C?p Nh?t 2962967 cho h? th?ng Lync ph?ng: tháng 6 năm 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2962967 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c gi?i quy?t vào năm 2014 ngày c?p nh?t Microsoft Lync ph?ng h? th?ng.

Gi?i thi?u

C?p Nh?t gi?i quy?t các v?n đ?

B?n c?p nh?t này làm cho các b?n s?a l?i sau đây đ? v?n đ? Lync ph?ng h? th?ng:
 • Thêm ch?c năng đ? c?i thi?n kinh nghi?m n?i dung ch?p cho m?t máy tính mà luôn luôn đư?c k?t n?i trong h? th?ng ph?ng Lync.
 • Kh?c ph?c s? c? trong đó Lync ph?ng h? th?ng không hi?n th? các cu?c h?p l?p l?i cho đ?n khi Lync ph?ng h? th?ng kh?i đ?ng l?i.
 • Kh?c ph?c s? c? đ? tăng khu v?c hành đ?ng c?a các tab trên bàn đi?u khi?n.
 • Kh?c ph?c s? c? trong đó sau đó tra c?u không ph?i B?t đ?u ? đ?u các k?t qu? thi?t l?p khi b?n m?i ngư?i tham gia.
 • S?a ch?a m?t s? v?n đ? x?y ra đang h?p l?n và t?m nh?n màn h?nh m?c đ?nh.
 • Kh?c ph?c s? c? trong đó các v? trí c?a nh?ng thay đ?i thanh ngôn ng? sau khi b?n thay đ?i ngôn ng?.
 • Kh?c ph?c s? c? trong đó b?n không th? B?t đ?u m?t b?ng khi tôi là m?t l?a ch?n b?ng tùy ch?n đư?c ch?n t? m?t trư?c c?a màn h?nh ph?ng.
 • Thêm ch?c năng cho phép Lync ph?ng h? th?ng qu?n tr? web c?ng thông tin đ? h? tr? m?t tên chính khác nhau ngư?i dùng (UPN) và giao th?c B?t đ?u phiên h?p (SIP).
 • 2972296 Lync ph?ng h? th?ng khó khăn đ? thư "tham gia ph?ng h?i ngh? cu?c h?p" khi b?n tham gia m?t cu?c h?p Lync
Ngoài ra, b?n C?p Nh?t gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2929207 C?p Nh?t cho h? th?ng Lync ph?ng: tháng 4 năm 2014
 • 2920616 Mô t? c?a h? th?ng ph?ng Lync update: Tháng năm 2014

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho h? th?ng ph?ng Lync, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Lưu ?:Đ? s? d?ng h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng Managerto theo d?i s?c kh?e c?a Lync ph?ng h? th?ng, b?n ph?i tham gia Lync ph?ng H? th?ng Tên Mi?n trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 • N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tháng cho Lync ph?ng h? th?ng và sau đó gia nh?p H? th?ng Tên Mi?n, b?n ph?i restoreLync ph?ng h? th?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó tham gia các tên mi?n trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Tháng sáu.
 • N?u b?n đ? gia nh?p h? th?ng đ? tên mi?n trư?c khi b?n installedthe tháng tư C?p Nh?t, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Tháng sáu tr?c ti?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? joinLync ph?ng H? th?ng Tên Mi?n, vào bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
2933446 N?u b?n ch?y h? th?ng Trung tâm ho?t đ?ng Manager 2012, tham gia Lync ph?ng H? th?ng Tên Mi?n trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tháng 4 năm 2014

