Mô t? c?a Visual Studio 2013 Update 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2927432 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Tuyên b? v? h? tr?
N?i dung sau đ? c?p đ?n các trang download c?a Visual Studio 2013 Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? n?i dung sau đây, h?y xem thông tin chi ti?t trên web site Microsoft Download Center.

Lưu ?:Có là các c?p đ? khác nhau c?a h? tr? cho t?ng s?n ph?m. Xin vui l?ng đ?c k? nh?ng đi?u kho?n h? tr? sau đây trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

B?ng cách cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Visual Studio, b?n ch?n tham gia nh?n đư?c và cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2013 trong tương lai thông tin C?p Nh?t. Microsoft cung c?p h? tr? trên s?n ph?m Visual Studio 2013 RTM và s?n ph?m Visual Studio 2013 C?p Nh?t m?i nh?t.

Chuyên nghi?p, phí b?o hi?m, cu?i cùng,và th? hi?n cho Windowss?n ph?m: chuyên nghi?p, phí b?o hi?m, cu?i cùng, và nh?n cho Windows là các s?n ph?m đ?y đ? Visual Studio 2013 RTM c?ng bao g?m Visual Studio Update 2. N?u b?n đang có Visual Studio 2013 cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y t?i v? này, b?n s? có đư?c nh?ng h?nh ?nh c?a Studio 2 C?p Nh?t ch?. N?u b?n hi?n không có Visual Studio 2013 cài đ?t chuyên bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t t?i v? này, b?n s? nh?n đư?c Visual Studio 2013 và Visual Studio Update 2. Visual Studio 2013 RTM gói ngôn ng? có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên các s?n ph?m Update 2 tương ?ng.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft phát hành Team Foundation Server 2013 Update 2 ngày 2 tháng 4 năm 2014, và Visual Studio 2013 Update 2 ngày 12 tháng 5 năm 2014. B?n c?p nh?t này gi?i thi?u c?i ti?n công ngh? m?i ? Team Foundation Server (TFS), th? nghi?m công c?, công c? Microsoft Azure, phát hành qu?n l?, tr?nh g? l?i, Profiler, IntelliTrace, m? th? h?, t? ch?c khuôn kh? 6.1, NuGet, đ?ng g?i, Visual Studio IDE, ASP.NET và Web công c? 2013.2. Visual Studio 2013 Update 2 bao g?m C?p Nh?t, tính năng b? sung và s?a l?i m?i nh?t.

Bi?t thêm thông tin v? C?p nh?t s?n ph?m ph?ng thu tr?c quan c?ng có s?n trên web site c?a Visual Studio.

Làm th? nào đ? có đư?c h?nh ?nh Studio 2013 Update 2

Visual Studio 2013 b?n C?p Nh?t là phát hành tích l?y. Các liên k?t t?i v? sau luôn luôn đi?m cho b?n đ? c?p nh?t m?i nh?t: B?n c?ng có th? xem danh sách đ?y đ? Visual Studio 2013 C?p Nh?t.

Yêu c?u b?i thư?ng virus mi?n phí

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2013 Update 2

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các hư?ng d?n cho các s?n ph?m Visual Studio, h?y xem:

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Team Foundation Server và Visual Studio ALM

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t qu?n l? phát hành cho Visual Studio 2013

Quan tr?ngB?n c?p nh?t này áp d?ng cho Visual Studio và Team Foundation Server (TFS). Cơ h?c cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio và TFS khác v?i nhau. C?p Nh?t Visual Studio đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên đ?u trang c?a b?t c? đi?u g? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. C?p Nh?t TFS là m?t b? trí đ?y đ? mà thay th? b?t c? đi?u g? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Trư?c khi b?n c? g?ng áp d?ng C?p Nh?t TFS, ch?c ch?n r?ng b?n có m?t sao lưu đ?y đ? c?a b? máy cơ s? d? li?u hi?n t?i c?a b?n. N?u chi?c C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i, b?n s? không th? kh?i đ?ng l?i b?n C?p Nh?t ho?c quay ngư?c l?i v? phiên b?n trư?c đó c?a TFS mà không th?c hi?n m?t khôi ph?c l?i.

C?p Nh?t qu?n l? phát hành là m?t b? trí đ?y đ? bao g?m đ?t tính năng b? sung và s?a l?i cho qu?n l? phát hành cho Visual Studio 2013. Trư?c khi b?n c? g?ng áp d?ng C?p Nh?t phát hành qu?n l?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t sao lưu đ?y đ? c?a b?n b? máy cơ s? d? li?u hi?n t?i và khóa m?t RSA phím (tham kh?oBlog đăng cho phím khóa m?t RSA xu?t kh?u hư?ng d?n). N?u qu?n l? phát hành C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i, b?n s? không th? kh?i đ?ng l?i b?n C?p Nh?t ho?c quay ngư?c l?i v? phiên b?n trư?c đó c?a qu?n l? phát hành mà không th?c hi?n m?t thao tác khôi ph?c.

B?i v? qu?n l? phát hành cho Visual Studio 2013 Update 2 là đi s?ng, đư?ng d?n nâng c?p sau đây áp d?ng.

H? tr? nâng c?p:
 • Phát hành qu?n l? cho Visual Studio 2013 đ? qu?n l? phát hành cho Visual Studio 2013 Update 2
 • Phát hành qu?n l? cho Visual Studio 2013 Update 1 đ? qu?n l? phát hành cho Visual Studio 2013 Update 2
 • Phát hành qu?n l? cho Visual Studio 2013 Update 2 RC qu?n l? phát hành Visual Studio 2013 Update 2

C?i ti?n công ngh? m?i và các v?n đ? c? đ?nh trong Visual Studio 2013 Update 2

Công ngh? c?i ti?n

Nh?ng công ngh? c?i ti?n đ? đư?c th?c hi?n trong phiên b?n này.

ASP.NET và các công c? Web 2013.2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
  ASP.NET d? án m?u
  • B?n C?p Nh?t cho d? án ASP.NET m?u đ? h? tr? khôi ph?c m?t kh?u và xác nh?n tài kho?n.
  • H? tr? cho tài kho?n t? ch?c t?i ch? trong ASP.NET Web API

  C?i ti?n h?nh ?nh Studio Web biên t?p
  • M?i JSON editor
  • M?i Sass editor (.scss)
  • Tri?n khai URL ch?n cho HTML/CSS
  • B?n C?p Nh?t cho biên t?p viên ít hơn b?ng cách thêm nhi?u tính năng
  • C?p Nh?t KO Intellisense trong tr?nh so?n th?o HTML

  Liên k?t tr?nh duy?t
  • Liên k?t tr?nh duy?t bây gi? h? tr? k?t n?i HTTPS và s? li?t kê đó trong Panel điều khiển v?i các k?t n?i khác mi?n là ch?ng ch? đư?c tin c?y b?i tr?nh duy?t.
  • T?t hơn ngu?n l?p b?n đ?

  Microsoft Azure web site h? tr? trong Visual Studio
  • H? tr? Azure kí nh?p
  • G? l?i t? xa cho các web site Azure Microsoft (WAWS)
  • ngư?i xem ? xa
  • H? tr? t?o ra các web site Azure

  Web xu?t b?n c?i ti?n
  • C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng cho vi?c phát hành

  Giàn giáo ASP.NET
  • N?u mô h?nh c?a b?n s? d?ng Enums, sau đó MVC Scaffolder s? t?o ra th? xu?ng cho Enum. Đi?u này s? d?ng ngư?i tr? giúp Enum trong MVC.
  • C?p Nh?t m?u EditorFor MVC giàn giáo đ? h? s? d?ng các l?p h?c Bootstrap.
  • MVC và Web API Scaffolders s? thêm 5.1 gói cho MVC và Web API.
  • Thêm l?p giàn giáo kh? năng m? r?ng đ? h? tr? Scaffolders tùy ch?nh bên th? ba.

