SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 11

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2926028 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?iame straipsnyje apra?oma atnaujinim? paketas 11 (komponavimo versijos numeris: 10.50.4302.0), Microsoft SQL Server 2008 R2 2 pakeitim? paket? (SP2). ?iame naujinime yra Hotfixes klausimai kad buvo nustatytos dalies SQL Server 2008 R2 SP2.

Kaip gauti ?? bendr? paket?

Nor?dami gauti ?? bendr? paket?, spustel?kite mygtuk? "Hotfix Download gali" ?io puslapio vir?uje. Jei puslapyje "Kar?tosios pataisos u?klausa", kreipkit?s ? "Microsoft" klient? aptarnavimo ir palaikymo gauti atnaujinim? paketas.

Kar?tosios pataisos, kurios yra ?trauktos ? ?? bendr? paket?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
VSTS numerisKB straipsnio numer?Apra?ymasNustatyti sritis
17900012829845FIX: "jei statistini? duomen? srautas yra sugadintas" paleidus "UPDATE statistika" parei?kim? prie? lentel? ? SQL Server 2008 R2 arba SQL Server 2012 SQL veiklos
16355732902151FIX: Keitim? sekim? neteising? dabartin?s versijos duomen? baz?s vaizdus, SQL Server 2008 R2SQL paslaugos
17650402912049FIX: Atminties nutek?jimas ?vyksta, kai programa, kuri naudoja SQL serverio vietinis klientas bando prisijungti ir u?daryti ry?? su SQL Server 2008 R2 instancijos SQL ry?ys
19933042919611FIX: "Installer nutrauktas" klaida diegiant SQL Server 2008 SP3 arba SQL Server 2008 R2 SP2S?rankos & ?diegti
19158182920987FIX: Prastai kai daug lentel?s reik?mi? parametrai naudojami SQL Server 2008 R2SQL paslaugos
19933132921630FIX: Neteisingas rezultatas yra gr??inamas paleidus MDX u?klaus?, kurioje yra DRILLTHROUGH prane?imas apie 2008 m. ar apie 2008 R2Analiz?s paslaug?
18069452922799FIX: Netik?ta i?imtis yra mesti kai konvertuojate write-back skirsn? apie 2008 R2Analiz?s paslaug?
19933102923837FIX: Suliejimo agentas nevykdo arba kyla ne konvergencijos naudojate pasirinktin? ?simintosios proced?ros konflikt? tvarkytuvas, SQL Server 2008 "arba" SQL Server 2008 R2 SQL paslaugos
19176812924996FIX: Klausimai kai eksportuojate ataskait? ? PDF su Unicode ?rift? SQL Server 2008 R2Paj?gumo ?vertinimo paslaugos
19722422926699FIX: operacin?s sistemos versija informacija, kuri yra gr??o i? SQL Server 2008 R2 netinkama Windows 8.1 punkte SQL paslaugos
20049372928669FIX: SSRS 2008 R2 ataskait? instruktorius tokiuose prane?imuose n?ra ?enklinti sekcijos 508Paj?gumo ?vertinimo paslaugos
18143802929464FIX: Atrankos u?klausose aklaviet? kai ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ir READ_COMMITTED_SNAPSHOT yra ?jungta, SQL Server 2008 R2SQL paslaugos

Pastabos d?l ?? naujinim?

Montavimo ir diegimo

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
 • Mes rekomenduojame, kad j?s i?bandyti kar?t?j? patais? prie? diegdami j? gamybos aplinkoje.
 • ?is kaupiamasis paketas skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?ytas problemas. Taikyti j? tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. Atnaujinim? ?iame pakete gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne i? bet kurios i? ?i? problem?, rekomenduojame palaukti kit? SQL Server 2008 R2 pakeitim? paket? kuriame yra kar?t?sias pataisas ?iame pakete.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Kaupiamasis naujinimas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Stato yra kumuliacin?s, tod?l kiekviena nauja atnaujinta versija yra visos kar?tosios pataisos ir visi buvo prid?tos prie ankstesn?s SQL Server 2008 R2 saugos atnaujinimai atnaujinti i?leidimo. Mes rekomenduojame, kad j?s nusprend?te taikyti Paskutinis atnaujinimas i?leidimo.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Kalb? palaikymas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • SQL serverio kar?t?sias pataisas dabar yra daugiakalb?. Tod?l ?is atnaujinim? paketas n?ra b?dingas tik viena kalba. Jis taikomas visos palaikomos kalbos.
 • "Hotfix Download gali" formoje rodomi su tomis kalbomis, kuri? naujinimo paket?. Jei j?s nematote savo kalba, kad yra, nes atnaujinim? paket? tai kalbai n?ra.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atnaujinti komponentai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Vienas atnaujinim? paketas apima vis? komponent? pakuo?i?. Ta?iau kaupiamojo naujinimo paket? atnaujina tik tas sud?tines dalis, kuriame yra ?diegta sistema.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Parama u? ?? naujinim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?io konkretaus atnaujinim? paketo. Vis? s?ra?? Microsoft klient? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ? Microsoft palaikymo svetain?je.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip pa?alinti ?? naujinim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Valdymo skyde spustel?kite prid?ti arba ?alinti programas.

  Pastaba Jei naudojate Windows 7 arba naujesn? versija, spustel?kite programos ir funkcijos valdymo skyde.
 2. Suraskite ?ra??, atitinkant? ?io atnaujinim? paketas.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?ra??, o tada spustel?kite Pa?alinti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atnaujinim? paketo informacija

B?tinosios s?lygos

Taikyti ?? atnaujinim? paket?, turi b?ti ?diegta SQL Server 2008 R2 SP2.

I? naujo paleiskite informacija

Jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter? pritaik? ?i? atnaujinim? paket?.

Registro informacija

Nor?dami naudoti vien? i? kar?t?sias pataisas, esan?ias ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Atnaujinim? paketo failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?is Kaupiamasis naujinimas paketas negali b?ti visus failus, kuriuos reikia tur?ti norint visi?kai atnaujinti produkto ? naujausi? statyti. ?iame pakete yra tik failus, kurie reikia tur?ti norint i?spr?sti klausimus, kurie yra i?vardyti ?iame straipsnyje.

?io paketo angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .

