Cach s dung trn th tao th mu trong Word

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 294683 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
V phin ban Microsoft Word 2000 cua bai vit nay, hay xem 212329.
V phin ban Microsoft Word 97 cua bai vit nay, hay xem 141922.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay m ta cach s dung tinh nng Trn Th tao th mu trong Microsoft Word.

bit thm thng tin v vic thc hin cac kiu trn th khac, v vic trn th vi cac kiu d liu khac, va v vic giai quyt vn , hay xem danh sach cac bai vit trong phn Tham khao.

V phn m ta cac iu khoan s dung trong bai vit nay, hay xem phn Thut ng.

Quy trinh sau m ta cach tao th mu, inh kem th vao ngun d liu, inh dang th, va trn tai liu.

Khi ng trn th

Khi ng trn th. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau, sao cho phu hp vi phin ban Word ma ban ang chay.

Microsoft Word 2002

Trn menu Cng cu, bm Cac chc nng th tin, ri bm Thut si Trn Th.

Microsoft Office Word 2003

Trn menu Cng cu, bm Cac chc nng th tin, ri bm Trn Th.

Microsoft Office Word 2007

Trn tab Th tin, bm Bt u Trn Th, ri bm Thut si Trn Th Tng bc.

Chon loai tai liu

 1. Trong ngn tac vu Trn Th, bm Th. Thao tac nay se cho phep ban gi th n mt nhom ngi va ca nhn hoa th ma mi ngi se nhn.
 2. Bm Tip theo: Khi ng tai liu.

Chon tai liu khi ng

 1. Bm mt trong cac tuy chon sau:
  • S dung tai liu hin tai: S dung tai liu hin tai ang m lam tai liu chinh cua ban.
  • Bt u t mt khun mu: Chon mt trong cac mu trn th sn dung.
  • Bt u t tai liu hin hanh: M mt tai liu hin hanh s dung lam tai liu trn th chinh.
 2. Trong ngn tac vu Trn Th, bm Tip tuc: Chon ngi nhn.

Chon ngi nhn

Khi ban m hoc tao mt ngun d liu bng cach s dung Thut si Trn Th, ban ang yu cu Word s dung mt tp thng tin khac nhau cu th cho phn th trn cua ban. S dung mt trong nhng phng phap sau inh tai liu chinh vao ngun d liu.

Phng phap 1: S dung ngun d liu hin hanh

s dung ngun d liu hin hanh, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong ngn tac vu Trn Th, bm S dung danh sach hin hanh.
 2. Trong phn S dung danh sach hin hanh, bm Duyt.
 3. Trong hp thoai Chon Ngun D liu, chon tp co cha thng tin khac nhau ma ban mun s dung, ri bm M.

  Chu y Nu ngun d liu o khng c lit k trong danh sach cac tp, hay chon ia va cp phu hp. Nu cn, hay chon tuy chon phu hp trong danh sach Tt ca cac Ngun D liu. Chon tp, ri bm M.

  Word se hin thi hp thoai Ngi nhn Th Trn. Ban co th sp xp va sa i d liu nu ban mun.
 4. Bm OK tr lai tai liu chinh.
 5. Lu tai liu chinh.

  Khi ban lu tai liu chinh thi im nay, ban cung se lu ngun d liu va inh kem ngun d liu vao tai liu chinh.
 6. Go tn ma ban mun cho tai liu chinh cua ban, ri bm Lu.

Phng phap 2: S dung tn t mt Danh sach Lin h Microsoft Outlook

s dung Danh sach Lin h Outlook, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong ngn tac vu Trn Th, bm Tip tuc: Chon ngi nhn.
 2. Bm Chon t cac lin h Outlook.
 3. Trong phn Chon t cac lin h Outlook, bm Chon Cp Lin h.
 4. Trong hp thoai Chon Cp Danh sach Lin h, chon cp lin h Outlook ma ban mun, ri bm OK.

  Word se hin thi hp thoai Ngi nhn Th Trn. Ban co th sp xp va sa i d liu nu ban mun.
 5. Bm OK tr lai tai liu chinh.

Phng phap 3: Tao c s d liu cho tn va ia chi

tao c s d liu mi, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong ngn tac vu Trn Th, bm Tip tuc: Chon Ngi nhn.
 2. Bm Go danh sach mi.
 3. Bm Tao.

