Raksta ID: 299349 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Microsoft Outlook 2002 ?? raksta versiju par produktu, skatiet 242943.
Microsoft Outlook 98 ?? raksta versiju par produktu, skatiet 230565.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Kad import?jat Microsoft Office Outlook vienums un j?s pievienot kontaktpersonas dublik?ta vai dublik?tu noteik?ana ir izsl?gta, tur nav iesp?ju no?emt dublik?tus, p?c import??anas. ?is raksts izskaidro vienu metodi, lai izdz?stu dublik?tus, p?c import??anas procesa pabeig?anas.

Papildindorm?cija

K? Dz?st dublik?tus

Programmu Outlook 2002, Outlook 2003 un Outlook 2007

 1. InOutlook 2007 un Outlook 2002, nor?diet uz Pa?reiz?jais skats par Skats un p?c tam noklik??iniet, lai main?tu mapes skats uz tabulas tipa skat?.Programm? Outlook 2003, izv?ln?Skats nor?diet uz Sak?rtot p?c , nor?diet uz Pa?reiz?jais skatsun thenclick, lai main?tu mapes skats uz tabulas tipa skat?.

  Piem?ram, lietojiet ??du skatu un lauku kombin?cijas:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  SkatsLauks
  Kalend?rsAkt?v?s tik?an?s
  KontaktiT?lru?u saraksts
  Ies?tneteksta zi?ojumapmai?a
  ?urn?laA ieraksts saraksts
  Piez?mes.Piez?mju saraksts
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz kolonnas virsraksta un p?c tam noklik??iniet uz Lauku izv?le.
 3. No saraksta aug?da?? Lauku izv?le, noklik??iniet, lai atlas?tu Visi <item name="">lauki</item>.
 4. Velciet Modific?t tabulas virsrakstu laukam.
 5. P?rbaudiet, vai dubl?t poste?i ir unik?ls datumu no theoriginal vienumu kopa. Ja tas ir unik?ls, noklik??iniet uz Modific?t poz?cij?, t?p?c, ka vienumi tiek k?rtoti p?c ?? lauka.
 6. Noklik??iniet uz pirm? vienuma, komplektu, kuru v?laties dz?st, ritiniet uz p?d?jo vienumu kopu, ko v?laties dz?st un p?c tam noklik??iniet uz dz?vie kr?jums, vienlaikus turot nospiestu tausti?u SHIFT.
 7. Nospiediet DELETE, lai neatgriezeniski dz?stu visus selecteditems.

Programma Outlook 2010

 1. Outlook 2010, atlasiet mapi, kur? v?laties dz?st dublik?tus.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Skats lent?, noklik??iniet uz Main?tu skats lent? un p?c tam noklik??iniet uz main?t mapes skats uz tabulas tipa skat?. Piem?ram, noklik??iniet uz ikonas sarakst? .
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz kolonnas virsraksta un p?c tam noklik??iniet uz Lauku izv?le.
 4. No saraksta lauku izv?le aug?da??, noklik??iniet, lai atlas?tu visu <item name=""></item> laukus.
 5. Ievelciet lauku modific?ts tabulas virsrakstu.
 6. P?rliecinieties, vai dubl?t poste?i ir unik?ls datumu no s?kotn?j?s preces. Ja tas ir unik?ls, noklik??iniet uz virsraksta modific?ts t?, ka vienumi tiek k?rtoti p?c ?? lauka.
 7. Noklik??iniet uz pirm? vienuma, komplektu, kuru v?laties dz?st, ritiniet uz p?d?jo vienumu kopu, ko v?laties dz?st un p?c tam noklik??iniet uz dz?vie kr?jums, vienlaikus turot nospiestu tausti?u SHIFT.
 8. Nospiediet DELETE, lai neatgriezeniski dz?stu visus selecteditems.

Rekviz?ti

Raksta ID: 299349 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2013. gada 16. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbmt KB299349 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 299349

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com