ID c?a bài: 294686 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, xem 211303.
Cho m?t Microsoft Word 98 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 181731.
Cho m?t Microsoft Word 97 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 181730.
Đ?i v?i m?t Microsoft Word 95 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 181729.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng thư K?t h?p tính năng trong Word đ? t?o ra m?t danh sách các d? li?u đư?c s?p x?p và cách nhau b?ng m?t th? lo?i. Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n và m?t m?u mà b?n có th? s? d?ng đ? t?o m?t danh sách.

Thi?t l?p các t?p tin d? li?u

S?p x?p các t?p tin d? li?u c?a b?n, do đó t?t c? các h? sơ v?i cùng giá tr? Danh m?c chính trư?ng (l?nh v?c mà b?n căn c? phân lo?i) xu?t hi?n cùng v?i nhau, như th? hi?n trong t?p d? li?u m?u. Danh sách m?u sau s?p x?p b?i l?nh v?c thành ph? (thành ph? là l?nh v?c quan tr?ng trong ví d? này).
City Employee Sales
Atlanta Galos $3,000
Atlanta Delaney $50,000
Atlanta Henningsen $10,000
Houston Johnson $8,000
Houston Kelly $9,000
Houston Pak $0

Thi?t l?p các tài li?u chính

Chú ý ¶ designates Nh?ng t? "m?t đo?n d?u" trong d?u ngo?c ch? đ?nh m?t đánh d?u đo?n văn trong ví d? sau. G? m?t nh?n hi?u đo?n, b?m phím ENTER.

Cho th? t?c này đ? làm vi?c, b?n ph?i ch?n các tài li?u "Thư m?c" nh?p khi b?n thi?t l?p tài li?u chính c?a b?n. Đ? thi?t l?p tài li?u chính c?a b?n như là m?t thư m?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong m?t tài li?u tr?ng m?i, b?t đ?u mail merge. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, như là thích h?p cho các phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y:

  Microsoft Word 2002

  Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ch? cái và các thư, sau đó b?m Thu?t s? Mail Merge.

  Microsoft Office Word 2003

  Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ch? cái và các thư, sau đó b?m Mail Merge.

  Microsoft Office Word 2007 và Microsoft Office Word 2010

  Trên các Thư tab, b?m vào B?t đ?u Mail Merge, sau đó b?m Thu?t s? t?ng bư?c Mail Merge.
 2. Trong các Mail Merge ngăn tác v? dư?i Ch?n lo?i tài li?u, nh?n vào đây đ? ch?n Thư mục.
 3. Nh?p vào Ti?p theo: B?t đ?u t? tài li?u.
 4. Dư?i Ch?n tài li?u b?t đ?u, nh?n vào đây đ? ch?n S? d?ng các tài li?u hi?n t?i.
 5. Nh?p vào Ti?p theo: Ch?n ngư?i nh?n.
 6. Dư?i S? d?ng danh sách hi?n t?i, b?m Tr?nh duy?t.
 7. Trong các Ch?n ngu?n d? li?u h?p tho?i, ch?n t?p tin m?u mà b?n đ? t?o ? cácThi?t l?p các t?p tin d? li?u keá tieáp.
 8. Nếu Xác nh?n ngu?n d? li?u h?p tho?i xu?t hi?n, ch?n m?t ki?u d? li?u đó là phù h?p v?i lo?i t?p mà b?n t?o ra trong các Thi?t l?p t?p d? li?u keá tieáp. Ví d?, n?u b?n đ? t?o các t?p tin trong Microsoft Excel, ch?n m?t trong hai MS Excel Worksheets thông qua DDE (*.xls) ho?c Excel file qua ODBC (*.xls).
 9. Trong các Ngư?i nh?n Mail Merge h?p tho?i h?p, b?m vào Ok.
 10. S? d?ng ví d? sau như m?t hư?ng d?n, chèn các l?nh v?c đ? so sánh các l?nh v?c tr?ng đi?m trong m?i hàng v?i các l?nh v?c ch? ch?t ? hàng phía trư?c, và đ? chèn m?t chu?i văn b?n n?u h? là khác nhau và m?t chu?i các văn b?n N?u h? là như nhau.
Ví d?

Ví d? này s? d?ng d? li?u m?u t? các Thi?t l?p các t?p tin d? li?u ph?n, và nó s? d?ng { MERGEFIELD THÀNH PH?} như l?nh v?c tr?ng đi?m.

