Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o bao thư trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294685 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, xem 212017.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 97 c?a bài vi?t này, xem 195989.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 95 c?a bài vi?t này, xem 141991.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng mail merge t?o bao thư trong Microsoft Word. S? d?ng tính năng này trong Word in multiple bao thư cùng m?t lúc b?ng cách s? d?ng m?t danh sách các tên và đ?a ch?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? mail merge quá tr?nh, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290408Câu h?i thư?ng g?p v? mail merge

THÔNG TIN THÊM

Làm theo các bư?c sau đ? t?o bao thư b?ng cách s? d?ng mail merge trong Word.

B?t đ?u

B?t đ?u m?t mail merge. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y.

Microsoft Word 2002

Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ch? cái và các thư, sau đó b?m Thu?t s? Mail Merge.

Microsoft Office Word 2003

Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ch? cái và các thư, sau đó b?m Mail Merge.

Microsoft Office Word 2007

Trên các Thư tab, b?m vào B?t đ?u Mail Merge, sau đó b?m Thu?t s? t?ng bư?c Mail Merge.

Các Mail Merge ngăn tác v? s? xu?t hi?n.

Bư?c 1 c?a 6: ch?n lo?i tài li?u

 1. Trong các Mail Merge ngăn tác v?, nh?p chu?t đ? ch?n Bao thư dư?iCh?n lo?i tài li?u.
 2. Nh?p vào Ti?p theo: B?t đ?u t? tài li?u.

Bư?c 2 c?a 6: ch?n tài li?u b?t đ?u

 1. Dư?i Ch?n tài li?u b?t đ?u, ch?n t? hai l?a ch?n sau đây:
  • Ch?n Thay đ?i b? trí tài li?u, và sau đó b?m Phong b? tùy ch?n ch?n các tùy ch?n phong b? và đ?nh d?ng tài li?u phong b?.
  • Ch?n B?t đ?u t? tài li?u hi?n có, và sau đó ch?n t? danh sách các tên t?p tin, ho?c nh?p vào M? đ? tr?nh duy?t cho tài li?u bao thư hi?n có.
 2. Nh?p vào Ti?p theo: Ch?n ngư?i nh?n.

Bư?c 3 c?a 6: ch?n ngư?i nh?n

 1. Dư?i Ch?n ngư?i nh?n, ch?n t? các sau ba tùy ch?n n?a:
  • Ch?n S? d?ng danh sách hi?n t?i, và sau đó Nh?p vào Tr?nh duy?t N?u b?n mu?n thông tin ngư?i nh?n đ?n t? m?t hi?n có t?p d? li?u.
  • Ch?n Ch?n t? đ?a ch? liên l?c Outlook, sau đó b?m Ch?n thư m?c s? liên l?c N?u b?n mu?n các ngư?i nh?n thông tin đ?n t? tên trong m?t thư m?c s? liên l?c Outlook.
  • Ch?n Nh?p danh sách m?i, sau đó b?m Tạo g? tên ngư?i nh?n vào các Danh sách đ?a ch? m?i h?p tho?i.
 2. Trong các Ngư?i nh?n Mail Merge h?p tho?i h?p, th?c hi?n b?t k? đi?u ch?nh vào danh sách ngư?i nh?n, và sau đó b?m Ok.
 3. Nh?p vào Ti?p theo: S?p x?p c?a b?n phong b?.

Bư?c 4 6: s?p x?p phong b? c?a b?n

 1. Đ?t đi?m chèn c?a b?n trong khu v?c đ?a ch? giao hàng ngày tài li?u phong b?.
 2. Trong các Mail Merge nhi?m v? ngăn, b?m vào Đ?a ch? kh?i.
 3. Trong các Chèn đ?a ch? kh?i h?p tho?i, ch?n l?a ch?n cho ngư?i nh?n tên đ?nh d?ng, công ty tên, đ?a ch? bưu đi?n, và qu?c gia/khu v?c, và sau đó b?m vào Ok.
 4. N?u b?n có ph?n m?m đư?c cài đ?t cho bưu đi?n t?, b?n thêm các bưu đi?n t? trong bư?c này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các tài li?u đ? đư?c bao g?m trong bưu đi?n t? c?a b?n ph?n m?m.
 5. N?u b?n mu?n ch?n các l?nh v?c khác t? danh sách đ?a ch? c?a b?n, b?m vào các Nhi?u kho?n m?c tùy ch?n đ? ch?n các l?nh v?c.
 6. Nh?p vào Ti?p theo: Download bao thư c?a b?n đ? ti?p t?c.

Bư?c 5 6: xem trư?c bao thư c?a b?n

 1. Xem trư?c các bao thư b?ng cách nh?p vào m?i tên trái và ph?i nút.
 2. N?u b?n mu?n thay đ?i phút cu?i cho ngư?i nh?n danh sách, b?m vào S?a danh sách ngư?i nh?n đ? b? qua tên ho?c thêm vào c?a b?n danh sách.
 3. Nh?p vào Ti?p theo: Hoàn thành vi?c h?p nh?t đ? ti?p t?c.

Bư?c 6 c?a 6: hoàn thành vi?c h?p nh?t

Dư?i Hoàn thành vi?c h?p nh?t, ch?n t? các Sau hai l?a ch?n:
 • Nh?p vào In ?n G?i bao thư sáp nh?p t?i máy in.
 • Nh?p vào Ch?nh s?a các ch? cái riêng l? đ? g?i các phong b? sáp nh?p vào m?t tài li?u m?i, mà b?n có th? ch?nh s?a ho?c lưu trư?c khi in ?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? mail merge trong T? năm 2002 và trong phiên b?n sau c?a Word, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294684Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o g?i thư nh?n trong Word 2002
294683 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o ch? m?u trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294694 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o thư đi?n t? trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294695 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o Fax trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294697 Làm th? nào đ? s? d?ng danh sách liên l?c Outlook v?i mail merge trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294686 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge đ? t?o ra m?t danh sách đư?c s?p x?p theo th? lo?i trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294688 Cách thiết kế và tạo danh sách địa chỉ trộn thư trong Word 2002 và các phiên bản Word mới hơn
294693 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o m?t thư m?c trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?

Thu?c tính

ID c?a bài: 294685 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbaddressbook kbhowto kbmerge kbmt KB294685 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294685

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com