Làm th? nào đ? c?u h?nh TCP/IP s? d?ng DNS trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305553 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh Windows XP TCP/IP đ? s? d?ng b?n ghi d?ch v? tên mi?n (DNS).

Làm th? nào đ? c?u h?nh TCP/IP

Đ? l?p c?u h?nh TCP/IP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Panel điều khiển, b?m vào M?ng và kết nối Internet, và sau đó nh?p vào K?t n?i m?ng.
 2. B?m chu?t ph?i vào n?i k?t m?ng mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab (cho m?t k?t n?i khu v?c đ?a phương), ho?c M?ng tab (cho t?t c? các k?t n?i khác), h?y nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. N?u b?n mu?n đ? có đư?c đ?a ch? máy ch? DNS t? m?t máy ch? DHCP, h?y nh?p vào T? đ?ng thu đ?a ch? máy ch? DNS.
 5. N?u b?n mu?n C?u h?nh th? công đ?a ch? máy ch? DNS, h?y nh?p vào S? d?ng các đ?a ch? máy ch? DNS sau, và sau đó g? ưa thích DNS server và thay th? DNS server đ?a ch? IP trong các Ưa thích các h? ph?c v? DNSThay th? các máy ch? DNS h?p.

Làm th? nào đ? c?u h?nh thu?c tính chuyên sâu c?a DNS

Đ? c?u h?nh thu?c tính chuyên sâu c?a DNS, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chuyên sâu, và sau đó nh?p vào DNS tab.
 2. C?u h?nh thu?c tính DNS b?ng cách làm theo các bư?c đư?c mô t? trong các ph?n sau:

Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh đ?a ch? IP máy ch? DNS b? sung

Đ? đ?t c?u h?nh đ?a ch? IP máy ch? DNS b? sung, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Theo Đ?a ch? máy ch? DNS, b?m vào Thêm đ? s? d?ng.
 2. Trong các H? ph?c v? DNS TCP/IP h?p, g? đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS, và sau đó nh?p vào Thêm.

Làm th? nào đ? thay đ?i hành vi c?a đ? phân gi?i tên DNS không đ? tiêu chu?n

Đ? thay đ?i hành vi c?a đ? phân gi?i tên DNS không đ? tiêu chu?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? gi?i quy?t m?t tên không đ? tiêu chu?n b?ng cách ph? thêm h?u t? DNS chính và h?u t? DNS c?a m?i k?t n?i, b?m vào Thêm ti?u h?c và k?t n?i c? th? h?u t? DNS. Đ? làm đi?u này, m?i k?t n?i ph?i đư?c c?u h?nh. N?u b?n c?ng mu?n tra c?u các h?u t? cha c?a h?u t? DNS chính đ?n tên mi?n c?p hai, nh?n vào đây đ? ch?n các Ghép h?u t? cha c?a h?u t? DNS chính hộp kiểm.
 2. Đ? gi?i quy?t m?t tên không đ? tiêu chu?n b?ng cách ph? thêm các h?u t? t? danh sách c?u h?nh h?u t?, h?y nh?p vào Ghép các h?u t? DNS (theo th? t?), và sau đó nh?p vào Thêm đ? thêm các h?u t? vào danh sách.
 3. Đ? c?u h?nh m?t h?u t? DNS k?t n?i-c? th?, nh?p h?u t? DNS trong các H?u t? DNS cho k?t n?i này h?p.

Làm th? nào đ? thay đ?i DNS C?p Nh?t đ?ng hành vi

Đ? thay đ?i DNS C?p Nh?t đ?ng hành vi, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây:
 • Đ? s? d?ng m?t C?p Nh?t đ?ng DNS đ? ki?m nh?p các đ?a ch? IP c?a k?t n?i này và tên mi?n chính c?a máy tính, h?y ch?n các ki?m nh?p đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS hộp kiểm. theo m?c đ?nh, hộp kiểm này không đư?c ch?n. Tên mi?n chính c?a máy tính là h?u t? DNS chính g?n vào tên máy tính. Đ? xem này tên mi?n và DNS h?u t? cùng nhau v?i tên máy tính đ?y đ?, b?m vào B?t đ?u, b?m vào Panel điều khiển, b?m vào Hi?u su?t và b?o tr?, b?m vào H? th?ng, và sau đó b?m vào các Tên máy tính tab.
 • Đ? s? d?ng m?t C?p Nh?t đ?ng DNS đ? ki?m nh?p các đ?a ch? IP và tên mi?n dành riêng cho k?t n?i c?a k?t n?i này, h?y ch?n các S? d?ng h?u t? DNS c?a k?t n?i này trong ki?m nh?p DNS hộp kiểm. theo m?c đ?nh, hộp kiểm này không đư?c ch?n. Dành riêng cho k?t n?i tên c?a k?t n?i này là h?u t? DNS cho k?t n?i này thêm vào tên máy tính.

Kh?c ph?c s? c?

Đ? vô hi?u hoá C?p Nh?t đ?ng DNS cho t?t c? các tên trên máy tính, r? ràng các ki?m nh?p đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNSS? d?ng h?u t? DNS c?a k?t n?i này trong ki?m nh?p DNS hộp kiểm tra trên các DNS tab cho các k?t n?i t?t c? trong K?t n?i m?ng.

Lưu ? B?n ph?i kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? s? d?ng th? t?c này. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, m?ng thi?t đ?t chính sách c?ng có th? ngăn c?n b?n t? vi?c s? d?ng th? t?c này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 305553 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbnetwork kbhowtomaster kbmt KB305553 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 305553

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com