Mô t? Update Rollup 2 cho h? th?ng Trung tâm 2012 R2 qu?n l? b?o v? d? li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2963543 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Update rollup này đư?c tái phát hành ngày 20 tháng 5 năm 2014 đ? gi?i quy?t m?t v? tai n?n "DPMAMService" x?y ra n?u C?p Nh?t ban đ?u (KB 2958100) đ? đư?c áp d?ng.

N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2 trên c?a b?n máy ch? Windows Server 2003, b?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i các đ?i l? Update Rollup 2 là c?n thi?t cho Windows Server 2003 truy?n thông cho này phát hành l?i. B? sung các b?n C?p Nh?t sau khi tái phát hành này s? cài đ?t chuyên bi?t và làm vi?c như mong đ?i.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các tính năng m?i và các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Update Rollup 2 cho Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 R2 d? li?u b?o v? qu?n l? (DPM). Bài vi?t này c?ng ch?a hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2 cho h? th?ng Trung tâm 2012 R2 qu?n l? b?o v? d? li?u, và nó có ch?a hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t đ?i l? đ? b?o v? Windows Server 2003 kh?i lư?ng công vi?c.

Các tính năng m?i trong C?p Nh?t rollup

 • H? tr? cho Windows Server 2003 kh?i lư?ng công vi?c

  DPM 2012 R2 bây gi? h? tr? sao lưu và ph?c h?i c?a máy ch? Windows Server 2008 và Windows Server 2003. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2, b?n s? có th? đ? b?o v? Windows Server 2008 và Windows Server 2003 b?ng cách s? d?ng DPM 2012 R2. Kh?i lư?ng công vi?c sau đây đư?c h? tr? trong Windows Server 2008 và Windows Server 2003:
  • Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
  B?n c?p nh?t này bao g?m m?t đ?i l? m?i cho Windows Server 2003. N?u b?n chưa t?ng cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 2, h?y xem ph?n "Hư?ng d?n cài đ?t".
 • B?o v? c?a SQL đ?ng v?i c?m

  B?o v? và ph?c h?i c?a nhóm s?n có đư?c xây d?ng có ho?c không có nhóm trư?ng h?p bây gi? đư?c h? tr? và ho?t đ?ng liên t?c theo cùng m?t cách mà nó không cho nonclustered s?n có nhóm.

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Ti?u h?c/trung h?c T?p trungĐ?c l?p
  T?p trungĐư?c h? tr? trong UR2Đư?c h? tr? trong UR2
  Đ?c l?pĐư?c h? tr? trong UR2Đ? h? tr?

V?n đ? đư?c c? đ?nh trong update rollup này

B?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? sau đ? không trư?c đây tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
 • Th? h? c?a hàng không cho các web site SharePoint 2013 ch?a app c?a hàng ph? tùng.
 • DPM không hi?n th? đi?m ph?c h?i âm lư?ng s? d?ng thông tin space. Giá tr? luôn luôn đư?c đ?t thành 0 KB.
 • N?u các SetBackupComplete l?nh đư?c g?i là s?m, đi?u này gây ra SetBackupSucceeded đ? đư?c g?i là và t?o ra m?t 0x80042301 l?i trong VSS.
 • SharePoint khôi ph?c t?ng m?c c?p không thành công khi ph?n đ?u tiên c?a URL web site phù h?p v?i các web site khác trong SharePoint.
 • T?nh tr?ng báo cáo ch? ra r?ng d? li?u qu?n l? b?o v? d? li?u (DPMDB) không đư?c b?o v? ngay c? khi nó đư?c th?c s? b?o v? và ph?c h?i đi?m h?p l? đư?c ghi l?i cho nó.
 • M?t chu?i đ?nh d?ng không h?p l? theo d?i tin thư thoại gây ra m?t cơ h?i th? hai System.FormatException ngo?i l? và c?ng là nguyên nhân k?t thúc c?a quá tr?nh DPM.

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho qu?n l? b?o v? d? li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, th?c hi?n m?t sao lưu c?a DPMDB.
 2. cài đ?t chuyên bi?t gói trên máy ch? đang ch?y h? th?ng Trung tâm 2012 R2 qu?n l? b?o v? d? li?u. Đ? làm đi?u này, h?y ch?y Microsoft Update trên máy ch?.

