Cach s dung trn th tao nhan th trong Word

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 294684 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
V phin ban Microsoft Word 2000 cua bai vit nay, hay xem 212034.
V phin ban Microsoft Word 97 cua bai vit nay, hay xem 195609. (Trang nay co th co bng ting Anh)
V phin ban Microsoft Word 7,0 cua bai vit nay, hay xem 141992. (Trang nay co th co bng ting Anh)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay m ta cach s dung tinh nng Kt hp Th trong Microsoft Word tao nhan th. Kt hp th la kt hp mt tai liu chinh vi mt ngun d liu.

Tai liu chinh co cha phn vn ban va cac muc khac ma vn c gi nguyn trong mi nhan. Ngun d liu cha phn thng tin co th thay i trong mi nhan, vi du nh tn va ia chi cua mi ngi nhn.

Cac trng ma ban chen vao tai liu chinh se cho Word bit vi tri in thng tin t ngun d liu. Khi ban tin hanh kt hp th, Word se thay th cac trng kt hp trong tai liu chinh bng thng tin t ngun d liu. Mi hang (hay ban ghi) trong ngun d liu se tao ra mt nhan ring.

Quy trinh sau se giai thich cach thc hin kt hp th tao nhan.

Bc 1: Tao tai liu nhan th

Bt u mt tai liu mi tao nhan mi hoc m tai liu hin co ma ban a s dung trc y kt hp nhan.
 1. M tai liu bng Word, ri bt u kt hp th. bt u kt hp th, hay lam theo cac bc sau, sao cho phu hp vi phin ban Word ma ban ang s dung:
  • Microsoft Word 2002

   Trn menu Cng cu, bm Cac Chc nng Th tin, ri bm Thut si Kt hp Th.
  • Microsoft Office Word 2003

   Trn menu Cng cu, bm Cac Chc nng Th tin, ri bm Kt hp Th.
  • Microsoft Office Word 2007 hoc phin ban Word mi hn

   Trn tab Th tin, bm Bt u Kt hp Th, ri bm Thut si Kt hp Th Tng bc.
 2. Di phn Chon loai tai liu, bm Nhan, ri bm Tip theo: Tai liu Bt u.

 3. Di phn Chon tai liu bt u, bm Thay i b cuc tai liu hoc Bt u vi tai liu co sn.

  Vi tuy chon Thay i b cuc tai liu, ban co th s dung mt trong cac mu kt hp th thit lp tuy chon cho nhan tao tai liu nhan mi. Khi ban bm vaoTuy chon nhan hoc Tip theo: Chon ngi nhn, hp thoai Tuy chon Nhanxut hin. Chon loai may in, loai san phm nhan va s lng san phm. Nu ban s dung nhan tuy chinh, bmChi tit, ri nhp kich c cua nhan. B?m OKsau khi hoan thanh.

  Vi tuy chon Bt u vi tai liu co sn, ban co th m mt tai liu kt hp th co sn va dung lam tai liu chinh.
 4. Bm Tip tuc: Chon Ngi nhn.

Bc 2: Chon ngun d liu

Ngun d liu cha thng tin co th thay i trong tng nhan, chng han nh ia chi ni n. Ban co th m ngun d liu co sn a c tao trong Word, hoc ban co th tao ngun d liu mi va in thng tin cua ngi nhn.

Lu y Ngoai ra, ban co th dung ngun d liu a c tao trong chng trinh khac, nh Microsoft Excel hay Microsoft Access, hoc ban co th dung s ia chi ca nhn c tao trong Microsoft Exchange Server hay Microsoft Schedule+, hoc ban co th dung tp vn ban ASCII hay tp inh gii khac.
 1. Di tiu Chon Ngi nhn trong ngn tac vu Kt hp Th, chon tuy chon ngun d liu thich hp.

  Cac tuy chon la s dung danh sach co sn, chon t cac lin h trong Outlook, hoc nhp danh sach mi.
 2. S dung phng phap thich hp cho loai ngun d liu ma ban mun dung.
  Phng phap 1: M ngun d liu co sn

  m ngun d liu co sn, hay lam theo cac bc sau:
  1. Trong ngn tac vu Kt hp Th, bm Dung danh sach co sn, ri bm Duyt timdi tiu Dung danh sach co sn.

   Hp thoai Chon Ngun D liu xut hin.
  2. Trong danh sach tp trong hp thoai Chon Ngun D liu, chon ngun d liu ma ban mun dung, ri bm M.

   Lu y: Nu ngun d liu ma ban mun khng co trong danh sach tp, bm vao ia va cp thich hp, ri chon tuy chon thich hp trong Danh sach tp.

   Nu ngun d liu ma ban mun khng co trong danh sach tp, bm vao ia va cp thich hp, ri chon tuy chon thich hp trong Danh sach kiu tp.

   Word se hin thi hp thoai Ngi nhn Th Trn ban chinh sa thm d liu cua ban. Khi ban a chinh sa xong, bm OK.

   Nhan cua ban c hin thi.
  3. Bm Tip tuc: Sp xp nhan cua ban.
  4. Chuyn sang phn Bc 3: Chinh sa tai liu nhan trong phn sau cua bai vit nay.
  Phng phap 2: Dung cac lin h trong Outlook
  1. Trong ngn tac vu Kt hp Th, bm Chon t lin h trong Outlook, ri bm Chon Cp Lin h di tiu Chon t Cp Lin h trong Outlook.