  Bi?u m?u ASP.NET Web
  • M?u bi?u m?u Web bây gi? hi?n th? làm th? nào đ? làm xác nh?n tài kho?n và khôi ph?c m?t kh?u cho danh tính ASP.NET.
  • Th?c th? khung dữ liệu nguồn và d? li?u đ?ng cung c?p cho các khuôn kh? th?c th? 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t xin vui l?ng xem blog MSDN sau đây:
   Năng đ?ng d? li?u nhà cung c?p và EntityDataSource đi?u khi?n cho th?c th? khung 6

  ASP.NET MVC 5.1
  ASP.NET Web API 2.1
  web site ASP.NET 3.1
  • Khác nhau S?a l?i

  ASP.NET s?c 2.0.0
  • Xác th?c 2 y?u t?

   ASP.NET s?c bây gi? h? tr? xác th?c 2 y?u t?. Xác th?c 2 y?u t? cung c?p m?t l?p b?o m?t cho tài kho?n ngư?i dùng c?a b?n trong trư?ng h?p nơi m?t kh?u c?a b?n b? t?n h?i. C?ng là b?o v? cho cu?c t?n công b?o l?c ch?ng l?i các m? hai y?u t?.
  • Khóa tài kho?n

   Cung c?p m?t cách đ? khóa ra ngư?i dùng n?u ngư?i dùng nh?p vào m?t kh?u c?a h? ho?c hai nhân t? m? không chính xác. S? lư?ng các n? l?c không h?p l? và th?i cho nh?ng ngư?i s? d?ng đang b? khóa có th? đư?c c?u h?nh. M?t nhà phát tri?n có th? tùy ch?n t?t khoá trương m?c cho tài kho?n ngư?i dùng nh?t đ?nh.
  • Xác nh?n tài kho?n

   H? th?ng nh?n d?ng ASP.NET bây gi? h? tr? xác nh?n tài kho?n. Đây là m?t k?ch b?n khá ph? bi?n trong h?u h?t các web site vào ngày hôm qua nơi khi b?n ki?m nh?p m?t tài kho?n m?i trên web site, b?n đư?c yêu c?u xác nh?n email c?a b?n trư?c khi b?n có th? làm b?t c? đi?u g? trên web site. Email xác nh?n là h?u ích v? nó ngăn c?n không có th?t tài kho?n t? đư?c t?o ra. Đi?u này là c?c k? h?u ích n?u b?n đang s? d?ng email như là m?t phương pháp giao ti?p v?i ngư?i s? d?ng c?a web site c?a b?n ch?ng h?n như các web site di?n đàn, ngân hàng, thương m?i đi?n t?, và các web site x? h?i.
  • Đ?t l?i m?t kh?u

   M?t kh?u đ?t l?i là m?t tính năng mà ngư?i dùng có th? đ?t l?i m?t kh?u c?a h? n?u h? đ? quên m?t kh?u c?a h?.
  • An ninh con d?u ki?m (d?u hi?u ra ? kh?p m?i nơi)

   H? tr? m?t cách đ? tái sinh Token b?o m?t cho ngư?i dùng trong trư?ng h?p khi ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u c?a h? ho?c b?t k? b?o m?t khác liên quan đ?n các thông tin như lo?i b? m?t kí nh?p liên k?t (ch?ng h?n như Facebook, Google, Microsoft Account và như v?y). Đi?u này c?n thi?t đ? đ?m b?o r?ng b?t k? th? đư?c t?o ra v?i m?t kh?u c? đư?c giao. Trong d? án m?u, n?u b?n thay đ?i m?t kh?u c?a ngư?i dùng sau đó m?t m? thông báo m?i đư?c t?o ra cho ngư?i s? d?ng và b?t k? th? trư?c vô hi?u. Tính năng này cung c?p m?t l?p b?o m?t ?ng d?ng c?a b?n k? t? khi b?n thay đ?i m?t kh?u c?a b?n, b?n s? đư?c kí nh?p t? ? kh?p m?i nơi (T?t c? các tr?nh duy?t) mà b?n đ? kí nh?p vào ?ng d?ng này.
  • Th?c hi?n lo?i khoá chính đư?c m? r?ng cho ngư?i dùng và vai tr?

   Trong ASP.NET các nh?n d?ng 1.0, lo?i khoá chính cho b?ng ngư?i dùng vai tr? dây. Đi?u này có ngh?a khi h? th?ng nh?n d?ng ASP.NET ti?p t?c t?n t?i trong SQL Server b?ng cách s? d?ng khuôn kh? th?c th?, chúng tôi đ? s? d?ng nvarchar. Đ? có nhi?u cu?c th?o lu?n xung quanh thành ph? này th?c hi?n m?c đ?nh vào ngăn x?p tràn và d?a trên thông tin ph?n h?i đ?n. Chúng tôi đ? cung c?p m?t móc kh? năng m? r?ng mà b?n có th? ch? r? nh?ng g? nên là các khoá chính c?a ngư?i dùng vai tr? b?ng. Móc kh? năng m? r?ng này là đ?c bi?t h?u ích n?u b?n đang di chuy?n ?ng d?ng c?a b?n và các ?ng d?ng lưu tr? UserIds là GUID ho?c m?t.
  • IQueryable h? tr? ngư?i dùng và vai tr?

   Thêm h? tr? cho IQueryable trên UsersStore và RolesStore, b?n có th? d? dàng có đư?c danh sách ngư?i dùng và vai tr?.
  • H? tr? ho?t đ?ng xóa thông qua UserManager
  • Đánh m?c ch? d?n trên tên người dùng

   Trong ASP.NET nh?n d?ng th?c th? khuôn kh? th?c hi?n, chúng tôi đ? thêm m?t m?c ch? d?n duy nh?t trên tên người dùng b?ng cách s? d?ng m?i IndexAttribute EF 6.1.0-Beta1. Đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng tên người dùng luôn luôn là duy nh?t và có là không có tranh đo?t đi?u khi?n trong đó b?n có th? k?t thúc v?i trùng l?p tên người dùng.
  • Nâng cao m?t kh?u Validator

   Validator m?t kh?u đư?c v?n chuy?n trong ASP.NET nh?n d?ng 1.0 là m?t validator khá cơ b?n m?t kh?u ch? phê chu?n đ? dài t?i thi?u. Có là m?t validator m?t kh?u m?i cung c?p cho b?n ki?m soát nhi?u hơn s? ph?c t?p c?a m?t kh?u. Xin lưu ? r?ng ngay c? khi b?n b?t t?t c? các thi?t l?p trong m?t kh?u này, chúng tôi khuy?n khích b?n đ? cho phép xác th?c 2 y?u t? cho tài kho?n ngư?i dùng.
  • IdentityFactoryMiddleware / CreatePerOwinContex
  • UserManager