C?p Nh?t tr?c tuy?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t trên m?t thi?t b? Lync ph?ng h? th?ng đó có truy c?p Internet, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào Lync ph?ng h? th?ng trong ch? đ? qu?n tr? b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr?. Đ? kh?i đ?ng l?i Lync ph?ng h? th?ng trong ch? đ? qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong cu?c h?p ch? đ?, ch?n tùy ch?n ? màn h?nh trư?c h?i ngh?.
  2. Đ? hi?n th? m?t d?u ki?m nh?c cho thông tin kí nh?p, h?y ch?n cài đ?t chuyên bi?t.
  3. Nh?p thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr? t?i d?u ki?m nh?c.
  4. T?i màn h?nh kí nh?p Windows, nh?p thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr? đ? hi?n th? giao di?n đi?u khi?n Admin LRS.
 2. Nh?p vào các Web C?p Nh?t tab.
 3. Trong b?n c?p nh?t Microsoft, ch?n t?i xu?ng t? h? ph?c v? Microsoft Update.
 4. Trong OEM thông tin C?p Nh?t, ch?n t?i xu?ng t? h? ph?c v? OEM.
 5. Đ? c?p nh?t t? đ?ng trong th?i gian b?o tr? hàng ngày, h?y ch?n các C?p nh?t t? đ?ng hộp kiểm dư?i C?p Nh?t t?n s?.
 6. Nh?p vào áp d?ng và kh?i đ?ng l?i đ? lưu thay đ?i c?a b?n.
Lưu ?:N?u b?n thay đ?i b?t k? cài đ?t chuyên bi?t, và b?n mu?n áp d?ng b?n C?p Nh?t theo cách th? công, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào áp d?ng & kh?i đ?ng l?i.
 2. Kh?i đ?ng l?i LRS, và sau đó kí nh?p vào LRS trong ch? đ? qu?n tr? b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr?.
 3. Nh?p vào các Web C?p Nh?t tab m?t l?n n?a.
 4. Ch?n ki?m tra b?n C?p Nh?t và cài đ?t chuyên bi?t.
 5. Nh?p vào OK đ? kh?i đ?ng l?i LRS khi b?n đư?c nh?c.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Trang m?ng Intranet v? C?p Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t trên h? th?ng ph?ng Lync tho?i di đ?ng không có truy c?p Internet, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?: Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?n ph?i có m?t máy ch? HTTP Lync ph?ng h? th?ng có quy?n truy c?p vào. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào ph?n "Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t máy ch? HTTP trong Windows Server 2012 R2".
 1. T?i v? b?n C?p Nh?t khu v?c v?n vào m?c tin thư thoại v?t l? c?a b?n m?c tin thư thoại ?o t? m?t trong các liên k?t sau OEM, tùy thu?c vào các nhà s?n xu?t c?a h? th?ng ph?ng Lync. OEM có th? yêu c?u m?c tin thư thoại v?t l? là m?t m?c tin thư thoại c? th? trong m?t c?u trúc m?c tin thư thoại.
 2. Đ? trích xu?t bi?u hi?n C?p Nh?t vào m?c tin thư thoại, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, t?m đ?n m?c tin thư thoại v?t l? b?ng cách s? d?ng l?nh cd .
  2. Đ? trích xu?t LyncRoomUpdates.xml vào m?c tin thư thoại v?t l?, ch?y m?t trong các l?nh sau đây cho OEM tương ?ng:

   CrestronLyncRoomUpdates.exe LyncRoomUpdates.xml
   
   SmartLyncRoomUpdates.exe LyncRoomUpdates.xml
   
   PolycomLyncRoomUpdates.exe LyncRoomUpdates.xml
   Ch?y l?nh LyncRoomUpdates.xml đ? xem n?i dung C?p Nh?t manifest.
 3. T?i v? t?t c? các file trong manifest C?p Nh?t vào m?c tin thư thoại v?t l?.

