Microsoft Surface 2 paklausia "BitLocker" atk?rimo rakto paleidus prietaisas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2921482 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai naudojate Microsoft Surface 2 ?rengin?, b?site paraginti ?vesti savo "BitLocker" atk?rimo rakto po to, galite ?jungti arba i? naujo paleisti ?rengin? arba gal?tum?te t?sti prietais? i? miego re?im?. ?ie prane?imai gali b?ti atsitiktiniai arba jie gali pasireik?ti kiekvien? kart?, kad j?s bandote atkurti prietaiso ? operacij?.

Pastaba. ?i? prane?im?, susijusi? su "BitLocker" yra matoma tik simptomas. ?i problema neturi ?takos j?s? sistemos kokiu nors kitu b?du.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite naujinim?, kuris dabar yra Microsoft Surface 2 prietaisas.

Atnaujinimo informacija

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

Windows naujinimas
?is atnaujinimas yra i? Windows naujinimas.

Pastaba.?i triktis ne?takoja Microsoft Surface Pro 2. ?is naujinimas taikomas tik Microsoft Surface RT 2.

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg? ?diegti ?? naujinim?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums gali b?ti paraginti i? naujo paleisti ?rengin? Microsoft Surface 2 Kai pritaikote ?? naujinim?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Daugiau informacijos

Gauti savo "BitLocker" atk?rimo rakto, jei jo neturite, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Atidaryti nar?ykl?s lango kitos patikimos kompiuteryje arba mobiliajame ?renginyje.
  2. Apsilankykite ?ioje "Windows" svetain?je:

    http://Windows.Microsoft.com/recoverykey

  3. Prisijunkite naudodami pa?ios Microsoft abonemento pavadinimas ir slapta?odis, kuriuos naudojate Microsoft Surface 2 ?renginyje.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?? proces?, ?r. "BitLocker" atk?rimo raktai: da?nai u?duodami klausimai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2921482 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 21 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Surface 2
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix atdownload kbmt KB2921482 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2921482

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com