ID c?a bi: 304040 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows XP vi Goi Dich vu 3 (SP3). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: Mt s phin ban Windows sp ht thi gian h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Vi Windows XP, ban co th chia se tp va tai liu vi nhng ngi dung khac trn may tinh cua ban va vi nhng ngi dung khac trong mang. Co giao din ngi dung (UI) mi co tn Chia se Tp n gian va tinh nng Tai liu Chia se mi. Bai vit nay m ta UI chia se tp mi va thao lun cac chu sau:

GII THIU

Trn may tinh chay Windows XP, ban co th chia se tp gia ngi dung cuc b va t xa. Ngi dung cuc b ng nhp vao may tinh cua ban trc tip qua tai khoan cua ho hoc qua tai khoan Khach. Ngi dung t xa kt ni vi may tinh cua ban qua mang va truy cp vao cac tp c chia se trn may tinh cua ban.

Ban co th truy cp UI Chia se Tp n gian bng cach xem thuc tinh cua cp. Qua UI Chia se Tp n gian, ban co th inh cu hinh quyn h thng tp chia se va NTFS mc cp. Nhng quyn nay ap dung cho cp, tt ca cac tp trong cp o, cp con va tt ca cac tp trong cp con. Tp va cp c tao trong cp hoc c sao chep vao cp tha hng quyn c xac inh cho cp cha cua chung. Bai vit nay m ta cach inh cu hinh quyn truy cp vao tp cua ban, tuy thuc vao cp cho phep. Bai vit nay bao gm mt s thng tin v nhng cp cho phep nay khng c ghi lai trong tp h iu hanh hoc tp Tr giup.

THNG TIN THM

Vi chia se tp trong Windows XP, ban co th inh cu hinh nm cp cho phep. Ban co th inh cu hinh Mc 1, 2, 4 va 5 bng cach s dung UI Chia se Tp n gian. thc hin vic nay, bm chut phai vao cp ri bm Chia se va Bao mt m UI Chia se Tp n gian. inh cu hinh Mc 3, sao chep tp hoc cp vao cp "Tai liu Chia se" trong "May tinh cua ti". Cu hinh nay khng thay i khi ban bt hoc tt Chia se Tp n gian. Mc 1 la thit t ring t va an toan nht, con Cp 5 la thit t cng khai va co th thay i (khng an toan) nht.

Bt va tt Chia se Tp n gian

Chu yMay tinh chay Windows XP Home Edition lun bt Chia se Tp n gian.

Theo mc inh, UI Chia se Tp n gian c bt trong may tinh chay Windows XP Professional c tham gia trong nhom lam vic. May tinh chay Windows XP Professional c tham gia vao min chi s dung giao din chia se tp c in va bao mt. Khi ban s dung UI Chia se Tp n gian (c t trong thuc tinh cua cp), ca quyn chia se va cho phep tp u c inh cu hinh.

Nu ban tt Chia se Tp n gian, ban co quyn kim soat nhiu hn v quyn vi ngi dung ca nhn. Tuy nhin, ban phai co kin thc nng cao v NTFS va quyn chia se giup gi cho cp va tp cua minh an toan hn. Nu ban tt Chia se Tp n gian, tinh nng Tai liu Chia se khng bi tt.

bt hoc tt Chia se Tp n gian trong Windows XP Professional, lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bmMay tinh cua ti trn man hinh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2410986
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Cp.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2410987
 3. Bm vao tab Xem, ri chon hp kim S dung Chia se Tp n gian (Khuyn nghi) bt Chia se Tp n gian. (Bo chon hp kim nay tt tinh nng nay.)
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2410988

Quan ly mc truy cp vao cac chia se va tp

Ban co th s dung Chia se Tp n gian inh cu hinh 5 mc truy cp vao cac chia se va tp:Chu y
 • Theo mc inh, cac tp c lu tr trong "Tai liu cua ti" c t Mc 2.
 • Cp co mc 1, 2 va 3 chi sn co vi ngi dung ng nhp cuc b. Ngi dung ng nhp cuc b bao gm ngi dung ng nhp vao may tinh chay Windows XP Professional t phin May ban T xa (RDP).
 • Cp co mc 4 va 5 sn co vi ngi dung ng nhp cuc b va ngi dung t xa t mang.
Bang sau m ta cac quyn:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Mc Truy cpMoi ngi (NTFS/Tp)Chu s huCac vn Quan tri vinMoi ngi (Chia se)
Mc 1 Khng sn coToan quynToan quynKhng sn coKhng sn co
Mc 2 Khng sn coToan quynToan quynToan quynKhng sn co
Mc 3 ocToan quynToan quynToan quynKhng sn co
Mc 4 ocToan quynToan quynToan quynoc
Mc 5 Thay iToan quynToan quynToan quynToan quyn

Mc 1: Tai liu cua ti (Ring t)

Bm vao y xem hoc n hng dn tng bc co anh

Mc 2 (Mc inh): Tai liu cua ti (Mc inh)

