Cach nng cp t Outlook Express n Outlook 2010, n Outlook 2007, n Outlook 2003, hoc n Outlook 2002

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 291602 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
i vi phin ban Microsoft Outlook 2000 cua bai vit nay, hay xem 254216.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta cach chuyn nhp thit t tai khoan, tin nhn, ia chi va quy tc t Microsoft Outlook Express n Microsoft Outlook khi ca Outlook Express va Outlook u c cai t trn cung may tinh. Thng tin nay thich hp cho cac phin ban tip theo cua Microsoft Outlook:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002
Bai vit nay cung m ta cach t Outlook lam khach th in t mc inh.

THNG TIN THM

Outlook 2002, Outlook 2003 v Outlook 2007


Cach chuyn nh?p thi?t ?t tai khoan th

 1. Trong Outlook, bm vao menu Tp, ri bm Chuyn nhp va Xut chuyn.
 2. Bm vao Chuyn nhp Thit t Tai khoan Th Internet, ri bm Tip theo.
 3. Bm Microsoft Outlook Express, ri bm Tip theo.
 4. am bao rng tn c hin thi la tn ma ban mun s dung, ri bm Tip theo.
 5. am bao rng ia chi e-mail ung, ri bm Tip theo.
 6. am bao rng may chu th n va i ung, ri bm Tip theo.
 7. ?m b?o r?ng tn ti kho?n ng, g? m?t kh?u trong h?p M?t kh?u , r?i b?m Ti?p theo.

  Lu y: Nu ban ang s dung Microsoft Network (MSN) phin ban 2.5 giao thc POP, phai chon hp kim ng nhp bng cach s dung Xac thc Mt khu Bao mt (SPA).
 8. Bm vao phng phap ma ban s dung kt ni Internet, ri bm Tip theo.
 9. B?m Kt thuc ? chuyn nhp thit t tai khoan th cua ban.

Cach chuyn nh?p th Outlook Express, s ia chi va quy t?c

 1. Trong Outlook, bm vao menu Tp, ri bm Chuyn nhp va Xut chuyn.
 2. Bm Chuyn nhp Thit t Tai khoan Th Internet, ri bm Tip theo.
 3. S dung mt trong nhng phng phap sau theo phin ban Outlook cua ban:
  • Trong Outlook 2007, bm Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x hoc Windows Mail.
  • Trong Outlook 2003, bm Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x.
  • Trong Outlook 2002, bm Outlook Express 4.x, 5.
 4. am bao rng chon hp kim Chuyn nhp Th, Chuyn nhp S ia chi, va Chuyn nhp Quy tc, ri bm Tip theo.

  Lu y: Ban khng th nhp quy tc vao Outlook 2007 vi tp con quy tc trong Outlook 2007 a c m rng va no co nhiu tuy chon hn phin ban Outlook trc o co.
 5. Chon chuyn nhp vao Cp Lin h Outlook hoc S ia chi Ca nhn.

  Lu y: Trong Outlook 2007 va trong Outlook 2003, ban chi co th chuyn nhp vao Cp Lin h Outlook.
 6. Ch?n cch b?n mu?n nhn i ? ?c x? l? trong khi chuy?n nh?p.
 7. Bm Kt thuc.

Cach t Outlook lam khach e-mail mc inh

Phng phap 1

 1. M? Outlook.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon.
 3. Bm tab Khac.
 4. Bm chon hp kim t Outlook thanh chng trinh mc inh cho E-mail, Danh sach lin h va Lich.
 5. Bm OK.

