Mô t? C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer: 1 tháng năm 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2964358 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS14-021. T?m hi?u thêm v? làm th? nào đ? có đư?c các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong b?n tin b?o m?t này:
 • Đ?i v?i cá nhân, doanh nghi?p nh? và t? ch?c ngư?i s? d?ng nh?t, s? d?ng các c?a s? c?p nh?t tính năng t? đ?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n s?a l?i t? Microsoft Update. Đ? làm đi?u này, h?y xem Nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t t? đ?ng trên các web site Microsoft Safety và Trung tâm b?o m?t.
 • Đ? các chuyên gia CNTT, h?y xem Microsoft Security Bulletin MS14-021.
B?n C?p Nh?t b?o m?t này là dành cho các h? th?ng sau:
 • H? th?ng đang ch?y Internet Explorer phiên b?n 6 thông qua 10.
 • H? th?ng đang ch?y Internet Explorer 11 và có b?o m?t C?p Nh?t 2929437 ho?c 2919355 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Lưu ? H? th?ng không có an ninh C?p Nh?t 2929437 ho?c 2919355 đư?c cài đ?t chuyên bi?t c?n ph?i có cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t C?p Nh?t2964444cài đ?t chuyên bi?t.

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t:H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT:TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính d?a trên Windows c?a b?n kh?i vi-rút và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n:H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

V?n đ? v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t này

 • Internet Explorer s? s?p đ? n?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này trên m?t h? th?ng d?a trên Windows 7 không có an ninh C?p Nh?t 2929437 cài đ?t chuyên bi?t. Đ? tránh v?n đ? này, có m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
  • cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t 2929437, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t 2964358. Đ? bi?t thêm thông tin v? b?o m?t C?p Nh?t 2929437, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   2929437 Mô t? C?p Nh?t b?o m?t cho Internet Explorer 11 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2: 8 tháng 4 năm 2014
  • Cài đ?t b?n C?p Nh?t b?o m?t 2964444 thay v? C?p Nh?t b?o m?t 2964358. C?p Nh?t b?o m?t 2964444 đư?c thi?t k? cho các h? th?ng không có an ninh C?p Nh?t 2929437 cài đ?t.

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Lưu ? r?ng ngày và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian hi?n t?i c?a b?n. Ngày tháng và th?i gian c?ng có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows XP và Windows Server 2003 t?p tin thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s? ki?n quan tr?ng c? th? (SPn) và d?ch v? chi nhánh (QFE, Đông Đ?c) đư?c ghi nh?n trong các "SP yêu c?u" và "D?ch v? chi nhánh" c?t.
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? b?n s?a l?i đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. QFE d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t m?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.Cat) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.13.0231,28804-tháng chín-201311:28x 86Không cóKhông áp d?ng
MSHTML.dll6.0.2900.65503,094,52830 tháng tư năm 201405:23x 86SP3SP3QFE

Internet Explorer 6 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.4.1221,48808 tháng 7 năm 201014:23x 86Không cóKhông áp d?ng
MSHTML.dll6.0.3790.53283,164,67230 tháng tư năm 201415:52x 86SP2SP2QFE

Internet Explorer 6 trên t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.4.1501,55201 tháng 5 năm 201404:40IA-64Không cóKhông áp d?ng
Mshtml.dll6.0.3790.53289,471,48801 tháng 5 năm 201404:39IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.53283,164,67201 tháng 5 năm 201404:39x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP và Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uNhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.4.1293,16801 tháng 5 năm 201404:40x 64Không cóKhông áp d?ng
Mshtml.dll6.0.3790.53286,067,20001 tháng 5 năm 201404:39x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.53283,164,67201 tháng 5 năm 201404:39x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uNhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.13.0231,28804-tháng chín-201311:28x 86Không cóKhông áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6000.213833,628,03230 tháng tư năm 201408:01x 86SP3SP3QFE

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uNhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.4.1221,48808 tháng 7 năm 201014:23x 86Không cókhông áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6000.213833,628,03230 tháng tư năm 201413:16x 86SP2SP2QFE

