??t hipersaiti ierakstiet URL vai atlasiet to lodzi?? Ierakst?t faila vai t?mek?a lapas nosaukumu.
 3. Noklik??iniet uz Labi.

K? izveidot hipersaites uz atra?an?s viet?m vien? dokument??

Lai izveidotu hipersaiti uz atra?an?s vietu vien? dokument?, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.
 • Lietojiet vilk?anas un nome?anas darb?bu. Lai to izdar?tu, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
  1. Saglab?jiet dokumentu.
  2. Atlasiet v?rdu, fr?zi vai att?lu, ko v?laties izmantot k? hipersaites galam?r?i.
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet un turiet nospiestu peles pogu, kam?r velkat atlasi uz jauno atra?an?s vietu; p?c tam atlaidiet peles pogu.
  4. Noklik??iniet uz Izveidot hipersaiti ?eit.
 • Izveidojiet gr?matz?mi un p?c tam izveidojiet saiti. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas atbilsto?i izmantotajai programmas Word versijai.
  • Programm? Word 2007, Word 2010 vai 2013 veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas. 
   1. Saglab?jiet dokumentu.
   2. Atlasiet tekstu vai att?lu, ko v?laties izmantot k? hipersaites galam?r?i.
   3. Noklik??iniet uz cilnes Ievietot.
   4. Grup? Saites noklik??iniet uz Gr?matz?me.
   5. Lodzi?? Gr?matz?mes nosaukums ierakstiet unik?lo gr?matz?mes nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot.
   6. P?rvietojiet ievieto?anas punktu uz to vietu dokument?, kur? v?laties izveidot hipersaiti.
   7. Grup? Saites noklik??iniet uz Hipersaite.
   8. Noklik??iniet uz Gr?matz?me.
   9. Dialoglodzi?? Vietas atlas??ana dokument? atlasiet gr?matz?mi, ko v?laties izmantot k? galam?r?a hipersaiti, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
   10. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Ievietot hipersaiti.
  • Programm? Word 2003 vai Word 2002 veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
   1. Saglab?jiet dokumentu.
   2. Atlasiet tekstu vai att?lu, ko v?laties izmantot k? hipersaites galam?r?i.
   3. Izv?ln? Ievietot noklik??iniet uz Gr?matz?me.
   4. Lodzi?? Gr?matz?mes nosaukums ierakstiet unik?lo gr?matz?mes nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot.
   5. P?rvietojiet ievieto?anas punktu uz to vietu dokument?, kur? v?laties izveidot hipersaiti.
   6. Izv?ln? Ievietot noklik??iniet uz Hipersaite.
   7. Noklik??iniet uz Gr?matz?me.
   8. Dialoglodzi?? Vietas atlas??ana dokument? atlasiet gr?matz?mi, ko v?laties izmantot k? galam?r?a hipersaiti, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
   9. V?lreiz noklik??iniet uz Labi.

K?da ir at??ir?ba starp relat?vo hipersaiti un absol?to hipersaiti?

Absol?taj? hipersait? izmantota pilna m?r?a dokumenta adrese. Relat?vaj? hipersait? izmantota adrese, kas ir relat?va attiec?b? pret iek?aujo?? dokumenta adresi. T? ir zin?ma ar? k? hipersaites b?ze.

Piem?ram, pie?emsim, ka dokumentam ir ??da adrese:
C:\My Documents\1999 report.doc
?im dokumentam ir absol?t? un relat?v? hipersaite uz dokumentu ar ??du pilno adresi (un absol?to hipersaiti):
C:\My Documents\April\Sales.doc
Relat?vaj? hipersait? ietverta tikai relat?v? adrese uz Sales.doc. Relat?v? adrese ir ??da:
April\Sales.doc
Izmantojiet relat?vo saiti, ja v?laties p?rvietot vai kop?t failus cit? atra?an?s viet?, piem?ram, t?mek?a server?.

Noklik??inot uz hipersaites programm? Word, tiek sa?emts zi?ojums par to, ka nav re?istr?ta neviena programma faila atv?r?anai. K? r?koties, lai atv?rtu failu?

??ds zi?ojums tiek par?d?ts, kad oper?t?jsist?ma Windows nevar atrast programmu, kas ir saist?ta ar hipersaites ce?? nor?d?to dokumenta tipu. ?? inform?cija ir kod?ta hipersaites adreses papla?in?jum?.

Lai skat?tu hipersaiti, izsl?dziet opciju R?ku padomi un p?c tam novietojiet peles r?d?t?ju virs hipersaites.

Lai atrastu opciju R?ku padomi, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m proced?r?m atbilsto?i izmantotajai programmas Word versijai.
 • Programm? Word 2010 vai 2013 noklik??iniet uz Fails, noklik??iniet uz Opcijas un p?c tam noklik??iniet uz R?d?t.
 • Programm? Word 2007 noklik??iniet uz Microsoft Office pogas, noklik??iniet uz Word opcijas un p?c tam noklik??iniet uz R?d?t.
 • Programmas Word 2003 vai Word 2002 izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Skat?t.
Lai labotu ?o probl?mu, instal?jiet programmu, kas ir saist?ta ar hipersait? nor?d?to dokumenta tipu.

Faila nosaukuma papla?in?jums ir rakstz?mju grupa p?c adreses p?d?j? punkta. ?aj? tabul? ir uzskait?ti da?i Office dokumentu tipi un to failu nosaukumu papla?in?jumi.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Dokumenta tipsFaila nosaukuma papla?in?jumi programmu komplekt? Office 2003 un iepriek??j?s Office versij?sFaila nosaukuma papla?in?jumi Office 2007 programm?s
Microsoft Access datu b?ze.mdb.accdb
Microsoft Excel darbgr?mata.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
Microsoft PowerPoint prezent?cija.pot.potx, .potm
Microsoft Publisher publik?cija.pub.pub
Microsoft Word dokuments.doc.docx, .docm

Rekviz?ti

Raksta ID: 291182 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 30. augusts - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbFAQ kbhowto kbweb KB291182

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com