Raksta ID: 305595 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?is raksts ir paredz?ts pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Ja papildu trauc?jummekl??anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar korpor?cijas Microsoft pal?dz?bas un atbalsta centru, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/gp/lifeselectintmsn.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir detaliz?ti izkl?st?ts, k? sist?mai Windows XP izveidot s?kn?jamu disketi, lai dator?, kur? darbojas Intel procesors, piek??tu diskam, kam ir k??daina s?kn??anas sec?ba.

Sist?mas Windows XP instal?cijas kompaktdisks ir s?kn?jams disks un to var izmantot, lai start?tu sist?mu Windows. Ja datora start??anai izmantojat sist?mas Windows XP instal?cijas kompaktdisku, varat lietot Windows atkop?anas konsoli, lai pal?dz?tu atkopt sist?mas programmat?ru. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
314058 Oper?t?jsist?mas Windows XP atkop?anas konsoles apraksts
Piez?me. RISC datoriem paredz?t?s darb?bas at??iras un ?aj? rakst? nav nor?d?tas.

Pras?bas

 • Tuk?a diskete.
 • Windows XP kompaktdisks vai darba k?rt?b? eso?s Windows XP dators.

S?kn??anas disketes izveide, izmantojot datoru, kur? darbojas sist?ma Windows XP.

 1. Format?jiet disketi, izmantojot Windows XP format??anas util?tu. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Ievietojiet diske?u diskdzin? disketi, ko v?laties izmantot.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet komandu format a: un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Kop?jiet failus Ntldr un Ntdetect.com no mapes I386, kas atrodas Windows XP instal?cijas kompaktdisk?, Windows XP instal?cijas disket? vai dator?, kur? darbojas t?da pati Windows XP versija k? dator?, kuram j?piek??st, izmantojot ?o s?kn??anas disketi. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Datora diskdzin? ievietojiet sist?mas Windows XP instal?cijas datu nes?ju.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet <diska_burts>:\I386 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Piez?me.<diska_burts> nor?da instal?cijas datu nes?ja saknes atra?an?s vietu.
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Ntldr un p?c tam noklik??iniet uz Kop?t.
  4. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet a: un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Noklik??iniet uz izv?lnes Redi??t un p?c tam uz Iel?m?t.
  6. Failam Ntdetect.com atk?rtojiet darb?bu no 2.b ? 2.e.
 3. Izveidojiet failu Boot.ini (vai kop?jiet to no datora, kur? darbojas sist?ma Windows XP) un modific?jiet to, lai tas atbilstu datoram, kuram m??in?t piek??t. ?aj? piem?r? ir nor?d?ts, k? izveidot Boot.ini failu saskarnes IDE diskam ar vienu nodal?jumu, kur? sist?ma Windows XP ir instal?ta map? \Windows:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet notepad un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Ierakstiet ??du tekstu:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows=?<oper?t?jsist?ma>?. 
   
   Piez?me. V?rt?ba, ko nor?da vietturis <oper?t?jsist?ma>, ir atkar?ga no Windows XP datora konfigur?cijas, kuram m??in?t piek??t. Piem?ram, ja m??in?t start?t datoru, kur? darbojas sist?ma Windows XP Professional, ?? v?rt?ba ir:
   Microsoft Windows XP Professional.
  3. Noklik??iniet uz izv?lni Fails un p?c tam uz Saglab?t k?.
  4. Nolai?amaj? sarakst? Kur saglab?t atlasiet 3 ½ Floppy (A:), tekstlodzi?? Faila nosaukums ierakstiet Boot.ini un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
  Piez?me. Ja dators tiek start?ts no SCSI ciet? diska, iesp?jams, ka ievade multi(0) ir j?aizst?j ar scsi(0). Ja fail? Boot.ini izmantojat scsi(x), s?kn??anas diska sakn? kop?jiet pareizo SCSI kontrollera ier?ces draiveri, kas tiek izmantots dator?, un p?rd?v?jiet ier?ces draiveri par Ntbootdd.sys. Mainiet disk(0) numuru, lai tas atbilstu start?jam? ciet? diska SCSI-ID. Ja fail? Boot.ini izmantojat multi(x), tad taj? kods nav j?maina.
 4. Datora diske?u diskdzin? ievietojiet disketi un restart?jiet sist?mu Windows XP.

S?kn??anas disketes izveide, neizmantojot datoru, kur? darbojas sist?ma Windows XP.

 1. Lai lejupiel?d?tu un izveidotu Windows XP uzst?d??anas diskus, izmantojot datoru, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition (SE) vai Microsoft Windows Millennium Edition (Me), mekl?jiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu 310994. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
  310994 Sist?mas Windows XP uzst?d??anas s?kn??anas disku ieg??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 2. Dz?siet visus jaunizveidot? 1. uzst?d??anas diska failus.
 3. Kop?jiet failus Ntldr un Ntdetect.com no mapes I386, kas atrodas Windows XP instal?cijas kompaktdisk?, Windows XP instal?cijas disket? vai dator?, kur? darbojas t?da pati Windows XP versija k? dator?, kuram j?piek??st, izmantojot ?o s?kn??anas disketi. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Datora diskdzin? ievietojiet sist?mas Windows XP instal?cijas datu nes?ju.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet <diska_burts>:\I386 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Piez?me.<diska_burts> nor?da instal?cijas datu nes?ja saknes atra?an?s vietu.
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Ntldr un p?c tam noklik??iniet uz Kop?t.
  4. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet a: un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Noklik??iniet uz izv?lnes Redi??t un p?c tam uz Iel?m?t.
  6. Failam Ntdetect.com atk?rtojiet darb?bu no 2.b ? 2.e.
 4. P?rd?v?jiet failu Ntldr par Setupldr.bin. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Ntldr un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t.
  2. Ierakstiet Setupldr.bin un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Izveidojiet failu Boot.ini (vai kop?jiet to no datora, kur? darbojas sist?ma Windows XP) un modific?jiet to, lai tas atbilstu datoram, kuram m??in?t piek??t. ?aj? piem?r? ir nor?d?ts, k? izveidot Boot.ini failu saskarnes IDE diskam ar vienu nodal?jumu, kur? sist?ma Windows XP ir instal?ta map? \Windows:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet notepad un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Ierakstiet ??du tekstu:
   [boot loader]
   timeout=30
   Default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows=?<oper?t?jsist?ma>?. 
   
