Làm th? nào đ? thi?t k? và thi?t l?p m?t danh sách đ?a ch? ph?i thư trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294688 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, Xem 212322.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các đ?nh d?ng đư?c ch?p nh?n cho m?t k?t h?p thư đ?a ch? danh sách và bao g?m các g?i ? và các câu h?i đó là h?u ích ph?i h?i chính m?nh khi b?n t?o m?t danh sách đ?a ch?.

Thi?t k? m?t ngu?n d? li?u

Trong Microsoft Word, b?n có th? t?o m?t danh sách đ?a ch? m?i trong v?ng các Thu?t s? k?t h?p thư. Khi b?n ch?n "Bư?c 3: ch?n nh?n" trong thu?t s?, Các Nh?p danh sách m?i tùy ch?n có s?n. Tùy ch?n này xây d?ng đ?a ch? c?a b?n danh sách.

M?t cách khác đ? t?o ra m?t danh sách đ?a ch? là t? m?t b?ng ch?. B?n c?ng có th? s? d?ng b?t k? đ?nh d?ng gi?ng như b? máy cơ s? d? li?u, ch?ng h?n như m?t t?p tin văn b?n, trong đó là các l?nh v?c phân tách b?ng d?u ki?m ph?y ho?c tab, và h? sơ đư?c tách ra b?i đo?n đánh d?u ki?m.

Trong m?t danh sách đ?a ch?, m?i lo?i thông tin, ch?ng h?n như tên cu?i cùng, đư?c g?i là m?t l?nh v?c. T?p h?p các l?nh v?c mà làm cho thông tin v? m?t trong nh?ng ngư?i đư?c g?i là m?t h? sơ.

Nh?ng g? đ? xem xét khi b?n thi?t k? m?t ngu?n d? li?u

Trư?c khi b?n t?o m?t danh sách đ?a ch?, quy?t đ?nh nh?ng thông tin nào b?n mu?n đ? bao g?m và cách th?c b?n mu?n s? d?ng thông tin đó, và sau đó thi?t k? các b? máy cơ s? d? li?u. Đi?u này b?n ti?t ki?m th?i gian và công vi?c sau này.

M?t s? h? sơ có các thông tin nhi?u hơn nh?ng ngư?i khác?

M?t s? bản ghi dữ liệu c?a b?n có th? có nhi?u thông tin hơn khác H? sơ. Ví d?, m?t s? m?c có th? có m?t tên doanh nghi?p, m?t b? ph?n tiêu đ?, và lên đ?n ba d?ng cho đ?a ch?. Other m?c có th? có ch? m?t tên, đ?a ch? đư?ng ph? m?t d?ng m?t và m?t d?ng th? ba v?i các thành ph?, nhà nư?c, và mã bưu điện.

Trong danh sách đ?a ch?, m?i b?n ghi d? li?u ph?i có cùng m?t s? lư?ng các trư?ng d? li?u. Thi?t k? danh sách đ?a ch? c?a b?n v? v?y mà nó có đ? d? li?u l?nh v?c tương ?ng v?i các b?n ghi v?i nhi?u l?nh v?c. B?n không c?n đi?n vào trong m?i l?nh v?c trong b?n ghi d? li?u; b?n có th? đ? l?i m?t s? l?nh v?c tr?ng. T? t? đ?ng ngăn ch?n tr?ng h? sơ.

B?n có k? ho?ch đ? s?p x?p d? li?u?

N?u b?n có k? ho?ch s?p x?p d? li?u c?a b?n, b?n ph?i s?p x?p nó như v?y mà b?n có th? s?p x?p d? li?u d?a trên m?t s? tiêu chí. Ví d?, thành ph?, ti?u bang, và mã bưu điện thư?ng đư?c in trên cùng m?t d?ng m?t nh?n thư, v? v?y b?n có th? mu?n bao g?m t?t c? các thông tin này trong cùng l?nh v?c. N?u b?n bao g?m T?t c? các thông tin này trong l?nh v?c tương t?, b?n không th? s?p x?p d?a trên h? sơ c?a b?n bang ho?c mã bưu điện. Trong trư?ng h?p này, b?n nên tách m?i m?nh thông tin vào m?t l?nh v?c riêng bi?t.

