Kako da omogu?ite i koristite komandu "Run As" kada pokre?ete programe u Windowsu

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 294676 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SUMMARY

U Microsoft Windows-u 2000 i u Microsoft Windows XP-u, mo?ete pokretati programe kao korisnik koji nije trenutno prijavljen na ra?unar. Da biste uradili ovo u Windows-u 2000, RunAs servis mora biti pokrenut, a da biste uradili ovo u Windows XP-u, Secondary Logon servis mora biti pokrenut. RunAs i Secondary Logon servisi su isti servisi sa druga?ijim imenima. Ovaj korak-po-korak ?lanak opisuje kako da omogu?ite i koristite Run As komandu na Windows 2000 ra?unaru ili Windows XP ra?unaru.

Tehni?ki zahtevi

 • Ra?unar na kome je instalirana jedna od verzija Windows-a 2000 ili Windows XP-a.
 • Administrativne dozvole na ra?unaru.

Omogu?ite RunAs servis na ra?unaru sa Windows-om 2000, ili Secondary Logon servis na ra?unaru sa Windows XP-om

Servis koji je neophodan da biste pokretali Run As komandu je, podrazumevano startovan automatski kada instalirate Windows. Ipak, servis mo?e biti onesposobljen od strane administratora. Ako je servos onesposobljen, mo?ete ga restartovati prate?i slede?e korake:
 1. Prijavite se na ra?unar kao Administrator, ili se prijavite kao korisnik sa administrativnim dozvolama.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu My Computer, a zatim kliknite na Manage.
 3. U Computer Management konzoli, pro?irite Services and Applications, a zatim kliknite na Services.
 4. Izvr?ite jedan od slede?ih koraka, u zavisnosti od toga koji operativni sistem koristite:
  • Windows 2000: U desnom delu konzole, kliknite desnim tasterom mi?a na RunAs servis, a zatim kliknite na Properties.
  • Windows XP: U desnom delu konzole, kliknite desnim tasterom mi?a na Secondary Logon servis, a zatim kliknite na Properties.
 5. U okviru za dijalog Properties, podesite Startup type na Automatic, a zatim kliknite na Start.
 6. Nakon ?to ra?unar pokrene servis, kliknite na OK da biste zatvorili Properties okvir za dijalog, a zatim zatvorite Computer Management konzolu.
Servis koji je neophodan da bi se pokrenula Run As komanda je sada startovan na va?em ra?unaru.

Koristite Run As komandu na pre?ici

 1. Prona?ite pre?icu aplikacije. Kliknite na Start, zatim na Programs, a zatim locirajte ?eljenu pre?icu aplikacije na Programs meniju.

  Ako pre?ica nije locirana u Programs fascikli Start menija, prona?ite odgovaraju?u lokaciju pre?ice.
 2. Pritisnite SHIFT i dr?ite taster dok klik?ete desnim tasterom mi?a na pre?icu aplikacije, a zatim kliknite na Run as.
 3. Izvr?ite jedan od slede?ih koraka, u zavisnosti od toga koji operativni sistem koristite:
  • Windows 2000: U Run As Other User, ukucajte User name, Password, i Domain, a zatim kliknite na OK.
  • Windows XP: U Run As, kliknite na opciju the following user ukucajte ili izaberite User name, ukucajte Password, a zatim kliknite na OK.

Lociranje i uklanjanje gre?aka

 • Ako poku?ate da startujete program, kao ?to je MMC konzola ili stavka Control Panel-a, sa mre?ne lokacije koriste?i Run As komandu, mo?e se desiti da ne uspete i to ako su credentials-i koje koristite da bi se konektovali na mre?ni resusrs druga?iji u odnosu na credentials-e koje koristite da bi pokrenuli program. Credentials-i koji se koriste da bi pokrenuli program mo?da nemaju pristup mre?nim resursima
 • RunAs i Secondary Logon servisi u Windows-u 2000 jedino prihvataju identifikovanje ?ifrom. Ako polisa zahteva pristup smart karticom, Run As komanda ne?e raditi. Identifikacija smart karticom mo?e da se koristi sa Run As komandom u Windows XP-u.
 • Run As komanda ne mo?e da se koristi sa LocalSystem naloga u Windows XP-u sa servisnim paketom 2.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 294676 - Poslednji pregled: 8. jul 2006. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster kbui KB294676

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com