   B?n có th? s? d?ng nhà máy th?c hi?n đ? có đư?c m?t th? hi?n c?a UserManager t? b?i c?nh OWIN . Mô h?nh này là tương t? như nh?ng g? chúng tôi s? d?ng đ? nh?n đư?c AuthenticationManager t? b?i c?nh OWIN cho SignIn SignOut. Đây là m?t cách đư?c đ? ngh? đ? có đư?c m?t th? hi?n c?a UserManager m?i yêu c?u cho ?ng d?ng.
  • DbContextFactory Middleware

   ASP.NET s?c s? d?ng khuôn kh? th?c th? cho s? b?n b? h? th?ng nh?n d?ng trong SQL Server. Đ? làm đi?u này h? th?ng nh?n d?ng có m?t tham chi?u đ?n ApplicationDbContext. DbContextFactory Middleware tr? v? m?t th? hi?n c?a ApplicationDbContext theo yêu c?u mà b?n có th? s? d?ng trong ?ng d?ng c?a b?n.
  • ASP.NET nh?n d?ng m?u NuGet gói

   M?u NuGet gói có th? làm cho nó d? dàng hơn đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y m?u cho ASP.NET nh?n d?ng và th?c hi?n theo các th?c hành t?t nh?t. Đây là m?t m?u ?ng d?ng ASP.NET MVC. Xin vui l?ng thay đ?i m? đ? phù h?p v?i các ?ng d?ng c?a b?n trư?c khi b?n tri?n khai này trong s?n xu?t. M?u nên đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong ?ng d?ng ASP.NET có s?n ph?m nào.

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói, đi đ?n các bài đăng blog sau đây:
   Thông báo b?n xem trư?c c?a Microsoft.AspNet.Identity 2.0.0

 • Microsoft OWIN thành ph?n

  Nhi?u l?i đư?c c? đ?nh trong phiên b?n này, xem Ghi chú c?a đ?c b?n cho phiên b?n ?n đ?nh m?i nh?t (2.1.0).
 • ASP.NET SignalR