Đó là s? th?t, n?u b?n mu?n s?p x?p d? li?u c?a b?n theo tên cu?i cùng c?a các addressees. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i tách các tên cu?i cùng và tên đ?u tiên vào riêng bi?t l?nh v?c.

B?n s? s? d?ng thông tin trong m?t l?nh v?c c? th? trong nhi?u cách khác nhau?

Trong m?t b?c thư m?u, d?ng đ?u tiên c?a các bên trong đ?a ch? thư?ng có m?t tiêu đ? l?ch s? và tên đ?y đ? c?a addressee. L?i chào có th? ch?a ch? có tên l?ch s? và tên cu?i cùng ho?c ch? có tên đ?u tiên. N?u b?n Đ?t tiêu đ?, tên và tên cu?i cùng trong l?nh v?c riêng bi?t, b?n có th? s? d?ng các cánh đ?ng d?a đ? in tên cu?i cùng trong c? hai đ?a ch? và l?i chào. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng m?t l?nh v?c cho tên đ?y đ? và tên trong các bên trong đ?a ch?, và m?t l?nh v?c th? hai cho tiêu đ? và tên cu?i cùng trong các l?i chào.

B?n s? s? d?ng danh sách đ?a ch? cho m?t s? k?t h?p tài li?u?

B?n có th? nh?p m?t đ?a ch? danh sách v?i b?t k? lo?i và s? lư?ng tài liệu chính. Trong vi?c thi?t l?p m?t danh sách đ?a ch? in ch? m?u, l?p k? ho?ch các addressee thông tin do đó b?n có th? s? d?ng các ngu?n d? li?u tương t? đ? in các đ?a ch? g?i thư nh?n ho?c phong b?.

Làm th? nào nhi?u l?nh v?c (mi?ng c?a thông tin) b?n có cho m?i b?n ghi (b? sưu t?p c?a m?u thông tin)?

N?u b?n có m?t vài mi?ng c?a thông tin cho m?i b?n ghi, b?n có th? s? d?ng thu?t s? k?t h?p thư (trên các Công c? tr?nh đơn) trong Word. Đi?u này cho phép b?n truy c?p vào các Ngư?i nh?n ph?i thư hộp thoại đ? thi?t l?p danh sách đ?a ch? c?a b?n.

Có m?t Các gi?i h?n c?a l?nh v?c 255 các Ngư?i nh?n ph?i thư hộp thoại. N?u s? c?a b?n trong l?nh v?c vư?t quá giá tr? này, th? không s? d?ng k?t h?p thư Helper. Thay vào đó, s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • S? d?ng Microsoft Excel như ngu?n d? li?u c?a b?n. S? lư?ng t?i đa trư?ng d? li?u trong m?t bảng Excel tính là 256.
 • S? d?ng b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Access như là d? li?u c?a b?n ngu?n.
 • S? d?ng m?t tab-delimited text file ho?c văn b?n phân cách b?ng d?u ki?m ph?y tệp nguồn d? li?u c?a b?n.
Làm gi?m hi?u su?t k?t h?p thư như s? l?nh v?c trong các dòng đầu đề tăng. C?u h?nh c?a máy tính c?a b?n và có s?n b? nh? c?ng có th? gi?i h?n s? lư?ng các l?nh v?c mà b?n có th? chèn vào d? li?u c?a b?n tài li?u.

Tiêu đ? h? sơ (hàng) không th? ch?a b?t k? d?u ki?m cách. M?i l?nh v?c tiêu đ? đư?c gi?i h?n trong 40 kí t? đ?i di?n và ph?i B?t đ?u v?i m?t lá thư. M?i sau đó nhân v?t ph?i là m?t lá thư, m?t s? ho?c kí t? đ?i di?n g?ch dư?i. T?t c? các trư?ng tiêu đ? ph?i đư?c đi?n vào. Nh?n th?y r?ng các h?n ch? đư?c mô t? ? đây là khác nhau trên m?t s? phiên b?n t? ngôn ng?.

