Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t mail merge v?i danh sách Outlook Contacts trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 294697 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? th?c hi?n m?t mail merge v?i danh sách Microsoft Outlook Contacts trong Microsoft Word.

Ki?m ch?ng r?ng đ?a ch? liên l?c đư?c hi?n th?

S? d?ng tính năng mail merge v?i danh sách đ?a ch? liên l?c Outlook, b?n ph?i ch?n các Hi?n th? c?p này như m?t s? đ?a ch? thư đi?n t?ki?m tra h?p trong các Đ?a ch? liên l?c Outlook Thu?c tính h?p tho?i.

N?u không có t?p tin liên l?c đư?c li?t kê trong Outlook, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c con đ?a ch? liên l?c mà không ph?i là hi?n th?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. Trên các S? đ?a ch? Outlook tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? c?p này như là m?t e-mail S? đ?a ch? ki?m tra h?p và b?m Ok.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? b?t đ?u m?t mail merge c?a Microsoft Outlook, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
287561Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng Mail Merge v?i đ?a ch? liên l?c Outlook 2002 và Outlook 2003

Mail merge v?i danh sách liên l?c Outlook

Đ? th?c hi?n m?t mail merge v?i m?t đ?a ch? liên l?c Outlook li?t kê trong Word, h?y làm theo các bư?c này, n?u thích h?p cho các phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y:
 1. Microsoft Word 2002

  Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ch? cái và các thư, sau đó b?m Thu?t s? Mail Merge.

  Microsoft Office Word 2003

  Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ch? cái và các thư, sau đó b?m Mail Merge.

  Microsoft Office Word 2007

  Trên các Thư tab, b?m vào B?t đ?u Mail Merge, sau đó b?m Thu?t s? t?ng bư?c Mail Merge.
 2. Trong các Mail Merge nhi?m v? ngăn, b?m vào Ch? cái dư?i Ch?n lo?i tài li?u, sau đó b?m Ti?p theo: Tài li?u b?t đ?u.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
  • N?u b?n mu?n mu?n cơ th? c?a b?c thư đư?c các tài li?u đang m?, b?m S? d?ng các tài li?u hi?n t?i dư?i Ch?n tài li?u b?t đ?u. Đi đ?n bư?c 5.
  • N?u b?n mu?n mu?n cơ th? c?a b?c thư đư?c m?t m?u hi?n có, nh?p vào B?t đ?u t? m?t m?u dư?i Ch?n tài li?u b?t đ?u, sau đó b?m Ch?n tiêu b?n.
  • N?u b?n mu?n mu?n cơ th? c?a b?c thư đư?c m?t tài li?u hi?n có, nh?p vào B?t đ?u t? tài li?u hi?n có dư?i Ch?n tài li?u b?t đ?u. Nh?p vào M?, và sau đó ch?n t?p tin b?n mu?n s? d?ng như chính c?a b?n tài li?u.
 4. Nh?p vào Ti?p theo: Ch?n ngư?i nh?n.
 5. Dư?i Ch?n ngư?i nh?n, b?mCh?n t? đ?a ch? liên l?c Outlook. Dư?i Ch?n t? Đ?a ch? liên l?c Outlook, b?m Ch?n đ?a ch? liên h? Cặp.
 6. Trong các Ch?n thư m?c danh sách liên h? h?p tho?i h?p, ch?n danh sách liên l?c mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Trong các Ngư?i nh?n Mail Merge h?p tho?i h?p, th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Nh?p vào Ti?p theo: Vi?t b?c thư c?a b?n. Lo?i c?a b?n b?c thư, n?u b?n không làm như v?y. B?m vào nơi b?n mu?n đ? chèn các l?nh v?c đ?u tiên. Trong các Mail Merge nhi?m v? ngăn, b?m vào các trư?ng mà b?n mu?n chèn dư?i Vi?t b?c thư c?a b?n.

  Ngoài ra, b?m Nhi?u kho?n m?c đ? hi?n th? các Chèn Merge Field h?p tho?i h?p, và sau đó chèn các l?nh v?c mà b?n mu?n. Khi b?n đ? hoàn thành vi?t b?c thư c?a b?n và chèn h?p nh?t các l?nh v?c, nh?p vàoTi?p theo: Xem trư?c các b?c thư c?a b?n.
 9. B?m vào m?i tên trái ho?c m?i tên bên ph?i đ? xem trư?c các cách mà tài li?u h?p nh?t s? xem xét cho m?i ngư?i nh?n. Th?c hi?n b?t k? thay đ?i mà b?n mu?n. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ti?p theo: Hoàn thành các h?p nh?t.
 10. Nh?p vào In ?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? mail merge, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294684Làm th? nào đ? s? d?ng Mail Merge t?o thư nh?n trong Word 2002
290408 Câu h?i thư?ng g?p v? mail merge
294693 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o m?t thư m?c trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294685 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o bao thư trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294694 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o thư đi?n t? trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294695 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o Fax trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?
294683 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o ch? m?u trong Word 2002 và các phiên b?n sau c?a t?

Thu?c tính

ID c?a bài: 294697 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmerge kbmt KB294697 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:294697

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com