  Nhi?u l?i đư?c c? đ?nh trong phiên b?n này, xem Ghi chú c?a đ?c b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
M? th? h?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • B?n c?p nh?t này cho phép các nhà phát tri?n ch? đ?nh chương tr?nh c?a h? đư?c biên d?ch đ? nh?m m?c tiêu các b? vi x? l? m?i nh?t th? h? h? tr? t?p l?nh AVX2.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Tr?nh g? l?i
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Thêm vào m?t Visualizer cho d? li?u JSON đư?c ch?a trong chu?i đ?i tư?ng.
 • B?n có th? so sánh hai t?p tin .diagsession có ch?a d? li?u đư?c qu?n l? b? nh?.
 • B?n có th? theo cách th? công kích ho?t n?i dung prefetch trong Cửa hàng Windows ?ng d?ng.
 • Thêm k?ch b?n g? l?i ch?c năng bao g?m Mô hình Đối tượng Tài liệu Explorer và giao di?n đi?u khi?n JavaScript khi b?n đang g? l?i bên trong m?t đi?u khi?n WebView.
 • Kh? năng m? r?ng thêm đi?m cho Visual Studio plugin đ? s?a đ?i tr?nh g? l?i bi?u tư?ng thi?t l?p.
 • B?n có th? ki?m tra các giá tr? c?a các đ?i tư?ng cá nhân khi b?n g? l?i b? nh? đư?c qu?n l? t? m?t t?p tin b?i ch?a v?i đ?ng.
 • Windows Phone 8.1 nhà phát tri?n có th? s? d?ng Visual Studio đ? g? l?i các v?n đ? v?i các web site đang ch?y trên đi?n tho?i Internet Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Khuôn kh? th?c th? 6.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • C?p Nh?t th?c th? khuôn kh? đ? 6.1 cho th?i gian ch?y và d?ng c?. Th?c th? khuôn kh? (EF) 6.1 là m?t C?p Nh?t nh? cho th?c th? khung 6 và s?a l?i includesseveral và tính năng m?i. Cho các thông tin chi ti?t v? EF 6.1, trong đó có liên k?t đ?n các tài li?u cho các tính năng m?i, xemTh?c th? khung l?ch s? phiên b?n. Các tính năng m?i trong phiên b?n này bao g?m:
  • D?ng c? c?ng c? cung c?p m?t cách phù h?p đ? t?o ra m?t mô h?nh m?i EF. Tính năng này kéo dài Wizard mô h?nh d? li?u ADO.NET th?c th? đ? h? tr? m? đ?u tiên mô h?nh, bao g?m các k? thu?t đ?o ngư?c t? m?t b? máy cơ s? d? li?u hi?n có. Các tính năng này đ? đư?c trư?c đây có s?n trong phiên bản bê-ta c?a các công c? quy?n l?c EF.
  • X? l? giao d?ch cam th?t b?i cung c?p m?i System.Data.Entity.Infrastructure.CommitFailureHandlers? d?ng kh? năng m?i đư?c gi?i thi?u đ? ngăn ch?n ho?t đ?ng giao d?ch. CommitFailureHandler cho phép ph?c h?i t? đ?ng t? k?t n?i th?t b?i trong khi cam k?t m?t giao d?ch.
  • IndexAttributecho phép các ch? s? ph?i đư?c xác đ?nh b?ng cách đ?t m?t thu?c tính trên m?t tài s?n (ho?c tài s?n) trong mô h?nh m? đ?u tiên c?a b?n. M? đ?u tiên sau đó t?o ra m?t ch? s? tương ?ng trong b? máy cơ s? d? li?u.
  • Công l?p b?n đ? APIcung c?p quy?n truy c?p vào các thông tin đó hasabout EF như th? nào tài s?n và các lo?i đư?c ánh x? t?i c?t và b?ng trong b? máy cơ s? d? li?u. Trong quá kh? b?n phát hành này API đư?c n?i b?.
  • Kh? năng đ? c?u h?nh máy bay đánh ch?n b?ng cách s? d?ng các t?p tin App.config ho?c Web.configcho phép b?n thêm cho phép máy bay đánh ch?n mà không có vi?c ?ng d?ng.
  • DatabaseLoggerlà m?t máy bay đánh ch?n m?i mà làm cho nó d? dàng đ? kí nh?p t?t c? các ho?t đ?ng b? máy cơ s? d? li?u vào m?t t?p tin. K?t h?p v?i các tính năng trư?c đây, thislets b?n d? dàng chuy?n đ?i ch?c năng ghi c?a b? máy cơ s? d? li?u ho?t đ?ng cho m?t ?ng d?ng đư?c tri?n khai, mà không c?n ph?i biên d?ch.
  • Thay đ?i mô h?nh di chuy?n phát hi?n đ? đư?c c?i ti?n đ? cho quá tr?nh di chuy?n scaffolded chính xác hơn. Hi?u su?t c?a quá tr?nh thay đ?i phát hi?n có c?ng đư?c tăng cư?ng r?t nhi?u.
  • Hi?u su?t c?i ti?n bao g?m b? máy cơ s? d? li?u gi?m ho?t đ?ng trong quá tr?nh kh?i t?o, t?i ưu hóa đ? không b?nh đ?ng so sánh trong các truy v?n LINQ, nhanh hơn xem th? h? (mô h?nh sáng t?o) ? thêm k?ch b?n, và hi?u qu? hơn materialization c?a theo d?i th?c th? v?i nhi?u hi?p h?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ? h?a ch?n đoán
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Đ? h?a DirectX ch?n đoán tính năng bây gi? có s?n cho Windows Phone 8.1 thi?t b? và emulators.
 • M?i và c?i ti?n m?u DirectX cung c?p m?t đi?m kh?i đ?u cho văn b?n tr? chơi cho các Cửa hàng Windows và Windows Phone (Silverlight và Silverlight). XAML d?a trên m?u cung c?p m?t đi?m kh?i đ?u cho m?t cách d? dàng k?t h?p v?i văn b?n, h?nh ?nh, và tr?nh đơn vào các tr? chơi cho s? d?ng như Heads pick-up hi?n th?, thông đi?p trạm đậu, cài đ?t chuyên bi?t, và như v?y.
 • Đ? h?a khung phân tích đư?c h? tr? đ? giúp đ? đ? ch?n đoán v?n đ? hi?u su?t trong tr? chơi d?a trên DirectX và các ?ng d?ng.
 • M?t s? c?i ti?n ch?c năng đư?c th?c hi?n cho đ? h?a ch?n đoán:
  • Nhà nư?c rút ra theo d?i trong danh sách s? ki?n đ? h?a h? tr? s?p x?p h?p l? phân tích đ? khám phá làm th? nào GPU bang đ? đư?c thi?t l?p.
  • Lên đ?n 30 khung h?nh liên t?c có th? đư?c ch?p t?i m?t th?i gian.
  • Tên c?a các đ?i tư?ng và các ngu?n l?c đư?c xác đ?nh b?i các nhà phát tri?n bây gi? đư?c ti?p xúc trong giao di?n ngư?i dùng (UI).
  • HTTP và x? l? giao th?c đi?u ch?nh có th? đư?c s? d?ng cho hi?u qu? s? ki?n chú thích.
  • Đ? sâu-Stencil đ?m xem bây gi? đư?c h? tr?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
IntelliTrace
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Hi?u su?t các s? ki?n là SQL liên quan bây gi? cung c?p m?t tùy ch?n đ? t?i SQL vào m?t c?a s? m?i truy v?n và s? d?ng các công c? SQL s?n có bên trong Visual Studio đ? đi?u tra s? c?.
 • Hi?u su?t các s? ki?n là MVC liên quan bây gi? cung c?p m?t tùy ch?n đ? đi đ?n phương pháp hành đ?ng ho?c đi?u khi?n trong m? đ? đi?u tra s? c?.
 • S? ki?n hi?u su?t bây gi? có th? đư?c nhóm l?i b?i đi?m nh?p c?nh và các nút ch?n m?t ch?m nh?t. Đi?u này làm gi?m s? hàng, t?ng th? và làm cho nó d? dàng hơn đ? xác đ?nh m?t s? ki?n c? th? đ? đi?u tra.
