M t? c?a Microsoft Lync cho Mac 2011 14.0.7 hotfix

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2926055 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bi vi?t m t? cc hotfix cho Microsoft Lync cho Mac 2011 ngy thng nm 2014.

Gi?i thi?u

V?n ? c?p nh?t s?a ch?a

Cc hotfix gi?i quy?t cc v?n ? sau:
  • 2926056 Lync cho Mac 2011 14.0.7 ? v? khi b?n c?m ho?c rt phch c?m tai nghe USB ho?c m?t hi?n th? ngoi
  • 2927775 Khng th? k nh?p ho?c xem cc h?nh ?nh lin h? trong Lync cho Mac 2011 khi h? th?ng mui thi gian ?c ?t thnh UTC + 8 ho?c m?t khu v?c th?i gian tr?c
  • 2909669 tram u hi?n di?n khng ?c C?p Nh?t d?a trn Outlook cho Mac 2011 l?ch trong Lync cho Mac 2011

Thng tin thm

i?u ki?n tin quy?t

Tr?c khi b?n ci ?t chuyn bi?t Lync cho Mac 2011 14.0.7 hotfix, b?n ph?i g? b? ci ?t chuyn bi?t b?t k? phin b?n no c?a Lync cho Mac 2011 s?m hn Lync cho Mac 2011 14.0.4 trn my tnh c?a b?n. Ngoi ra, h?y ch?c ch?n r?ng my tnh ang ch?y h iu hanh Mac OS X 10.5 ho?c phin b?n m?i hn c?a h iu hanh Mac OS X.

? xc minh r?ng my tnh ny p ?ng i?u ki?n tin quy?t phin b?n h iu hanh, nh?p vo V? Mac trn tr?nh n Apple .

? xc ?nh phin b?n no c?a Lync cho Mac 2011 ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh c?a b?n, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. Trn menu i , nh?p vo ?ng d?ng.
  2. M? Lync dnh cho Mac 2011.
  3. Trn Lync menu, nh?p vo V? Lync.
S? phin b?n Lync cho Mac 2011 ?c hi?n th? trong hp thoai V? Lync .

Lm th? no ? c ?c C?p Nh?t

M?t hotfix ?c h? tr? by gi? c s?n t? Microsoft. Tuy nhin, n l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. N ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c ch?a hotfix ny.

? gi?i quy?t v?n ? ny ngay l?p t?c, lin h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khch hng Microsoft ? c ?c cc hotfix. Cho m?t danh sch ?y ? c?a b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khch hng s? i?n tho?i v cc thng tin v? chi ph h? tr?, gh thm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lu ? Trong tr?ng h?p ?c bi?t, chi ph m th?ng ph?i gnh ch?u cho cc cu?c g?i h? tr? c th? ?c h?y b? n?u chuyn vin h? tr? Microsoft xc ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n ? c?a b?n. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? m khng ? i?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong cu h?i.

? bi?t thm thng tin v? ti nguyn cho Lync cho Mac 2011, gh thm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Mac

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2926055 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Ging 2014 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Lync for Mac 2011
T? kha:
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2926055 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2926055

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com