T? ch?c d? li?u trong b?ng ho?c đo?n văn

Khi b?n t? ch?c các d? li?u trong b?ng, b?ng nên ch?a m?t c?t cho m?i tên trường mà b?n mu?n s? d?ng. D?ng đ?u tiên c?a b?ng dòng đầu đề c?a b?n; m?i hàng ti?p theo ch?a thông tin cho m?t d? li?u H? sơ.

M?c dù văn b?n có th? b?c trong m?i t? bào, nó s? đư?c in m?t cách chính xác. Sau đây là danh sách các m?t hàng đ? xem xét khi b?n s? d?ng m?t danh sách đ?a ch? s?n có như là m?t ngu?n d? li?u:
 • Tr? khi b?n s? d?ng m?t ngu?n tiêu đ? riêng bi?t, h?y ch?c ch?n r?ng các tiêu đ? h? sơ là các b?n ghi đ?u tiên (hàng c?a các t? bào) trong danh sách đ?a ch?. Đ?m b?o mà không có không có d?u ki?m cách, văn b?n, ho?c d?ng tr?ng trư?c khi ghi tiêu đ?. Các tiêu đ? h? sơ không th? ch?a b?t k? d?u ki?m cách. M?i l?nh v?c tiêu đ? đư?c gi?i h?n đ?n 40 kí t? đ?i di?n và ph?i B?t đ?u v?i m?t lá thư. M?i kí t? đ?i di?n ti?p theo ph?i là m?t thư, m?t s? ho?c kí t? đ?i di?n g?ch dư?i. T?t c? các trư?ng tiêu đ? ph?i đư?c đi?n ?.
 • H?y ch?c ch?n r?ng s? lư?ng d? li?u các l?nh v?c trong d? li?u m?i H? sơ b?ng s? trong l?nh v?c tên trong tiêu đ? h? sơ. N?u m?t h? sơ không có thông tin cho m?t l?nh v?c nh?t đ?nh, đ? l?i các t? bào cho l?nh v?c đó tr?ng.
 • S?p x?p các thông tin trong h? sơ d? li?u trong cùng m?t Đ?t hàng t? trái sang ph?i, tên trường tương ?ng trong tiêu đ? h? sơ. Th? t? c?a các c?t c?a b?n trong danh sách đ?a ch? không ph?i là quan tr?ng, b?i v? b?n s? ki?m soát v? trí c?a d? li?u c?a b?n trong k?t h?p thư chính tài li?u.

Thi?t k? m?t danh sách đ?a ch? có ch?a nhi?u l?nh v?c

Các Ngư?i nh?n ph?i thư hộp thoại t?o ra m?t danh sách đ?a ch? (.mdb) cho các t?p tin d? li?u. ? Microsoft Word, s? lư?ng t?i đa c?a các l?nh v?c cho các Ngư?i nh?n ph?i thư hộp thoại là 255. đ? t?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u m?i t? các Ngư?i nh?n ph?i thư hộp thoại, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Microsoft Word 2002

  Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Ch? cái và thư, và sau đó nh?p vào Thu?t s? k?t h?p thư.

  Microsoft Office Word 2003

  Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Ch? cái và thư, và sau đó nh?p vào ph?i thư.

  Microsoft Office Word 2007 và Word 2010

  Trên các Thư tab, b?m vào B?t đ?u k?t h?p thư, và sau đó nh?p vào Thu?t s? t?ng bư?c k?t h?p thư.

