H? th?ng khôi ph?c "đi?m khôi ph?c" b? thi?u ho?c b? xóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301224 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u công c? khôi ph?c h? th?ng và xem trang "Ch?n m?t Restore Point", m?t s? đi?m khôi ph?c c?a b?n có th? b? thi?u.

NGUYÊN NHÂN

Xoá đi?m khôi ph?c có th? đư?c gây ra b?i b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n b?i thi?t k? sau:
 • B?n ch?y không gian đ?a trên ? h? th?ng ho?c trên b?t k? m?t trong các ? đ?a không h? th?ng có s?n, và khôi ph?c h? th?ng ng?ng đáp ?ng và d?ng giám sát h? th?ng c?a b?n.

  Hành vi này gây ra h? th?ng đ? xóa t?t c? các đi?m khôi ph?c trong m?t n? l?c đ? gi?i phóng không gian đ?a. Tuy nhiên, b?n có th? đ? nh?n đư?c m?t c?nh báo v? đang ? m?c th?p trong không gian đ?a trư?c khi đ?n th?i đi?m này. Trong trư?ng h?p này, khi đư?c gi?i phóng đ? không gian đ?a, khôi ph?c h? th?ng b?t đ?u đ? giám sát các h? th?ng m?t l?n n?a. T?i th?i đi?m này, nó t?o ra m?t tr?m ki?m soát h? th?ng t? đ?ng.

  Chú ý N?u b?n có m?t máy tính đa phân vùng v?i m?t ? đ?a có h?u như không có không gian mi?n phí, ? đ?a này có th? khi?n khôi ph?c h? th?ng đ? ng?ng đáp ?ng t?t c? trên toàn h? th?ng và đ? xóa khôi ph?c đi?m. Tuy nhiên, đi?u này ch? x?y ra n?u b?n đ? đ?t đ?n kho?ng tr?ng đ?a t?i thi?u đư?c phép và n?u b?n th?c hi?n các ho?t đ?ng trên các lo?i t?p tin Giám sát. Ví d? v? các ho?t đ?ng như v?y đư?c nâng c?p, g? b? cài đ?t ho?c cài đ?t chương tr?nh, di chuy?n, và xóa ho?c đ?i tên t?p tin. N?u ? đ?a c?a b?n có h?u như không có không gian mi?n phí, nhưng b?n ch? th?c hi?n ho?t đ?ng trên không theo d?i các t?p tin, khôi ph?c h? th?ng không ng?ng đáp ?ng.
 • B?n t? t?t Khôi ph?c h? th?ng.
  • N?u b?n t? t?t Khôi ph?c h? th?ng trên ? h? th?ng, t?t c? các đi?m khôi ph?c b? xóa b?, và b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
   B?n đ? ch?n đ? t?t Khôi ph?c h? th?ng. N?u b?n ti?p t?c, t?t c? các đi?m khôi ph?c hi?n có s? b? xóa b?, và b?n s? không th? theo d?i và hoàn tác các thay đ?i đ?i v?i máy tính c?a b?n.
   B?n có mu?n t?t Khôi ph?c h? th?ng?
   Có không có
  • N?u b?n t? t?t Khôi ph?c h? th?ng trên b?t k? ? đ?a h? th?ng không, t?t c? các đi?m khôi ph?c trên ? đ?a c? th? đó s? b? xóa, và b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
   B?n đ? ch?n đ? t?t Khôi ph?c h? th?ng trên ? này. N?u b?n ti?p t?c, b?n s? không th? theo d?i hay hoàn tác nh?ng thay đ?i có h?i trên ? này đư?c n?a.
   B?n có mu?n t?t Khôi ph?c h? th?ng trên ? này không?
   Có không có
  Khi b?n b?t Khôi ph?c h? th?ng m?t l?n n?a trên ? đ?a h? th?ng, nó ngay l?p t?c t?o ra m?t tr?m ki?m soát h? th?ng. Khi b?n b?t Khôi ph?c h? th?ng m?t l?n n?a trên m?t ? đ?a h? th?ng không, nó không ngay l?p t?c t?o m?t đi?m khôi ph?c trên ? đ?a đó, nhưng giám sát h? sơ ngay l?p t?c trên ? đ?a.

 • B?n nâng c?p t? m?t h? đi?u hành khác ho?c b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành. Vi?c nâng c?p có th? t? Microsoft Windows Millennium Edition Windows XP ho?c t? Windows XP lên Windows XP.