x 86 pagrindo versijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.4302.0633672008-Feb-201410:31x86
Msmdsrv.RLL10.50.4302.084244808-Feb-201410:38x86
Msmdsrvi.RLL10.50.4302.083783208-Feb-201410:38x86
Sqlbrowser.exe2009.100.4302.027822408-Feb-201410:30x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:38x86
Sqlsqm.exe10.50.4302.010209608-Feb-201410:39x86
Sqlsqm_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
SQL Server 2008 R2 bendroji kalbos vykdykl?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlboot.dll2009.100.4302.011745608-Feb-201410:35x86
Sqlwriter.exe2009.100.4302.010772808-Feb-201410:31x86
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqlwvss.dll2009.100.4302.022344008-Feb-201410:35x86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.4302.022088008-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.4302.086804808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmdpump.dll10.50.4302.0633928008-Feb-201410:31x86
Msmdredir.dll10.50.4302.0633672008-Feb-201410:31x86
Msmdspdm.dll10.50.4302.018810408-Feb-201410:38x86
Msmdsrv.exe10.50.4302.02546606408-Feb-201410:30x86
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqlboot.dll2009.100.4302.011745608-Feb-201410:35x86
Xmsrv.dll10.50.4302.02077665608-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.4302.017530408-Feb-201410:31x86
Dataprofileviewer.exe10.50.4302.032328008-Feb-201410:29x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.4302.05704008-Feb-201410:38x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Dtexec.exe2009.100.4302.06472008-Feb-201410:30x86
DTS.dll2009.100.4302.0145787208-Feb-201410:31x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.034478408-Feb-201410:31x86
Dtsconn.dll2009.100.4302.030433608-Feb-201410:31x86
Dtshost.exe2009.100.4302.07598408-Feb-201410:30x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.051937608-Feb-201410:31x86
Dtspipeline.dll2009.100.4302.070779208-Feb-201410:31x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.04270408-Feb-201410:31x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201205:34x86
Dtutil.exe2009.100.4302.011130408-Feb-201410:30x86
Exceldest.dll2009.100.4302.018401608-Feb-201410:31x86
Excelsrc.dll2009.100.4302.019374408-Feb-201410:31x86
Execpackagetask.dll2009.100.4302.07137608-Feb-201410:31x86
Flatfiledest.dll2009.100.4302.028692808-Feb-201410:31x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.029460808-Feb-201410:31x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.4302.0324372808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.4302.0593070408-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.4302.0190024008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.4302.0199854408-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.4302.0101140008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.4302.0593889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.4302.0417352008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.4302.0283412808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.50.4302.0384584008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.4302.04474408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.4302.057312808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.4302.013896008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.4302.01157908808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.4302.092129608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4302.0126126408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.4302.027002408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.4302.0182241608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.4302.033147208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.4302.028232008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.4302.0519342408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.4302.0257198408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.4302.0126945608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.4302.062228808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll10.50.4302.02734408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll10.50.4302.086395208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.4302.038881608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.4302.020859208-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:38x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:31x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmdpp.dll10.50.4302.0624712008-Feb-201410:31x86
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Oledbdest.dll2009.100.4302.018452808-Feb-201410:36x86
Oledbsrc.dll2009.100.4302.019681608-Feb-201410:36x86
Rawdest.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:36x86
Rawsource.dll2009.100.4302.013076008-Feb-201410:36x86
Recordsetdest.dll2009.100.4302.012616008-Feb-201410:36x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqldest.dll2009.100.4302.019067208-Feb-201410:35x86
Sqlmanagerui.dll10.50.4302.0759368008-Feb-201410:38x86
Sqlmgmt.dll10.50.4302.0350996808-Feb-201410:38x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
Sqlsqm.exe10.50.4302.010209608-Feb-201410:39x86
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Txagg.dll2009.100.4302.025313608-Feb-201410:35x86
Txbestmatch.dll2009.100.4302.045435208-Feb-201410:35x86
Txcache.dll2009.100.4302.011899208-Feb-201410:35x86
Txcharmap.dll2009.100.4302.020552008-Feb-201410:35x86
Txcopymap.dll2009.100.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Txdataconvert.dll2009.100.4302.021729608-Feb-201410:35x86
Txderived.dll2009.100.4302.042414408-Feb-201410:35x86
Txfileextractor.dll2009.100.4302.013691208-Feb-201410:35x86
Txfileinserter.dll2009.100.4302.013537608-Feb-201410:35x86
Txgroupdups.dll2009.100.4302.026849608-Feb-201410:35x86
Txlineage.dll2009.100.4302.07854408-Feb-201410:35x86
Txlookup.dll2009.100.4302.036475208-Feb-201410:35x86
Txmerge.dll2009.100.4302.014868808-Feb-201410:35x86
Txmergejoin.dll2009.100.4302.019016008-Feb-201410:35x86
Txmulticast.dll2009.100.4302.06932808-Feb-201410:35x86
Txpivot.dll2009.100.4302.014049608-Feb-201410:35x86
Txrowcount.dll2009.100.4302.07547208-Feb-201410:35x86
Txsampling.dll2009.100.4302.010260808-Feb-201410:35x86
Txscd.dll2009.100.4302.013793608-Feb-201410:35x86
Txsort.dll2009.100.4302.017428808-Feb-201410:35x86
Txsplit.dll2009.100.4302.042056008-Feb-201410:35x86
Txtermextraction.dll2009.100.4302.0861870408-Feb-201410:35x86
Txtermlookup.dll2009.100.4302.0409876808-Feb-201410:35x86
Txunionall.dll2009.100.4302.010670408-Feb-201410:35x86
Txunpivot.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.4302.057312808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.deploymentengine.dll10.50.4302.015944008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.4302.025364808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4302.016353607-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4302.0287508808-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4302.02580808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4302.046254407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4302.0706120008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4302.0305940807-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4302.0115067207-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:38x86
Msgprox.dll2009.100.4302.021371208-Feb-201410:31x86
Replerrx.dll2009.100.4302.013076808-Feb-201410:36x86
Replisapi.dll2009.100.4302.028283208-Feb-201410:36x86
Replprov.dll2009.100.4302.058849608-Feb-201410:36x86
Replrec.dll2009.100.4302.080353608-Feb-201410:38x86
Replsub.dll2009.100.4302.042414408-Feb-201410:36x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqlmanager.dll2009.100.4302.053115208-Feb-201410:35x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.4302.028180808-Feb-201410:35x86
Svrenumapi100.dll2009.100.4302.079073608-Feb-201410:35x86
Xmlsub.dll2009.100.4302.017992008-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.4302.03656008-Feb-201410:31x86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.4302.014561608-Feb-201410:31x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Rsfxft.dll2009.100.4302.03144008-Feb-201410:35x86
Sqagtres.dll2009.100.4302.04936008-Feb-201410:35x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqlaccess.dll2009.100.4302.042568008-Feb-201410:38x86
Sqlagent.exe2009.100.4302.038216008-Feb-201410:30x86
Sqlagentctr100.dll2009.100.4302.05806408-Feb-201410:35x86
Sqlagentmail.dll2009.100.4302.05601608-Feb-201410:38x86
Sqlboot.dll2009.100.4302.011745608-Feb-201410:35x86
Sqlctr100.dll2009.100.4302.08365608-Feb-201410:35x86
Sqlos.dll2009.100.4302.02478408-Feb-201410:35x86
Sqlpowershellss.dll2009.100.4302.04219208-Feb-201410:35x86
Sqlrepss.dll2009.100.4302.03656008-Feb-201410:35x86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.4302.02478408-Feb-201410:35x86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.4302.0465172808-Feb-201410:35x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
Sqlservr.exe2009.100.4302.04315054408-Feb-201410:30x86
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Sqsrvres.dll2009.100.4302.010004008-Feb-201410:35x86
Xplog70.dll2009.100.4302.04987208-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.4302.09953608-Feb-201410:30x86
Commanddest.dll2009.100.4302.017530408-Feb-201410:31x86
Distrib.exe2009.100.4302.08571208-Feb-201410:30x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Dtexec.exe2009.100.4302.06472008-Feb-201410:30x86
DTS.dll2009.100.4302.0145787208-Feb-201410:31x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.034478408-Feb-201410:31x86
Dtsconn.dll2009.100.4302.030433608-Feb-201410:31x86
Dtshost.exe2009.100.4302.07598408-Feb-201410:30x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.051937608-Feb-201410:31x86
Dtspipeline.dll2009.100.4302.070779208-Feb-201410:31x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.04270408-Feb-201410:31x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201205:34x86
Dtutil.exe2009.100.4302.011130408-Feb-201410:30x86
Exceldest.dll2009.100.4302.018401608-Feb-201410:31x86
Excelsrc.dll2009.100.4302.019374408-Feb-201410:31x86
Execpackagetask.dll2009.100.4302.07137608-Feb-201410:31x86
Flatfiledest.dll2009.100.4302.028692808-Feb-201410:31x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.029460808-Feb-201410:31x86
Logread.exe2009.100.4302.043540008-Feb-201410:30x86
Mergetxt.dll2009.100.4302.04014408-Feb-201410:31x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4302.016353607-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4302.036014407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4302.09390408-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4302.04065608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4302.046254407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4302.0177889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4302.0305940807-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4302.0115067207-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:38x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:31x86
Oledbdest.dll2009.100.4302.018452808-Feb-201410:36x86
Oledbsrc.dll2009.100.4302.019681608-Feb-201410:36x86
Qrdrsvc.exe2009.100.4297.039904823-Nov-201311:01x86
Rawdest.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:36x86
Rawsource.dll2009.100.4302.013076008-Feb-201410:36x86
Rdistcom.dll2009.100.4302.066580008-Feb-201410:36x86
Recordsetdest.dll2009.100.4302.012616008-Feb-201410:36x86
Replagnt.dll2009.100.4302.02888008-Feb-201410:36x86
Repldp.dll2009.100.4302.020347208-Feb-201410:36x86
Replmerg.exe2009.100.4302.035297608-Feb-201410:29x86
Replsync.dll2009.100.4302.011080008-Feb-201410:36x86
Snapshot.exe10.50.4302.02376008-Feb-201410:39x86
Spresolv.dll2009.100.4302.019118408-Feb-201410:35x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqlcmd.exe2009.100.4302.016456008-Feb-201410:29x86
Sqllogship.exe10.50.4302.011438408-Feb-201410:39x86
Sqlmergx.dll2009.100.4302.020448808-Feb-201410:35x86
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Sqlwep100.dll2009.100.4302.09953608-Feb-201410:35x86
Ssradd.dll2009.100.4302.05192008-Feb-201410:35x86
Ssravg.dll2009.100.4302.05192008-Feb-201410:35x86
Ssrdown.dll2009.100.4302.03707208-Feb-201410:35x86
Ssrmax.dll2009.100.4302.05038408-Feb-201410:35x86
Ssrmin.dll2009.100.4302.05038408-Feb-201410:35x86
Ssrpub.dll2009.100.4302.03758408-Feb-201410:35x86
Ssrup.dll2009.100.4302.03707208-Feb-201410:35x86
Tablediff.exe10.50.4302.09800008-Feb-201410:39x86
Txagg.dll2009.100.4302.025313608-Feb-201410:35x86
Txdatacollector.dll2009.100.4302.025160008-Feb-201410:35x86
Txdataconvert.dll2009.100.4302.021729608-Feb-201410:35x86
Txderived.dll2009.100.4302.042414408-Feb-201410:35x86
Txlookup.dll2009.100.4302.036475208-Feb-201410:35x86
Txmerge.dll2009.100.4302.014868808-Feb-201410:35x86
Txmergejoin.dll2009.100.4302.019016008-Feb-201410:35x86
Txmulticast.dll2009.100.4302.06932808-Feb-201410:35x86
Txrowcount.dll2009.100.4302.07547208-Feb-201410:35x86
Txsort.dll2009.100.4302.017428808-Feb-201410:35x86
Txsplit.dll2009.100.4302.042056008-Feb-201410:35x86
Txunionall.dll2009.100.4302.010670408-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 viso teksto variklis