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uNhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.4.1501,55201 tháng 5 năm 201402:07IA-64Không cóKhông áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6000.2138310,157,56801 tháng 5 năm 201402:02IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213833,628,03201 tháng 5 năm 201402:02x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP và Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uNhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.4.1293,16801 tháng 5 năm 201402:07x 64Không cóKhông áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6000.213835,737,47201 tháng 5 năm 201402:07x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213833,628,03201 tháng 5 năm 201402:07x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uNhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.13.0231,28805 tháng 7 năm 201013:15x 86Không cóKhông áp d?ng
Mshtml.dll8.0.6001.235886,022,14430 tháng tư năm 201408:13x 86SP3SP3QFE

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uNhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.4.1221,48808 tháng 7 năm 201014:23x 86Không cóKhông áp d?ng
Mshtml.dll8.0.6001.235886,022,14430 tháng tư năm 201409:40x 86SP2SP2QFE

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP và Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uNhánh d?ch v?
Spuninst.exe6.3.4.1293,16830 tháng tư năm 201422:28x 64Không cóKhông áp d?ng
Mshtml.dll8.0.6001.235889,349,12030 tháng tư năm 201422:28x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.235886,022,14430 tháng tư năm 201422:28x 86SP2SP2QFE\WOW
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh d?ch v?
  6.0.6002.18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.23XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Nhánh d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. Nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
Lưu ?: MANIFEST t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t không đư?c li?t kê.

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mshtml.dll7.0.6002.190873,627,52029 tháng tư năm 201413:10x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.190871,383,42429 tháng tư năm 201411:42Không áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6002.233773,628,54429 tháng tư năm 201413:44x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.233771,383,42429 tháng tư năm 201412:16Không áp d?ng

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mshtml.dll7.0.6002.1908710,160,64029 tháng tư năm 201413:14IA-64
MSHTML.TLB7.0.6002.190871,383,42429 tháng tư năm 201411:57Không áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6002.2337710,162,17629 tháng tư năm 201412:54IA-64
MSHTML.TLB7.0.6002.233771,383,42429 tháng tư năm 201411:51Không áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6002.190873,627,52029 tháng tư năm 201413:10x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.190871,383,42429 tháng tư năm 201411:42Không áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6002.233773,628,54429 tháng tư năm 201413:44x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.233771,383,42429 tháng tư năm 201412:16Không áp d?ng

Internet Explorer 7 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mshtml.dll7.0.6002.190875,737,47229 tháng tư năm 201413:40x 64
MSHTML.TLB7.0.6002.190871,383,42429 tháng tư năm 201412:12Không áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6002.233775,737,47229 tháng tư năm 201414:46x 64
MSHTML.TLB7.0.6002.233771,383,42429 tháng tư năm 201413:38Không áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6002.190873,627,52029 tháng tư năm 201413:10x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.190871,383,42429 tháng tư năm 201411:42Không áp d?ng
Mshtml.dll7.0.6002.233773,628,54429 tháng tư năm 201413:44x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.233771,383,42429 tháng tư năm 201412:16Không áp d?ng

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mshtml.dll8.0.6001.195296,020,60829 tháng tư năm 201420:18x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.195291,638,91229 tháng tư năm 201419:28Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.6001.235886,022,14429 tháng tư năm 201422:13x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.235881,638,91229 tháng tư năm 201421:28Không áp d?ng

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mshtml.dll8.0.6001.195299,348,09629 tháng tư năm 201421:23x 64
MSHTML.TLB8.0.6001.195291,638,91229 tháng tư năm 201420:30Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.6001.235889,349,12029 tháng tư năm 201422:36x 64
MSHTML.TLB8.0.6001.235881,638,91229 tháng tư năm 201421:47Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.6001.195296,020,60829 tháng tư năm 201420:18x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.195291,638,91229 tháng tư năm 201419:28Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.6001.235886,022,14429 tháng tư năm 201422:13x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.235881,638,91229 tháng tư năm 201421:28Không áp d?ng

Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 trên t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mshtml.dll9.0.8112.1654612,347,39229 tháng tư năm 201410:28x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201410:07Không áp d?ng
Mshtml.dll9.0.8112.2065712,348,41629 tháng tư năm 201409:49x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201409:36Không áp d?ng