Chú ý Đ? chèn ni?ng răng l?nh v?c, nh?n CTRL + F9.
{ IF { MERGESEQ } = "1" "{ MERGEFIELD CITY }
" "" }{ SET Place1 { MERGEFIELD CITY }}
{ If { Place2 } <> { Place1 }
{ MERGEFIELD CITY }

{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" "{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" }{ SET Place2 { MERGEFIELD CITY }}
Các l?nh v?c đ?t ra trong ví d? này t?o ra m?t s?p x?p danh sách như sau:
Atlanta

Galos $3,000
Delaney $50,000
Henningsen 10.000 $

Houston

Johnson $8,000
Kelly $9.000
Pak $0

L?c lư?ng m?i th? lo?i m?i đ?n m?t trang m?i

Như trong ví d? trư?c, các l?nh v?c ch? ch?t trong ví d? này là { MERGEFIELD thành ph? }. Khi giá tr? c?a thành ph? thay đ?i trong t?p d? li?u cho m?t khác nhau thành ph?, m?t trang m?i đư?c thêm vào các k?t qu? sáp nh?p, và vi?c h?p nh?t ti?p t?c t?i đ?u trang ti?p theo. Đ? chèn ni?ng răng l?nh v?c, nh?n CTRL + F9.
{ If { MERGESEQ } = "1" "{ MERGEFIELD CITY }
" ""}{ SET Place1 { MERGEFIELD CITY }}
{ If { Place2 } <> { Place1 }
----------------------------Page Break--------------------------------
{ MERGEFIELD CITY }

{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" "{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" }{ SET Place2 { MERGEFIELD CITY }}
Chú ý Chèn Ng?t trang, ho?c nh?n CTRL + ENTER, ho?c nh?p vào Phá v? trên các Chèn tr?nh đơn, ch?n Ng?t trang, sau đó b?m Ok.

Các l?nh v?c đ?t ra trong này ví d? s?n xu?t m?t danh sách trên các trang riêng bi?t như sau:
Atlanta

Galos $3,000
Delaney $50,000
Henningsen 10.000 $

----------------------------Page Break-----------------------------
Houston

Johnson $8,000
Kelly $9.000
Pak $0

Đ?nh d?ng các l?nh v?c tr?ng đi?m

Các l?nh v?c ch? ch?t trong ví d? này là {MERGEFIELD THÀNH PH?}. Đ?nh d?ng k?t qu? c?a các {MERGEFIELD THÀNH PH?} như t?t c? các ch? cái v?n, b?n có th? chèn các chuy?n đ?i đ?nh d?ng c?a Đư?c vi?t b?i admin * mid. Đ? chèn ni?ng răng l?nh v?c, nh?n CTRL + F9.
{ If { MERGESEQ } = "1" "{ MERGEFIELD CITY \* Upper }
" "" }{ SET Place1 { MERGEFIELD CITY }}
{ IF { Place2 } <> { Place1 }
{ MERGEFIELD CITY \* Upper }

{ MERGEFIELD EMPLOYEE }{ MERGEFIELD SALES }" "{ MERGEFIELD EMPLOYEE }{ MERGEFIELD SALES }" }{ SET Place2 { MERGEFIELD CITY }}
Các l?nh v?c đ?t ra trong ví d? này t?o ra m?t danh sách v?i các thành ph? xu?t hi?n trong t?t c? các ch? cái vi?t hoa, như sau:
ATLANTA

Galos $3,000
Delaney $50,000
Henningsen 10.000 $

HOUSTON

Johnson $8,000
Kelly $9.000
Pak $0
Chú ý B?n có th? áp d?ng đ?nh d?ng khác nhau trong l?nh v?c tr?ng đi?m { MERGEFIELD thành ph? } b?ng cách ch?n toàn b? l?nh v?c (bao g?m c? ni?ng răng l?nh v?c { }), và đ?nh d?ng l?nh v?c s? thích c?a b?n. Đ? đ?nh d?ng các trư?ng, b?m vào Phông ch? trên các Định dạng tr?nh đơn.