  Làm theo các bư?c trong thu?t s? k?t h?p thư đ? "bư?c 3: ch?n Ngư?i nh?n." Đây là nơi b?n thi?t l?p danh sách đ?a ch? c?a b?n.
 2. B?m chu?t Nh?p danh sách m?i.
 3. B?m chu?t T?o. Các danh sách đ?a ch? m?i hộp thoại xu?t hi?n. Trong hộp thoại, g? đ?a ch? thông tin cho m?i b?n ghi. N?u không có không có thông tin cho m?t l?nh v?c c? th?, đ? h?p tr?ng. theo m?c đ?nh, t? b? qua l?nh v?c tr?ng, do đó, k?t h?p không ph?i là b? ?nh hư?ng n?u tr?ng m?c trong các h?nh th?c d? li?u. T?p h?p các thông tin trong m?i h?nh th?c làm m?t bản ghi dữ liệu.
 4. Sau khi b?n nh?p thông tin cho m?t k? l?c, b?m vào M?c m?i đ? di chuy?n đ?n các b?n ghi ti?p theo. Đ? xóa m?t h? sơ, h?y nh?p vào Xóa m?c. Đ? tra c?u các b?n ghi c? th?, h?y nh?p vào T?m m?c. Đ? l?c ho?c s?p x?p các h? sơ c?a b?n, h?y nh?p vào B? l?c và phân lo?i.

  Lưu ? N?u b?n mu?n tu? ch?nh danh sách đ?a ch? c?a b?n, h?y nh?p vào Tùy ch?nh. Trong các Tu? ch?nh danh sách đ?a ch? hộp thoại, b?n có th? thêm, xóa, đ?i tên và s?p x?p l?i k?t h?p l?nh v?c.
 5. Trong các danh sách đ?a ch? m?i hộp thoại h?p, b?m vào Đóng.
 6. Trong các Lưu danh sách đ?a ch? hộp thoại h?p, trong các t?p đ? đ?t tên tin h?p, g? tên mà b?n mu?n cung c?p cho các ngu?n d? li?u c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?t ki?m.
 7. Trong các Ngư?i nh?n ph?i thư hộp thoại h?p, th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
B?n bây gi? đ? t?o ra m?t đ?a ch? m?i và s?n sàng đ? di chuy?n đ?n các bư?c ti?p theo trong thu?t s? k?t h?p thư. Bư?c này là đ? vi?t c?a b?n lá thư.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra m?t m?u thư, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294683Làm th? nào đ? s? d?ng k?t h?p thư đ? t?o ch? m?u trong Word 2002 và các phiên b?n sau này c?a t?
N?u b?n c?n nhi?u hơn 255 d? li?u trư?ng trong c?a b?n danh sách đ?a ch? t? không th? t? ch?c các d? li?u t? các Ngư?i nh?n ph?i thư hộp thoại. Thay vào đó, b?n có th? thi?t l?p thông tin c?a b?n như là riêng bi?t đo?n văn trong m?t t? tài li?u. Tiêu đ? h? sơ và m?i b?n ghi d? li?u ph?i k?t thúc v?i m?t đo?n đánh d?u ki?m, mà là delimiter ghi d? li?u. M?i tên trường trong tiêu đ? h? sơ và m?i trư?ng trong bản ghi dữ liệu ph?i đư?c tách ra b?i m?t tab kí t? đ?i di?n ho?c d?u ki?m ph?y, mà là delimiter trư?ng d? li?u. N?u b?t k? d? li?u l?nh v?c có s?n ph?m nào, b?n ph?i bao g?m m?t delimiter l?nh v?c đ? xác đ?nh s?n ph?m nào l?nh v?c.

N?u b?n đang s? d?ng m?t danh sách đ?a ch? t? m?t b? máy cơ s? d? li?u ho?c chương tr?nh b?ng tính, b?n có th? xu?t d? li?u này vào m?t định dạng văn bản ASCII, phân tách b?ng d?u ki?m ph?y ho?c tab. Ho?c, b?n có th? đính kèm các b? máy cơ s? d? li?u b?ng s? d?ng ODBC, DDE ho?c m?t b? chuy?n đ?i. N?u b?n xu?t d? li?u c?a b?n sang m?t đ?nh d?ng ASCII và T? không t? đ?ng nh?n các l?nh v?c và thu âm delimiters, t? nh?c b?n ch?n các delimiters khi b?n l?n đ?u tiên s? d?ng danh sách đ?a ch?. Khi b?n thi?t l?p m?t danh sách đ?a ch? trong đ?nh d?ng này trong Word, b?n nên s? d?ng m?t đo?n văn đánh d?u ki?m delimiter ghi d? li?u và m?t th? kí t? đ?i di?n ho?c d?u ki?m ph?y như d? li?u l?nh v?c delimiter.

