Raksta ID: 301583 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt dro??bas atjaunin?jumus sist?mai Windows, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?mas Windows XP ar Service Pack 3 (SP3). Pla??ku inform?ciju skatiet ?aj? Microsoft Web lap?:Atbalstu beidzas da??m Windows versij?m

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? aprakst?ti ?sin?jumtausti?i, ko var izmantot uzdevumu veik?anai oper?t?jsist?m? Windows XP.

Visp?r?gie ?sin?jumtausti?i

Click here to show/hide list

Dialoglodzi?u tastat?ras ?sin?jumtausti?us

Click here to show/hide list

Microsoft dabas ?sin?jumtausti?i

Click here to show/hide list

Pieejam?bas ?sin?jumtausti?i

Click here to show/hide list

Windows Explorer ?sin?jumtausti?i

Click here to show/hide list

?sin?jumtausti?i, kas izmantojami l?dzekli Rakstz?mju karte

Click here to show/hide list

Microsoft p?rvald?bas konsole (MMC) galven? loga ?sin?jumtausti?i

Click here to show/hide list

Microsoft p?rvald?bas konsole (MMC) loga ?sin?jumtausti?i

Click here to show/hide list

Att?l?s darbvirsmas savienojuma navig?cija

Click here to show/hide list

Microsoft Internet Explorer navig?cijas

Click here to show/hide list

Papildu resursi

 • Da?as tastat?ras ?sce?us var nedarboties, ja tausti?u ??de isturned uz pieejam?bas opcijas.
 • Da?i no termin??a pakalpojumu klienta ?sin?jumtausti?iem, aresimilar, lai ?sin?jumtausti?us att?l?s darbvirsmas koplieto?anas nav pieejamas, ja m?kat lietot Remote pal?dz?bu Windows XP Home Edition.
 • Da?i no citiem Microsoft zin??anu b?ze rakstus thathave l?dz?ga inform?cija k? ?is raksts ir:
  126449 Windows ?sin?jumtausti?i
  255090 Klaviat?ras navig?cijas Windows 2000 pal?dz?ba
 • Skatiet pal?dz?bu visjaun?ko inform?ciju regardingkeyboard navig?cijai un apmekl?jiet ??das Microsoft pieejam?bas Web vietni, lai ieg?tu papildu inform?ciju, kas attiecas uz ?sin?jumtausti?iem un keyboardnavigation Windows un citiem Microsoft produktiem:
  http://www.Microsoft.com/enable

Rekviz?ti

Raksta ID: 301583 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 17. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbpubtypekc kbenv kbinfo kbui kbmt KB301583 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 301583

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com