Bm vao y xem hoc n hng dn tng bc co anh

Mc 3: Tp trong tai liu chia se co sn cho ngi dung cuc b

Bm vao y xem hoc n hng dn tng bc co anh

Mc 4: Chia se trn Mang (Chi oc)

Bm vao y xem hoc n hng dn tng bc co anh

Mc 5: Chia se trn mang (oc va Ghi)

Bm vao y xem hoc n hng dn tng bc co anh

Tt ca cac mc ma bai vit nay m ta u loai tr ln nhau. Cp ring t (Mc 1) khng th c chia se tr khi chung khng con ring t na. Cp chia se (Mc 4 va 5) khng th c t thanh ring t cho n khi chung khng c chia se.

Nu ban tao mt cp trong cp Tai liu Chia se (Mc 3), chia se cp o trn mang, ri cho phep ngi dung trn mang thay i tp cua ban (Mc 5), quyn cua Mc 5 co hiu lc i vi cp, cac tp trong cp o va cac cp con. Cac tp va cp khac trong cp Tai liu Chia se vn c inh cu hinh Mc 3.

Chu y Ngoai l duy nht la nu ban co cp (SampleSubFolder) c chia se Mc 4 trong cp (SampleFolder) c chia se Mc 5. Ngi dung t xa co mc truy cp ung vao mi cp chia se. Ngi dung ng nhp cuc b co quyn ghi (Mc 5) vao cp cha (SampleFolder) va cp con (SampleSubFolder).

Chu y Nu ban khng hai long vi thng tin c trinh bay trong phn nay, yu cu ai o tr giup hoc lin h vi b phn h tr. bit thng tin v cach lin h vi b phn h tr, ghe thm Web site co thng tin lin h b phn Tr giup va H tr cua Microsoft:
Lin h vi Chung ti

Hng dn

Chung ti khuyn ban chi nn chia se cac cp trn mang ma ngi dung t xa trn may tinh khac phai truy cp. Chung ti khuyn ban khng nn chia se ia h thng gc. Khi ban thc hin vic nay, may tinh cua ban se d bi tn cng hn bi ngi dung t xa nguy him. Tab Chia se cua hp thoai Thuc tinh cua ia cha canh bao khi ban c chia se cp gc (vi du: C:\). tip tuc, ban phai bm vao lin kt Nu ban bit rui ro nhng vn mun chia se ia gc, bm vao y . Chi quan tri vin may tinh mi co th chia se ia gc.

Tp trn thit bi chi oc nh CD-ROM c chia se Mc 4 hoc 5 chi co sn nu CD-ROM trong ia CD. Bt ky CD-ROM nao co trong ia CD u co sn cho tt ca ngi dung trn mang.

Quyn cua tp co th khac vi cp cha nu mt trong s nhng iu kin sau ung:
 • Ban s dung lnh move (chuyn) tai du nhc lnh chuyn tp vao cp t mt cp trn cung ia co quyn khac.
 • Ban s dung tp lnh chuyn tp vao cp t mt cp trn cung ia co quyn khac.
 • Ban chay Cacls.exe tai du nhc lnh hoc tp lnh thay i quyn cua tp.
 • Tp a tn tai trn ia cng trc khi ban cai t Windows XP.
 • Ban a thay i quyn cua tp khi tinh nng Chia se Tp n gian bi tt trn Windows XP Professional.
Chu y Quyn NTFS khng c duy tri trong qua trinh chuyn tp khi ban s dung Windows Explorer vi tinh nng Chia se Tp n gian c bt.

Nu ban bt va tt tinh nng Chia se Tp n gian, quyn trn tp khng bi thay i. Quyn NTFS va quyn chia se khng thay i cho n khi ban thay i quyn trong giao din. Nu ban t quyn khi tinh nng Chia se Tp n gian c bt, chi Muc nhp Kim soat Truy cp (ACE) trn tp c s dung cho tinh nng Chia se Tp n gian bi anh hng. ACE sau trong Danh sach Kim soat Truy cp Tuy quyn (DACL) cua tp hoc cp bi anh hng bi giao din Chia se Tp n gian:
 • Chu s hu
 • Quan tri vin
 • Moi ngi
 • Cac vn

Khc phuc s c nng cao inh cu hinh chia se tp trong Windows XP

Chu y Phn nay danh cho ngi dung may tinh chuyn su. Nu ban khng hai long vi khc phuc s c nng cao, yu cu ai o tr giup hoc lin h vi b phn h tr. bit thng tin v cach lin h vi b phn h tr, hay xem Web site co thng tin lin h b phn Tr giup va H tr cua Microsoft:
Lin h vi Chung ti
B?m vo y ? xem ho?c ?n thng tin chi ti?t

THAM KH?O

bit thng tin v cach inh cu hinh chia se tp trong Windows Vista, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:

Thu?c tnh

ID c?a bi: 304040 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com