JAK: Konfigurowanie protokołu TCP/IP do korzystania z serwera DNS w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 305553 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL305553
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano konfigurowanie protokołu TCP/IP systemu Windows XP do korzystania z usługi DNS (Domain Name Service).

Aby skonfigurować protokół TCP/IP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij polecenie Połączenia sieciowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne (dotyczącej połączenia sieci lokalnej) lub karcie Sieć (dotyczącej wszystkich pozostałych połączeń) kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 4. Jeśli chcesz uzyskać adresy serwerów DNS z serwera DHCP, kliknij opcję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
 5. Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować adresy serwerów DNS, kliknij opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS, a w polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy IP preferowanego i alternatywnego serwera DNS.

Aby skonfigurować zaawansowane właściwości DNS

Aby skonfigurować zaawansowane właściwości DNS:
 1. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę DNS.
 2. Skonfiguruj właściwości DNS, wykonując poniższe kroki, które omówiono w następujących sekcjach tego artykułu:
  • Aby skonfigurować dodatkowy adres IP serwera DNS
  • Aby zmodyfikować zachowanie dotyczące rozpoznawania niekwalifikowanych nazw DNS
  • Aby zmodyfikować zachowanie dotyczące dynamicznej aktualizacji DNS

Aby skonfigurować dodatkowy adres IP serwera DNS

 1. W obszarze Adresy serwerów DNS według kolejności używania kliknij przycisk Dodaj.
 2. W polu Serwer DNS TCP/IP wpisz adres IP serwera DNS, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Aby zmodyfikować zachowanie dotyczące rozpoznawania niekwalifikowanych nazw DNS

 1. Aby rozpoznać nazwę niekwalifikowaną, dołączając podstawowy sufiks DNS i sufiks DNS każdego połączenia (jeśli je skonfigurowano), kliknij opcję Dołącz sufiksy DNS: podstawowy i konkretnego połączenia. Jeśli chcesz wyszukać również sufiksy nadrzędne podstawowego sufiksu DNS aż do domeny drugiego poziomu, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Dołącz sufiksy nadrzędne podstawowego sufiksu DNS.
 2. Aby rozpoznać nazwę niekwalifikowaną, dołączając sufiksy z listy skonfigurowanych sufiksów, kliknij opcję Dołącz te sufiksy DNS (w podanej kolejności), a następnie kliknij przycisk Dodaj w celu dodania sufiksów do listy.
 3. Aby skonfigurować sufiks DNS specyficzny dla połączenia, wpisz sufiks DNS w polu Sufiks DNS dla tego połączenia.

Aby zmodyfikować zachowanie dotyczące dynamicznej aktualizacji DNS

 1. Aby użyć dynamicznej aktualizacji DNS do zarejestrowania adresów IP tego połączenia oraz podstawowej nazwy domeny tego komputera, kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Zarejestruj adresy tego połączenia w DNS. Ta opcja jest domyślnie włączona. Podstawowa nazwa domeny komputera jest podstawowym sufiksem DNS dołączanym do nazwy komputera i może być ona wyświetlana jako pełna nazwa komputera na karcie Nazwa komputera, która jest dostępna we właściwościach systemu w Panelu sterowania.
 2. Aby użyć dynamicznej aktualizacji DNS do zarejestrowania adresów IP oraz nazwy domeny specyficznej dla tego połączenia, kliknij w celu zaznaczenia pola wyboru Użyj sufiksu DNS tego połączenia do rejestracji w DNS. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Nazwa domeny specyficzna dla tego połączenia jest sufiksem DNS tego połączenia, dołączanym do nazwy komputera.

Rozwiązywanie problemów

 • Aby wykonać tę procedurę, należy się zalogować jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer ma połączenie z siecią, wykonanie tej procedury mogą uniemożliwić nieprawidłowe ustawienia zasad sieci.
 • Aby całkowicie wyłączyć dynamiczną aktualizację DNS dla wszystkich nazw serwerów na komputerze, kliknij w celu wyczyszczenia pól wyboru Zarejestruj adresy tego połączenia w DNS i Użyj sufiksu DNS tego połączenia do rejestracji w DNS dotyczących wszystkich połączeń w aplecie Połączenia sieciowe.


Właściwości

Numer ID artykułu: 305553 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB305553

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com