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.4302.047176008-Feb-201410:31x86
Fdhost.exe2009.100.4302.07649608-Feb-201410:30x86
Fdlauncher.exe2009.100.4302.03860808-Feb-201410:30x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqlft105ph.dll2009.100.4302.04781608-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.4302.017530408-Feb-201410:31x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Dtexec.exe2009.100.4302.06472008-Feb-201410:30x86
DTS.dll2009.100.4302.0145787208-Feb-201410:31x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.034478408-Feb-201410:31x86
Dtsconn.dll2009.100.4302.030433608-Feb-201410:31x86
Dtshost.exe2009.100.4302.07598408-Feb-201410:30x86
Dtsinstall.exe10.50.4302.043796808-Feb-201410:29x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.051937608-Feb-201410:31x86
Dtspipeline.dll2009.100.4302.070779208-Feb-201410:31x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.04270408-Feb-201410:31x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201205:34x86
Dtutil.exe2009.100.4302.011130408-Feb-201410:30x86
Exceldest.dll2009.100.4302.018401608-Feb-201410:31x86
Excelsrc.dll2009.100.4302.019374408-Feb-201410:31x86
Execpackagetask.dll2009.100.4302.07137608-Feb-201410:31x86
Flatfiledest.dll2009.100.4302.028692808-Feb-201410:31x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.029460808-Feb-201410:31x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:38x86
Msdtssrvr.exe10.50.4302.022497608-Feb-201410:39x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:31x86
Msmdpp.dll10.50.4302.0624712008-Feb-201410:31x86
Oledbdest.dll2009.100.4302.018452808-Feb-201410:36x86
Oledbsrc.dll2009.100.4302.019681608-Feb-201410:36x86
Rawdest.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:36x86
Rawsource.dll2009.100.4302.013076008-Feb-201410:36x86
Recordsetdest.dll2009.100.4302.012616008-Feb-201410:36x86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqldest.dll2009.100.4302.019067208-Feb-201410:35x86
Txagg.dll2009.100.4302.025313608-Feb-201410:35x86
Txbestmatch.dll2009.100.4302.045435208-Feb-201410:35x86
Txcache.dll2009.100.4302.011899208-Feb-201410:35x86
Txcharmap.dll2009.100.4302.020552008-Feb-201410:35x86
Txcopymap.dll2009.100.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Txdataconvert.dll2009.100.4302.021729608-Feb-201410:35x86
Txderived.dll2009.100.4302.042414408-Feb-201410:35x86
Txfileextractor.dll2009.100.4302.013691208-Feb-201410:35x86
Txfileinserter.dll2009.100.4302.013537608-Feb-201410:35x86
Txgroupdups.dll2009.100.4302.026849608-Feb-201410:35x86
Txlineage.dll2009.100.4302.07854408-Feb-201410:35x86
Txlookup.dll2009.100.4302.036475208-Feb-201410:35x86
Txmerge.dll2009.100.4302.014868808-Feb-201410:35x86
Txmergejoin.dll2009.100.4302.019016008-Feb-201410:35x86
Txmulticast.dll2009.100.4302.06932808-Feb-201410:35x86
Txpivot.dll2009.100.4302.014049608-Feb-201410:35x86
Txrowcount.dll2009.100.4302.07547208-Feb-201410:35x86
Txsampling.dll2009.100.4302.010260808-Feb-201410:35x86
Txscd.dll2009.100.4302.013793608-Feb-201410:35x86
Txsort.dll2009.100.4302.017428808-Feb-201410:35x86
Txsplit.dll2009.100.4302.042056008-Feb-201410:35x86
Txtermextraction.dll2009.100.4302.0861870408-Feb-201410:35x86
Txtermlookup.dll2009.100.4302.0409876808-Feb-201410:35x86
Txunionall.dll2009.100.4302.010670408-Feb-201410:35x86
Txunpivot.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.4302.057312808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.4302.0324372808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.4302.057723208-Feb-201410:38x86
Microsoft.datawarehouse.dll.deploy10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.4302.08160808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.4302.0283412808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.4302.0283412808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.4302.0384584008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.4302.04474408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.4302.04474408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.4302.057312808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.4302.057312808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.4302.013896008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.4302.013896008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.4302.01157908808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0432916808-Feb-201410:38x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0436603208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0435784008-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437832008-Feb-201410:38x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0454215208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0436603208-Feb-201410:39x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0439060808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0439060808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437832008-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0440699208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437012808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437012808-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0435374408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437422408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437832008-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0451757608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0435783208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0436603208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0432916808-Feb-201410:38x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0438241608-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0438241608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.4302.0126126408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4302.0126126408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.4302.027002408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.4302.027002408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.4302.0182241608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.4302.0182241608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.4302.033147208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.4302.033147208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.4302.028232008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.4302.028232008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.4302.016353608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.4302.0519342408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.4302.0519342408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.4302.012257608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.4302.0257198408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.4302.0126945608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.4302.0126945608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.4302.062228808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll.deploy10.50.4302.02734408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll10.50.4302.02734408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll.deploy10.50.4302.086395208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.4302.038881608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.4302.038881608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.4302.06113608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.4302.030689608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.4302.020859208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.4302.020859208-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.types.dll.deploy2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.4302.0131041608-Feb-201410:39x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.030689608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:39x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:37x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029460808-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028640808-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:37x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.exe.deploy10.50.4302.0674580808-Feb-201410:39x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0139643208-Feb-201410:40x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:34x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0148654408-Feb-201410:37x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:39x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:39x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0142100808-Feb-201410:37x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0142919208-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140462408-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:37x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0147016008-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0139643208-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:36x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.4302.0149473608-Feb-201410:38x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:38x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.4302.014152008-Feb-201410:38x86
Reportingservicesservice.exe2009.100.4302.0119368008-Feb-201410:30x86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.4302.06523208-Feb-201410:38x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.4302.0163400008-Feb-201410:38x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.4302.0200673608-Feb-201410:38x86
Rsconfigtool.exe10.50.4302.0134318408-Feb-201410:39x86
Rsctr100.dll2009.100.4302.05806408-Feb-201410:35x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqlrsos.dll2009.100.4302.02478408-Feb-201410:35x86
Sqlserverspatial.dll.deploy2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.4302.0107694408-Feb-201410:39x86
BCP.exe2009.100.4302.09953608-Feb-201410:30x86
Commanddest.dll2009.100.4302.017530408-Feb-201410:31x86
Connectiondlg.dll10.50.4302.077384008-Feb-201410:38x86
Copydatabasewizard.exe10.50.4302.067144008-Feb-201410:29x86
Datadesigners.dll2009.100.4302.0427233608-Feb-201410:31x86
Dataprofileviewer.exe10.50.4302.032328008-Feb-201410:29x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Dtexec.exe2009.100.4302.06472008-Feb-201410:30x86
Dtexecui.exe10.50.4302.08571208-Feb-201410:29x86
DTS.dll2009.100.4302.0145787208-Feb-201410:31x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.034478408-Feb-201410:31x86
Dtsconn.dll2009.100.4302.030433608-Feb-201410:31x86
Dtshost.exe2009.100.4302.07598408-Feb-201410:30x86
Dtsinstall.exe10.50.4302.043796808-Feb-201410:29x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.051937608-Feb-201410:31x86
Dtspipeline.dll2009.100.4302.070779208-Feb-201410:31x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.04270408-Feb-201410:31x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201205:34x86
Dtutil.exe2009.100.4302.011130408-Feb-201410:30x86
Exceldest.dll2009.100.4302.018401608-Feb-201410:31x86
Excelsrc.dll2009.100.4302.019374408-Feb-201410:31x86
Execpackagetask.dll2009.100.4302.07137608-Feb-201410:31x86
Flatfiledest.dll2009.100.4302.028692808-Feb-201410:31x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.029460808-Feb-201410:31x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.4302.0417352008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4302.0126126408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.4302.0257198408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4302.036014407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4302.09390408-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll10.50.4302.046254408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4302.0287508808-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll10.50.4302.016352808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4302.02580808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.4302.0330107208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.DMF.UI.dll10.50.4302.0108104008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4302.04065608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.relationalenginetasks.dll10.50.4302.053217608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.4302.0920340808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcegovernoruitasks.dll10.50.4302.014305608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.4302.039700808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4302.0706120008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.4302.038881608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll10.50.4302.034375208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.4302.0106465608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.usersettings.dll10.50.4302.013076808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4302.0177889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:38x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:31x86
Objectexplorer.dll10.50.4302.0338708808-Feb-201410:38x86
Oledbdest.dll2009.100.4302.018452808-Feb-201410:36x86
Oledbsrc.dll2009.100.4302.019681608-Feb-201410:36x86
Pfclnt.dll2009.100.4302.0110920008-Feb-201410:38x86
Pfutil.dll2009.100.4302.055214408-Feb-201410:38x86
Radlangsvc.dll10.50.4302.015534408-Feb-201410:38x86
Rawdest.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:36x86
Rawsource.dll2009.100.4302.013076008-Feb-201410:36x86
Recordsetdest.dll2009.100.4302.012616008-Feb-201410:36x86
Replicationmonitor.dll10.50.4302.0292014408-Feb-201410:38x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:38x86
Rsconfigtool.exe10.50.4302.0134318408-Feb-201410:39x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqlcmd.exe2009.100.4302.016456008-Feb-201410:29x86
Sqldest.dll2009.100.4302.019067208-Feb-201410:35x86
Sqleditors.dll10.50.4302.0125306408-Feb-201410:38x86
Sqlmanagerui.dll10.50.4302.0759368008-Feb-201410:38x86
Sqlmgmt.dll10.50.4302.0350996808-Feb-201410:38x86
Sqlresolver.dll10.50.4302.04884808-Feb-201410:37x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
Sqlsqm.exe10.50.4302.010209608-Feb-201410:39x86
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Sqlworkbenchproject.dll10.50.4302.016763208-Feb-201410:37x86
Txagg.dll2009.100.4302.025313608-Feb-201410:35x86
Txbestmatch.dll2009.100.4302.045435208-Feb-201410:35x86
Txcache.dll2009.100.4302.011899208-Feb-201410:35x86
Txcharmap.dll2009.100.4302.020552008-Feb-201410:35x86
Txcopymap.dll2009.100.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Txdatacollector.dll2009.100.4302.025160008-Feb-201410:35x86
Txdataconvert.dll2009.100.4302.021729608-Feb-201410:35x86
Txderived.dll2009.100.4302.042414408-Feb-201410:35x86
Txfileextractor.dll2009.100.4302.013691208-Feb-201410:35x86
Txfileinserter.dll2009.100.4302.013537608-Feb-201410:35x86
Txgroupdups.dll2009.100.4302.026849608-Feb-201410:35x86
Txlineage.dll2009.100.4302.07854408-Feb-201410:35x86
Txlookup.dll2009.100.4302.036475208-Feb-201410:35x86
Txmerge.dll2009.100.4302.014868808-Feb-201410:35x86
Txmergejoin.dll2009.100.4302.019016008-Feb-201410:35x86
Txmulticast.dll2009.100.4302.06932808-Feb-201410:35x86
Txpivot.dll2009.100.4302.014049608-Feb-201410:35x86
Txrowcount.dll2009.100.4302.07547208-Feb-201410:35x86
Txsampling.dll2009.100.4302.010260808-Feb-201410:35x86
Txscd.dll2009.100.4302.013793608-Feb-201410:35x86
Txsort.dll2009.100.4302.017428808-Feb-201410:35x86
Txsplit.dll2009.100.4302.042056008-Feb-201410:35x86
Txtermextraction.dll2009.100.4302.0861870408-Feb-201410:35x86
Txtermlookup.dll2009.100.4302.0409876808-Feb-201410:35x86
Txunionall.dll2009.100.4302.010670408-Feb-201410:35x86
Txunpivot.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.4302.094792008-Feb-201410:31x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.4302.05704008-Feb-201410:38x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Dtexec.exe2009.100.4302.06472008-Feb-201410:30x86
DTS.dll2009.100.4302.0145787208-Feb-201410:31x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.034478408-Feb-201410:31x86
Dtsconn.dll2009.100.4302.030433608-Feb-201410:31x86
Dtshost.exe2009.100.4302.07598408-Feb-201410:30x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.051937608-Feb-201410:31x86
Dtspipeline.dll2009.100.4302.070779208-Feb-201410:31x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.04270408-Feb-201410:31x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201205:34x86
Dtutil.exe2009.100.4302.011130408-Feb-201410:30x86
Exceldest.dll2009.100.4302.018401608-Feb-201410:31x86
Excelsrc.dll2009.100.4302.019374408-Feb-201410:31x86
Flatfiledest.dll2009.100.4302.028692808-Feb-201410:31x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.029460808-Feb-201410:31x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Mergetxt.dll2009.100.4302.04014408-Feb-201410:31x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.4302.0324372808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.4302.051579208-Feb-201410:39x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.4302.0593070408-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.4302.0190024008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.4302.0199854408-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.4302.0101140008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.4302.0593889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.4302.029460808-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.4302.0136366408-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:38x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:31x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmdpp.dll10.50.4302.0624712008-Feb-201410:31x86
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Oledbdest.dll2009.100.4302.018452808-Feb-201410:36x86
Oledbsrc.dll2009.100.4302.019681608-Feb-201410:36x86
Spresolv.dll2009.100.4302.019118408-Feb-201410:35x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Ssradd.dll2009.100.4302.05192008-Feb-201410:35x86
Ssravg.dll2009.100.4302.05192008-Feb-201410:35x86
Ssrdown.dll2009.100.4302.03707208-Feb-201410:35x86
Ssrmax.dll2009.100.4302.05038408-Feb-201410:35x86
Ssrmin.dll2009.100.4302.05038408-Feb-201410:35x86
Ssrpub.dll2009.100.4302.03758408-Feb-201410:35x86
Ssrup.dll2009.100.4302.03707208-Feb-201410:35x86
Txdataconvert.dll2009.100.4302.021729608-Feb-201410:35x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