Phng phap 2

 1. Thoat Outlook.
 2. Bm Bt u, tro chut vao Thit t, ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm up vao biu tng Tuy chon Internet, ri bm tab Chng trinh.
 4. Trong danh sach E-mail, bm Microsoft Outlook, bm Ap dung, ri bm OK.
bit thm thng tin v cach chuyn t Outlook Express sang Outlook 2002, bm vao cac s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
286116 Cach chuyn nh?p ?a ch? t? Outlook Express sang Outlook
290860 E-mail Outlook Express 5 khng chuyn nh?p (Trang nay co th co bng ting Anh)

Outlook 2010Cach chuyn nh?p thi?t ?t tai khoan th

 1. Trong Outlook 2010, bm Tab Tp trn Ruy bng, ri chon M trn Menu.
 2. Bm tab Chuyn nhp. Thu?t s? Chuyn nhp va Xut chuyn m.
HOC
 1. Trong Outlook, bm tab Tp trn Ruy bng, ri bm Tuy chon trong Menu.
 2. Bm tab Nng cao, ri bm Xut chuyn. Thu?t s? Chuyn nhp va Xut chuyn m.
 3. Bm vao Chuyn nhp Thit t Tai khoan Th Internet, ri bm Tip theo.
 4. Bm Microsoft Outlook Express, ri bm Tip theo.
 5. am bao rng tn c hin thi la tn ma ban mun s dung, ri bm Tip theo.
 6. am bao rng ia chi e-mail ung, ri bm Tip theo.
 7. am bao rng may chu th n va i ung, ri bm Tip theo.
 8. ?m b?o r?ng tn ti kho?n ng, g? m?t kh?u trong h?p M?t kh?u , r?i b?m Ti?p theo.

  Lu y: Nu ban ang s dung Microsoft Network (MSN) phin ban 2.5 giao thc POP, phai chon hp kim ng nhp bng cach s dung Xac thc Mt khu Bao mt (SPA).
 9. Bm vao phng phap ma ban s dung kt ni Internet, ri bm Tip theo.
 10. B?m Kt thuc ? chuyn nhp thit t tai khoan th cua ban.


Cach chuyn nh?p th Outlook Express, s ia chi va quy t?c

 1. Trong Outlook 2010, bm vao Tab Tp trn Ruy bng, ri chon M trn Menu.
 2. Bm tab Chuyn nhp. Thu?t s? Chuyn nhp va Xut chuyn m.
HOC
 1. Trong Outlook, bm vao tab Tp trn Ruy bng, ri bm Tuy chon trn Menu.
 2. Bm tab Nng cao, ri bm Xut chuyn. Thu?t s? Chuyn nhp va Xut chuyn m.
 3. Bm Chuyn nhp Thit t Tai khoan Th Internet, ri bm Tip theo.
 4. S dung mt trong nhng phng phap sau theo phin ban Outlook cua ban:

  Trong Outlook 2010, bm Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x hoc Windows Mail.
 5. am bao rng chon hp kim Chuyn nhp Th, Chuyn nhp S ia chi, va Chuyn nhp Quy tc, ri bm Tip theo.

  Lu y:Ban khng th chuyn nhp quy tc vao Outlook 2007 va Outlook 2010 vi tp con quy tc trong Outlook 2007 va Outlook 2010 a c m rng va no co nhiu tuy chon hn cac phin ban Outlook trc o co.
 6. Chon chuyn nhp vao Cp Lin h Outlook hoc S ia chi Ca nhn.

  Lu y: Trong Outlook 2010, trong Outlook 2007 va trong Outlook 2003, ban chi co th chuyn nhp vao Cp Lin h Outlook.
 7. Ch?n cch b?n mu?n nhn i ? ?c x? l? trong khi chuy?n nh?p.
 8. Bm Kt thuc.
Cach t Outlook lam khach e-mail mc inh

 1. M? Outlook 2010.
 2. Bm tab Tp trn Ruy bng, ri bm tab Tuy chon trn Menu.
 3. Bm tab Chung.
 4. Trong phn Bt u tuy chon, bm chon hp kim t Outlook thanh chng trinh mc inh cho E-mail, Danh sach lin h va Lich.
 5. Bm OK.

THAM KH?O

bit thng tin v cach chuyn nhp thit t tai khoan, th, ia chi va quy tc t Outlook Express n Outlook khi Outlook Express va Outlook c cai t trn may tinh khac, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/import-your-messages-or-account-from-outlook-express-to-outlook-HA010079919.aspx?CTT=1
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 291602 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Ba 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? kha:
kbexpertiseinter kbhowto KB291602

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com