  Hp thoai Danh sach ia chi Mi se xut hin. Trong hp thoai nay, nhp thng tin ia chi cho mi h s. Nu khng co thng tin cho mt trng cu th, hay bo trng nay.

  Theo mc inh, Word se bo qua nhng trng trng. Vi vy, trn th se khng bi anh hng nu cac muc nhp trng nm trong mu d liu. Nhng thng tin trong mi mu se tao nn mt ban ghi d liu.
 4. Sau khi ban go thng tin cho mt ban ghi, bm Muc nhp Mi di chuyn n ban ghi tip theo.

  xoa mt ban ghi, bm Xoa Muc nhp. tim kim mt ban ghi cu th, hay bm Tim Muc nhp. tuy chinh danh sach cua ban, hay bm Tuy chinh. Trong hp thoai Tuy chinh Danh sach ia chi, ban co th thm, xoa, i tn, va sp xp lai cac trng trn.
 5. Trong hp thoai Danh sach ia chi Mi, bm OK. Trong hp thoai Lu Danh sach ia chi, go tn ma ban mun cho ngun d liu trong hp tn Tp, ri bm Lu.
 6. Trong hp thoai Ngi nhn Th Trn, thc hin bt ky thay i ma ban mun, ri bm OK.
 7. Bm Tip tuc: Vit th hoan thanh thit lp th cua ban.
 8. Lu tai liu chinh.

  Khi ban lu tai liu chinh thi im nay, ban cung se lu ngun d liu va inh kem ngun d liu vao tai liu chinh.
 9. Go tn ma ban mun cho tai liu chinh cua ban, ri bm Lu.
thc hin bc tip theo, hay bm Tip theo: Vit th.

Vit th

Trong bc nay, ban thit lp tai liu chinh.
 1. Go hoc thm bt ky vn ban va hoa nao ma ban mun a vao th cua ban.
 2. Thm ma trng ma ban mun thng tin khac nhau xut hin. Trong ngn tac vu Trn Th, ban co bn tuy chon:
  • Khi ia chi: S dung tuy chon nay chen mt ia chi a c inh dang.
  • Dong chao mng: S dung tuy chon nay chen mt li chao a c inh dang.
  • Bu phi in t: S dung tuy chon nay chen bu phi in t.

   Chu y Tuy chon nay yu cu ban phai cai t chng trinh phn mm bu phi trn may tinh cua ban.
  • Thm muc: S dung tuy chon nay chen cac trng trn th ring le. Khi ban bm Thm muc, hp thoai Chen Trng Trn th se xut hin.

   Chu y am bao rng con tro vi tri ma ban mun chen thng tin t ngun d liu cua ban trc khi ban bm Thm muc.

   Trong hp thoai Chen Trng Trn th, bm trng trn ma ban mun s dung, ri bm Chen.

   Chu y Ban co th chen tt ca cac trng ri tr lai va thm bt ky du cach hoc du chm cu nao. Hoc, ban co th chen mi ln mt trng, ong hp thoai Chen Trng Trn th, thm bt ky du cach hoc du chm cau nao ma ban mun, ri lp lai bc nay cho mi trng trn b sung nao ma ban mun. Ban cung co th inh dang (ap dung inh dang bi m hoc in nghing i vi) cac trng trn th, ging nh vn ban thng thng.
 3. Khi ban hoan thanh chinh sa tai liu chinh, hay bm Lu hoc Lu vi tn trn menu Tp.

  Chu y Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, ri bm Lu hoc Lu vi tn.

  t tn tp, ri bm Lu. thc hin bc tip theo, hay bm Tip theo: Xem trc th.

Xem trc th

Tuy chon nay cho phep ban xem trc d liu a trn, xem mi ln mt th. Ban cung co th thc hin nhng thay i cho danh sach ngi nhn hoc ca nhn hoa nhng th ring.

thc hin bc tip theo, hay bm Tip theo: Hoan thanh trn th.

Hoan thanh trn th

Bc nay se trn nhng thng tin khac nhau vi th mu. Ban co th a kt qua trn th ra bng cach s dung mt trong hai tuy chon sau:
 • In: Chon tuy chon nay gi tai liu a trn trc tip t may in. Ban se khng th xem tai liu nay trn man hinh cua minh.