x 64 versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.4302.0633672008-Feb-201410:31x86
Msmdsrv.RLL10.50.4302.084244808-Feb-201410:38x86
Msmdsrvi.RLL10.50.4302.083783208-Feb-201410:38x86
Sqlbrowser.exe2009.100.4302.027822408-Feb-201410:30x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.4302.02376008-Feb-201410:31x86
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:36x86
Sqlsqm.exe10.50.4302.09800008-Feb-201410:37x64
Sqlsqm_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
SQL Server 2008 R2 bendroji kalbos vykdykl?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.047483208-Feb-201410:33x64
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlboot.dll2009.100.4302.012462408-Feb-201410:33x64
Sqlwriter.exe2009.100.4302.015688008-Feb-201410:37x64
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqlwvss.dll2009.100.4302.044154408-Feb-201410:33x64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.4302.02529608-Feb-201410:33x64
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.4302.086804008-Feb-201410:37x86
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.4302.086804808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.4302.011848008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.05426094408-Feb-201410:31x64
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmdpump.dll10.50.4302.0773652808-Feb-201410:31x64
Msmdredir.dll10.50.4302.0633672008-Feb-201410:31x86
Msmdspdm.dll10.50.4302.018811208-Feb-201410:35x86
Msmdsrv.exe10.50.4302.05327688008-Feb-201410:37x64
Msmgdsrv.dll10.50.4302.01263176008-Feb-201410:35x64
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.0851476808-Feb-201410:31x64
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.032584008-Feb-201410:31x64
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqlboot.dll2009.100.4302.012462408-Feb-201410:33x64
Xmsrv.dll10.50.4302.02145761608-Feb-201410:33x64
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.4302.017530408-Feb-201410:31x86
Dataprofileviewer.exe10.50.4302.032328008-Feb-201410:29x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.4302.05704008-Feb-201410:38x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Dtexec.exe2009.100.4302.06472008-Feb-201410:30x86
DTS.dll2009.100.4302.0145787208-Feb-201410:31x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.034478408-Feb-201410:31x86
Dtsconn.dll2009.100.4302.030433608-Feb-201410:31x86
Dtshost.exe2009.100.4302.07598408-Feb-201410:30x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.051937608-Feb-201410:31x86
Dtspipeline.dll2009.100.4302.070779208-Feb-201410:31x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.04270408-Feb-201410:31x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201205:34x86
Dtutil.exe2009.100.4302.011130408-Feb-201410:30x86
Exceldest.dll2009.100.4302.018401608-Feb-201410:31x86
Excelsrc.dll2009.100.4302.019374408-Feb-201410:31x86
Execpackagetask.dll2009.100.4302.07137608-Feb-201410:31x86
Flatfiledest.dll2009.100.4302.028692808-Feb-201410:31x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.029460808-Feb-201410:31x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.4302.0324372808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.4302.0593070408-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.4302.0190024008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.4302.0199854408-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.4302.0101140008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.4302.0593889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.4302.0417352008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.4302.0283412808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.50.4302.0384584008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.4302.04474408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.4302.057312808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.4302.013896008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.4302.01157908808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.4302.092129608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4302.0126126408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.4302.027002408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.4302.0182241608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.4302.033147208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.4302.028232008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.4302.0519342408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.4302.0257198408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.4302.0126945608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.4302.062228808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll10.50.4302.02734408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll10.50.4302.086395208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.4302.038881608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.4302.020859208-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:38x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:31x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.05426094408-Feb-201410:31x64
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmdpp.dll10.50.4302.0624712008-Feb-201410:31x86
Msmgdsrv.dll10.50.4302.01263176008-Feb-201410:35x64
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.0851476808-Feb-201410:31x64
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.032584008-Feb-201410:31x64
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Oledbdest.dll2009.100.4302.018452808-Feb-201410:36x86
Oledbsrc.dll2009.100.4302.019681608-Feb-201410:36x86
Rawdest.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:36x86
Rawsource.dll2009.100.4302.013076008-Feb-201410:36x86
Recordsetdest.dll2009.100.4302.012616008-Feb-201410:36x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqldest.dll2009.100.4302.019067208-Feb-201410:35x86
Sqlmanagerui.dll10.50.4302.0759368008-Feb-201410:38x86
Sqlmgmt.dll10.50.4302.0350996808-Feb-201410:38x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.047483208-Feb-201410:33x64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
Sqlsqm.exe10.50.4302.010209608-Feb-201410:39x86
Sqlsvc.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:33x64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Txagg.dll2009.100.4302.025313608-Feb-201410:35x86
Txbestmatch.dll2009.100.4302.045435208-Feb-201410:35x86
Txcache.dll2009.100.4302.011899208-Feb-201410:35x86
Txcharmap.dll2009.100.4302.020552008-Feb-201410:35x86
Txcopymap.dll2009.100.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Txdataconvert.dll2009.100.4302.021729608-Feb-201410:35x86
Txderived.dll2009.100.4302.042414408-Feb-201410:35x86
Txfileextractor.dll2009.100.4302.013691208-Feb-201410:35x86
Txfileinserter.dll2009.100.4302.013537608-Feb-201410:35x86
Txgroupdups.dll2009.100.4302.026849608-Feb-201410:35x86
Txlineage.dll2009.100.4302.07854408-Feb-201410:35x86
Txlookup.dll2009.100.4302.036475208-Feb-201410:35x86
Txmerge.dll2009.100.4302.014868808-Feb-201410:35x86
Txmergejoin.dll2009.100.4302.019016008-Feb-201410:35x86
Txmulticast.dll2009.100.4302.06932808-Feb-201410:35x86
Txpivot.dll2009.100.4302.014049608-Feb-201410:35x86
Txrowcount.dll2009.100.4302.07547208-Feb-201410:35x86
Txsampling.dll2009.100.4302.010260808-Feb-201410:35x86
Txscd.dll2009.100.4302.013793608-Feb-201410:35x86
Txsort.dll2009.100.4302.017428808-Feb-201410:35x86
Txsplit.dll2009.100.4302.042056008-Feb-201410:35x86
Txtermextraction.dll2009.100.4302.0861870408-Feb-201410:35x86
Txtermlookup.dll2009.100.4302.0409876808-Feb-201410:35x86
Txunionall.dll2009.100.4302.010670408-Feb-201410:35x86
Txunpivot.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:37x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.4302.057312808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.deploymentengine.dll10.50.4302.015944008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.4302.025364808-Feb-201410:37x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.4302.025364808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4302.016353607-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4302.0287508808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4302.0287508808-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4302.02580808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4302.02580808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4302.046254407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4302.046254408-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4302.012256808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4302.0706120008-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4302.0305940807-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4302.0305940808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4302.0115067207-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4302.0115067208-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:38x86
Msgprox.dll2009.100.4302.025876808-Feb-201410:31x64
Msgprox.dll2009.100.4302.021371208-Feb-201410:31x86
Replerrx.dll2009.100.4302.014715208-Feb-201410:33x64
Replerrx.dll2009.100.4302.013076808-Feb-201410:36x86
Replisapi.dll2009.100.4302.038932808-Feb-201410:33x64
Replisapi.dll2009.100.4302.028283208-Feb-201410:36x86
Replprov.dll2009.100.4302.074107208-Feb-201410:33x64
Replprov.dll2009.100.4302.058849608-Feb-201410:36x86
Replrec.dll2009.100.4302.099143208-Feb-201410:36x64
Replrec.dll2009.100.4302.080353608-Feb-201410:38x86
Replsub.dll2009.100.4302.050708808-Feb-201410:33x64
Replsub.dll2009.100.4302.042414408-Feb-201410:36x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqlmanager.dll2009.100.4302.090696008-Feb-201410:33x64
Sqlmanager.dll2009.100.4302.053115208-Feb-201410:35x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.4302.037038408-Feb-201410:33x64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.4302.028180808-Feb-201410:35x86
Svrenumapi100.dll2009.100.4302.0105288008-Feb-201410:33x64
Svrenumapi100.dll2009.100.4302.079073608-Feb-201410:35x86
Xmlsub.dll2009.100.4302.027872808-Feb-201410:33x64
Xmlsub.dll2009.100.4302.017992008-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.4302.04168008-Feb-201410:37x64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.4302.027259208-Feb-201410:37x64
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Rsfxft.dll2009.100.4302.03553608-Feb-201410:33x64
Sqagtres.dll2009.100.4302.05601608-Feb-201410:33x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqlaccess.dll2009.100.4302.041339208-Feb-201410:35x86
Sqlagent.exe2009.100.4302.044359208-Feb-201410:37x64
Sqlagentctr100.dll2009.100.4302.08776008-Feb-201410:33x64
Sqlagentctr100.dll2009.100.4302.05806408-Feb-201410:35x86
Sqlagentmail.dll2009.100.4302.06779208-Feb-201410:35x64
Sqlboot.dll2009.100.4302.012462408-Feb-201410:33x64
Sqlctr100.dll2009.100.4302.08928808-Feb-201410:33x64
Sqlctr100.dll2009.100.4302.08365608-Feb-201410:35x86
Sqlos.dll2009.100.4302.02580808-Feb-201410:33x64
Sqlpowershellss.dll2009.100.4302.04884808-Feb-201410:33x64
Sqlrepss.dll2009.100.4302.04372808-Feb-201410:33x64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.4302.02580808-Feb-201410:33x64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.4302.0465121608-Feb-201410:33x64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.047483208-Feb-201410:33x64
Sqlservr.exe2009.100.4302.06226043208-Feb-201410:37x64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:33x64
Sqsrvres.dll2009.100.4302.011591208-Feb-201410:33x64
Xplog70.dll2009.100.4302.06216008-Feb-201410:33x64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.4302.010670408-Feb-201410:37x64
Commanddest.dll2009.100.4302.025723208-Feb-201410:37x64
Distrib.exe2009.100.4302.09800008-Feb-201410:37x64
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.011438408-Feb-201410:37x64
Dtexec.exe2009.100.4302.07547208-Feb-201410:37x64
DTS.dll2009.100.4302.0224788808-Feb-201410:37x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.048353608-Feb-201410:37x64
Dtsconn.dll2009.100.4302.047329608-Feb-201410:37x64
Dtshost.exe2009.100.4302.09083208-Feb-201410:37x64
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.052552008-Feb-201410:37x64
Dtspipeline.dll2009.100.4302.0109128008-Feb-201410:37x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.05243208-Feb-201410:37x64
Dtswizard.exe2009.100.4015.080992827-Jun-201212:41x64
Dtutil.exe2009.100.4302.014152008-Feb-201410:37x64
Exceldest.dll2009.100.4302.027105608-Feb-201410:37x64
Excelsrc.dll2009.100.4302.029051208-Feb-201410:37x64
Execpackagetask.dll2009.100.4302.08622408-Feb-201410:37x64
Flatfiledest.dll2009.100.4302.042465608-Feb-201410:37x64
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.043387208-Feb-201410:37x64
Logread.exe2009.100.4302.052296008-Feb-201410:37x64
Mergetxt.dll2009.100.4302.04475208-Feb-201410:37x64
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4302.016353607-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4302.036014407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4302.036014408-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4302.09390408-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4302.04065608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4302.046254407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4302.0195400008-Feb-201410:36x64
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4302.0177889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4302.0305940807-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4302.0115067207-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.08520008-Feb-201410:31x64
Oledbdest.dll2009.100.4302.027105608-Feb-201410:33x64
Oledbsrc.dll2009.100.4302.029614408-Feb-201410:33x64
Qrdrsvc.exe2009.100.4297.043284023-Nov-201311:08x64
Rawdest.dll2009.100.4302.020296008-Feb-201410:33x64
Rawsource.dll2009.100.4302.019220808-Feb-201410:33x64
Rdistcom.dll2009.100.4302.080763208-Feb-201410:33x64
Recordsetdest.dll2009.100.4302.017633608-Feb-201410:33x64
Replagnt.dll2009.100.4302.02888008-Feb-201410:33x64
Replagnt.dll2009.100.4302.02888008-Feb-201410:36x86
Repldp.dll2009.100.4302.024238408-Feb-201410:33x64
Repldp.dll2009.100.4302.020347208-Feb-201410:36x86
Replmerg.exe2009.100.4302.042107208-Feb-201410:37x64
Replsync.dll2009.100.4302.013691208-Feb-201410:33x64
Snapshot.exe10.50.4302.02375208-Feb-201410:37x86
Snapshot.exe10.50.4302.02376008-Feb-201410:39x86
Spresolv.dll2009.100.4302.022804808-Feb-201410:33x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqlcmd.exe2009.100.4302.035604808-Feb-201410:37x64
Sqllogship.exe10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Sqlmergx.dll2009.100.4302.024136008-Feb-201410:33x64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:33x64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Sqlwep100.dll2009.100.4302.011745608-Feb-201410:33x64
Ssradd.dll2009.100.4302.05703208-Feb-201410:33x64
Ssravg.dll2009.100.4302.05755208-Feb-201410:33x64
Ssrdown.dll2009.100.4302.04116008-Feb-201410:33x64
Ssrmax.dll2009.100.4302.05550408-Feb-201410:33x64
Ssrmin.dll2009.100.4302.05550408-Feb-201410:33x64
Ssrpub.dll2009.100.4302.04168008-Feb-201410:33x64
Ssrup.dll2009.100.4302.04065608-Feb-201410:33x64
Tablediff.exe10.50.4302.09800008-Feb-201410:37x86
Txagg.dll2009.100.4302.037652808-Feb-201410:33x64
Txdatacollector.dll2009.100.4302.037089608-Feb-201410:33x64
Txdataconvert.dll2009.100.4302.031508808-Feb-201410:33x64
Txderived.dll2009.100.4302.062894408-Feb-201410:33x64
Txlookup.dll2009.100.4302.054548008-Feb-201410:33x64
Txmerge.dll2009.100.4302.024238408-Feb-201410:33x64
Txmergejoin.dll2009.100.4302.028283208-Feb-201410:33x64
Txmulticast.dll2009.100.4302.09492808-Feb-201410:33x64
Txrowcount.dll2009.100.4302.010004808-Feb-201410:33x64
Txsort.dll2009.100.4302.025620008-Feb-201410:33x64
Txsplit.dll2009.100.4302.062177608-Feb-201410:33x64
Txunionall.dll2009.100.4302.017889608-Feb-201410:33x64
SQL Server 2008 R2 viso teksto variklis

