Làm th? nào đ? qu?n l? nhi?u tài kho?n h?p thư Exchange trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291626 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 (CW) c?a bài vi?t này, xin xem 196996.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 (CW) c?a bài vi?t này, xin xem 180660.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 97 c?a bài vi?t này, xin xem 170678.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

M?t s? ngư?i dùng có nhi?u tài khoản email trên cùng m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange Server. M?c dù b?n ch? có th? có m?t b?n ghi d?ch v? trong c?u h?nh Exchange Server c?a b?n, nó có th? truy c?p t?t c? tài kho?n Microsoft Outlook c?a b?n mà không c?n ph?i kí nh?p vào m?t cách riêng bi?t cho t?ng tài kho?n.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thi?t l?p Outlook đ? truy c?p h?p thư Exchange Server hai ho?c nhi?u t? m?t h? sơ.

Thông tin thêm

Đ? kí nh?p vào tài kho?n m?t e-mail (tài kho?n A) và có quy?n truy c?p vào h?p thư cho m?t tài khoản email khác nhau (tài kho?n B), th?c hi?n theo các bư?c sau, n?u thích h?p cho các phiên b?n Outlook b?n đang ch?y.

Lưu ? Các bư?c này cho r?ng c? hai tài kho?n có trên cùng m?t máy ch? Exchange.

Microsoft Outlook 2002 và Microsoft Office Outlook 2003

 1. B?t đ?u Outlook v?i h? sơ đư?c c?u h?nh cho theExchange máy ch? h?p thư cho tài kho?n sinh B?n có th? ph?i kí nh?p vào m?ng như là ngư?i dùng c?a tài kho?n B đ? xác nh?n phù h?p.
 2. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 3. Trên tab ngư?i đ?i di?n , b?m vào Thêm.
 4. G? ho?c ch?n tên người dùng tài kho?n A, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Trong danh sách t?t c?, trong hộp thoại Cho phép đ?i di?n , b?m vào đ? ch?n biên t?p viên (có th? đ?c, t?o, m?t hàng andmodify).
 6. Nh?p vào OK hai l?n.
 7. N?u Danh sách Cặp không hi?n th?, h?y nh?p vào cặp danh sách trên menu xem .
 8. B?m chu?t ph?i vào h?p thư -<b00> </b00> tên người dùng, và sau đó nh?p vào thu?c tính cho ' h?p thư -<b00> </b00> tên người dùngtrên tr?nh đơn phím l?i tắt.
 9. Trên tab quy?n , b?m vào Thêm.
 10. G? ho?c ch?n tên người dùng tài kho?n A, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào OK.
 11. Trong h?p tên , h?y nh?p vào m?c m?i đư?c thêm vào cho tài kho?n A.
 12. Trong h?p vai tr? , b?m vào ch? s? h?u, và sau đó nh?p vào OK.
 13. L?p l?i các bư?c 8 qua 12 cho t?t c? các m?c tin thư thoại khác trong h?p thư.
 14. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào l?i ra và kí nh?p t?t.
 15. Kh?i đ?ng l?i Microsoft Windows, và sau đó kí nh?p dư?i tên người dùng ofaccount A.
 16. B?t đ?u Outlook v?i h? sơ đư?c c?u h?nh cho h?p thư ExchangeServer cho tài kho?n A.
 17. Trên menu công c? , b?m vào tài khoản email.
 18. Nh?p vào xem ho?c thay đ?i hi?n t?i e-mailaccounts.
 19. B?m vào đ? ch?n Microsoft Exchange Server, và sau đó b?m thay đ?i.
 20. Nh?p vào nút ch?n m?t cài đ?t chuyên bi?t khác .
 21. Nh?p vào tab nâng cao .
 22. Nh?p vào Thêm đ? thêm m?t tài kho?n đ? các m? các h?p thư b? sung: danh sách.
 23. G? tên cho ngư?i dùng c?a tài kho?n B, và sau đó nh?p vào OK ba l?n.
H?p thư cho tài kho?n B xu?t hi?n trong cặp danh sách c?a b?n.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. B?t đ?u Outlook v?i h? sơ đư?c c?u h?nh cho theExchange máy ch? h?p thư cho tài kho?n sinh B?n có th? ph?i kí nh?p vào m?ng như là ngư?i dùng c?a tài kho?n B đ? xác nh?n phù h?p.
 2. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 3. Trên tab ngư?i đ?i di?n , b?m vào Thêm.
 4. G? ho?c ch?n tên người dùng tài kho?n A, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Trong t?t c? danh sách, b?m vào đ? ch?n biên t?p viên (có th? đ?c, t?o, m?t hàng andmodify) trong hộp thoại Cho phép đ?i bi?u .
 6. Nh?p vào OK hai l?n.
 7. N?u Danh sách Cặp không hi?n th?, h?y nh?p vào cặp danh sách trên menu xem .
 8. B?m chu?t ph?i vào h?p thư -<b00> </b00> tên người dùng, và sau đó nh?p vào thu?c tính cho ' h?p thư -<b00> </b00> tên người dùngtrên tr?nh đơn phím l?i tắt.
 9. Trên tab quy?n , b?m vào Thêm.
 10. G? ho?c ch?n tên người dùng tài kho?n A, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào OK.
 11. Trong h?p tên , h?y nh?p vào m?c m?i đư?c thêm vào cho tài kho?n A.
 12. Trong h?p Cho phép c?p , b?m vào ch? s? h?u, và sau đó nh?p vào OK.
 13. L?p l?i các bư?c 8 qua 12 cho t?t c? các m?c tin thư thoại khác trong h?p thư.
 14. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào l?i ra và kí nh?p t?t.
 15. Kh?i đ?ng l?i Windows, và sau đó kí nh?p dư?i tên người dùng ofaccount A.
 16. B?t đ?u Outlook v?i h? sơ đư?c c?u h?nh cho h?p thư ExchangeServer cho tài kho?n A.
 17. Trên menu công c? , b?m vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
 18. Trên các E-mail tab, b?m vào tên tài kho?n, và sau đó nh?p vào bi?u tư?ng thay đ?i .
 19. Nh?p vào nút ch?n m?t cài đ?t chuyên bi?t khác .
 20. Nh?p vào tab nâng cao .
 21. Nh?p vào Thêm đ? thêm m?t tài kho?n đ? các m? các h?p thư b? sung: danh sách.
 22. G? tên cho ngư?i dùng c?a tài kho?n B, và sau đó nh?p vào OK ba l?n.
 23. Nh?p vào ti?p theo, b?m k?t thúc, và sau đó nh?p vào đóng.
H?p thư cho tài kho?n B xu?t hi?n trong cặp danh sách c?a b?n.