 • Khi b?n ki?m tra các chi ti?t c?a m?t s? ki?n hi?u su?t IntelliTrace, có bây gi? là m?t ch? báo đ? làm n?i b?t pathfor m?i c?a các nút ch?n m?t ch?m nh?t.
 • Khi b?n g? l?i m?t s? ki?n ngo?i l? t? m?t t?p tin kí nh?p IntelliTrace, b?n đ? m? bây gi? hi?n th? v?i chú thích c? th? IntelliTrace đ? thú v? tham s? có th? đư?c hi?n th? m?t cách d? dàng. Đi?u này c?ng cho th?y nơi ngo?i l? b? văng ra b?ng cách s? d?ng m?t b?nh lu?n m?i trên bi?u đ?.
 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng Git lưu tr? trên TFS là h? th?ng ki?m soát ngu?n, b?n có th? truy c?p vào phiên b?n tri?n khai các gi?i pháp b?ng cách m? các t?p tin iTrace đư?c t?o ra b?i các Microsoft giám sát Agent trong Visual Studio Ultimate 2013.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
NuGet 2.8.1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • NuGet 2.8.1 s? đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2014. Dư?i đây là nh?ng đi?m quan tr?ng nh?t t? các Ghi chú c?a đ?c b?n. Ki?m tra các Ghi chú c?a đ?c b?n đ?y đ? đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thay đ?i này.
  • M?c tiêu Windows Phone 8.1 ?ng d?ng
   NuGet 2.8.1 bây gi? h? tr? nh?m m?c tiêu theo Windows Phone 8.1 ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng m?c tiêu khuôn kh? monikers WindowsPhoneApp, WPA, WindowsPhoneApp81, và WPA81.
  • Đ? phân gi?i Patch cho ph? thu?c
   Khi NuGet gi?i quy?t quan h? ph? thu?c gói; NuGet trong l?ch s? đ? th?c hi?n m?t chi?n lư?c l?a ch?n phiên b?n l?n và nh? gói th?p nh?t đáp ?ng ph? thu?c vào các gói ph?n m?m. Tuy nhiên, không gi?ng như các phiên b?n l?n và nh?, phiên b?n vá đó đ? luôn luôn đư?c gi?i quy?t đ? các phiên b?n cao nh?t. M?c dù hành vi là t?t intentioned, nó t?o ra m?t thi?u c?a determinism đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói có quan h? ph? thu?c.
  • Tùy ch?n - DependencyVersion
   M?c dù 2,8 NuGet thay đ?i hành vi m?c đ?nh gi?i quy?t quan h? ph? thu?c, nó c?ng cho bi?t thêm quy?n ki?m soát chính xác hơn trên ph? thu?c quá tr?nh gi?i quy?t thông qua tùy ch?n - DependencyVersion trong giao di?n đi?u khi?n qu?n l? gói. Tùy ch?n cho phép gi?i quy?t quan h? ph? thu?c phiên b?n có th? th?p nh?t là ch? đ? m?c đ?nh, các phiên b?n có th? cao nh?t, ho?c cao nh?t ti?u ho?c phiên b?n vá. Tùy ch?n này ch? ho?t đ?ng cho gói cài đ?t chuyên bi?t trong l?nh ghép ng?n PowerShell.
  • DependencyVersion thu?c tính
   Ngoài các tùy ch?n - DependencyVersion chi ti?t, NuGet c?ng đ? cho phép đ?i v?i kh? năng đ? thi?t l?p m?t thu?c tính m?i trong t?p tin nuget.config xác đ?nh giá tr? m?c đ?nh là g?, n?u các tùy ch?n - DependencyVersion không đư?c ch? đ?nh trong m?t invocation c?a gói cài đ?t chuyên bi?t. Giá tr? này c?ng s? đư?c tôn tr?ng b?i hộp thoại qu?n l? gói NuGet cho b?t k? ho?t đ?ng gói cài đ?t chuyên bi?t. Đ? đ?t giá tr? này, h?y thêm các thu?c tính sau đây vào t?p tin nuget.config:
   config> <add key="dependencyversion" value="Highest" /> </config>
  • Xem trư?c NuGet ho?t đ?ng v?i - whatif
   M?t s? gói NuGet có th? có đ? th? sâu ph? thu?c. V? v?y, nó là h?u ích trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, g? b? cài đ?t chuyên bi?t, ho?c c?p nh?t các ho?t đ?ng đ? xem nh?ng g? s? x?y ra. NuGet 2,8 thêm PowerShell tiêu chu?n -đi?u g? n?u tùy ch?n đ? các gói cài đ?t chuyên bi?t, g? b? cài đ?t chuyên bi?t góigói C?p Nh?t l?nh đ? kích ho?t h?nh dung đóng c?a toàn b? gói mà l?nh s? đư?c áp d?ng.
  • H? c?p gói
   Ngư?i ta thư?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n prerelease c?a m?t gói đ? đi?u tra tính năng m?i, và sau đó quy?t đ?nh quay ngư?c l?i v? phiên b?n ?n đ?nh cu?i cùng. Trư?c khi NuGet 2,8, đây là m?t quá tr?nh bư?c đa g? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m prerelease và ph? thu?c c?a nó, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n trư?c đó. B?ng cách s? d?ng NuGet 2,8, l?nh gói C?p Nh?t s? bây gi? quay tr? l?i vi?c đóng c?a toàn b? gói (ch?ng h?n như các gói ph? thu?c cây) đ? các phiên b?n trư?c đó.
  • Phát tri?n ph? thu?c
   Nhi?u lo?i khác nhau c?a các kh? năng có th? đư?c g?i như NuGet gói, bao g?m công c? đư?c s? d?ng cho t?i ưu hóa quá tr?nh phát tri?n. M?c dù các thành ph?n này có th? đư?c c? trong vi?c phát tri?n m?t gói m?i, h? nên không đư?c coi là m?t s? ph? thu?c c?a gói m?i khi nó là sau đó xu?t b?n. NuGet 2,8 cho phép m?t gói đ? xác đ?nh chính nó trong t?p tin .nuspec như là m?t developmentDependency. Khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t, siêu d? li?u này c?ng s? đư?c thêm vào các t?p tin packages.config c?a d? án mà các gói ph?n m?m đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Khi t?p tin packages.config đó s?a phân tích sau đó b?ng cách s? d?ng nuget.exe gói, cho NuGet ph? thu?c, nó s? lo?i tr? nh?ng dependences đánh d?u ki?m như là phát tri?n ph? thu?c.
  • Cá nhân packages.config t?p tin cho n?n t?ng khác nhau
   Khi b?n phát tri?n các ?ng d?ng cho nhi?u m?c tiêu n?n t?ng, ngư?i ta thư?ng có t?p tin các d? án khác nhau cho m?i môi trư?ng xây d?ng tương ?ng. Nó c?ng là ph? bi?n đ? tiêu th? gói NuGet khác nhau trong các t?p tin d? án khác nhau, như gói có các m?c đ? khác nhau c?a h? tr? cho n?n t?ng khác nhau. NuGet 2,8 cung c?p h? tr? c?i ti?n cho trư?ng h?p này b?ng cách t?o ra t?p tin khác nhau packages.config cho các t?p tin d? án dành riêng cho n?n t?ng khác nhau.
  • D? ph?ng đ? đ?m ?n c?c b?
   M?c dù NuGet gói thư?ng đư?c tiêu th? t? m?t thư vi?n t? xa (ch?ng h?n như Các thư vi?n NuGet) b?ng cách s? d?ng k?t n?i m?ng, có r?t nhi?u t?nh hu?ng mà trong đó khách hàng không k?t n?i. Mà không có k?t n?i m?ng, khách hàng NuGet không th? cài đ?t chuyên bi?t gói, ngay c? khi các gói đ? đư?c trên máy tính c?a khách hàng trong b? nh? cache NuGet đ?a phương. NuGet 2,8 thêm b? nh? cache t? đ?ng d? ph?ng gói ph?n m?m bàn đi?u khi?n qu?n lí.

