Làm th? nào đ?: S? d?ng AS ch?y l?nh đ? B?t đ?u m?t chương tr?nh như ngư?i qu?n tr? trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305780 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng l?nh ch?y như là đ? B?t đ?u m?t chương tr?nh như ngư?i qu?n tr?.

Làm th? nào đ? s? d?ng AS ch?y l?nh đ? B?t đ?u m?t chương tr?nh như ngư?i qu?n tr?

Như là m?t qu?n tr? viên, b?n có th? s? d?ng l?nh ch?y như là đ? B?t đ?u m?t chương tr?nh. Đ? làm như v?y:
  1. Xác đ?nh v? trí chương tr?nh b?n mu?n B?t đ?u trong Window Explorer, Microsoft Management Console (MMC) ho?c Panel điều khiển.
  2. nhấn và giữ phím SHIFT trong khi b?n B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng chương tr?nh, và sau đó nh?p vào ch?y như.
  3. Nh?p vào ch?y chương tr?nh như ngư?i dùng sau, và sau đó nh?p tên người dùng, m?t kh?u và tên mi?n c?a tài kho?n ngư?i qu?n tr? mà b?n mu?n s? d?ng.

    Lưu ?: n?u b?n mu?n s? d?ng tài kho?n ngư?i qu?n tr? trên máy tính c?a b?n, nh?p tên c?a máy tính vào h?p tên mi?n . N?u b?n mu?n s? d?ng tài kho?n ngư?i qu?n tr? mi?n, nh?p tên mi?n vào h?p tên mi?n . Khi chương tr?nh đang ch?y, b?n có th? s? d?ng tr?nh qu?n l? tác v? đ? ki?m tra ch? s? h?u quá tr?nh trên tab quá tr?nh qu?n l? tác v?. Đ? B?t đ?u qu?n l? tác v?, nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, g? taskmgr, và sau đó nh?n ENTER.Kh?c ph?c s? c?

C?nh báo: n?u b?n c? g?ng kh?i đ?ng chương tr?nh, giao di?n đi?u khi?n th? MMC ho?c Panel điều khiển m?c t? m?t v? trí m?ng b?ng cách s? d?ng l?nh ch?y như , các th? t?c có th? không làm vi?c v? các thông tin đư?c s? d?ng đ? k?t n?i đ? chia s? m?ng là khác nhau t? các thông tin đư?c s? d?ng đ? ch?y chương tr?nh. N?u b?n s? d?ng các thông tin đư?c s? d?ng đ? ch?y chương tr?nh, b?n có th? không th? truy c?p vào cùng m?t m?ng chia s?.Thu?c tính

ID c?a bài: 305780 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB305780 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 305780

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com