Làm th? nào đ? tr?c ti?p ki?m nh?p tài nguyên trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291616 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 (CW) c?a bài vi?t này, xin xem 180424.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Outlook có th? t? đ?ng l?p l?ch s? d?ng tài nguyên cho các ph?ng h?i ngh?, phương ti?n ho?c thi?t b? AV. Đi?u này cung c?p t? đ?ng g?i các gi?y t? xác nh?n, và cho phép đây thông qua b?c e-mail như trái ngư?c v?i yêu c?u k?t n?i m?ng tr?c ti?p.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? xác đ?nh m?t tài kho?n tài nguyên

 1. T?o m?t tài khoản email m?i cho tài nguyên b?ng cách s? d?ng tài kho?n Exchange Server qu?n tr? theMicrosoft.
 2. B?t đ?u Outlook b?ng cách s? d?ng tài kho?n ngu?n l?c m?i đ? createthe thư mục mặc định trong h?p thư trên máy ch?.
 3. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 4. B?m vào Tu? ch?n l?ch, và sau đó nh?p vào Tính năng l?p l?ch tài nguyên.
 5. B?m vào đ? Chọn Tất cả ba Yêu c?u g?p m?t tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p quy?n.
 6. Nh?p vào Thêm đ? thêm ngư?i dùng s? đư?c phép s? d?ng theresource.
 7. Ch? đ?nh ít tác gi? quy?n cho eachuser.
 8. Nh?p vào OK đ? đóng hộp thoại h?p, và sau đó b? Outlook.

Làm th? nào đ? cu?n sách tr?c ti?p m?t cu?c h?n đ? các ngu?n tài nguyên

B?n có th? đ?t tài nguyên cùng m?t lúc mà b?n t?o ra cu?c h?p. B?n có th? xem thông tin r?nh/b?n c?a tài kho?n tài nguyên trong các h?nh th?c l?p k? ho?ch m?t cu?c h?p .

S? d?ng các bư?c sau đ? m?i ngư?i tham d? và ngu?n l?c đ? m?t cu?c h?p:
 1. Nh?p vào l?ch.
 2. Trên tr?nh đơn tác v? , nh?p vào K? ho?ch A cu?c h?p.
 3. Trong hộp thoại K? ho?ch A cu?c h?p , nh?p vào M?i nh?ng ngư?i khác.
 4. Trong h?p lo?i tên ho?c ch?n t? danh sách , h?y nh?p tên c?a ngư?i ho?c tài nguyên mà b?n mu?n t?i cu?c h?p.
 5. Đ?i v?i m?i tên nh?p, nh?p vào b?t bu?c, tu? ch?n, ho?c tài nguyên.

  Lưu ?: theo quy đ?nh, ngư?i dùng nên đư?c m?i làm theo yêu c?u ho?c tùy ch?n, và ngu?n l?c nên đư?c m?i làm tài nguyên. M?i h?p đ?a ch? v?i nh?ng ngư?i tham d? yêu c?u andoptional xu?t hi?n trong h?p đ? trên tab cu?c h?n , và các ngu?n l?c xu?t hi?n trong h?p đ?a đi?m .
 6. Nh?p vào OK, và sau đó s? d?ng thanh cuộn đ? xem th?i gian r?i/b?n forinvitees.
 7. Nh?p vào m?t th?i gian khi t?t c? invitees có s?n. B?n có th? s? d?ng AutoPick đ? t?m ti?p theo th?i gian mi?n phí có s?n cho t?t c? invitees.
 8. Nh?p vào làm cho cu?c h?p.
Lưu ? Khi b?n tr?c ti?p cu?n sách m?t ngu?n tài nguyên, b?n c?p nh?t thông tin r?nh/b?n cho tài nguyên.

Thu?c tính

ID c?a bài: 291616 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbaccounts kbinfo kbmt KB291616 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 291616

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com