WD2002: Ogólne informacje dotyczące znaków podziału sekcji

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 291184 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL291184
Wersja niniejszego artykułu dla programu Microsoft Word 2000: 211723.
Wersja niniejszego artykułu dla programu Microsoft Word 97: 195331.
Wersja niniejszego artykułu dla programu Microsoft Word 7.0: 141993.
Wersja niniejszego artykułu dla programu Microsoft Word 98: 180917.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W niniejszym artykule opisano typy znaków podziału sekcji dostępnych w programie Word oraz sposób, w jaki należy z nich korzystać.

Więcej informacji

Po rozpoczęciu pracy z nowym dokumentem nie istnieje w nim żaden znak podziału sekcji, ponieważ cały dokument składa się z jednej sekcji. Znak podziału sekcji to punkt, którym kończy się jedną sekcję, a zaczyna następną, dzięki czemu można wprowadzić pewne zmiany w formatowaniu strony.

Dokument można podzielić na dowolną liczbę sekcji, a następnie sformatować każdą sekcję w żądany sposób. Czytając ten artykuł, należy pamiętać, że znak podziału sekcji jest traktowany jako kod osadzony, w którym zapisywane są właściwości sekcji znajdującej się powyżej tego znaku.

Porady na temat korzystania ze znaków podziału sekcji można znaleźć w sekcji „Porady dotyczące znaków podziału sekcji” niniejszego artykułu.

Do właściwości strony i sekcji zaliczają się następujące ustawienia:
Orientacja strony (Orientacja pozioma/pionowa)
Marginesy
Kolumny
Numeracja wierszy
Wyrównanie pionowe
Nagłówki i stopki
Numeracja stron
Rozmiar papieru
Źródło papieru
Podczas pracy ze znakami podziału sekcji zaleca się włączenie opcji Pokazywanie/Ukrywanie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Widok.
 2. W obszarze Znaczniki formatowania kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Wszystko.
 3. Kliknij przycisk OK.

Używanie znaków podziału sekcji

Aby utworzyć nową sekcję, kliknij polecenie Znak podziału w menu Wstaw. W widoku normalnym programu Word wyświetlana jest podwójna kropkowana linia, na której pojawia się tekst Podział sekcji (Typ podziału sekcji) wskazujący znak podziału sekcji i jego typ. Linia ta nie pojawia się na wydruku.

Znaki podziału oraz ich przeznaczenie opisano w poniższej tabeli.

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
TypCharakterystyka
Następna stronaProgram Word dzieli stronę w miejscu wstawienia znaku podziału sekcji. Początek nowej sekcji znajduje się na następnej stronie. Użyj tego znaku podziału, jeśli w sekcjach dokumentu chcesz stosować odmienne numery stron, nagłówki i stopki, orientację, wyrównanie pionowe lub rozmiar papieru.
W tym miejscuProgram Word wstawia znak podziału sekcji i umieszcza początek nowej sekcji na tej samej stronie. Jeśli dwie sekcje mają odmienne ustawienia rozmiaru papieru lub orientacji, nowa sekcja zostaje przeniesiona na nową stronę, nawet jeśli wybrano typ W tym miejscu. Użyj tego znaku podziału, jeśli chcesz, aby na jednej stronie występowało różne formatowanie kolumn lub marginesy. Jeśli poprzednia sekcja zawiera wiele kolumn, program Word równoważy kolumny w sekcji powyżej znaku podziału, a następnie wypełnia stronę przy użyciu nowej sekcji.
Strona nieparzystaProgram Word umieszcza początek nowej sekcji na następnej stronie o numerze nieparzystym. Ten typ znaku podziału sekcji jest często używany w wypadku rozdziałów, które rozpoczynają się na stronach nieparzystych.

NOTE: Jeśli znaku podziału wypada na stronie nieparzystej, następną stronę o numerze parzystym program Word pozostawia pustą.
Strona parzystaPodobny do znaku Strona nieparzysta, ale program Word umieszcza początek nowej sekcji na stronie o numerze parzystym.

Wstawianie znaku podziału sekcji

 1. Kliknij miejsce, w którym ma się rozpoczynać nowa sekcja.
 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Znak podziału.
 3. W obszarze Typy podziałów wybierz żądany typ znaku podziału.
 4. Kliknij przycisk OK.

Sprawdzanie typu znaku podziału

Typ znaku podziału sekcji w programie Word jest widoczny na ekranie w nawiasie za słowami Podział sekcji. Nie jest to jednak miejsce, w którym zapisane są właściwości tego znaku podziału sekcji. Informacje o właściwościach tego typu znaku podziału sekcji są zapisane w następnym znaku podziału sekcji (którego typ może być odmienny). Jeżeli w dokumencie nie ma następnego znaku podziału sekcji, właściwości ostatniego znaku podziału sekcji są zapisywane w ostatnim znaczniku akapitu w dokumencie. Znaki podziału sekcji są traktowane jako kod osadzony, w którym są zapisywane lub zachowywane właściwości sekcji znajdującej się powyżej.