   Tính năng d? ph?ng c?a b? nh? cache đ?i h?i không có đ?i s? l?nh c? th?. Ngoài ra, b? nh? cache d? ph?ng hi?n đang làm vi?c ch? trong giao di?n đi?u khi?n qu?n l? gói. Hi?n nay, hành vi không ho?t đ?ng trong hộp thoại qu?n l? gói.
  • S?a l?i
   M?t trong nh?ng vi?c s?a l?i chính là c?i thi?n hi?u su?t trong các gói c?p nh?t-cài đ?t l?i l?nh.

   Ngoài ra, phiên b?n này c?a NuGet c?ng bao g?m nhi?u s?a l?i khác. Có nh?ng v?n đ? 181 đư?c gi?i quy?t trong vi?c phát hành. Đ? có danh sách đ?y đ? c?a các m?c công vi?c c? đ?nh trong NuGet 2,8, xem các NuGet v?n đ? theo d?i cho phiên b?n này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
H? sơ
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Có là m?t công c? s? d?ng CPU m?i đ? ki?m tra mà đư?c qu?n l?, có ngu?n g?c, và hàm JavaScript s? d?ng CPU. Công c? s? d?ng CPU thay th? công c? CPU m?u trư?c đó cho Windows c?a hàng Apps.This công c? m?i có th?i gian nhanh chóng l?c, ch? đ? nhanh chóng l?c và m?t kinh nghi?m ch? c?a tôi m? đư?c c?i thi?n.
 • Trung tâm hi?u su?t và ch?n đoán bây gi? cho phép b?n ch?y nhi?u hơn m?t công c? đ? ch?y cùng m?t lúc. D? li?u t? m?i công c? tương quan trên m?t th?i gian ph? bi?n nh?t phân tích hi?u su?t nhanh hơn và d? dàng hơn. Công c? có th? đư?c k?t h?p bao g?m:
  • S? d?ng CPU
  • Tiêu th? năng lư?ng
  • Giao di?n ngư?i dùng HTML đ? đáp ?ng
  • XAML giao di?n ngư?i dùng ph?n ?ng
 • Windows Phone 8.1 nhà phát tri?n có th? s? d?ng Visual Studio đ? ch?n đoán v?n đ? hi?u su?t cùng v?i web site đang ch?y trên đi?n tho?i Internet Explorer.
 • Trung tâm hi?u su?t và ch?n đoán là bây gi? có s?n cho Windows c?a hàng ?ng d?ng trên Windows Phone 8.1 thi?t b? và emulators.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Qu?n l? phát hành
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, các th? th?c hi?n cùng m?t thao tác trên các máy ch?. N?u có nh?ng hành đ?ng c? th? máy ch?, ngư?i s? d?ng có th? luôn luôn thêm máy ch? c? th? và tác v? tương ?ng ? c?p đó theo th? t? tri?n khai.
 • Đ? c?u h?nh m?t nhóm máy ch? b?ng cách s? d?ng cùng m?t t? khóa ng? ? r?ng b?n có th? đ?t giá tr? cho toàn b? nhóm và r?ng t?t c? các máy ch? trong nhóm do đó chia s? các giá tr? ph? bi?n cho t?t c? các bi?n.
 • B?n cannow tri?n khai đ?n các máy ch? gi?ng h?t nhau ho?c nhóm mà không c?n ph?i l?p l?i tr?nh t? tri?n khai trên m?i máy ch?.
 • B?n cannow đ?ng g?i Tags qua giai đo?n và trên m?u. B?n có th? ti?p t?c tri?n khai t? gi?ng v?i t?t c? các th? và máy ch? khi h? đang sao chép vào giai đo?n khác ho?c phát hành templatesin môi trư?ng tương t?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Team Foundation Server
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Danh m?c đ?u tư backlogs đ? c?i ti?n hi?u su?t trong web truy c?p đi?u hư?ng.
 • B?n có th? truy v?n trên tags trong Visual Studio và thông qua web truy c?p.
 • B?n có th? áp d?ng th? làm vi?c m?c trong Visual Studio.
 • B?n đ?t quy?n đ? ch? đ?nh ngư?i dùng nào có th? thêm t? khoá m?i.
 • C?n l?i API là có s?n cho công vi?c m?c theo d?i g?n th?.
 • B?n có th? ch?nh s?a th? trong Excel add-in cho Team Foundation Server.
 • B?n có th? đ?t c?u h?nh ngày không làm vi?c, và chúng đư?c lo?i tr? kh?i b?ng x?p h?ng burndown.
 • B?n có th? đ?t c?u h?nh ngày bắt đầu tích lu? lưu lư?ng sơ đ? sàn.
 • B?n có th? ghim b?ng x?p h?ng nh? đ? trang chủ d? án ho?c đ?i.
 • B?n có th? tùy ch?nh màu s?c trong b?ng x?p h?ng nh?.
 • S? xu?t hi?n c?a d? án và đ?i ng? trang chủ đ? đư?c C?p Nh?t.
 • Gittools đ? đư?c C?p Nh?t đ? bao g?m m?t cái nh?n annotate (đ? l?i). B?n c?ng có th? s? d?ng công c? Git đ? tr? l?i ho?c s?a đ?i m?t cam k?t, đ?y đ? đi?u khi?n t? xa nhi?u, và ph?i h?y b? chi?n d?ch dài ch?y...
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Th? nghi?m công c?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Cung c?p đ? th? nghi?m và th? nghi?m d?n có kh? năng xu?t kh?u ki?m tra đ? t?o tác đ? chúng có th? đư?c g?i b?ng email ho?c như b?n in và chia s? v?i các bên liên quan không có quy?n truy c?p vào TFS.
 • Cung c?p đ? th? nghi?m và th? nghi?m d?n Bộ quản lí tín liệu d? li?u thông s? th? nghi?m t?i m?t đ?a đi?m b?ng cách s? d?ng tham s? chia s?. B?t k? thay đ?i các tham s? d? li?u có th? đư?c C?p Nh?t t?i m?t đ?a đi?m và t?t c? các trư?ng h?p ki?m tra tài li?u tham kh?o các thông s? chia s? đư?c t? đ?ng C?p Nh?t.
 • B?n có th? xem m?c đ?nh t?p h?p các qu?y hi?u su?t t? ?ng d?ng c?a b?n theo các th? nghi?m trong đám mây t?i th? nghi?m b?ng cách s? d?ng nh?ng hi?u bi?t ?ng d?ng b?n ghi d?ch v?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
đ?ng g?i 1.0 RTM cho Visual Studio 2013
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • đ?ng g?i là m?t ngôn ng? ngu?n m? mà làm cho nó d? dàng hơn đ? t?o cross-n?n t?ng, quy mô l?n các ?ng d?ng JavaScript ch?y trên b?t k? tr?nh duy?t ho?c máy ch? lưu tr?.đ?ng g?i cung c?p các nhà phát tri?n nh?ng l?i th? c?a các ngôn ng? m?nh m? đánh máy trên đ?u trang c?a th?i gian linh ho?t, năng đ?ng cùng v?i s? ph? bi?n c?a JavaScript. đ?ng g?i, m?t superset đánh máy JavaScript mà biên d?ch JavaScript đ?ng b?ng, worksseamlessly withexisting dung JavaScript công c? và thư vi?n, và d? dàng tích h?p v?i các ?ng d?ng hi?n có và các web site.đ?ng g?i c?a b?n x? lo?i andclass d?a trên ki?u mô-đun mô h?nh l?p tr?nh cho phép kh? năng m? r?ng và năng su?t t?t hơn thông qua phát hi?n l?i s?m và nâng cao công c? làm b?ng. D?ng c? nâng cao bao g?m IntelliSense, m? refactoring, và m? chuy?n hư?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ?ng g?i, đi đ?n cácđ?ng g?i web site.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Visual C ++
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • M?t s? b? đ? v? crash tr?nh biên d?ch C++ và ngôn ng? phù h?p v?n đ? đ? đư?c gi?i quy?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Visual Studio IDE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • B?n bây gi? có th? xem các thay đ?i đ?n t? các chi nhánh khác trong tr?nh biên t?p m? b?ng cách s? d?ng CodeLens.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Công c? Microsoft Azure
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • B?n có th? s? d?ng Microsoft Azure thông báo Trung tâm đ? g?i thông báo thư ki?m tra đ?n c?a hàng c?a s?, Windows Phone, iOS, và Android thi?t b?, và đ? ki?m tra k?t qu? trong th?i gian th?c.
 • Khi b?n kí nh?p vào Visual Studio, b?n đư?c cung c?p tùy ch?n đ? d? dàng kích ho?t Microsoft Azure phúc l?i MSDN c?a b?n (n?u b?n không làm đi?u này).
 • B?n có th? t?o m?i b?n ghi d?ch v? di đ?ng Azure Microsoft .NET d? án, thêm Giăng vào d? án, thi?t l?p đi?m ng?t và g? l?i các d? án, xu?t b?n chúng đ? Microsoft Azure, và cu?i cùng t? xa g? l?i b?n ghi d?ch v? xu?t b?n.
 • B?n có th? s? d?ng Microsoft Azure ngu?n l?c đ? phát tri?n, ki?m tra, và tri?n khai các ?ng d?ng c?a b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows Phone
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Visual Studio 2013 Update 2 cung c?p m?t môi trư?ng phát tri?n đ?y đ? tính năng mà b?n có th? s? d?ng đ? phát tri?n ?ng d?ng và tr? chơi cho Windows Phone 8.1 và Windows Phone 8 b?ng cách s? d?ng Visual Studio Express 2013 cho Windows ho?c Visual Studio 2013 chuyên nghi?p, phí b?o hi?m ho?c phiên b?n cu?i cùng. V?i nh?ng công c? này, b?n có th? s? d?ng hi?n có k? năng l?p tr?nh và m? c?a b?n đ? xây d?ng đư?c m? đư?c qu?n l?, m? ngu?n g?c, ho?c các ?ng d?ng HTML và JavaScript. Ngoài ra, b?n C?p Nh?t bao g?m nhi?u emulators và các công c? b? sung cho profiling và th? nghi?m các ?ng d?ng Windows Phone c?a b?n trong đi?u ki?n th?c t?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, đi đ?n các Trung tâm nhà phát tri?n Windows Phone.
 • B?n có th? t?o ra d? án ph? quát mà chia s? m? gi?a Windows c?a hàng ?ng d?ng và ?ng d?ng Windows Phone. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem Phát tri?n m?t ?ng d?ng m?c tiêu Windows và Windows Phone.
 • B?n có th? s? d?ng Visual Studio 2013 đ? tác gi? và th?c hi?n các bài ki?m tra m? hóa giao di?n ngư?i dùng ch?ng l?i ?ng d?ng Windows Phone c?a hàng c?a b?n.
 • B?n có th? tác gi? và th?c hi?n các xét nghi?m đơn v? ch?ng l?i Windows Phone c?a hàng ?ng d?ng và ?ng d?ng Windows Phone Silverlight c?a b?n b?ng cách s? d?ng Visual Studio 2013 Update 2.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C? đ?nh v?n đ?

Lưu ?: Tr? khi quy đ?nh khác, các m?t hàng liên k?t s? đưa b?n đ?n các web site Microsoft Connect.