  Lưu ý
  • N?u m?c XML có ch?a m?t liên k?t, đi đ?n liên k?t đ? t?i v? các t?p tin. Các t?p tin ph?i đư?c đ?t tên gi?ng như các thu?c tính t?p đ? đ?t tên tin .
  • N?u m?c XML có thu?c tính IsFwLink đư?c đ?t thành True, thêm t?p đ? đ?t tên tin vào cu?i c?a Đ?a ch? Web đ? t?i v? các t?p tin.
 4. K?t n?i Lync ph?ng h? th?ng v?i m?t m?ng lư?i b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n có quy?n truy c?p vào máy ch? HTTP n?i b? c?a b?n.
 5. kí nh?p vào Lync ph?ng h? th?ng trong ch? đ? qu?n tr? b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr?.
 6. Nh?p vào các Web C?p Nh?t tab.
 7. Trong b?n c?p nh?t Microsoft, ch?n m?t máy ch? Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS).
 8. Trong OEM thông tin C?p Nh?t, b?m vào t?i v? t? máy ch? n?i b?.
 9. Trong C?p Nh?t t?n s?, ch?n hộp kiểm t? đ?ng C?p Nh?t đ? c?p nh?t t? đ?ng trong th?i gian b?o tr? hàng ngày.
Lưu ?: N?u b?n thay đ?i b?t k? cài đ?t chuyên bi?t, và b?n mu?n áp d?ng b?n C?p Nh?t theo cách th? công, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào áp d?ng & kh?i đ?ng l?i.
 2. Kh?i đ?ng l?i Lync ph?ng h? th?ng, và sau đó kí nh?p vào Lync ph?ng h? th?ng trong ch? đ? qu?n tr? b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr?.
 3. Nh?p vào các Web C?p Nh?t tab m?t l?n n?a.
 4. Ch?n ki?m tra b?n C?p Nh?t và cài đ?t chuyên bi?t.
 5. Nh?p vào OK kh?i đ?ng l?i h? th?ng ph?ng Lync khi b?n đư?c nh?c.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t máy ch? HTTP trong Windows Server 2012 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? thi?t l?p m?t máy ch? HTTP đ? t?i các t?p tin C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng ph?ng Lync mà không có truy c?p Internet trong Windows Server 2012 R2, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thêm vai tr? Máy ch? Web (IIS) trong Windows Server 2012 R2.
 2. Nh?p vào qu?n l? Internet thông tin b?n ghi d?ch v? (IIS) trong máy ch? Manager\Tools.
 3. Trong Qu?n l? IIS, m? cây cho Máy phục vụ HTTP c?a b?n, và sau đó m? r?ng các nút ch?n m?t web site .
 4. B?m chu?t ph?i vào nút ch?n m?t web site , và sau đó nh?p vào Thêm m?c tin thư thoại ?o.
 5. T?o tên cho truy c?p b?ng cách s? d?ng các đ?a ch? IP\Tên đ?nh d?ng. Ch?n đư?ng d?n v?t l? c?a các m?c tin thư thoại trên đ?a mà b?n s? t?i v? Lync ph?ng h? th?ng C?p Nh?t công c?ng v?n và liên k?t t?p tin.

  Lưu ?: OEM có th? yêu c?u m?c tin thư thoại v?t l? là m?t m?c tin thư thoại c? th? trong m?t c?u trúc m?c tin thư thoại. V? v?y, b?n ph?i ch?n m?c tin thư thoại g?c OEM chi?t xu?t là con đư?ng th? ch?t c?a b?n, và sau đó làm theo các hư?ng d?n OEM cho đư?ng d?n t?p, b?n nên ch? đ?nh trong v? trí sau:

  Giao di?n đi?u khi?n Admin LRS > Web C?p Nh?t > t?i v? t? máy ch? n?i b? h?p văn b?n
 6. Sau khi b?n t?i v? các t?p tin, h?y ch?c ch?n r?ng các máy ch? s? ph?c v? t?t c? các t?p tin m?t cách thích h?p b?ng cách truy c?p m?i đ?a ch?, ch?ng h?n như đ?a ch? IP\Tên\File.Extension.

  Lưu ?:N?u m?t t?p tin không đư?c ph?c v?, thêm ki?u MIME cho các t?p tin trong qu?n l? IIS.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i Lync ph?ng h? th?ng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2929207 C?p Nh?t cho h? th?ng Lync ph?ng: tháng 4 năm 2014

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2962967 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Lync Room System
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB2962967 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2962967

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com