  Lưu ? Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này thông qua Microsoft Update, Bàn đi?u khi?n qu?n l? b?o v? d? li?u nên đư?c đóng c?a. B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? qu?n l? b?o v? d? li?u sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói này.
 3. Trong giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? b?o v? d? li?u, C?p nh?t các đ?i l? b?o v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

  C?p nh?t các đ?i l? b?o v? trên máy ch? Windows Server 2003

  cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003 đ?i l? b?ng cách s? d?ng các bư?c sau đ? b?o v? máy ch? Windows Server 2003 v?i DPM 2012 R2 UR2:
  1. cài đ?t chuyên bi?t các Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable trên máy ch? Windows Server 2003, n?u không đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ?.

   Lưu ? B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau n?u C++ redistributable không đư?c cài đ?t:

   Thi?t l?p qu?n l? b?o v? d? li?u

   Không th? n?p màn h?nh kh?i đ?ng cài đ?t chuyên bi?t. Xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft.
  2. Sao chép tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003 đ?i l? t? DPM máy ch? đ?n máy ch? Windows Server 2003, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các đ?i l?.
   • 64-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe
   • 32-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1235.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe
  3. H?y ch?y l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh hành chính m?t:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\binsetdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name
  4. Ch?y l?nh Windows PowerShell sau đây đ? thi?t l?p k?t n?i v?i máy ch? DPM:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerNameProductionServerNameUserNamePassword Domain
  5. Trên máy ch? DPM, b?m vào làm m?i hai l?n vào các đ?i l? đư?c k?t n?i v?i giao di?n ngư?i dùng qu?n l?. Sau đó, xác nh?n r?ng nhà nư?c b?n ghi d?ch v? y t? đư?c kh?i t?o.

  C?p nh?t các đ?i l? b?o v? trên các máy ch? s?n xu?t

  Đ? c?p nh?t các đ?i l? b?o v? trên các máy ch? s?n xu?t khác, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau.
  Phương pháp 1: C?p nh?t các đ?i l? b?o v? t? qu?n tr? qu?n l? b?o v? d? li?u
  1. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? b?o v? d? li?u.
  2. Nh?p vào tab Qu?n lý, sau đó nh?p vào tab Tác nhân .
  3. Trong danh sách B?o v? máy tính , ch?n m?t máy tính, và sau đó b?m vào C?p Nh?t trong ngăn hành đ?ng .
  4. Nh?p vào , và sau đó b?m vào C?p Nh?t đ?i l?.

   Lưu ? B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các nâng c?p đ?i l?.
  Phương pháp 2: C?p nh?t các đ?i l? b?o v? trên các máy tính đư?c b?o v?
  1. Có đư?c c?p nh?t b?o v? đ?i l? gói t? m?c tin thư thoại sau trên máy ch? h? th?ng Trung tâm 2012 R2 qu?n l? b?o v? d? li?u:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1235.0
   Các gói cài đ?t chuyên bi?t là như sau:
   • Cho x 86 d?a trên thông tin C?p Nh?t: i386\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543.exe
   • B?n C?p Nh?t d?a trên x 64: amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB 2963543_AMD64.exe
  2. Ch?y các gói DPMAgentInstaller.exe thích h?p trên m?i máy tính đư?c b?o v?, d?a trên ki?n trúc c?a các đ?i l?.
  3. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? viên qu?n l? b?o v? d? li?u trên máy ch? h? th?ng Trung tâm 2012 R2 qu?n l? b?o v? d? li?u.
  4. Nh?p vào tab qu?n l? , và sau đó nh?p vào tab đ?i l? ch?n các máy tính đư?c b?o v?, C?p nh?t các thông tin, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng s? phiên b?n đ?i l? có 4.2.1235.0.
T?m hi?u v? cài đ?t chuyên bi?t b?o v? đ?i l? theo cách th? công.

T?i v? hư?ng d?n

C?p Nh?t gói cho qu?n l? b?o v? d? li?u có s?n t? Microsoft Update ho?c b?ng cách t?i v? hư?ng d?n s? d?ng.

Microsoft Update

Đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t m?t gói C?p Nh?t t? Microsoft Update, h?y làm theo các bư?c sau trên m?t máy tính có m?t thành ph?n h? th?ng Trung tâm 2012 R2 áp d?ng cài đ?t:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Windows Update.
 3. Trong c?a s? Windows Update, nh?p vào Ki?m tra tr?c tuy?n cho b?n C?p Nh?t t? Microsoft Update.
 4. Nh?p vào C?p Nh?t quan tr?ng có s?n.
 5. Ch?n b?n C?p Nh?t Rollup gói b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói đ? ch?n C?p Nh?t, b?m cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Microsoft Update Catalog