   Mthp thoai chon lin h xut hin, vi cp Danh ba co sn. Chon ung cp, ri bmOK.

   Tn xut hin trong hp thoai Ngi nhn Th Trn. Bm OK.
  2. Bm Tip tuc: Sp xp nhan cua ban.
  3. Chuyn sang phn Bc 3: Chinh sa tai liu nhan trong phn sau cua bai vit nay.
  Phng phap 3: Tao ngun d liu mi
  1. Bm Nhp danh sach mi trong muc Chon Ngi nhn.
  2. Bm Tao hin thi hp thoai Danh sach ia chi Mi. Hp thoai cha mt danh sach tn trng thng c s dung trong th mu, nhan th, va phong bi.

   Lu y: tuy chinh cac trng trong hp thoai nay, bm Tuy chinh hoc Tuy chinh Ct. Ban co th i tn trng va xoa trng ma ban khng cn. thm tn trng, bm Thm, go tn trng, ri bm OK. Khi ban a tuy chinh xong, bm OK. Khi ban nhp xong d liu, bm OK hoc ong ong hp thoai Danh sach ia chi Mi.

   Hp thoai Lu Danh sach ia chi xut hin.
  3. Chon vi tri, t tn tp, ri bmLu.

   Word se hin thi hp thoai Ngi nhn Th Trn ban chinh sa thm d liu cua ban. Khi ban a chinh sa xong, bm OK.
  4. Trong Thut si Kt hp Th, bm Tip theo: Sp xp nhan cua ban.
  5. Chuyn sang phn Bc 3: Sa tai liu nhan.

Bc 3: Chinh sa tai liu nhan

 1. Trong ngn tac vu Kt hp Th, hay kim tra xem bc Sp xp nhan cua ban co hin thi khng. Trong bc nay, ban co th sp xp nhan cua ban.
 2. Word hin thi cac muc ban co th s dung t b cuc nhan, chng han nh Khi ia chi. Sau khi bm vao vi tri ma ban mun chen trong nhan, bm chon mt muc se hin thi o.

  Lu y: S dung tuy chon Muc khac thm cac trng cu th. Tinh nng nay hu ich nu co kho khn khi t b cuc mt khi d liu, nh ia chi trn nhan. Tinh nng Chon Trng Hp nht cho phep ban chon mt trng ring bit trong khi, nh Tn, ia chi 1 hoc Thanh ph, sao cho ban co th chen cac trng vao bt ky u ban thich trn nhan.

  Lu y: Trc khi bm vao Muc khac, bm vao vi tri trong nhan ma ban mun chen cac trng hp nht biu thi vi tri ma Word se in thng tin vao t ngun d liu. am bao rng ban go du cach hay ky t phn cach ma ban mun gia hai trng hp nht hoc sau mt trng hp nht, nu cn.
 3. Lam vic vi hp thoai xut hin sau khi bm vao tng muc. Vi du: hp thoai Chen Khi ia chi xut hin nu ban chon Khi ia chi.
 4. Bm i chiu Trng xac thc xem tt ca cac trng trong tai liu co khp vi cac trng trong danh sach ngun khng. Ban co th i chiu thu cng cac trng bng cach chon ung trng t danh sach tha xung. Bm OK khi moi trng a khp nh mong i.
 5. Xac thc rng thit k nhan mong mun c hin thi trong ca s Xem trc, sau o bm OK trn hp thoai Chen Khi ia chi ong lai.
 6. Khi ban thit lp nhan xong, bm Cp nht tt ca nhan nhn ban tt ca cac nhan.
 7. Bm Tip tuc: Xem trc nhan xem trc d liu c kt hp cua ban. Nu ban thy cn t lai b cuc khi xem trc, ban co th quay lai bc Sp xp nhan cua ban bng cach bm vao Trc: Sp xp nhan cua ban.

Bc 4: Thc hin kt hp

 1. Trong ngn tac vu Kt hp Th, hay kim tra xem bc Hoan thanh kt hp co hin thi khng. Trong bc nay, ban co th kt hp ti may in hoc ln man hinh.

  kt hp trc tip ti may in, bm In. Hp thoai Kt hp ti may in xut hin, nh o ban co th chon ban ghi kt hp. Bm OK. Hp thoai In xut hin, nh o ban co th chon may in va in nhan.

  kt hp ln man hinh, bm Chinh sa tng nhan. Hp thoai Kt hp ti tai liu mi xut hin, nh o ban co th chon ban ghi kt hp. Bm OK kt hp nhan. Ban co th xem nhan trc khi in.
 2. Sau khi tai liu c kt hp xut hin trn man hinh, ban co th lu thanh mt tai liu ring, ban co th in tai liu a c kt hp bng cach bm In trn menu Tp , hoc ban co th thc hin ca hai thao tac.

Thng tin thm

bit thng tin v kt hp th, hay bm vao lin kt sau:Cu hoi thng gp v kt hp th trong Word 2002

bit thm thng tin v cach tao ngun d liu mi, hay bm vao lin kt sau:Cach thit lp danh sach ia chi kt hp th trong Word 2002 va cac phin ban Word mi hn

bit thng tin v̠cach tao va̠in nhantrong Word 2007 va Word 2010, hay bm vao lin kt sau:

Word2007: Tao va in nhan gi th hang loat

Word2010: Tao nhan gi th hang loat
Thu?c tnh

ID c?a bi: 294684 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Hai 2012 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? kha:
kbhowtomaster kbmerge KB294684

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com