N?u b?n ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng Manager 2012, tham gia Lync ph?ng H? th?ng Tên Mi?n trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t năm 2014 tháng 5 ho?c tháng 4 năm 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2933446 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

C?p Nh?t ngày 2014 ho?c tháng 4 năm 2014 Lync ph?ng h? th?ng bao g?m Microsoft giám sát đ?i l? 2013. Công c? này đư?c s? d?ng cùng v?i h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng Manager 2012 Service Pack 1 ho?c phiên b?n m?i hơn. Các đ?i l? h? tr? ch? máy tính Lync ph?ng h? th?ng đó đư?c nh?p vào cùng m?t tên mi?n mà h? th?ng Trung tâm Operations Manager là tham gia.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i tham gia Lync ph?ng H? th?ng Tên Mi?n. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n s? d?ng h? th?ng Trung tâm Operations Manager đ? theo d?i s?c kh?e c?a Lync ph?ng h? th?ng, b?n ph?i tham gia Lync ph?ng H? th?ng Tên Mi?n trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Cho m?t h? th?ng ph?ng thông minh

 1. Đi đ?n giao di?n ngư?i dùng qu?n tr? (giao di?n ngư?i dùng).
 2. Trên tr?nh đơn cài đ?t chuyên bi?t , nh?p vào Thi?t đ?t h? th?ng.
 3. Trong ph?n Panel điều khiển , b?m thu?c tính h? th?ng. Bộ xem ảnh ch?p màn h?nh sau đây.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c 3

 4. Trên các Tên máy tính tab, b?m thay đ?i.
 5. B?m Mi?n, và sau đó nh?p tên mi?n vào h?p văn b?n.
 6. Nh?p tên người dùng và m?t kh?u c?a trương m?c có quy?n tham gia vùng.
 7. Khi các Chào m?ng đ?n v?i vùng thông báo xu?t hi?n, nh?p vào OK. B?n s? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? thay đ?i có hi?u l?c.

Cho m?t RL Crestron

 1. Đi đ?n giao di?n ngư?i dùng qu?n tr?.
 2. Trên tr?nh đơn cài đ?t chuyên bi?t , b?m vào cài đ?t chuyên bi?t OEM, và sau đó nh?p vào Crestron thi?t b? thi?t l?p.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c 2
 3. Trên tr?nh đơn cài đ?t chuyên bi?t , b?m vào Máy tính ID.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho step3
 4. Trong các tên mi?n / nhóm làm vi?c ph?n, b?m vào mi?n, nh?p tên mi?n vào h?p văn b?n, và sau đó nh?p vào tham gia.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c 4
 5. Nh?p vào áp d?ng & kh?i đ?ng l?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? thay đ?i có hi?u l?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2933446 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Lync Room System
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB2933446 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2933446

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com