   Piez?me. V?rt?ba, ko nor?da vietturis <oper?t?jsist?ma>, ir atkar?ga no Windows XP datora konfigur?cijas, kuram m??in?t piek??t. Piem?ram, ja m??in?t start?t datoru, kur? darbojas sist?ma Windows XP Professional, ?? v?rt?ba ir:
   Microsoft Windows XP Professional.
  3. Noklik??iniet uz izv?lni Fails un p?c tam uz Saglab?t k?.
  4. Nolai?amaj? sarakst? Kur saglab?t atlasiet 3 ½ Floppy (A:), tekstlodzi?? Faila nosaukums ierakstiet Boot.ini un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
  Piez?me. Ja dators tiek start?ts no SCSI ciet? diska, iesp?jams, ka ievade multi(0) ir j?aizst?j ar scsi(0). Ja fail? Boot.ini izmantojat scsi(x), s?kn??anas diska sakn? kop?jiet pareizo SCSI kontrollera ier?ces draiveri, kas tiek izmantots dator?, un p?rd?v?jiet ier?ces draiveri par Ntbootdd.sys. Mainiet disk(0) numuru, lai tas atbilstu start?jam? ciet? diska SCSI-ID. Ja fail? Boot.ini izmantojat multi(x), tad taj? kods nav j?maina.
 6. Datora diske?u diskdzin? ievietojiet disketi un restart?jiet sist?mu Windows XP.

Probl?mu nov?r?ana.

Ja ce??, kas nor?da uz sist?mas failiem, nav pareizs vai taj? nor?d?ts ar? diska burts, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Windows XP could not start because of the following ARC firmware boot configuration problem: (Windows XP nevar?ja start?t, jo rad?s ??da ARC programmaparat?ras s?kn??anas konfigur?cijas probl?ma:)
Nevar?ja pareizi ?ener?t HAL un sist?mas ce?u ARC nosaukumu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet, l?dzu, sist?mas Windows XP (TM) dokument?ciju par ARC konfigur?cijas opcij?m un aparat?ras uzzi?u rokasgr?matas. S?kn??ana neizdev?s.
Ja atlas?ts nepareizais SCSI draiveris vai fails Ntbootdd.sys nepast?v, iesp?jams ??ds k??das zi?ojums:
Sist?mu Windows XP nevar?ja start?t datora diska aparat?ras konfigur?cijas probl?mas d??. Nevar?ja nolas?t no atlas?t? s?kn??anas diska. P?rbaudiet gan ce?u, gan ar? diska aparat?ru. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet, l?dzu, sist?mas Windows XP (TM) dokument?ciju par aparat?ras diska konfigur?ciju un aparat?ras uzzi?u rokasgr?matas. S?kn??ana neizdev?s.

Start??anas probl?mu nov?r?ana, izmantojot s?kn??anas disketi.

Iesp?jams, ka varat izmantot sist?mas Windows XP s?kn??anas disku, lai start?tu oper?t?jsist?mu dator?, kur? darbojas Windows XP. Izmantojiet ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas, lai apietu ??das s?kn??anas probl?mas:
 • Boj?ts s?kn??anas sektors.
 • Boj?ts galvenais s?kn??anas ieraksts (MBR).
 • V?rusu infekcijas.
 • Tr?kst faila Ntldr vai Ntdetect.com vai tas ir boj?ts.
 • Nepareizs Ntbootdd.sys draiveris.
 • S?kn??ana no ?nkopijas vai boj?tas spogu?kopijas. Iel?gojiet, ka ??d? gad?jum?, iesp?jams, j?modific? fails Boot.ini.
Windows XP s?kn??anas disku nevar izmantot ??du probl?mu nov?r?anai:
 • Nepareizi vai boj?ti map? System instal?tie ier??u draiveri.
 • S?kn??anas probl?mas rodas p?c Windows XP s?kn??anas (Osloader) ekr?na par?d??anas.

UZZI?AS

Sist?mas Windows instal?cijas datu nes?j? ir iek?auti faili, kas vajadz?gi Windows start??anai, un tas pats par sevi ir s?kn??anas disks. Ja sist?mu Windows k?das probl?mas d?? nevar start?t, tad Windows start??anai varat izmantot instal?cijas datu nes?ju. Instal?cijas datu nes?j? ir iek?auta ar? start??anas labo?anas util?ta, ko var izmantot sist?mas Windows labo?anai gad?jum?, ja Windows k?das probl?mas d?? nevar pareizi start?t. Start??anas labo?anas util?ta autom?tiski var nov?rst daudzas probl?mas, kuru nov?r?anai agr?k bija j?izmanto s?kn??anas disks. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietu:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/2ca4f65f-a63d-4a73-9d35-15b32d6cdc321033.mspx.

Rekviz?ti

Raksta ID: 305595 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster kbenv kbacwsurvey kbresolve KB305595

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com