Ngư?i dùng cho tài kho?n A có th? g?i thư và yêu c?u g?p m?t thay m?t cho ngư?i dùng tài kho?n B b?ng cách nh?p tên người dùng cho tài kho?n B trong trư?ng t? . Các thư ch?a tên c?a nh?ng ngư?i s? d?ng cho c? hai tài kho?n A và tài kho?n sinh

Microsoft Office Outlook 2010

 1. B?t đ?u Outlook v?i h? sơ đư?c c?u h?nh cho theExchange máy ch? h?p thư cho tài kho?n sinh B?n có th? ph?i kí nh?p vào m?ng như là ngư?i dùng c?a tài kho?n B đ? xác nh?n phù h?p.
 2. Trên menu t?p , b?m thông tin.
 3. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n, và sau đó nh?p vào Truy c?p đ?i bi?u.
 4. Trên tab ngư?i đ?i di?n , b?m vào Thêm.
 5. G? ho?c ch?n tên người dùng tài kho?n A, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Trong t?t c? danh sách, b?m vào đ? ch?n biên t?p viên (có th? đ?c, t?o, m?t hàng andmodify) trong hộp thoại Cho phép đ?i bi?u .
 7. Nh?p vào OK hai l?n.
 8. N?u Danh sách Cặp không hi?n th?, h?y nh?p vào cặp danh sách trên menu xem .
 9. B?m chu?t ph?i vào h?p thư -<b00> </b00> tên người dùng, và sau đó nh?p vào thu?c tính cho ' h?p thư -<b00> </b00> tên người dùngtrên tr?nh đơn phím l?i tắt.
 10. Trên tab quy?n , b?m vào Thêm.
 11. G? ho?c ch?n tên người dùng tài kho?n A, b?m vào Thêm, và sau đó nh?p vào OK.
 12. Trong h?p tên , h?y nh?p vào m?c m?i đư?c thêm vào cho tài kho?n A.
 13. Trong h?p Cho phép c?p , b?m vào ch? s? h?u, và sau đó nh?p vào OK.
 14. L?p l?i các bư?c 8 qua 12 cho t?t c? các m?c tin thư thoại khác trong h?p thư.
 15. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào l?i ra và kí nh?p t?t.
 16. Kh?i đ?ng l?i Windows, và sau đó kí nh?p dư?i tên người dùng ofaccount A.
 17. B?t đ?u Outlook v?i h? sơ đư?c c?u h?nh cho h?p thư ExchangeServer cho tài kho?n A.
 18. Trên menu t?p , b?m thông tin.
 19. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n.
 20. Trên các E-mail tab, b?m vào tên tài kho?n, và sau đó nh?p vào bi?u tư?ng thay đ?i .
 21. Nh?p vào nút ch?n m?t cài đ?t chuyên bi?t khác .
 22. Nh?p vào tab nâng cao .
 23. Nh?p vào Thêm đ? thêm m?t tài kho?n đ? các m? các h?p thư b? sung: danh sách.
 24. G? tên cho ngư?i dùng c?a tài kho?n B, và sau đó nh?p vào OK ba l?n.
 25. Nh?p vào ti?p theo, b?m k?t thúc, và sau đó nh?p vào đóng.
ông h?p thư cho tài kho?n B xu?t hi?n trong cặp danh sách c?a b?n. Ngư?i dùng cho tài kho?n A có th? g?i thư và yêu c?u g?p m?t thay m?t cho ngư?i dùng tài kho?n B b?ng cách nh?p tên người dùng cho tài kho?n B trong trư?ng t?. Các thư ch?a tên c?a nh?ng ngư?i s? d?ng cho c? hai tài kho?n A và tài kho?n sinh

Thu?c tính

ID c?a bài: 291626 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbaccounts kbhowto kbmt KB291626 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 291626

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com