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.4302.070011208-Feb-201410:37x64
Fdhost.exe2009.100.4302.011336008-Feb-201410:37x64
Fdlauncher.exe2009.100.4302.04219208-Feb-201410:37x64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqlft105ph.dll2009.100.4302.05294408-Feb-201410:33x64
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.4302.025723208-Feb-201410:37x64
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.011438408-Feb-201410:37x64
Dtexec.exe2009.100.4302.07547208-Feb-201410:37x64
DTS.dll2009.100.4302.0224788808-Feb-201410:37x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.048353608-Feb-201410:37x64
Dtsconn.dll2009.100.4302.047329608-Feb-201410:37x64
Dtshost.exe2009.100.4302.09083208-Feb-201410:37x64
Dtsinstall.exe10.50.4302.043796808-Feb-201410:29x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.052552008-Feb-201410:37x64
Dtspipeline.dll2009.100.4302.0109128008-Feb-201410:37x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.05243208-Feb-201410:37x64
Dtswizard.exe2009.100.4015.080992827-Jun-201212:41x64
Dtutil.exe2009.100.4302.014152008-Feb-201410:37x64
Exceldest.dll2009.100.4302.027105608-Feb-201410:37x64
Excelsrc.dll2009.100.4302.029051208-Feb-201410:37x64
Execpackagetask.dll2009.100.4302.08622408-Feb-201410:37x64
Flatfiledest.dll2009.100.4302.042465608-Feb-201410:37x64
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.043387208-Feb-201410:37x64
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Msdtssrvr.exe10.50.4302.022088008-Feb-201410:37x64
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.08520008-Feb-201410:31x64
Msmdpp.dll10.50.4302.0762696008-Feb-201410:31x64
Oledbdest.dll2009.100.4302.027105608-Feb-201410:33x64
Oledbsrc.dll2009.100.4302.029614408-Feb-201410:33x64
Rawdest.dll2009.100.4302.020296008-Feb-201410:33x64
Rawsource.dll2009.100.4302.019220808-Feb-201410:33x64
Recordsetdest.dll2009.100.4302.017633608-Feb-201410:33x64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqldest.dll2009.100.4302.027464008-Feb-201410:33x64
Txagg.dll2009.100.4302.037652808-Feb-201410:33x64
Txbestmatch.dll2009.100.4302.084500808-Feb-201410:33x64
Txcache.dll2009.100.4302.017172808-Feb-201410:33x64
Txcharmap.dll2009.100.4302.029819208-Feb-201410:33x64
Txcopymap.dll2009.100.4302.017633608-Feb-201410:33x64
Txdataconvert.dll2009.100.4302.031508808-Feb-201410:33x64
Txderived.dll2009.100.4302.062894408-Feb-201410:33x64
Txfileextractor.dll2009.100.4302.019988808-Feb-201410:33x64
Txfileinserter.dll2009.100.4302.019784008-Feb-201410:33x64
Txgroupdups.dll2009.100.4302.048712008-Feb-201410:33x64
Txlineage.dll2009.100.4302.010618408-Feb-201410:33x64
Txlookup.dll2009.100.4302.054548008-Feb-201410:33x64
Txmerge.dll2009.100.4302.024238408-Feb-201410:33x64
Txmergejoin.dll2009.100.4302.028283208-Feb-201410:33x64
Txmulticast.dll2009.100.4302.09492808-Feb-201410:33x64
Txpivot.dll2009.100.4302.021115208-Feb-201410:33x64
Txrowcount.dll2009.100.4302.010004808-Feb-201410:33x64
Txsampling.dll2009.100.4302.015482408-Feb-201410:33x64
Txscd.dll2009.100.4302.020552008-Feb-201410:33x64
Txsort.dll2009.100.4302.025620008-Feb-201410:33x64
Txsplit.dll2009.100.4302.062177608-Feb-201410:33x64
Txtermextraction.dll2009.100.4302.0873595208-Feb-201410:33x64
Txtermlookup.dll2009.100.4302.0419553608-Feb-201410:33x64
Txunionall.dll2009.100.4302.017889608-Feb-201410:33x64
Txunpivot.dll2009.100.4302.020449608-Feb-201410:33x64
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:37x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.4302.057312808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.4302.0324372808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.4302.057723208-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.dll.deploy10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.4302.08161608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.4302.0283412808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.4302.0283412808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.4302.0384584008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.4302.04474408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.4302.04475208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.4302.057312808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.4302.013896008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.4302.013896008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.4302.01157908808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0432916808-Feb-201410:38x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0436603208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0435784008-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437832008-Feb-201410:38x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0454215208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0436603208-Feb-201410:39x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0439060808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0439060808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437832008-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0440699208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437012808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437012808-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0435374408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437422408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437832008-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0451757608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0435783208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0436603208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0432916808-Feb-201410:38x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0438241608-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0438241608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.4302.0126126408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4302.0126126408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.4302.027002408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.4302.027003208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.4302.0182241608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.4302.0182240808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.4302.033147208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.4302.033147208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.4302.028232008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.4302.028232008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.4302.016353608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.4302.0519342408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.4302.0519342408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.4302.012257608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.4302.0257198408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.4302.0126945608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.4302.0126945608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.4302.062228808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.4302.011438408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.4302.011438408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll.deploy10.50.4302.02734408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll10.50.4302.02734408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4302.030280008-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll.deploy10.50.4302.086395208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.4302.038881608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.4302.038881608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.4302.06113608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.4302.030689608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.4302.020859208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.4302.020859208-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.types.dll.deploy2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.05426094408-Feb-201410:31x64
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmgdsrv.dll10.50.4302.01263176008-Feb-201410:35x64
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.0851476808-Feb-201410:31x64
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.032584008-Feb-201410:31x64
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.4302.0131041608-Feb-201410:39x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.030689608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:39x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:37x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029460808-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028640808-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:37x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.exe.deploy10.50.4302.0674580808-Feb-201410:39x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0139643208-Feb-201410:40x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:34x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0148654408-Feb-201410:37x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:39x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:39x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0142100808-Feb-201410:37x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0142919208-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140462408-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:37x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0147016008-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0139643208-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:36x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.4302.0149473608-Feb-201410:35x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4302.017377608-Feb-201410:35x64
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:38x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.4302.017480008-Feb-201410:35x64
Reportingservicesservice.exe2009.100.4302.0219514408-Feb-201410:37x64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.4302.06522408-Feb-201410:35x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.4302.0163400008-Feb-201410:35x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.4302.0200673608-Feb-201410:35x86
Rsconfigtool.exe10.50.4302.0134318408-Feb-201410:39x86
Rsctr100.dll2009.100.4302.08776008-Feb-201410:33x64
Rsctr100.dll2009.100.4302.05806408-Feb-201410:35x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqlrsos.dll2009.100.4302.02529608-Feb-201410:33x64
Sqlserverspatial.dll.deploy2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.047483208-Feb-201410:33x64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.4302.0107694408-Feb-201410:39x86
BCP.exe2009.100.4302.010670408-Feb-201410:37x64
Commanddest.dll2009.100.4302.017530408-Feb-201410:31x86
Connectiondlg.dll10.50.4302.077384008-Feb-201410:38x86
Copydatabasewizard.exe10.50.4302.067144008-Feb-201410:29x86
Datadesigners.dll2009.100.4302.0427233608-Feb-201410:31x86
Dataprofileviewer.exe10.50.4302.032328008-Feb-201410:29x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Dtexec.exe2009.100.4302.06472008-Feb-201410:30x86
Dtexecui.exe10.50.4302.08571208-Feb-201410:29x86
DTS.dll2009.100.4302.0145787208-Feb-201410:31x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.034478408-Feb-201410:31x86
Dtsconn.dll2009.100.4302.030433608-Feb-201410:31x86
Dtshost.exe2009.100.4302.07598408-Feb-201410:30x86
Dtsinstall.exe10.50.4302.043796808-Feb-201410:29x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.051937608-Feb-201410:31x86
Dtspipeline.dll2009.100.4302.070779208-Feb-201410:31x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.04270408-Feb-201410:31x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201205:34x86
Dtutil.exe2009.100.4302.011130408-Feb-201410:30x86
Exceldest.dll2009.100.4302.018401608-Feb-201410:31x86
Excelsrc.dll2009.100.4302.019374408-Feb-201410:31x86
Execpackagetask.dll2009.100.4302.07137608-Feb-201410:31x86
Flatfiledest.dll2009.100.4302.028692808-Feb-201410:31x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.029460808-Feb-201410:31x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.4302.0417352008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4302.0126126408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.4302.0257198408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4302.036014407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4302.036014408-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4302.09390408-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll10.50.4302.046254408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4302.0287508808-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll10.50.4302.016352808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4302.02580808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.4302.0330107208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.DMF.UI.dll10.50.4302.0108104008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4302.04065608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.relationalenginetasks.dll10.50.4302.053217608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.4302.0920340808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcegovernoruitasks.dll10.50.4302.014305608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.4302.039700808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4302.0706120008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.4302.038881608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll10.50.4302.034375208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.4302.0106465608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.usersettings.dll10.50.4302.013076808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.usersettings.dll10.50.4302.013076808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4302.0177889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:38x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:31x86
Objectexplorer.dll10.50.4302.0338708808-Feb-201410:38x86
Oledbdest.dll2009.100.4302.018452808-Feb-201410:36x86
Oledbsrc.dll2009.100.4302.019681608-Feb-201410:36x86
Pfclnt.dll2009.100.4302.0110920008-Feb-201410:38x86
Pfutil.dll2009.100.4302.055214408-Feb-201410:38x86
Radlangsvc.dll10.50.4302.015534408-Feb-201410:38x86
Rawdest.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:36x86
Rawsource.dll2009.100.4302.013076008-Feb-201410:36x86
Recordsetdest.dll2009.100.4302.012616008-Feb-201410:36x86
Replicationmonitor.dll10.50.4302.0292014408-Feb-201410:38x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:38x86
Rsconfigtool.exe10.50.4302.0134318408-Feb-201410:39x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqlcmd.exe2009.100.4302.035604808-Feb-201410:37x64
Sqldest.dll2009.100.4302.019067208-Feb-201410:35x86
Sqleditors.dll10.50.4302.0125306408-Feb-201410:38x86
Sqlmanagerui.dll10.50.4302.0759368008-Feb-201410:38x86
Sqlmgmt.dll10.50.4302.0350996808-Feb-201410:38x86
Sqlresolver.dll10.50.4302.04884808-Feb-201410:37x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.047483208-Feb-201410:33x64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
Sqlsqm.exe10.50.4302.010209608-Feb-201410:39x86
Sqlsvc.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:33x64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Sqlworkbenchproject.dll10.50.4302.016763208-Feb-201410:37x86
Txagg.dll2009.100.4302.025313608-Feb-201410:35x86
Txbestmatch.dll2009.100.4302.045435208-Feb-201410:35x86
Txcache.dll2009.100.4302.011899208-Feb-201410:35x86
Txcharmap.dll2009.100.4302.020552008-Feb-201410:35x86
Txcopymap.dll2009.100.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Txdatacollector.dll2009.100.4302.025160008-Feb-201410:35x86
Txdataconvert.dll2009.100.4302.021729608-Feb-201410:35x86
Txderived.dll2009.100.4302.042414408-Feb-201410:35x86
Txfileextractor.dll2009.100.4302.013691208-Feb-201410:35x86
Txfileinserter.dll2009.100.4302.013537608-Feb-201410:35x86
Txgroupdups.dll2009.100.4302.026849608-Feb-201410:35x86
Txlineage.dll2009.100.4302.07854408-Feb-201410:35x86
Txlookup.dll2009.100.4302.036475208-Feb-201410:35x86
Txmerge.dll2009.100.4302.014868808-Feb-201410:35x86
Txmergejoin.dll2009.100.4302.019016008-Feb-201410:35x86
Txmulticast.dll2009.100.4302.06932808-Feb-201410:35x86
Txpivot.dll2009.100.4302.014049608-Feb-201410:35x86
Txrowcount.dll2009.100.4302.07547208-Feb-201410:35x86
Txsampling.dll2009.100.4302.010260808-Feb-201410:35x86
Txscd.dll2009.100.4302.013793608-Feb-201410:35x86
Txsort.dll2009.100.4302.017428808-Feb-201410:35x86
Txsplit.dll2009.100.4302.042056008-Feb-201410:35x86
Txtermextraction.dll2009.100.4302.0861870408-Feb-201410:35x86
Txtermlookup.dll2009.100.4302.0409876808-Feb-201410:35x86
Txunionall.dll2009.100.4302.010670408-Feb-201410:35x86
Txunpivot.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.4302.094792008-Feb-201410:31x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.4302.05704008-Feb-201410:38x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.011438408-Feb-201410:37x64
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Dtexec.exe2009.100.4302.06472008-Feb-201410:30x86
Dtexec.exe2009.100.4302.07547208-Feb-201410:37x64
DTS.dll2009.100.4302.0145787208-Feb-201410:31x86
DTS.dll2009.100.4302.0224788808-Feb-201410:37x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.034478408-Feb-201410:31x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.048353608-Feb-201410:37x64
Dtsconn.dll2009.100.4302.030433608-Feb-201410:31x86
Dtsconn.dll2009.100.4302.047329608-Feb-201410:37x64
Dtshost.exe2009.100.4302.07598408-Feb-201410:30x86
Dtshost.exe2009.100.4302.09083208-Feb-201410:37x64
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.051937608-Feb-201410:31x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.052552008-Feb-201410:37x64
Dtspipeline.dll2009.100.4302.070779208-Feb-201410:31x86
Dtspipeline.dll2009.100.4302.0109128008-Feb-201410:37x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.04270408-Feb-201410:31x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.05243208-Feb-201410:37x64
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201205:34x86
Dtswizard.exe2009.100.4015.080992827-Jun-201212:41x64
Dtutil.exe2009.100.4302.011130408-Feb-201410:30x86
Dtutil.exe2009.100.4302.014152008-Feb-201410:37x64
Exceldest.dll2009.100.4302.018401608-Feb-201410:31x86
Exceldest.dll2009.100.4302.027105608-Feb-201410:37x64
Excelsrc.dll2009.100.4302.019374408-Feb-201410:31x86
Excelsrc.dll2009.100.4302.029051208-Feb-201410:37x64
Flatfiledest.dll2009.100.4302.028692808-Feb-201410:31x86
Flatfiledest.dll2009.100.4302.042465608-Feb-201410:37x64
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.029460808-Feb-201410:31x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.043387208-Feb-201410:37x64
Mdxquerygenerator.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Mergetxt.dll2009.100.4302.04014408-Feb-201410:31x86
Mergetxt.dll2009.100.4302.04475208-Feb-201410:37x64
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.4302.0324372808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.4302.051579208-Feb-201410:39x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.4302.0593070408-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.4302.0190024008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.4302.0199854408-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.4302.0101140008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.4302.0593889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.4302.029460808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.4302.0136366408-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:38x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.08520008-Feb-201410:31x64
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:31x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.05426094408-Feb-201410:31x64
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmdpp.dll10.50.4302.0624712008-Feb-201410:31x86
Msmgdsrv.dll10.50.4302.01263176008-Feb-201410:35x64
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.0851476808-Feb-201410:31x64
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.032584008-Feb-201410:31x64
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Oledbdest.dll2009.100.4302.027105608-Feb-201410:33x64
Oledbdest.dll2009.100.4302.018452808-Feb-201410:36x86
Oledbsrc.dll2009.100.4302.029614408-Feb-201410:33x64
Oledbsrc.dll2009.100.4302.019681608-Feb-201410:36x86
Spresolv.dll2009.100.4302.022804808-Feb-201410:33x64
Spresolv.dll2009.100.4302.019118408-Feb-201410:35x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.4302.02427208-Feb-201410:37x64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:33x64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Ssradd.dll2009.100.4302.05703208-Feb-201410:33x64
Ssradd.dll2009.100.4302.05192008-Feb-201410:35x86
Ssravg.dll2009.100.4302.05755208-Feb-201410:33x64
Ssravg.dll2009.100.4302.05192008-Feb-201410:35x86
Ssrdown.dll2009.100.4302.04116008-Feb-201410:33x64
Ssrdown.dll2009.100.4302.03707208-Feb-201410:35x86
Ssrmax.dll2009.100.4302.05550408-Feb-201410:33x64
Ssrmax.dll2009.100.4302.05038408-Feb-201410:35x86
Ssrmin.dll2009.100.4302.05550408-Feb-201410:33x64
Ssrmin.dll2009.100.4302.05038408-Feb-201410:35x86
Ssrpub.dll2009.100.4302.04168008-Feb-201410:33x64
Ssrpub.dll2009.100.4302.03758408-Feb-201410:35x86
Ssrup.dll2009.100.4302.04065608-Feb-201410:33x64
Ssrup.dll2009.100.4302.03707208-Feb-201410:35x86
Txdataconvert.dll2009.100.4302.031508808-Feb-201410:33x64
Txdataconvert.dll2009.100.4302.021729608-Feb-201410:35x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