Phân tích m?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Visual Studio 2013 m? phân tích ph?ng trong policyis không đư?c kích ho?t như mong đ?i trên các web site.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
IntelliTrace
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • M?t l?i Security.VerificationException đư?c nâng lên trên bộ x? l? văn b?n s? ki?n tùy ch?nh n?u IntelliTrace đư?c kích ho?t.
 • Visual Studio đ? v? khi nó t?i m?t t?p tin IntelliTrace b? h?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Visual C ++
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Gi? s? r?ng b?n có Windows tr?nh đi?u khi?n Kit (WDK) và Visual Studio 2013 Update 2 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. B?n m? Visual Studio 2013 và t?o ra m?t d? án ph? quát Visual c + +. Khi b?n b?m phím F5 đ? biên d?ch và g? l?i các d? án, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không có giao di?n như v?y mà đư?c h? tr? (ngo?i l? t? HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE))
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Visual Studio IDE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • L?i JavaScript x?y ra khi b?n m? web site b?ng cách s? d?ng Visual Studio tr?nh duy?t n?i b?.
 • Tab m? m?t cách chính xác khi gi?i pháp có t?m nh?n ra thi?t k? và m? m?.
 • hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n s? hi?n th? m?t tin thư thoại "gi?y phép s? h?t h?n trong 2147483647 ngày" khi Visual Studio t?i m?t gi?y phép tr?c tuy?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
N?n t?ng web và công c?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Khi b?n s? d?ng b?ng ch?n URL m?i trong ứng dụng web, nó là không chính xác dân cư khi URL B?t đ?u b?ng ".".
 • Khi b?n nh?n F5 hay Ctrl+F5 cho m?t d? án web đư?c kích ho?t v?i SSL (https) URL, b?n đư?c nh?c b?ng Internet Explorer n?u b?n mu?n ti?p t?c v?i m?t ch?ng ch? không đáng tin c?y ho?c t? k?.
 • Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t tr?nh biên t?p PHP DevSense, b?n có th? m?t c?a b?n PHP phác th?o vùng.
 • B?n có th? g?p m?t tai n?n Visual Studio afteryoupress CTRL+F4 đ? đóng hộp thoại web trang tài s?n tài li?u tham kh?o.
 • Gi? s? b?n m? m?t d? án có ch?a m?t tài li?u k?ch b?n HTML đư?c t?o ra. Khi b?n g? l?i các d? án v? m?t gi? l?p đi?n tho?i, m?t l?i x?y ra.
 • Visual Studio đ? v? khi b?n c? g?ng đ? xu?t b?n m?t d? án ho?c m? m?t d? án có m?t FTP publishing c?u h?nh b?ng cách s? d?ng m?t URL tương đ?i như localhost, "\\", ho?c "/ /."
 • Cho phép Web c?n thi?t cho Web Express.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Microsoft Azure
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • B?n không th? t?o m?t d? án b?n ghi d?ch v? điện thoại di động c?a Microsoft Azure m?i b?ng cách s? d?ng Visual Studio 2013 trên m?t máy tính d?a trên x 86.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


V?n đ? đ? bi?t

Khuôn kh? th?c th?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Tri?u ch?ng

Khi b?n m? m?t mô h?nh th?c th? khuôn kh? 5 thi?t k? hi?n t?i (.EDMX t?p tin) b?ng cách s? d?ng khuôn kh? th?c th? 6.0.2 ho?c 6.1.0 công c? trong Visual Studio/2012 ho?c Visual Studio 2013, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? n?p 't?p đ? đ?t tên tin.edmx': ch? đ?nh di?n viên là không h?p l?.

V?n đ? này ch? x?y ra n?u các mô h?nh trong câu h?i có ch?c năng nh?p kh?u có thông s? th?p phân lo?i.

Phiên b?n b? ?nh hư?ng

V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n các phiên b?n phát hành sau c?a th?c th? khung công c? cho Visual Studio:
 • Th?c th? khung 6.0.2 công c? cho Visual Studio 2012
 • Th?c th? khung 6.0.2 công c? cho Visual Studio 2013
 • Th?c th? khung 6.1.0 công c? cho Visual Studio 2012
 • Th?c th? khung 6.1.0 công c? cho Visual Studio 2013
N?u b?n đ? c?p nh?t nh?ng t? ch?c khuôn kh? công c? cho Visual Studio/2012 ho?c Visual Studio 2013 t? Microsoft Download Center, ho?c n?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2013 Update 1 ho?c Update 2, phiên b?n c?a các nhà thi?t k? b?n đang s? d?ng có v?n đ? này.

N?u mô h?nh th?c th? khung c?a b?n không ch?a m?t ch?c năng nh?p kh?u cho lưu tr? th? t?c mà tr? v? đ?i tư?ng ch?a th?p phân lo?i tài s?n, v?n đ? này không x?y ra.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các nhà thi?t k? phôi m?t giá tr? đ? byte không chính xác n?u tham s? có không có khía c?nh chính xác và quy mô.

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Tr? l?i c?a b?n thi?t l?p đ? 6.0.0 Phiên b?n c?a nh?ng t? ch?c khuôn kh? công c?

  Đ? làm đi?u này, b?n ph?i t? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? phiên b?n nào c?a công c? đó là g?n đây b?ng cách s? d?ng c?a s? thêm/lo?i b? chương tr?nh , và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i 6.0.0 Phiên b?n. Cho Visual Studio năm 2012, b?n có th? t?m th?y nó trong Microsoft Download Center:

  Th?c th? khung 6.0.0 công c? cho Visual Studio 2012

  Cho Visual Studio năm 2013, các t?p tin EFTools.MSI và EFTools.cab đ? đư?c ban đ?u đư?c bao g?m trong gói cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio. V? v?y, b?n có th? tr? l?i đ? 6.0.0 Phiên b?n c?a các công c? b?ng cách g? b? chúng và sau đó s?a ch?a Visual Studio, ho?c b?ng cách t?m cài đ?t chuyên bi?t MSI trong phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio.
 • S?a đ?i các t?p tin EDMX trong m?t tr?nh so?n th?o

  M?t gi?i pháp thay th? yêu c?u hư?ng d?n s? d?ng s?a đ?i c?a các t?p tin EDMX b?ng cách s? d?ng văn b?n ho?c s?a XML.
  Lưu ?:Đ?m b?o r?ng b?n t?o đ?ng g?i c?a t?p tin EDMX ban đ?u c?a b?n, và không th?c hi?n b?t k? thay đ?i b? sung cho h? mà có th? làm cho chúng tr? thành không h?p l?.

  Các s?a đ?i đ? đư?c áp d?ng cho <parameter></parameter> các y?u t? c?a b?t k? <function> </function>(ch?ng h?n như lưu tr? th? t?c ho?c Table-Valued ch?c năng) bên trong các <edmx:StorageModels></edmx:StorageModels> ph?n đó là c?ng đư?c g?i là ph?n SSDL c?a EDMX. Nh?ng thay đ?i là đ? đ?m b?o r?ng t?t c? thông s? ánh x? cho th?p phân lo?i các tham s? trong các ch?c năng tương ?ng nh?p kh?u trong ph?n CSDL.tamu.edu . Ví d?, h?y xem xét các ch?c năng sau đây:
  <Function Name="Product_Insert" Aggregate="false" BuiltIn="false" NiladicFunction="false" IsComposable="false" 
  ParameterTypeSemantics="AllowImplicitConversion" Schema="dbo">
          <Parameter Name="Id" Type="int" Mode="In" />
          <Parameter Name="Name" Type="int" Mode="In" />
          <Parameter Name="Price" Type="numeric" Mode="In" />
  </Function>
  Tham s? giá đ? đư?c thay đ?i như sau:
  <Parameter Name="Price" Type="numeric" Mode="In" Precision="8" Scale="4" />
  Lưu ?:Th?c t? giá tr? s? đư?c gán cho đ? chính xác ho?c quy mô là không quan tr?ng trong trư?ng h?p này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Visual Studio IDE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Đ? v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong Visual Studio IDE sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, h?y truy c?p bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
  2954109 danh sách thả xuống n?n t?ng gi?i pháp không ph?i là có th? nh?n th?y sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2013 Update 2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Windows Phone
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Visual Studio đ?i xây d?ng không xây d?ng Windows Phone 8, Windows Phone Silverlight 8.1, và các ?ng d?ng Silverlight.

  Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, thi?t l?p c?a b?n d? án đ? xây d?ng v?i b? công c? MSBuild x 86. Đ? làm đi?u đó trong TFS, thay đ?i các tùy ch?n n?n t?ng MSBuild t? t? đ?ng đ? x 86 trong đ?i xây d?ng thu?t s? c?u h?nh c?a quá tr?nh ph?n. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài đăng blog.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2013 Update 2 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows 8.
  • B?n nâng c?p Windows v?i Windows 8.1.
  • B?n t?o m?t d? án Windows Phone 8.1 và xây d?ng nó.
  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c xây d?ng ho?c bao b? l?i.

  Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s?a ch?a Visual Studio 2013.
 • Xóa m?t t?p tin t? m?t d? án đư?c chia s? không đư?c phát hi?n b?i nhóm n?n t?ng Phiên b?n ki?m soát m?t cách chính xác. Các t?p tin s? b? xóa kh?i d? án đư?c chia s?, nhưng các t?p tin s? không b? xoá kh?i nhóm n?n t?ng Phiên b?n ki?m soát.

  Đ? kh?c ph?c v?n đ?, b?ng tay xóa các t?p tin t? máy ch? b?ng cách s? d?ng ngu?n ki?m soát Explorer.
 • Nhóm n?n t?ng Phiên b?n ki?m soát không th? hoàn tác đang ch? x? l? thay đ?i đ?n m?t gi?i pháp n?u t?p tin đ? đư?c chuy?n t? m?t d? án đư?c chia s? cho các d? án khác trong dung d?ch. Sau khi hoàn tác, các m?c t?p tin s? đư?c chuy?n tr? l?i vào d? án đư?c chia s?. Tuy nhiên, các t?p tin s? b? m?t tích t? đ?a.

  Đ? kh?c ph?c s? c?, khôi ph?c l?i các t?p tin trên đ?a b?ng cách l?y các t?p tin m?i nh?t t? nhóm n?n t?ng Phiên b?n ki?m soát.
 • Trong Visual Studio 2013 Update 2, đơn v? th? nghi?m c?a C++ Silverlight 8.1 apps không h? tr?. Khi b?n retarget C++ Silverlight 8,0 hi?n t?i đơn v? th? nghi?m d? án đ? Silverlight 8.1, các ho?t đ?ng xây d?ng không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  l?i: AppManifest xác nh?n không thành công. AppPlatformVersion không h?p l? trong WMAppmanifest.xml
 • Khi b?n phát tri?n m?t ?ng d?ng C++ cho Windows Phone 8.1, b?n không th? th?y các tùy ch?n thi?t b? trong danh sách thả xuống m?c tiêu g? l?i.
  Đ? tri?n khai v?i m?t thi?t b?, đ?u tiên b?n ph?i thay đ?i c?u h?nh xây d?ng đ? ki?n trúc "ARM" b?ng cách s? d?ng danh sách th? xu?ng n?n t?ng c?a gi?i pháp trên thanh công c? Visual Studio.
 • N?u b?n đ?i tên m?t d? án chung dung JavaScript trong Microsoft Visual Studio 2013 Update 2, nút ch?n m?t tài li?u tham kh?o c?a các d? án chuy?n nh?p d? án đư?c chia s? có th? không đư?c C?p Nh?t đ? tên c?a d? án.
 • N?u b?n không cài đ?t chuyên bi?t Windows Phone 8.0 b? công c? phát tri?n ph?n m?m (SDK) trên máy tính c?a b?n, s? pha tr?n cho Visual Studio 2013 không hi?n th? các ho?t đ?ng cho các d? án Windows Phone Silverlight 8.1.
 • Gi? s? r?ng b?n đang s? d?ng m?t gói ngôn ng? Trung Qu?c Visual Studio. Khi b?n xây d?ng m?t ?ng d?ng Windows c?a hàng ho?c Windows Phone b?ng cách s? d?ng HTML và JavaScript, văn b?n ti?ng Anh s? đư?c hi?n th? trong nh?ng l?i đ? ngh? IntelliSense đư?c cung c?p cho WinJS API.
 • Gi? s? r?ng b?n có Visual Studio 2013 Update 2 và Windows Phone 8,0 công c? cài đ?t chuyên bi?t trên Windows 8. Windows Phone 8.1 emulators có s?n. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? ch?y m?t ?ng d?ng Windows Phone 8,0 b?ng cách nh?n F5. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Windows Phone mô ph?ng là không th? xác minh r?ng máy ?o đang ch?y:

  Không th? n?p DLL 'LocBootPresets': các mô-đun đư?c ch? đ?nh không th? đư?c t?m th?y. (Ngo?i l? t? HRESULT: 0x8007007E)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin

C?p Nh?t cho các s?n ph?m khác trong gia đ?nh Visual Studio có th? đư?c t?m th?y trên các Microsoft t?i v? web site cho Visual Studio.

Yêu c?u

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói này.

H? tr? ngôn ng?

Visual Studio 2013 Update 2 cung c?p các b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n sau đây:
 • Ti?ng Trung (Gi?n th?)
 • Ti?ng Trung (Ph?n th?)
 • Ti?ng Séc
 • Ti?ng Anh
 • Ti?ng Pháp
 • Tiếng Đ?c
 • Tiếng ?
 • Tiếng Nh?t
 • Ti?ng Cộng hòa Hàn Quốc
 • Tiếng Nga
 • Ti?ng Ba Lan
 • Ti?ng B? Đào Nha (Brazil)
 • Ti?ng Tây Ban Nha
 • Ti?ng Th? Nh? K?

hệ điều hành đư?c h? tr?

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hệ điều hành đư?c h? tr?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Kh? năng tương h?p v? sau n?n t?ng, yêu c?u h? th?ng cho Visual Studio 2013

Ki?n trúc đư?c h? tr?

 • 32-bit (x 86)
 • 64-bit (x 64) (WOW)

Yêu c?u ph?n c?ng

 • 1.6 gigahertz (GHz) ho?c x? l? nhanh hơn
 • 1 gigabyte (GB) b? nh? RAM (1.5 GB n?u b?n đang ch?y trong m?t máy ?o)
 • 1 GB dung lư?ng đ?a c?ng s?n dùng
 • 5.400 v?ng/phút ổ đĩa c?ng
 • DirectX 9 có kh? năng video card đang ch?y ? đ? phân gi?i là 1024 × 768 ho?c cao hơn

Yêu c?u ph?n m?m

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có m?t chương tr?nh đư?c h? tr? trong Visual Studio 2013 đư?c li?t kê trong ph?n "Applies đ?" cài đ?t chuyên bi?t.

H? tr? cho Visual Studio 2013 Update 2

H? tr? c?ng đ?ng không bi?u m?u chính cho Visual Studio 2013 Update 2 là có s?n thông qua các Di?n đàn Microsoft Developer Network (MSDN).
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2927432 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
 • Microsoft Visual Studio Professional 2013
 • Microsoft Visual Studio Premium 2013
 • Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web
 • Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows
 • Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2927432 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2927432

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com