Ngoài nh?ng quy t?c chung cho t? ch?c m?t danh sách đ?a ch?, các quy t?c sau đây c?ng áp d?ng cho danh sách đ?a ch? đư?c thi?t l?p như văn b?n thư?ng xuyên:
 • Nh?n ENTER đ? k?t thúc m?i b?n ghi d? li?u v?i m?t nh?n hi?u đo?n. H?y ch?c ch?n r?ng không có không có nh?n hi?u ph?, đo?n gi?a ho?c sau khi d? li?u H? sơ. Gi?i thích t? b?t k? đo?n văn có s?n ph?m nào (d?ng tr?ng) là có s?n ph?m nào H? sơ.
 • S? d?ng cùng m?t l?nh v?c delimiter trong c? hai b?n ghi tiêu đ? và Các b?n ghi d? li?u. Ví d ?, b?n không th? s? d?ng K? t? Tab trong tiêu đ? H? sơ và d?u ki?m ph?y trong các b?n ghi d? li?u. B?i v? văn b?n trong trư?ng d? li?u có th? bao g?m d?u ki?m ph?y, nó là thích h?p hơn đ? s? d?ng K? t? Tab.
 • N?u b?n ghi d? li?u bao g?m các thông tin cho m?t trư?ng d? li?u c? th?, thêm hai K? t? Tab ho?c hai d?u ki?m ph?y đ? cho bi?t các l?nh v?c có s?n ph?m nào. Không chèn m?t l?nh v?c delimiter th? hai, n?u trư?ng d? li?u là các tác ph?m trong b?n ghi d? li?u.
 • Kèm theo trư?ng d? li?u trong d?u ki?m ngo?c kép N?u trư?ng d? li?u có b?t k? m?t trong các kí t? đ?i di?n sau:
  • M?t K? t? Tab ho?c d?u ki?m ph?y, n?u b?n đang s? d?ng đó như nhau Các nhân v?t đ? tách các l?nh v?c
  • ngắt dòng ho?c m?t đánh d?u ki?m đo?n văn
  • M?t nhân v?t mà b?n ch? đ?nh như là tách danh sách Các nhân v?t trong ph?n qu?c t? c?a Panel điều khiển trong Microsoft Windows
 • N?u thông tin trong m?t trư?ng d? li?u có ch?a d?u ki?m ngo?c kép (" "), nh?p các kí t? đ?i di?n g?p đôi (" "" "). Khi thông tin t? trư?ng d? li?u là sáp nh?p, ch? có m?t c?p ngo?c s? đư?c in.

Quy?t đ?nh khi s? d?ng m?t ngu?n riêng bi?t tiêu đ?

Trong h?u h?t trư?ng h?p, nó là thu?n ti?n đ? li?t kê tên l?nh v?c cho m?i d? li?u các l?nh v?c trong d?ng đ?u tiên, ho?c h? sơ, danh sách đ?a ch?. Tuy nhiên, b?n có th? mu?n li?t kê tên l?nh v?c trong m?t ngu?n tiêu đ? riêng bi?t cho nh?ng vi?c sau l? do:
 • B?n có th? s? d?ng cùng m?t tiêu đ? hàng và l?nh v?c tên đ? nh?p d? li?u t? nhi?u ngu?n khác nhau mà không c?n ph?i l?p l?i ho?c đường thay đổi tiêu đ? trong danh sách đ?a ch? ho?c thay đ?i m?i trư?ng k?t h?p tên trong chính tài li?u.
 • Đôi khi m?t danh sách đ?a ch? t? m?t chương tr?nh khác không bao g?m m?t tiêu đ? h? sơ, ho?c l?nh v?c tên trong h? sơ c?a tiêu đ? không phù h?p v?i các h?p nh?t các l?nh v?c tên trong các tài liệu chính c?a b?n. N?u b?n không th? ch?nh s?a ho?c thêm m?t tiêu đ? ghi l?i trong danh sách đ?a ch? (ví d?, b?i v? danh sách đ?a ch? là ch? đ?c) b?n có th? s? d?ng m?t tách bi?t ngu?n tiêu đ? ch?a trư?ng tên mà b?n ch? đ?nh.