IA-64-pagr?stoms versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.4302.0877588808-Feb-201410:30IA64
Msmdsrv.RLL10.50.4302.084244808-Feb-201410:36IA64
Msmdsrvi.RLL10.50.4302.083784008-Feb-201410:36IA64
Sqlbrowser.exe2009.100.4302.053473608-Feb-201410:36IA64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:35x86
Sqlsqm.exe10.50.4302.09800008-Feb-201410:36IA64
Sqlsqm_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
SQL Server 2008 R2 bendroji kalbos vykdykl?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.067809608-Feb-201410:32IA64
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlboot.dll2009.100.4302.019937608-Feb-201410:32IA64
Sqlwriter.exe2009.100.4302.029051208-Feb-201410:32IA64
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
Sqlwvss.dll2009.100.4302.068320808-Feb-201410:32IA64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.4302.02990408-Feb-201410:32IA64
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.4302.086804808-Feb-201410:36x86
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.4302.086804808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.06969416008-Feb-201410:32IA64
Msmdpump.dll10.50.4302.0932372808-Feb-201410:30IA64
Msmdredir.dll10.50.4302.0877588808-Feb-201410:30IA64
Msmdspdm.dll10.50.4302.018811208-Feb-201410:35x86
Msmdsrv.exe10.50.4302.07144878408-Feb-201410:37IA64
Msmgdsrv.dll10.50.4302.01585531208-Feb-201410:35IA64
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.01054945608-Feb-201410:30IA64
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.047432008-Feb-201410:30IA64
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
Sqlboot.dll2009.100.4302.019937608-Feb-201410:32IA64
Xmsrv.dll10.50.4302.04771963208-Feb-201410:32IA64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:36x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.4302.057312808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.deploymentengine.dll10.50.4302.015944008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.4302.025364808-Feb-201410:36x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.4302.025364808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4302.016353607-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4302.0287508008-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4302.0287508808-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4302.02580808-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4302.02580808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4302.046254407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4302.046254408-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4302.0706119208-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4302.0305940807-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4302.0305940808-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4302.0115067207-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4302.0115067208-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:38x86
Msgprox.dll2009.100.4302.021371208-Feb-201410:31x86
Msgprox.dll2009.100.4302.054958408-Feb-201410:32IA64
Replerrx.dll2009.100.4302.031201608-Feb-201410:32IA64
Replerrx.dll2009.100.4302.013076808-Feb-201410:36x86
Replisapi.dll2009.100.4302.077639208-Feb-201410:32IA64
Replisapi.dll2009.100.4302.028283208-Feb-201410:36x86
Replprov.dll2009.100.4302.0166062408-Feb-201410:32IA64
Replprov.dll2009.100.4302.058849608-Feb-201410:36x86
Replrec.dll2009.100.4302.0214753608-Feb-201410:35IA64
Replrec.dll2009.100.4302.080353608-Feb-201410:38x86
Replsub.dll2009.100.4302.0113275208-Feb-201410:32IA64
Replsub.dll2009.100.4302.042414408-Feb-201410:36x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
Sqlmanager.dll2009.100.4302.0154440008-Feb-201410:32IA64
Sqlmanager.dll2009.100.4302.053115208-Feb-201410:35x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.4302.072263208-Feb-201410:32IA64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.4302.028180808-Feb-201410:35x86
Svrenumapi100.dll2009.100.4302.0273838408-Feb-201410:32IA64
Svrenumapi100.dll2009.100.4302.079073608-Feb-201410:35x86
Xmlsub.dll2009.100.4302.052244808-Feb-201410:32IA64
Xmlsub.dll2009.100.4302.017992008-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.4302.07342408-Feb-201410:32IA64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.4302.048712008-Feb-201410:32IA64
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Rsfxft.dll2009.100.4302.06625608-Feb-201410:32IA64
Sqagtres.dll2009.100.4302.09595208-Feb-201410:32IA64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
Sqlaccess.dll2009.100.4302.040264008-Feb-201410:35x86
Sqlagent.exe2009.100.4302.0123156808-Feb-201410:36IA64
Sqlagentctr100.dll2009.100.4302.011796808-Feb-201410:32IA64
Sqlagentctr100.dll2009.100.4302.05806408-Feb-201410:35x86
Sqlagentmail.dll2009.100.4302.08007208-Feb-201410:35IA64
Sqlboot.dll2009.100.4302.019937608-Feb-201410:32IA64
Sqlctr100.dll2009.100.4302.014664008-Feb-201410:32IA64
Sqlctr100.dll2009.100.4302.08365608-Feb-201410:35x86
Sqlos.dll2009.100.4302.03246408-Feb-201410:32IA64
Sqlpowershellss.dll2009.100.4302.08366408-Feb-201410:32IA64
Sqlrepss.dll2009.100.4302.07392808-Feb-201410:32IA64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.4302.03092808-Feb-201410:32IA64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.4302.0465736008-Feb-201410:32IA64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.067809608-Feb-201410:32IA64
Sqlservr.exe2009.100.4302.012243066408-Feb-201410:32IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.038830408-Feb-201410:32IA64
Sqsrvres.dll2009.100.4302.019886408-Feb-201410:32IA64
Xplog70.dll2009.100.4302.011336008-Feb-201410:32IA64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.4302.017940808-Feb-201410:37IA64
Commanddest.dll2009.100.4302.056955208-Feb-201410:32IA64
Distrib.exe2009.100.4302.021934408-Feb-201410:37IA64
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.013179208-Feb-201410:36IA64
Dtexec.exe2009.100.4302.016711208-Feb-201410:36IA64
DTS.dll2009.100.4302.0433274408-Feb-201410:32IA64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.096737608-Feb-201410:32IA64
Dtsconn.dll2009.100.4302.084091208-Feb-201410:32IA64
Dtshost.exe2009.100.4302.019988808-Feb-201410:36IA64
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.055265608-Feb-201410:32IA64
Dtspipeline.dll2009.100.4302.0204411208-Feb-201410:32IA64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.09389608-Feb-201410:32IA64
Dtswizard.exe2009.100.4258.080992827-Jun-201205:42IA64
Dtutil.exe2009.100.4302.030484008-Feb-201410:36IA64
Exceldest.dll2009.100.4302.059822408-Feb-201410:32IA64
Excelsrc.dll2009.100.4302.065403208-Feb-201410:32IA64
Execpackagetask.dll2009.100.4302.015892808-Feb-201410:32IA64
Flatfiledest.dll2009.100.4302.096430408-Feb-201410:32IA64
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.098734408-Feb-201410:32IA64
Logread.exe2009.100.4302.0114043208-Feb-201410:37IA64
Mergetxt.dll2009.100.4302.08315208-Feb-201410:32IA64
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4302.016353607-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4302.036014407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4302.036014408-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4302.09390408-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4302.04065608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4302.046254407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4302.0267540808-Feb-201410:35IA64
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4302.0177889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4302.0305940807-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4302.0115067207-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.018504008-Feb-201410:32IA64
Oledbdest.dll2009.100.4302.060078408-Feb-201410:32IA64
Oledbsrc.dll2009.100.4302.066580808-Feb-201410:32IA64
Qrdrsvc.exe2009.100.4297.098272823-Nov-201311:08IA64
Rawdest.dll2009.100.4302.044820808-Feb-201410:32IA64
Rawsource.dll2009.100.4302.042618408-Feb-201410:32IA64
Rdistcom.dll2009.100.4302.0185723208-Feb-201410:32IA64
Recordsetdest.dll2009.100.4302.039700808-Feb-201410:32IA64
Replagnt.dll2009.100.4302.03912008-Feb-201410:32IA64
Replagnt.dll2009.100.4302.02888008-Feb-201410:36x86
Repldp.dll2009.100.4302.053985608-Feb-201410:32IA64
Repldp.dll2009.100.4302.020347208-Feb-201410:36x86
Replmerg.exe2009.100.4302.098529608-Feb-201410:36IA64
Replsync.dll2009.100.4302.028897608-Feb-201410:32IA64
Snapshot.exe10.50.4302.02376008-Feb-201410:36x86
Snapshot.exe10.50.4302.02376008-Feb-201410:39x86
Spresolv.dll2009.100.4302.052142408-Feb-201410:32IA64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
Sqlcmd.exe2009.100.4302.055624008-Feb-201410:36IA64
Sqllogship.exe10.50.4302.011438408-Feb-201410:36x86
Sqlmergx.dll2009.100.4302.044616008-Feb-201410:32IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.038830408-Feb-201410:32IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Sqlwep100.dll2009.100.4302.021115208-Feb-201410:32IA64
Ssradd.dll2009.100.4302.010568008-Feb-201410:32IA64
Ssravg.dll2009.100.4302.010568008-Feb-201410:32IA64
Ssrdown.dll2009.100.4302.07188808-Feb-201410:32IA64
Ssrmax.dll2009.100.4302.010004808-Feb-201410:32IA64
Ssrmin.dll2009.100.4302.010004808-Feb-201410:32IA64
Ssrpub.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:32IA64
Ssrup.dll2009.100.4302.07240008-Feb-201410:32IA64
Tablediff.exe10.50.4302.09800008-Feb-201410:36x86
Txagg.dll2009.100.4302.089211208-Feb-201410:32IA64
Txdatacollector.dll2009.100.4302.079892008-Feb-201410:32IA64
Txdataconvert.dll2009.100.4302.068628808-Feb-201410:32IA64
Txderived.dll2009.100.4302.0128686408-Feb-201410:32IA64
Txlookup.dll2009.100.4302.0119777608-Feb-201410:32IA64
Txmerge.dll2009.100.4302.052347208-Feb-201410:32IA64
Txmergejoin.dll2009.100.4302.063200808-Feb-201410:32IA64
Txmulticast.dll2009.100.4302.020347208-Feb-201410:32IA64
Txrowcount.dll2009.100.4302.020756808-Feb-201410:32IA64
Txsort.dll2009.100.4302.057211208-Feb-201410:32IA64
Txsplit.dll2009.100.4302.0126792008-Feb-201410:32IA64
Txunionall.dll2009.100.4302.038472008-Feb-201410:32IA64
SQL Server 2008 R2 viso teksto variklis