Đi đ?n web site sau đây đ? t? t?i v? các gói C?p Nh?t t? danh m?c c?p nh?t Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m qu?n l? b?o v? d? li?u bây gi?.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinKích thư?c t?p tin
(theo KB)
Phiên b?n t?p tin
bin\1033\Utils.dll1.198 ngư?i4.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.DLS.PRM.dll2,4444.2.1235.0
bin\CPWrapper.dll1.0744.2.1235.0
bin\VssRequestorWin8.dll3424.2.1235.0
bin\DPMRA.exe5,5194.2.1235.0
bin\DPMac.exe1,8234.2.1235.0
bin\installagentpatch.exe994.2.1235.0
bin\AgentPatchSetup.exe224.2.1235.0
bin\launchpatch.exe244.2.1235.0
bin\1033\inspect.dll1624.2.1235.0
bin\patchca.dll264.2.1235.0
bin\DsmFS.dll9134.2.1235.0
bin\1033\ObjectModel.dll1.2074.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.SQL.dll514.2.1235.0
bin\1033\setupUtilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1028\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1029\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1031\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1036\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1038\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1040\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1041\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1042\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1043\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1045\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1046\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1049\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1053\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\1055\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\2052\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\2070\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\3076\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\3082\setuputilv2.dll6034.2.1235.0
bin\ClusterInquiry.dll1734.2.1235.0
bin\ClusterInquiryLH.dll1954.2.1235.0
bin\VssRequestor.dll3404.2.1235.0
bin\VssRequestorXP.dll3144.2.1235.0
bin\DpmWriterHelperPlugin.dll5144.2.1235.0
bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll8024.2.1235.0
bin\FileWriterHelperPlugin.dll5834.2.1235.0
bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll7484.2.1235.0
bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll7014.2.1235.0
bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll6024.2.1235.0
bin\SQLWriterHelperPlugin.dll9594.2.1235.0
bin\WSSWriterHelperPlugin.dll7684.2.1235.0
bin\HypervVhdHelper.dll824.2.1235.0
bin\DpmoVhdManager.dll944.2.1235.0
bin\hypervVhdManager.dll1334.2.1235.0
bin\WSSCmdletsWrapper.exe1994.2.1235.0
bin\DPMClientService.exe5264.2.1235.0
bin\DPMLA.exe2,4784.2.1235.0
bin\Microsoft.EnterpriseStorage.DLS.PRM.MbcParser.dll4484.2.1235.0
bin\1033\dpmbackup.exe3614.2.1235.0
bin\1028\dpmbackup.exe3594.2.1235.0
bin\1029\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1031\dpmbackup.exe3634.2.1235.0
bin\1036\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1038\dpmbackup.exe3634.2.1235.0
bin\1040\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1041\dpmbackup.exe3604.2.1235.0
bin\1042\dpmbackup.exe3604.2.1235.0
bin\1043\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1045\dpmbackup.exe3634.2.1235.0
bin\1046\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1049\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1053\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\1055\dpmbackup.exe3624.2.1235.0
bin\2052\dpmbackup.exe3594.2.1235.0
bin\2070\dpmbackup.exe3634.2.1235.0
bin\3076\dpmbackup.exe3594.2.1235.0
bin\3082\dpmbackup.exe3634.2.1235.0
bin\1033\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1028\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1029\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1031\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1036\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1038\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1040\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1041\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1042\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1043\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1045\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1046\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1049\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1053\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1055\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\2052\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\2070\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\3076\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\3082\dpmwriter.exe6064.2.1235.0
bin\1033\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1028\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1029\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1031\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1036\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1038\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1040\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1041\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1042\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1043\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1045\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1046\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1049\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1053\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\1055\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\2052\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\2070\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\3076\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\3082\FSPathMerge.exe3024.2.1235.0