  Khi ban bm In, hp thoai a kt qua trn ra May In se xut hin. Trong hp thoai a kt qua trn ra May in, ban co th chon ban ghi trn. Khi ban bm OK, hp thoai In se xut hin. Bm In in tai liu trn.
 • Chinh sa th ring: Chon tuy chon nay hin thi tai liu a c trn trn man hinh cua ban.

  Khi ban bm Chinh sa th ring, hp thoai Trn sang Tai liu Mi se xut hin. Trong hp thoai Trn sang Tai liu Mi, ban co th chon ban ghi trn. Khi ban bm OK, cac tai liu se c trn thanh tai liu Word.

  in tp nay, trn menu Tp, bm In.

  Chu y Trong Word 2007, bm Nut Microsoft Office, ri bm In.

Tai nguyn b sung

khc phuc s c, hay xem Tai nguyn H tr Trn Th trong Word. thc hin vic nay, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/wd2002mailmerge

Bang thut ng

Danh sach ia chi: Danh sach ia chi la mt tp co cha d liu thay i trong mi ban sao chep cua tai liu a c trn. Vi du: mt ngun tai liu co th bao gm tn va ia chi cua mi ngi nhn th mu.

Mu: Thng tin chung c lp lai trong mi th mu, nhan th, phong bi, hoc th muc (danh muc).

Trng d liu : Danh muc thng tin trong ngun d liu. Trng d liu tng ng vi mt ct thng tin trong ngun d liu. Tn cua mi trng d liu se c lit k trong dong ngun d liu u tin (dong tiu ). "Ma Th" and "Ho" la cac vi du v tn trng d liu.

Ban ghi d liu : Mt chui thng tin y u co lin quan trong ngun d liu. Ban ghi d liu tng ng vi mt dong thng tin trong ngun d liu. Tt ca thng tin v mt khach hang trong danh sach khach hang la mt vi du v ban ghi d liu.

Tp c ngn cach: Mt vn ban co cac trng d liu bi tach (hoc ngn cach) bng cac ky t hoc du phy, va cac ban ghi d liu c ngn cach bng du phn oan.

Dong tiu : Dong (hoc ban ghi) u tin trong mt ngun d liu trn th. Dong tiu co cha tn trng cho cac danh muc thng tin trong ngun d liu; vi du: "Tn" va "Thanh ph." Dong tiu cung co th lu tr trong mt tai liu tach bit c goi la ngun tiu .

Tai liu chinh: Trong thao tac trn th, tai liu co cha vn ban va hoa khng thay i cho mi phin ban tai liu a trn; vi du: ia chi hi bao va phn chinh cua th mu.

Trng Trn th : Vung danh sn ma ban se chen trong tai liu chinh. Trng trn th cho Microsoft Word bit ni chen thng tin cu th t ngun d liu. Vi du: chen trng trn th "Thanh ph" cho Word chen tn thanh ph, nh "Paris," lu tr trong trng d liu Thanh ph.

Tai liu a c trn: Tai liu c tao bng cach trn d liu t ngun d liu thanh tai liu chinh.

Tham kh?o

bit thm thng tin v trn th trong Word, hay bm s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
294684 Cach s dung trn th tao nhan th trong Word 2002 va trong cac phin ban Word mi hn.
290408 Nhng cu hoi thng gp v trn th trong Word 2002
290966 Cach tao nhan tuy chinh hoc sa i nhan hin hanh trong Word
294685 Cach s dung trn th tao phong bi trong Word 2002 va trong cac phin ban Word mi hn.
294686 Cach s dung trn th tao danh sach sp xp theo danh muc trong Word 2002 va trong cac phin ban Word mi hn.
294693 Cach s dung trn th tao mt th muc trong Word 2002 va trong cac phin ban Word mi hn.
294694 Cach s dung trn th tao thng bao email trong Word 2002 va trong cac phin ban Word mi hn.
294695 Cach s dung trn th tao cac ban fax trong Word 2002 va trong cac phin ban Word mi hn.
294697 Cach thc hin trn th vi danh sach Lin h cua Outlook trong Word 2002 va cac phin ban Word mi hn
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 294683 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? kha:
kbdta kbhowtomaster kbmerge KB294683

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com