Załóżmy, że w dokumencie jednostronicowym w połowie strony wstawiono znak podziału sekcji Strona nieparzysta, a w dalszej części dokumentu, na stronie 1. wstawiono znak podziału sekcji Następna strona. W widoku normalnym wyświetlane są następujące informacje:
::::::::::::::::::::::Podział sekcji (na stronie nieparzystej):::::::::::::::::::::::::::::


::::::::::::::::::::::Podział sekcji (na następnej stronie)::::::::::::::::::::::::::::
Po umieszczeniu punktu wstawiania powyżej znaku Podział sekcji (na stronie nieparzystej) na pasku stanu pojawi się informacja „str 1 sek 1”.

W obszarze Początek sekcji od znajduje się informacja, że sekcja rozpoczyna nową stronę. (Zob. uwagę poniżej).

Po umieszczeniu punktu wstawiania między znakami Podział sekcji (na stronie nieparzystej) i Podział sekcji (na następnej stronie) na pasku stanu pojawi się informacja „str 3 sek 2”.

Po umieszczeniu punktu wstawiania poniżej znaku Podział sekcji (na następnej stronie) na pasku stanu pojawi się informacja „str 4 sek 3”. Ustawienia tego znaku podziału są zapisane w znaczniku ostatniego akapitu w dokumencie (ponieważ w dokumencie nie ma więcej znaków podziału sekcji).

UWAGA: Aby wyświetlić bieżące właściwości dowolnej sekcji z tego przykładu, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij powyżej znaku podziału sekcji, którego właściwości chcesz wyświetlić.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Układ.

  W obszarze Początek sekcji od jest wyświetlany typ znaku podziału sekcji, np. Strona nieparzysta.

  Ustawienia danego znaku podziału sekcji są przechowywane w znaku podziału sekcji znajdującym się poniżej miejsca, w którym znajduje się punkt wstawiania lub miejsca widocznego na ekranie.

  UWAGA: Znak podziału sekcji Następna strona jest określany jako Nowa strona na karcie Układ w oknie dialogowym Właściwości.

Usuwanie znaku podziału sekcji

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania znaków podziału sekcji i sposobach rozwiązywania problemów z nimi związanych, kliknij polecenie Microsoft Word — Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz tekst Podział sekcji, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.

Porady dotyczące znaków podziału sekcji

 • Znak podziału sekcji można zapisać wraz z ustawieniami formatowania jako pozycję Autotekstu, dzięki czemu będzie można z niego korzystać w przyszłości.
 • Formatowanie sekcji można skopiować, kopiując w widoku normalnym znak podziału sekcji. Po wklejeniu znaku podziału sekcji do nowej lokalizacji tekst powyżej znaku podziału sekcji przejmuje jego ustawienia formatowania.

  Po skopiowaniu zaznaczenia, które zawiera znak podziału sekcji, i wklejeniu go do dokumentu programu Word, tekst znajdujący się powyżej znaku podziału sekcji przejmuje ustawienia formatowania na poziomie sekcji od wklejonego znaku podziału sekcji.

  Takie zachowanie występuje również wtedy, gdy skopiowano znacznik ostatniego akapitu i wklejono go do dokumentu, ponieważ znacznik ostatniego akapitu jest niejawnym znakiem podziału sekcji.

  Na przykład, jeśli do dokumentu wstawiono znak podziału sekcji „W tym miejscu”, sekcja powyżej wstawionego znaku podziału nie zostanie podzielona, natomiast sekcja poniżej niego znajdzie się na nowej stronie.

  Analogicznie, po usunięciu znaku podziału sekcji tekst poprzedzający dotychczasowy znak podziału stanie się częścią kolejnej sekcji i przejmie od niej ustawienia formatowania. Poniżej przedstawiono tę koncepcję na przykładzie dokumentu składającego się z dwóch sekcji:
  Sekcję 1. sformatowano, używając trzech kolumn i nie stosując żadnych nagłówków i stopek. Sekcję 2. sformatowano, używając dwóch kolumn i stopki. Po usunięciu znaku podziału sekcji znajdującego się między tymi sekcjami, program Word sformatuje cały dokument, korzystając z dwóch kolumn i wstawiając stopkę na każdej stronie.
  UWAGI:

  Formatowanie na poziomie sekcji obejmuje nagłówki i stopki, kolumny, ustawienie początku sekcji, numerowanie wierszy, marginesy, rozmiar papieru, źródło i orientacja papieru oraz wyrównanie pionowe.

  Zaznaczając tekst do skopiowania i wklejenia, należy pamiętać, że po zaznaczeniu znaku podziału sekcji lub znacznika ostatniego akapitu skopiowane zostaną również ustawienia formatowania na poziomie sekcji. Po skopiowaniu i wklejeniu zaznaczonego tekstu, w którym nie występuje znak podziału sekcji lub znacznik ostatniego akapitu, formatowanie układu sekcji nie ulegnie zmianie.
 • Typ bieżącego znaku podziału sekcji można zmienić bez usuwania go, wykonując następujące kroki:
  1. Umieść punkt wstawiania w sekcji, w której chcesz wprowadzić zmiany.
  2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony.
  3. Kliknij kartę Układ.
  4. W obszarze Początek sekcji od wybierz żądany typ sekcji, a następnie kliknij przycisk OK.

Właściwości

Numer ID artykułu: 291184 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbdta KB291184

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com