Microsoft Games: L?i "Tr? chơi đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300963 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u ho?c chơi m?t tr? chơi và m?t l?i không th? khôi ph?c x?y ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thu th?p d? li?u ngo?i l?.
Sau đó, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
Tr? chơig?p m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t ti?c cho các s? b?t ti?n. N?u b?n đ? ? gi?a m?t cái g? đó, nh?ng thông tin b?n đ? làm vi?c trên có th? b? m?t. Xin vui l?ng cho bi?t Microsoft v? v?n đ? này. Chúng tôi có t?o m?t báo cáo l?i mà b?n có th? g?i đ? giúp chúng tôi c?i thi?n Tr? chơi. Chúng tôi s? x? l? báo cáo này là bí m?t và Chưa xác đ?nh ngư?i. Đ? xem nh?ng g? d? li?u ch?a các báo cáo l?i này, b?m ? đây.

GI?I PHÁP

N?u b?n ch?n đ? g?i m?t báo cáo l?i, Microsoft s? phân tích d? li?u l?i và c? g?ng nh?n bi?t và kh?c ph?c các v?n đ? tham gia. T?i th?i đi?m báo cáo, các báo cáo l?i công c? ki?m tra đ? xem li?u v?n đ? b?n đ? g?p ph?i đ? đư?c c? đ?nh. Khi công c? ki?m tra, m?t Báo cáo l?i h?p tho?i s? m? ra mà ch? ra r?ng công c? đang chu?n b? m?t báo cáo l?i. N?u m?t b?n c?p nh?t ho?c m?t workaround t?n t?i cho các v?n đ? c? th? mà b?n báo cáo, b?n s? có th? nh?n vào đây đ? xem thêm thông tin. N?u không có không có thông tin v? các v?n đ? c? th? mà b?n đ? báo cáo ho?c n?u b?n đ? không ch?n đ? báo cáo v?n đ? này, b?m đ? xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau cho thông tin chung v? làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i không th? khôi ph?c.

Microsoft Windows XP và phiên b?n trư?c

303032 Tr? chơi d?ng l?i tr? l?i ho?c đóng b?t ng? khi b?n b?t đ?u ho?c chơi m?t tr? chơi Microsoft

Windows Vista

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c trong ph?n thích h?p.

Máy tính đư?c k?t n?i v?i Internet

Xem ch? đ? "G? r?i các v?n đ? tr? chơi" trên trang web tr? giúp tr?c tuy?n c?a Windows và h? tr? Web sau đây:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/d4753757-3365-475c-86a1-ccfa2f6cba161033.mspx

Máy tính chưa đư?c k?t n?i t?i Internet

Xem ch? đ? "Kh?c ph?c v?n đ? tr? chơi" trong c?a s? tr? giúp và h? tr? trên đ?a c?ng c?a máy tính b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?.
 2. Trong các T?m ki?m tr? giúp h?p ho?c trong vi?c T?m ki?m tr? giúp tr?c tuy?n h?p, lo?i G? r?i các v?n đ? tr? chơi, sau đó b?m T?m ki?m tr? giúp.
 3. Trong danh sách các ch? đ?, nh?p vào G? r?i các v?n đ? tr? chơi.
 4. Nh?p vào liên k?t t?t nh?t mô t? v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i.
 5. Làm theo các đ? xu?t đ? g? r?i các v?n đ? mà b?n đang g?p.

THÔNG TIN THÊM

Tr? chơi đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng đ?" bao g?m m?t công c? báo cáo l?i mà b?n có th? s? d?ng đ? báo cáo l?i không th? khôi ph?c (ví d?, nh?ng l?i b?o v? chung, trư?ng h?p ngo?i l? gây t? vong ho?c trang không h?p l? l?i) cho Microsoft qua Internet.

Thu?c tính

ID c?a bài: 300963 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Extinct Animals
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft Fable III for PC
T? khóa: 
kbconfig kberrmsg kbinfo kbmt KB300963 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300963

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com