B?n c th? c? g?ng ?t l?i TCP/IP n?u b?n g?p s? c? k?t n?i Internet. Bai vit nay m ta hai cach t lai TCP/IP. ? t? ?ng ?t l?i TCP/IP, h?y i t?i ph?n "Kh?c ph?c s? c? cho ti". N?u b?n mu?n ?t l?i TCP/IP theo cch th? cng, h?y i t?i ph?n "? ti t? kh?c ph?c s? c?".


Kh?c ph?c s? c? cho ti

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tai Tp xung va thc hin theo cac bc trong tr?nh h?ng d?nKhc phuc s c.

?i v?i Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 20140
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

?i v?i Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50199
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Ch ?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
 • Tr?nh h?ng d?n ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh. Tuy nhin, b?n kh?c ph?c s? c? t? ?ng c?ng ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c gi v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi email cho chung ti.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


? ti t? kh?c ph?c s? c?

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
? ?t l?i TCP/IP theo cch th? cng, h?y lm theo cc b?c sau:

Ch yBan phai ng nhp vo my tnh vi t cach la quan tri vin thc hin nhng bc nay.

i vi Windows 8 va Windows 8.1
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
 1. Trn mn h?nh B?t ?u , nh?p CMD. Trong kt qua tim kim, bm chut phai vao Du nhc Lnh ri bm Chay vi t cch qu?n tr? vin.
 2. Tai du nhc lnh, h?y nh?p l?nh sau ri nhn Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Chu ?: Nu ban khng mun chi inh ng dn th muc cho tp nht ky, hay s dung lnh sau:
  netsh int ip reset 
 3. Kh?i ?ng l?i my tnh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
i vi Windows 7 va Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

 1. m du nhc lnh, b?m Bt u ri nhp cmd vao h?p Tim kim chng trinh va tp.
 2. Trong Chng trinh, bm chut phai vao bi?u t?ng CMD.exe ri bm Chay vi t cach quan tri vin.
 3. Khi hp Kim soat Tai khoan Ngi dung xu?t hi?n, bm Co.
 4. Tai du nhc lnh, h?y nh?p l?nh sau ri nhn Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Chu ?Nu ban khng mun chi inh ng dn th muc cho tp nht ky, hay s dung lnh sau:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. Kh?i ?ng l?i my tnh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
i vi Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
 1. m du nhc lnh, hay bm Bt u ri bm Chay. Trong hp M, nhp l?nh sau ri nhn ENTER:
  cmd
 2. Tai du nhc lnh, h?y nh?p l?nh sau ri nhn Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Chu ?Nu ban khng mun chi inh ng dn th muc cho tp nht ky, hay s dung lnh sau:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. Kh?i ?ng l?i my tnh.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Khi ban chay lnh t lai, lnh nay se ghi kha ng ky sau c TCP/IP s dung:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters
Lnh nay co cung kt qua nh xa va cai t lai TCP/IP. chay thanh cng lnh thu cng, ban phai chi inh tn tp cho nht ky, trong o cac hanh ng ma netsh thc hin se c ghi lai. (T?p nh?t k? ?c g?i l "resetlog.txt" trong th? t?c h?ng d?n s? d?ng tr?c trong ph?n ny.)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

? bi?t thm thng tin

Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. Nu c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n H? tr?.

T?p nh?t k? m?u cho NETSH INT IP RESET

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Di y la mu tp nht ky c tao bi netsh khi lnh t lai IP c thc hin. Tp nht ky mu co th thay i, tuy thuc vao cu hinh cua may tinh. Khi khng th? thay ?i kho registry c?a TCP/IP t? c?u h?nh ban ?u, c th? khng c hnh ?ng no ?c ghi vo t?p.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
      old REG_MULTI_SZ =
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptions
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptions
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        12.12.12.12

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPorts
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric
      old REG_MULTI_SZ =
        0
        

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.1
        

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer
      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
<completed>Lu ? Trong Windows Server 2003 Service Pack 1, b?n c th? s? d?ng l?nh netsh winsock reset ? s?a Winsock. 
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
314067 Cach khc phuc s c kt ni TCP/IP vi Windows XP
811259 Cach xac inh va khi phuc hong Winsock2 trong Windows Server 2003, trong Windows XP va trong Windows Vista
314053 Tham s cu hinh TCP/IP va NBT cho Windows XP

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 299357
nh gi cu?i cng: 15 Thang Bay 2014
p d?ng: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.