Internet Explorer 9 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mshtml.dll9.0.8112.1654617,849,34429 tháng tư năm 201411:39x 64
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201411:15Không áp d?ng
Mshtml.dll9.0.8112.2065717,850,88029 tháng tư năm 201411:09x 64
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201410:41Không áp d?ng
Mshtml.dll9.0.8112.1654612,347,39229 tháng tư năm 201410:28x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201410:07Không áp d?ng
Mshtml.dll9.0.8112.2065712,348,41629 tháng tư năm 201409:49x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201409:36Không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh d?ch v?
  6.1.7600.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Nhánh d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. Nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
Lưu ?: MANIFEST t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t không đư?c li?t kê.

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng1,14129 tháng tư năm 201408:12Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.7601.184466,041,60029 tháng tư năm 201417: 14x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.184461,638,91229 tháng tư năm 201414:01Không áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng1,14129 tháng tư năm 201408:13Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.7601.226576,041,60029 tháng tư năm 201416:20x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.226571,638,91229 tháng tư năm 201413:38Không áp d?ng

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng1,14129 tháng tư năm 201408:02Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.7601.1844617,474,04829 tháng tư năm 201412:32IA-64
MSHTML.TLB8.0.7601.184461,638,91229 tháng tư năm 201411:24Không áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng1,14129 tháng tư năm 201408:07Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.7601.2265717,475,58429 tháng tư năm 201415:00IA-64
MSHTML.TLB8.0.7601.226571,638,91229 tháng tư năm 201413:03Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.7601.184466,041,60029 tháng tư năm 201417: 14x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.184461,638,91229 tháng tư năm 201414:01Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng1,14129 tháng tư năm 201408:13Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.7601.226576,041,60029 tháng tư năm 201416:20x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.226571,638,91229 tháng tư năm 201413:38Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng1,14129 tháng tư năm 201408:13Không áp d?ng

Internet Explorer 8 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng1,14129 tháng tư năm 201408:14Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.7601.184469,076,22429 tháng tư năm 201417:18x 64
MSHTML.TLB8.0.7601.184461,638,91229 tháng tư năm 201414:33Không áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng1,14129 tháng tư năm 201408:14Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.7601.226579,075,20029 tháng tư năm 201418:14x 64
MSHTML.TLB8.0.7601.226571,638,91229 tháng tư năm 201415:06Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.7601.184466,041,60029 tháng tư năm 201417: 14x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.184461,638,91229 tháng tư năm 201414:01Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng1,14129 tháng tư năm 201408:13Không áp d?ng
Mshtml.dll8.0.7601.226576,041,60029 tháng tư năm 201416:20x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.226571,638,91229 tháng tư năm 201413:38Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng1,14129 tháng tư năm 201408:13Không áp d?ng

Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 trên t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng2,01229 tháng tư năm 201410:36Không áp d?ng
Mshtml.dll9.0.8112.1654612,347,39229 tháng tư năm 201410:28x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201410:07Không áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng2,01229 tháng tư năm 201410:03Không áp d?ng
Mshtml.dll9.0.8112.2065712,348,41629 tháng tư năm 201409:49x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201409:36Không áp d?ng

Internet Explorer 9 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng2,01229 tháng tư năm 201411:47Không áp d?ng
Mshtml.dll9.0.8112.1654617,849,34429 tháng tư năm 201411:39x 64
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201411:15Không áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng2,01229 tháng tư năm 201411:17Không áp d?ng
Mshtml.dll9.0.8112.2065717,850,88029 tháng tư năm 201411:09x 64
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201410:41Không áp d?ng
Mshtml.dll9.0.8112.1654612,347,39229 tháng tư năm 201410:28x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201410:07Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng2,01229 tháng tư năm 201410:37Không áp d?ng
Mshtml.dll9.0.8112.2065712,348,41629 tháng tư năm 201409:49x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201409:36Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng2,01229 tháng tư năm 201410:04Không áp d?ng

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:39Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.1689714,357,50429 tháng tư năm 201412:47x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:25Không áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:39Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.2102414,379,52029 tháng tư năm 201412:56x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:33Không áp d?ng

Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:39Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.1689719,275,26429 tháng tư năm 201414:14x 64
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:36Không áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:37Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.2102419,517,44029 tháng tư năm 201412:59x 64
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:39Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.1689714,357,50429 tháng tư năm 201412:47x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:25Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:40Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.2102414,379,52029 tháng tư năm 201412:56x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:33Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:41Không áp d?ng

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 trên t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:48Không áp d?ng
Mshtml.dll11.0.9600.1710517,384,44829 tháng tư năm 201412:48x 86
MSHTML.TLB11.0.9600.171052,724,86429 tháng tư năm 201412:34Không áp d?ng

Internet Explorer 11 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:48Không áp d?ng
Mshtml.dll11.0.9600.1710523,547,90429 tháng tư năm 201414:01x 64
MSHTML.TLB11.0.9600.171052,724,86429 tháng tư năm 201413:40Không áp d?ng
Mshtml.dll11.0.9600.1710517,384,44829 tháng tư năm 201412:48x 86
MSHTML.TLB11.0.9600.171052,724,86429 tháng tư năm 201412:34Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:51Không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Chi tieát taäp tin Windows 8 và Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Nhánh d?ch v? GDR ch? ch?a nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? gi?i quy?t các v?n đ? quan tr?ng và ph? bi?n. Nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
Lưu ?: MANIFEST t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t không đư?c li?t kê.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:39Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.1689714,357,50429 tháng tư năm 201412:47x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:25Không áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:39Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.2102414,379,52029 tháng tư năm 201412:56x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:33Không áp d?ng

Internet Explorer 10 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:39Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.1689719,275,26429 tháng tư năm 201414:14x 64
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:36Không áp d?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:37Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.2102419,517,44029 tháng tư năm 201412:59x 64
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:39Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.1689714,357,50429 tháng tư năm 201412:47x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:25Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:40Không áp d?ng
Mshtml.dll10.0.9200.2102414,379,52029 tháng tư năm 201412:56x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:33Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i29 tháng tư năm 201407:41Không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin t?p tin Windows Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 trên t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8.1

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i06 tháng hai năm 201405:40Không áp d?ng
Mshtml.dll11.0.9600.1710517,384,44829 tháng tư năm 201412:48x 86
MSHTML.TLB11.0.9600.165182,724,86406 tháng hai năm 201410:20Không áp d?ng

Internet Explorer 11 trên t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i06 tháng hai năm 201405:41Không áp d?ng
Mshtml.dll11.0.9600.1710523,547,90429 tháng tư năm 201414:01x 64
MSHTML.TLB11.0.9600.165182,724,86406 tháng hai năm 201411:30Không áp d?ng
Wow64_microsoft-windows-t?c là-htmlrendering.ptxmlKhông áp d?ng3.228 ngư?i06 tháng hai năm 201405:43Không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? xác đ?nh cho dù b?n đang ch?y m?t 32-bit ho?c m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows

N?u b?n không ch?c ch?n Phiên b?n Windows b?n đang ch?y ho?c cho dù đó là m?t phiên b?n 32-bit ho?c phiên b?n 64-bit, m? h? th?ng thông tin (Msinfo32.exe), và xem xét giá tr? đư?c li?t kê cho Lo?i h? th?ng.Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y, ho?c nh?p vào B?t đ?u t?m ki?m.
 2. Lo?i msinfo32.exe và sau đó nh?n Enter.
 3. Trong H? th?ng thông tin, xem xét l?i giá tr? cho Lo?i h? th?ng.
  • Đ?i v?i phiên b?n 32-bit c?a Windows, giá tr? H? th?ng ki?ux 86 d?a trên PC.
  • Đ?i v?i phiên b?n 64-bit c?a Windows, giá tr? H? th?ng ki?ux 64 d?a trên PC.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh cho dù b?n đang ch?y m?t phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit c?a Windows, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
827218Làm th? nào đ? xác đ?nh máy tính đang ch?y phiên b?n 32-bit ho?c phiên b?n 64-bit c?a h? đi?u hành Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 2964358 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Internet Explorer 11
 • Windows Internet Explorer 10
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB2964358 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2964358

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com