Thêm nút ch?n m?t "K?t h?p thư nguồn tiêu đề m?"

N?u b?n s? d?ng m?t ngu?n tiêu đ? riêng bi?t, b?n c?n ph?i xác đ?nh c? hai các ngu?n tiêu đ? và danh sách đ?a ch? trư?c khi b?n có th? k?t h?p các tài liệu chính v?i danh sách đ?a ch?.

S? d?ng m?t ngu?n tiêu đ? ? m?t k?t h?p thư trong Word, b?n ph?i thêm các Ngu?n tiêu đ? m? ph?i thư nút ch?n m?t đ? b?n ph?i thư thanh công c?. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c, n?u thích h?p cho các phiên b?n c?a t? mà b?n đang ch?y.
T? 2002 ho?c Word 2003
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, và sau đó nh?p vào ph?i thư. Các ph?i thư thanh công c? s? xu?t hi?n.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
 3. Trên các L?nh tab, ch?n T?t c? các l?nh trong các Th? lo?i danh sách.
 4. Trong các L?nh danh sách, ch?n và kéo MailMergeOpenHeaderSource đ?n c?a b?n ph?i thư thanh công c?.
 5. B?m chu?t Đóng đ? đóng nh?ng Tùy ch?nh hộp thoại.
Word 2007
Đ? s? d?ng m?t ngu?n tiêu đ? ? m?t k?t h?p thư trong Word trong Word 2007, b?n ph?i thêm các Ngu?n tiêu đ? m? ph?i thư nút ch?n m?t đ? truy c?p nhanh thanh công c?.
 1. Trong Word, b?m vào các Microsoft Office Button.
 2. B?m chu?t L?a ch?n t?.
 3. B?m chu?t Tu? ch?nh.
 4. Trong các Ch?n l?nh t? hộp thoại h?p, b?m vào T?t c? các l?nh.
 5. B?m chu?t Ngu?n tiêu đ? m? ph?i thư, và sau đó nh?p vào Thêm.
 6. B?m chu?t Ok.
Word 2010


Đ? s? d?ng m?t ngu?n tiêu đ? trong m?t t? k?t h?p thư trong Word 2007, thêm nút ch?n m?t ngu?n tiêu đ? m? ph?i thư đ? truy c?p nhanh thanh công c?.

 1. Ch?n tùy ch?n t? t?p tab.
 2. Ch?n tùy ch?nh Ribbon.
 3. Theo ch?n l?nh t?, thay th? L?nh ph? bi?n v?i T?t c? các l?nh.
 4. Nh?p vào ph?i thư m? ngu?n m? đ?u trang, và sau đó b?m vào Thêm.
  Lưu ?: b?n có th? c?n ph?i thêm m?t tab m?i trư?c khi thêm l?nh vào băng.
 5. Nh?p vào OK.


Thi?t k? m?t ngu?n tiêu đ?