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.4302.0115168808-Feb-201410:32IA64
Fdhost.exe2009.100.4302.020091208-Feb-201410:36IA64
Fdlauncher.exe2009.100.4302.07291208-Feb-201410:36IA64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
Sqlft105ph.dll2009.100.4302.09953608-Feb-201410:32IA64
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.4302.056955208-Feb-201410:32IA64
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.013179208-Feb-201410:36IA64
Dtexec.exe2009.100.4302.016711208-Feb-201410:36IA64
DTS.dll2009.100.4302.0433274408-Feb-201410:32IA64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.096737608-Feb-201410:32IA64
Dtsconn.dll2009.100.4302.084091208-Feb-201410:32IA64
Dtshost.exe2009.100.4302.019988808-Feb-201410:36IA64
Dtsinstall.exe10.50.4302.043796808-Feb-201410:29x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.055265608-Feb-201410:32IA64
Dtspipeline.dll2009.100.4302.0204411208-Feb-201410:32IA64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.09389608-Feb-201410:32IA64
Dtswizard.exe2009.100.4258.080992827-Jun-201205:42IA64
Dtutil.exe2009.100.4302.030484008-Feb-201410:36IA64
Exceldest.dll2009.100.4302.059822408-Feb-201410:32IA64
Excelsrc.dll2009.100.4302.065403208-Feb-201410:32IA64
Execpackagetask.dll2009.100.4302.015892808-Feb-201410:32IA64
Flatfiledest.dll2009.100.4302.096430408-Feb-201410:32IA64
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.098734408-Feb-201410:32IA64
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Msdtssrvr.exe10.50.4302.022088008-Feb-201410:36IA64
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.018504008-Feb-201410:32IA64
Msmdpp.dll10.50.4302.0921006408-Feb-201410:32IA64
Oledbdest.dll2009.100.4302.060078408-Feb-201410:32IA64
Oledbsrc.dll2009.100.4302.066580808-Feb-201410:32IA64
Rawdest.dll2009.100.4302.044820808-Feb-201410:32IA64
Rawsource.dll2009.100.4302.042618408-Feb-201410:32IA64
Recordsetdest.dll2009.100.4302.039700808-Feb-201410:32IA64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
Sqldest.dll2009.100.4302.061512008-Feb-201410:32IA64
Txagg.dll2009.100.4302.089211208-Feb-201410:32IA64
Txbestmatch.dll2009.100.4302.0171080008-Feb-201410:32IA64
Txcache.dll2009.100.4302.037806408-Feb-201410:32IA64
Txcharmap.dll2009.100.4302.066632008-Feb-201410:32IA64
Txcopymap.dll2009.100.4302.038420808-Feb-201410:32IA64
Txdataconvert.dll2009.100.4302.068628808-Feb-201410:32IA64
Txderived.dll2009.100.4302.0128686408-Feb-201410:32IA64
Txfileextractor.dll2009.100.4302.044411208-Feb-201410:32IA64
Txfileinserter.dll2009.100.4302.044206408-Feb-201410:32IA64
Txgroupdups.dll2009.100.4302.095405608-Feb-201410:32IA64
Txlineage.dll2009.100.4302.022804808-Feb-201410:32IA64
Txlookup.dll2009.100.4302.0119777608-Feb-201410:32IA64
Txmerge.dll2009.100.4302.052347208-Feb-201410:32IA64
Txmergejoin.dll2009.100.4302.063200808-Feb-201410:32IA64
Txmulticast.dll2009.100.4302.020347208-Feb-201410:32IA64
Txpivot.dll2009.100.4302.046868808-Feb-201410:32IA64
Txrowcount.dll2009.100.4302.020756808-Feb-201410:32IA64
Txsampling.dll2009.100.4302.032686408-Feb-201410:32IA64
Txscd.dll2009.100.4302.045435208-Feb-201410:32IA64
Txsort.dll2009.100.4302.057211208-Feb-201410:32IA64
Txsplit.dll2009.100.4302.0126792008-Feb-201410:32IA64
Txtermextraction.dll2009.100.4302.0912251208-Feb-201410:32IA64
Txtermlookup.dll2009.100.4302.0454317608-Feb-201410:32IA64
Txunionall.dll2009.100.4302.038472008-Feb-201410:32IA64
Txunpivot.dll2009.100.4302.045793608-Feb-201410:32IA64
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:36x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.4302.057312808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.4302.0324372808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.4302.057722408-Feb-201410:36x86
Microsoft.datawarehouse.dll.deploy10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.4302.08161608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.4302.0283412808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.4302.0283412808-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.4302.0384584008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.4302.04474408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.4302.04475208-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.4302.057312808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.4302.057313608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.4302.013896008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.4302.013896008-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.4302.01157908808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0432916808-Feb-201410:38x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0436603208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0435784008-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437832008-Feb-201410:38x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0454215208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0436603208-Feb-201410:39x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0439060808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0439060808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437832008-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0440699208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437012808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437012808-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0435374408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437422408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0437832008-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0451757608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0435783208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0436603208-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0432916808-Feb-201410:38x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0438241608-Feb-201410:35x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4302.0438241608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.4302.0126126408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4302.0126126408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.4302.027002408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.4302.027003208-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.4302.0182241608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.4302.0182241608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.4302.033147208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.4302.033147208-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.4302.028232008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.4302.028232008-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.4302.016353608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.4302.0519342408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.4302.0519342408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.4302.012257608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.4302.0257198408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.4302.0126945608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.4302.0126945608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.4302.062228808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.4302.011438408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.4302.011438408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.4302.011438408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll.deploy10.50.4302.02734408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll10.50.4302.02733608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4302.030280008-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll.deploy10.50.4302.086395208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.4302.038881608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.4302.038881608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.4302.06113608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.4302.019630408-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.4302.030689608-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:36x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.4302.020859208-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.4302.020858408-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.types.dll.deploy2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.06969416008-Feb-201410:32IA64
Msmgdsrv.dll10.50.4302.01585531208-Feb-201410:35IA64
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.01054945608-Feb-201410:30IA64
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.047432008-Feb-201410:30IA64
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.4302.0131041608-Feb-201410:39x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.030689608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:39x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:37x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029460808-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028640808-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:37x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:38x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.028641608-Feb-201410:36x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:35x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.029051208-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.exe.deploy10.50.4302.0674580808-Feb-201410:39x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0139643208-Feb-201410:40x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:34x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0148654408-Feb-201410:37x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:39x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:39x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0142100808-Feb-201410:37x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0142919208-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140462408-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141691208-Feb-201410:37x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0147016008-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:38x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0140872008-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0139643208-Feb-201410:36x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:35x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4302.0141281608-Feb-201410:36x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.4302.0149473608-Feb-201410:35x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4302.027668808-Feb-201410:35IA64
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:38x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.4302.025211208-Feb-201410:35IA64
Reportingservicesservice.exe2009.100.4302.0360520008-Feb-201410:37IA64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.4302.06522408-Feb-201410:35x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.4302.0163400008-Feb-201410:35x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.4302.0200672808-Feb-201410:35x86
Rsconfigtool.exe10.50.4302.0134318408-Feb-201410:39x86
Rsctr100.dll2009.100.4302.011899208-Feb-201410:32IA64
Rsctr100.dll2009.100.4302.05806408-Feb-201410:35x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
Sqlrsos.dll2009.100.4302.03246408-Feb-201410:32IA64
Sqlserverspatial.dll.deploy2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.067809608-Feb-201410:32IA64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.4302.0107694408-Feb-201410:39x86
BCP.exe2009.100.4302.017940808-Feb-201410:37IA64
Commanddest.dll2009.100.4302.017530408-Feb-201410:31x86
Connectiondlg.dll10.50.4302.077384008-Feb-201410:38x86
Copydatabasewizard.exe10.50.4302.067144008-Feb-201410:29x86
Datadesigners.dll2009.100.4302.0427233608-Feb-201410:31x86
Dataprofileviewer.exe10.50.4302.032328008-Feb-201410:29x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Dtexec.exe2009.100.4302.06472008-Feb-201410:30x86
Dtexecui.exe10.50.4302.08571208-Feb-201410:29x86
DTS.dll2009.100.4302.0145787208-Feb-201410:31x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.034478408-Feb-201410:31x86
Dtsconn.dll2009.100.4302.030433608-Feb-201410:31x86