bin\AgentProxy.dll2244.2.1235.0
bin\acreg.dll2624.2.1235.0
bin\SetDpmServer.exe1194.2.1235.0
bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll1504.2.1235.0
bin\TriggerClientJob.dll464.2.1235.0
bin\setagentcfg.exe1424.2.1235.0
bin\setupDpmfltr.dll1134.2.1235.0
bin\TERuntime.dll1094.2.1235.0
bin\EngineUICommon.dll5064.2.1235.0
bin\AutoHeal.dll614.2.1235.0
bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll3844.2.1235.0
bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.Resources.dll304.2.1235.0
bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.Resources.dll324.2.1235.0
bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.Resources.dll344.2.1235.0
bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.Resources.dll344.2.1235.0
bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.Resources.dll344.2.1235.0
bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.Resources.dll334.2.1235.0
bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.Resources.dll354.2.1235.0
bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.Resources.dll344.2.1235.0
bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.Resources.dll324.2.1235.0
bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.Resources.dll334.2.1235.0
bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.Resources.dll334.2.1235.0
bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.Resources.dll404.2.1235.0
bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.Resources.dll324.2.1235.0
bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.Resources.dll324.2.1235.0
bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.Resources.dll304.2.1235.0
bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.Resources.dll334.2.1235.0
bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.Resources.dll304.2.1235.0
bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.Resources.dll344.2.1235.0
bin\DataProtectionManager.psd120
bin\DataProtectionManager.psm125
bin\1028\zh-TW\Utils.Resources.dll5664.2.1235.0
bin\1029\cs-CZ\Utils.Resources.dll6634.2.1235.0
bin\1031\de-DE\Utils.Resources.dll7144.2.1235.0
bin\1036\fr-FR\Utils.Resources.dll7074.2.1235.0
bin\1038\hu-HU\Utils.Resources.dll6744.2.1235.0
bin\1040\it-IT\Utils.Resources.dll6744.2.1235.0
bin\1041\ja-JP\Utils.Resources.dll8064.2.1235.0
bin\1042\ko-KR\Utils.Resources.dll7044.2.1235.0
bin\1043\nl-NL\Utils.Resources.dll6424.2.1235.0
bin\1045\pl-PL\Utils.Resources.dll7024.2.1235.0
bin\1046\pt-BR\Utils.Resources.dll6654.2.1235.0
bin\1049\ru-RU\Utils.Resources.dll1.005 ngư?i4.2.1235.0
bin\1053\sv-SE\Utils.Resources.dll6354.2.1235.0
bin\1055\tr-TR\Utils.Resources.dll6554.2.1235.0
bin\2052\zh-CN\Utils.Resources.dll5524.2.1235.0
bin\2070\pt-PT\Utils.Resources.dll6814.2.1235.0
bin\3076\zh-HK\Utils.Resources.dll5664.2.1235.0
bin\3082\es-ES\Utils.Resources.dll6974.2.1235.0
bin\1028\SetupLaunchScreen.dll2264.2.1235.0
bin\1029\SetupLaunchScreen.dll2344.2.1235.0
bin\1031\SetupLaunchScreen.dll2344.2.1235.0
bin\1033\SetupLaunchScreen.dll2314.2.1235.0
bin\1036\SetupLaunchScreen.dll2354.2.1235.0
bin\1038\SetupLaunchScreen.dll2334.2.1235.0
bin\1040\SetupLaunchScreen.dll2344.2.1235.0
bin\1041\SetupLaunchScreen.dll2284.2.1235.0
bin\1042\SetupLaunchScreen.dll2274.2.1235.0
bin\1043\SetupLaunchScreen.dll2324.2.1235.0
bin\1045\SetupLaunchScreen.dll2354.2.1235.0
bin\1046\SetupLaunchScreen.dll2334.2.1235.0
bin\1049\SetupLaunchScreen.dll2334.2.1235.0
bin\1053\SetupLaunchScreen.dll2324.2.1235.0
bin\1055\SetupLaunchScreen.dll2324.2.1235.0
bin\2052\SetupLaunchScreen.dll2264.2.1235.0
bin\2070\SetupLaunchScreen.dll2334.2.1235.0
bin\3076\SetupLaunchScreen.dll2264.2.1235.0
bin\3082\SetupLaunchScreen.dll2344.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll504.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.SharePoint.dll594.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.Exchange.dll514.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll474.2.1235.0
bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.DLS.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll394.2.1235.0
bin\1033\FileSystem.dll704.2.1235.0
bin\Interfaces.dll214.2.1235.0
bin\NativeConfigHelper.dll3794.2.1235.0
bin\1033\DpmSetup.dll1,7584.2.1235.0
bin\SummaryTE.dll534.2.1235.0
bin\1033\AlertHealthProvider.dll1334.2.1235.0
bin\INTENTTRANSLATOR.dll5534.2.1235.0
bin\WSS4Cmdlets.dll1634.2.1235.0
bin\WSSCmdlets.dll1794.2.1235.0
bin\1033\DlsUILibrary.dll1604.2.1235.0
XSD\Intent\IMCatalog.xsd37
xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd2
bin\DsResourceLimits.xml1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2963543 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager
 • Microsoft System Center 2012 R2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2963543 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2963543

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com