Microsoft dro??bas padomdev?ja: ievainojam?ba programm? Internet Explorer var at?aut att?lo koda izpildi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2934088 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Pazi?ojums

Microsoft ir pabeigusi izmekl??anu par publisko zi?ojumu par ?o ievainojam?bu. Mums ir izsniegts MS14-012 lai risin?tu ?o jaut?jumu. Pla??ku inform?ciju par ?o jaut?jumu, ieskaitot lejupiel?des saites pieejami dro??bas atjaunin?jums, l?dzu, p?rskatiet MS14-012. Ievainojam?bu, kas adres?ti ir Internet Explorer atmi?as korupcijas ievainojam?bu- CVE-2014-0322.
Rekviz?ti

Raksta ID: 2934088 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 22. maijs - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Windows Internet Explorer 10
  • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbmt KB2934088 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2934088

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com