Khi b?n ch? đ?nh m?t ngu?n tiêu đ?, h?y nh? r?ng các quy t?c sau:
 • S? lư?ng các l?nh v?c tên trong các ngu?n tiêu đ? ph?i b?ng s? lư?ng các trư?ng d? li?u trong danh sách đ?a ch?.
 • L?nh v?c tên trong các ngu?n tiêu đ? ph?i đư?c li?t kê trong cùng m?t Th? t? như các thông tin tương ?ng trong danh sách đ?a ch?.
 • S? d?ng cùng m?t l?nh v?c delimiter (hai nhân v?t th? m?t ho?c m?t d?u ki?m ph?y) cho c? hai ngu?n tiêu đ? và danh sách đ?a ch?.
 • N?u tài liệu chính c?a b?n đ? ch?a các l?nh v?c k?t h?p, s? d?ng cùng m?t h?p nh?t các l?nh v?c trong ngu?n tiêu đ? c?a b?n. N?u b?n không làm đi?u này, b?n ph?i thay th? các trư?ng h?p, các tài liệu chính đ? phù h?p v?i tên trường trong các nguồn tiêu đề. Sau khi b?n ch? đ?nh m?t ngu?n tiêu đ?, b?n có th? ch?nh s?a nó c?ng gi?ng như b?n ch?nh s?a danh sách đ?a ch?.

B?ng cách s? d?ng m?t b?n ghi tiêu đ? t? danh sách đ?a ch? khác

N?u b?n có m?t danh sách đ?a ch? có ch?a m?t b?n ghi tiêu đ?, b?n có th? s? d?ng nó như là m?t ngu?n tiêu đ?. Ví d?, n?u b?n đ? phá v? lên danh sách đ?a ch? c?a b?n vào m?t s? tài li?u, b?n có th? ch? đ?nh tên trường trong tiêu đ? h? sơ c?a danh sách đ?a ch? đ?u tiên. Khi b?n k?t h?p t? các danh sách đ?a ch? khác không có m?t tiêu đ? h? sơ, xác đ?nh danh sách đ?a ch? đ?u tiên như là ngu?n g?c c?a tiêu đ?. Sau đó ch? đ?nh m?i ngư?i trong s? các danh sách đ?a ch? c?n l?i.

T? b? qua các bản ghi dữ liệu t? danh sách đ?a ch? đ?u tiên và s? d?ng ch? có tiêu đ? H? sơ.

Trong s? các lo?i d? li?u mà b?n có th? s? d?ng k?t h?p thư

B?n có th? h?p nh?t h?u như b?t k? lo?i thông tin t? m?t k?t h?p thư ngu?n d? li?u, bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • B?t k? văn b?n ho?c s? đi?n tho?i
 • Đ? h?a mà b?n có m?t b? l?c đ? h?a cài đ?t chuyên bi?t


  Lưu ? N?u các đ? h?a đư?c ch?a trong m?t danh sách đ?a ch? t? m?t chương tr?nh khác hơn so v?i Word, b?n ph?i chuy?n đ?i các t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t d?ng th?c t?p chuy?n đ?i.
 • Đ?i tư?ng đư?c t?o ra trong chương tr?nh h? tr? liên k?t đ?i tư?ng và nhúng (OLE), ch?ng h?n như phương tr?nh biên t?p
 • L?nh v?c t? Hi?n th? m?t k?t qu?, ch?ng h?n như m?t trư?ng = {} (công th?c)
Đ? thêm các thông tin khác hơn so v?i văn b?n ho?c s? đi?n tho?i vào m?t đ?a ch? danh sách mà b?n đ? t?o trong Word, b?n ph?i hi?n th? danh sách đ?a ch? trong m?t tài li?u c?a s? b?ng cách s? d?ng các M? l?nh trên các T?p tin tr?nh đơn. Ho?c, m? danh sách đ?a ch? trong b?n g?c chương tr?nh mà t?o ra các tài li?u. Sau đó đưa các thông tin trong c?t thích h?p và hàng c?a b?ng danh sách đ?a ch?.

Trong s? các lo?i d? li?u mà b?n không th? s? d?ng

B?n không th? nh?p văn b?n ho?c đ? h?a đư?c ch?a trong m?t khung trong danh sách đ?a ch?. Tuy nhiên, b?n có th? đ?nh v? k?t h?p các l?nh v?c trong khung. Khi b?n k?t h?p các tài li?u, văn b?n và đ? h?a t? danh sách đ?a ch? v? trí trong khung.

Thu?c tính

ID c?a bài: 294688 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmerge kbmt KB294688 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 294688

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com