Dtshost.exe2009.100.4302.07598408-Feb-201410:30x86
Dtsinstall.exe10.50.4302.043796808-Feb-201410:29x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.051937608-Feb-201410:31x86
Dtspipeline.dll2009.100.4302.070779208-Feb-201410:31x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.04270408-Feb-201410:31x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201205:34x86
Dtutil.exe2009.100.4302.011130408-Feb-201410:30x86
Exceldest.dll2009.100.4302.018401608-Feb-201410:31x86
Excelsrc.dll2009.100.4302.019374408-Feb-201410:31x86
Execpackagetask.dll2009.100.4302.07137608-Feb-201410:31x86
Flatfiledest.dll2009.100.4302.028692808-Feb-201410:31x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.029460808-Feb-201410:31x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.4302.0417352008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4302.0132680008-Feb-201410:37x86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4302.0126126408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.4302.0257198408-Feb-201410:37x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4302.030280008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4302.036014407-Feb-201418:36x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4302.036014408-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4302.09390408-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll10.50.4302.046254408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4302.0287508808-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll10.50.4302.016352808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4302.02580808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.4302.0330107208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.DMF.UI.dll10.50.4302.0108104008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4302.04065608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.relationalenginetasks.dll10.50.4302.053217608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.4302.0920340808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcegovernoruitasks.dll10.50.4302.014305608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.4302.039700808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4302.012257608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4302.0706120008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.4302.07342408-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.4302.038881608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll10.50.4302.034375208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.4302.0106465608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Management.usersettings.dll10.50.4302.013076808-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.Management.usersettings.dll10.50.4302.013076808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4302.0177889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4302.06932808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.4302.030689608-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4302.08571208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4302.032072008-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4302.010619208-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:38x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:31x86
Objectexplorer.dll10.50.4302.0338708808-Feb-201410:38x86
Oledbdest.dll2009.100.4302.018452808-Feb-201410:36x86
Oledbsrc.dll2009.100.4302.019681608-Feb-201410:36x86
Pfclnt.dll2009.100.4302.0110920008-Feb-201410:38x86
Pfutil.dll2009.100.4302.055214408-Feb-201410:38x86
Radlangsvc.dll10.50.4302.015534408-Feb-201410:38x86
Rawdest.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:36x86
Rawsource.dll2009.100.4302.013076008-Feb-201410:36x86
Recordsetdest.dll2009.100.4302.012616008-Feb-201410:36x86
Replicationmonitor.dll10.50.4302.0292014408-Feb-201410:38x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4302.014203208-Feb-201410:38x86
Rsconfigtool.exe10.50.4302.0134318408-Feb-201410:39x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
Sqlcmd.exe2009.100.4302.055624008-Feb-201410:36IA64
Sqldest.dll2009.100.4302.019067208-Feb-201410:35x86
Sqleditors.dll10.50.4302.0125306408-Feb-201410:38x86
Sqlmanagerui.dll10.50.4302.0759368008-Feb-201410:38x86
Sqlmgmt.dll10.50.4302.0350996808-Feb-201410:38x86
Sqlresolver.dll10.50.4302.04884808-Feb-201410:37x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.067809608-Feb-201410:32IA64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4302.024494408-Feb-201410:35x86
Sqlsqm.exe10.50.4302.010209608-Feb-201410:39x86
Sqlsvc.dll2009.100.4302.038830408-Feb-201410:32IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Sqlworkbenchproject.dll10.50.4302.016763208-Feb-201410:37x86
Txagg.dll2009.100.4302.025313608-Feb-201410:35x86
Txbestmatch.dll2009.100.4302.045435208-Feb-201410:35x86
Txcache.dll2009.100.4302.011899208-Feb-201410:35x86
Txcharmap.dll2009.100.4302.020552008-Feb-201410:35x86
Txcopymap.dll2009.100.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Txdatacollector.dll2009.100.4302.025160008-Feb-201410:35x86
Txdataconvert.dll2009.100.4302.021729608-Feb-201410:35x86
Txderived.dll2009.100.4302.042414408-Feb-201410:35x86
Txfileextractor.dll2009.100.4302.013691208-Feb-201410:35x86
Txfileinserter.dll2009.100.4302.013537608-Feb-201410:35x86
Txgroupdups.dll2009.100.4302.026849608-Feb-201410:35x86
Txlineage.dll2009.100.4302.07854408-Feb-201410:35x86
Txlookup.dll2009.100.4302.036475208-Feb-201410:35x86
Txmerge.dll2009.100.4302.014868808-Feb-201410:35x86
Txmergejoin.dll2009.100.4302.019016008-Feb-201410:35x86
Txmulticast.dll2009.100.4302.06932808-Feb-201410:35x86
Txpivot.dll2009.100.4302.014049608-Feb-201410:35x86
Txrowcount.dll2009.100.4302.07547208-Feb-201410:35x86
Txsampling.dll2009.100.4302.010260808-Feb-201410:35x86
Txscd.dll2009.100.4302.013793608-Feb-201410:35x86
Txsort.dll2009.100.4302.017428808-Feb-201410:35x86
Txsplit.dll2009.100.4302.042056008-Feb-201410:35x86
Txtermextraction.dll2009.100.4302.0861870408-Feb-201410:35x86
Txtermlookup.dll2009.100.4302.0409876808-Feb-201410:35x86
Txunionall.dll2009.100.4302.010670408-Feb-201410:35x86
Txunpivot.dll2009.100.4302.013896008-Feb-201410:35x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.4302.094792008-Feb-201410:31x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.4302.05704008-Feb-201410:38x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.013179208-Feb-201410:36IA64
Dteparsemgd.dll2009.100.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Dtexec.exe2009.100.4302.06472008-Feb-201410:30x86
Dtexec.exe2009.100.4302.016711208-Feb-201410:36IA64
DTS.dll2009.100.4302.0145787208-Feb-201410:31x86
DTS.dll2009.100.4302.0433274408-Feb-201410:32IA64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.034478408-Feb-201410:31x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4302.096737608-Feb-201410:32IA64
Dtsconn.dll2009.100.4302.030433608-Feb-201410:31x86
Dtsconn.dll2009.100.4302.084091208-Feb-201410:32IA64
Dtshost.exe2009.100.4302.07598408-Feb-201410:30x86
Dtshost.exe2009.100.4302.019988808-Feb-201410:36IA64
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.051937608-Feb-201410:31x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4302.055265608-Feb-201410:32IA64
Dtspipeline.dll2009.100.4302.070779208-Feb-201410:31x86
Dtspipeline.dll2009.100.4302.0204411208-Feb-201410:32IA64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.04270408-Feb-201410:31x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4302.09389608-Feb-201410:32IA64
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201205:34x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.080992827-Jun-201205:42IA64
Dtutil.exe2009.100.4302.011130408-Feb-201410:30x86
Dtutil.exe2009.100.4302.030484008-Feb-201410:36IA64
Exceldest.dll2009.100.4302.018401608-Feb-201410:31x86
Exceldest.dll2009.100.4302.059822408-Feb-201410:32IA64
Excelsrc.dll2009.100.4302.019374408-Feb-201410:31x86
Excelsrc.dll2009.100.4302.065403208-Feb-201410:32IA64
Flatfiledest.dll2009.100.4302.028692808-Feb-201410:31x86
Flatfiledest.dll2009.100.4302.096430408-Feb-201410:32IA64
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.029460808-Feb-201410:31x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4302.098734408-Feb-201410:32IA64
Mdxquerygenerator.dll10.50.4302.09800008-Feb-201410:38x86
Mergetxt.dll2009.100.4302.04014408-Feb-201410:31x86
Mergetxt.dll2009.100.4302.08315208-Feb-201410:32IA64
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.4302.0324372808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.4302.051579208-Feb-201410:39x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.4302.0593070408-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4302.0135956808-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.4302.0190024008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.4302.0199854408-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.4302.0101140008-Feb-201410:38x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.4302.0593889608-Feb-201410:38x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:36x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4302.084756808-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4302.010209608-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4302.07752008-Feb-201410:37x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.4302.029460808-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.4302.0136366408-Feb-201410:36x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4302.034376008-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4302.016353608-Feb-201410:39x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4302.08980808-Feb-201410:38x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011848008-Feb-201410:35x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4302.011847208-Feb-201410:38x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:31x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4302.018504008-Feb-201410:32IA64
Msmdlocal.dll10.50.4302.02782177608-Feb-201410:31x86
Msmdlocal.dll10.50.4302.06969416008-Feb-201410:32IA64
Msmdpp.dll10.50.4302.0624712008-Feb-201410:31x86
Msmgdsrv.dll10.50.4302.01585531208-Feb-201410:35IA64
Msmgdsrv.dll10.50.4302.0868270408-Feb-201410:38x86
Msolap100.dll10.50.4302.01054945608-Feb-201410:30IA64
Msolap100.dll10.50.4302.0668744008-Feb-201410:31x86
Msolui100.dll10.50.4302.047432008-Feb-201410:30IA64
Msolui100.dll10.50.4302.028282408-Feb-201410:31x86
Oledbdest.dll2009.100.4302.060078408-Feb-201410:32IA64
Oledbdest.dll2009.100.4302.018452808-Feb-201410:36x86
Oledbsrc.dll2009.100.4302.066580808-Feb-201410:32IA64
Oledbsrc.dll2009.100.4302.019681608-Feb-201410:36x86
Spresolv.dll2009.100.4302.052142408-Feb-201410:32IA64
Spresolv.dll2009.100.4302.019118408-Feb-201410:35x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.4302.02939208-Feb-201410:32IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.038830408-Feb-201410:32IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4302.011643208-Feb-201410:35x86
Ssradd.dll2009.100.4302.010568008-Feb-201410:32IA64
Ssradd.dll2009.100.4302.05192008-Feb-201410:35x86
Ssravg.dll2009.100.4302.010568008-Feb-201410:32IA64
Ssravg.dll2009.100.4302.05192008-Feb-201410:35x86
Ssrdown.dll2009.100.4302.07188808-Feb-201410:32IA64
Ssrdown.dll2009.100.4302.03707208-Feb-201410:35x86
Ssrmax.dll2009.100.4302.010004808-Feb-201410:32IA64
Ssrmax.dll2009.100.4302.05038408-Feb-201410:35x86
Ssrmin.dll2009.100.4302.010004808-Feb-201410:32IA64
Ssrmin.dll2009.100.4302.05038408-Feb-201410:35x86
Ssrpub.dll2009.100.4302.07496008-Feb-201410:32IA64
Ssrpub.dll2009.100.4302.03758408-Feb-201410:35x86
Ssrup.dll2009.100.4302.07240008-Feb-201410:32IA64
Ssrup.dll2009.100.4302.03707208-Feb-201410:35x86
Txdataconvert.dll2009.100.4302.068628808-Feb-201410:32IA64
Txdataconvert.dll2009.100.4302.021729608-Feb-201410:35x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Savyb?s

Straipsnio ID: 2926028 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 9 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2926028 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2926028

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com