  Sau khi ch?y chương tr?nh cài đ?t, b?n s? ph?i ch?y đi?m ki?m tra h? th?ng, nhưng đi?m khôi ph?c b?n có theo h? đi?u hành trư?c đó đ? m?t h?t. Windows không cho phép b?n quay tr? l?i m?t phiên b?n c? c?a h? đi?u hành b?ng cách s? d?ng khôi ph?c h? th?ng.

  Chú ý Khi b?n nâng c?p, b?n v?n có th? nh?n th?y m?t s? khôi ph?c ch? t?p tin và thư m?c trong các <drive letter="">:</drive>\System thông tin kh?i lư?ng trong Windows XP ho?c theo các <system drive="">:</system>\_RESTORE thư m?c trong Windows Millennium Edition. Tuy nhiên, nh?ng khôi ph?c đi?m đ? l?i th?i và không th? đư?c s? d?ng khi chúng không xu?t hi?n trên các Ch?n đi?m khôi ph?c danh sách trên trang khôi ph?c h? th?ng.

  N?u b?n b?t đ?u các ti?n ích d?n đ?a và b?n b?m vào các D?n đ?a tab, m?t Khôi ph?c h? th?ng: C? Data c?a hàng m?c có s?n. Đây là nh?ng t?p tin đư?c t?o ra trư?c khi Windows đư?c đ?nh d?ng l?i ho?c cài đ?t l?i. H? là quá c? và b?n có th? xóa chúng. N?u b?n ch?n đ? làm s?ch và xóa các t?p tin này, b?n s? không c?n nh?n th?y chúng dư?i thư m?c đư?c đ? c?p trư?c đó trong bài vi?t này và tùy ch?n đ? xóa d? li?u đ? l?i th?i, các c?a hàng s? không c?n xu?t hi?n trên các ti?n ích d?n đ?a.
 • B?n b?t đ?u các ti?n ích d?n đ?a, b?m vào các Nhi?u tùy ch?n hơn tab, và sau đó nh?p vào D?n s?ch dư?i Khôi ph?c h? th?ng. Khi b?n làm đi?u này, t?t c? các đi?m khôi ph?c (ngo?i tr? m?t g?n đây nh?t) s? b? xóa.
 • B?n có đang ? m?c th?p trên không gian đ?a, nhưng không th?p như v?y đó khôi ph?c h? th?ng ng?ng ho?t đ?ng. Khôi ph?c h? th?ng xoá m?t s? đi?m khôi ph?c, nhưng không ph?i t?t c? chúng. Đi?u này x?y ra v? khôi ph?c h? th?ng s? d?ng m?t quá tr?nh đ?u tiên trong đ?u tiên ra (FIFO) đ? gi?m kích thư?c c?a c?a hàng d? li?u đ? kho?ng 75 ph?n trăm c?a kích thư?c t?i đa c?a nó khi c?a hàng d? li?u đ?t kho?ng 90 ph?n trăm c?a kích thư?c t?i đa c?a nó. Kích thư?c t?i đa có th? kích thư?c m?c đ?nh, ho?c nó có th? đư?c thi?t l?p b?i ngư?i s? d?ng. Khôi ph?c h? th?ng th?c hi?n này xoá b?t k? bao nhiêu không gian đ?a b?n có.
 • Đi?m khôi ph?c đ?t đ?n đ? tu?i 90 ngày. Đi?m khôi ph?c này sau đó s? b? xóa v? 90 ngày th?i gian m?c đ?nh đ? sinh s?ng.
 • B?n t? làm gi?m kích thư?c lưu tr? d? li?u. Đi?u này gây nên quá tr?nh FIFO đ? xóa m?t s? đi?m khôi ph?c đ? ch?a các c?a hàng thay đ?i kích c? v?a đư?c d? li?u.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Khôi ph?c h? th?ng s? d?ng quá tr?nh FIFO vào đi?m khôi ph?c m?t cách nh?t quán trên ? đ?a và luôn luôn xóa đi?m khôi ph?c đ?y đ?. H? th?ng khôi ph?c gi? khôi ph?c đi?m thông tin v? t?t c? các ? đ?a. V? v?y, khi m?t ? đ?a gây khôi ph?c h? th?ng đ? s? d?ng trong quá tr?nh FIFO vào đi?m khôi ph?c v? c?a th?p đ?a không gian, các thông tin đi?m khôi ph?c này s? b? xóa trên m?i ?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
299904 Khôi ph?c h? th?ng b? đ?nh ch? trên ? h? th?ng m?c dù đ? không gian đ?a
300044 H? th?ng khôi ph?c và đ?a c?ng không gian

Thu?c tính

ID c?a bài: 301224 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb kbui kbmt KB301224 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301224

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com