Bao g?m các văn b?n b? sung

N?u b?n mu?n thêm văn b?n xu?t hi?n trong tài li?u h?p nh?t, b?n ph?i bao g?m các văn b?n này bên trong b? d?u ngo?c kép vào các trư?ng n?u. B?ng cách này, các văn b?n xu?t hi?n ch? khi các thông tin trong các ngu?n d? li?u đáp ?ng các đi?u ki?n mà b?n đ?nh ngh?a trong các l?nh v?c IF (ví d?, khi thành ph? tên trong d?ng hi?n t?i c?a các ngu?n d? li?u khác v?i tên thành ph? trong trư?c đó hàng).

N?u b?n đ?t văn b?n bên ngoài các n?u các l?nh v?c trong tài li?u chính, văn b?n này s? xu?t hi?n trong tài li?u h?p nh?t m?t l?n cho m?i d?ng m?i c?a d? li?u ngu?n, thay v? m?t th?i gian cho m?i l?nh v?c tr?ng đi?m m?i. Trong ví d? mà b?n t?o ra trong các Thi?t l?p các t?p tin d? li?uph?n, nó xu?t hi?n m?t l?n cho m?i nhân viên, thay v? c?a m?t th?i gian cho m?i thành ph?.

Ví d? này gi?i thi?u m?i thành ph? trong danh sách v?i m?t đo?n ng?n gi?i thi?u câu:
{ IF { MERGESEQ } = "1" "These are the sales totals for { MERGEFIELD CITY }
" "" }{ SET Place1 { MERGEFIELD CITY }}
{ If { Place2 } <> { Place1 }
These are the sales totals for { MERGEFIELD CITY }

{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" "{ MERGEFIELD EMPLOYEE } { MERGEFIELD SALES }" }{ SET Place2 { MERGEFIELD CITY }}
Các l?nh v?c đ?t ra trong này ví d? s?n xu?t m?t danh sách v?i gi?i thi?u văn b?n cho m?i thành ph? như sau:
Đây là t?ng s? bán hàng cho Atlanta:

Galos $3,000
Delaney $50,000
Henningsen 10.000 $

Đây là t?ng s? bán hàng cho Houston:

Johnson $8,000
Kelly $9.000
Pak $0

Làm th? nào quá tr?nh này ho?t đ?ng

N?u trư?ng đ?u tiên trong nh?ng ví d? chèn tên thành ph? và m?t đo?n đánh d?u cho ch? có k? l?c đ?u tiên trong mail merge. Đ?i v?i t?t c? ti?p theo h? sơ, n?u l?nh v?c này chèn không có g? (""). Nó nh?n ra thư đ?u tiên h?p nh?t ghi l?i b?ng cách so sánh các l?nh v?c MERGESEQ (trong đó tr? v? chu?i s? c?a k? l?c hi?n nay) đ? ch? s? "1."

Th? hai n?u l?nh v?c Chen m?t nhân v?t tr? l?i (và m?t ng?t trang n?u b?n bu?c m?i thành ph? v?i m?t m?i Trang), tên thành ph?, hai nhân v?t hơn tr? l?i, tên nhân viên, và các s? ti?n bán hàng (trong đó đ?t hàng), ch? khi l?nh v?c n?u xác đ?nh r?ng hi?n nay h? sơ bao g?m m?t tên thành ph? là khác nhau t? k? l?c trư?c đó. N?u Word xác đ?nh r?ng các b?n ghi hi?n t?i bao g?m m?t tên thành ph? là tương t? như các l?c c?, Word chèn ch? t?i nhân viên tên và s? lư?ng bán hàng.

N?u trư?ng này nh?n ra tên thành ph? m?i b?ng cách so sánh các văn b?n c?a d?u trang đ? ch? đ?nh trong hai l?nh v?c thi?t l?p. Các văn b?n c?a d?u trang "Place1" luôn luôn là tương đương v?i k? l?c hi?n t?i thành ph? trư?ng, và các văn b?n c?a d?u trang "Place2" là tương đương v?i k? l?c trư?c đây thành ph? l?nh v?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thư sáp nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294688Làm th? nào đ? thi?t k? và thi?t l?p m?t danh sách đ?a ch? mail merge trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
290408 Những câu hỏi thường gặp về trộn thư trong Word 2002
294693 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o m?t thư m?c trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294683 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o ch? m?u trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?

Thu?c tính

ID c?a bài: 294686 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdta kbfield kbhowtomaster kblayout kbmerge kbmt KB294686 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294686

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com