Identifikator ?lanka: 306126 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da podesite i koristite funkciju ?Deljenje Internet veze? u operativnom sistemu Microsoft Windows XP. Deljenje Internet veze omogu?ava vam da jednu vezu sa Internetom delite izme?u umre?enih ra?unara.

Kori??enja deljenja Internet veze

Da biste koristili deljenje Internet veze, doma?in mora imati jedan mre?ni adapter koji je konfigurisan za povezivanje sa internom mre?om i jedan mre?ni adapter ili modem koji je konfigurisan za povezivanje sa Internetom.

Na doma?inu

Na doma?inu sledite ove korake za deljenje Internet veze:
 1. Prijavite se na doma?in kao administrator ili kao vlasnik.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Izaberite stavku Mre?ne i Internet veze.
 4. Izaberite stavku Mre?ne veze.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na vezu koju koristite za povezivanje sa Internetom. Na primer, ukoliko za povezivanje sa Internetom koristite modem, kliknite desnim tasterom mi?a na ?eljenu vezu u odeljku Pozivna veza.
 6. Izaberite stavku Svojstva.
 7. Izaberite karticu Vi?e opcija.
 8. U odeljku Deljenje Internet veze potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli drugim korisnicima mre?e da se pove?u preko Internet veze na ovom ra?unaru.
 9. Ukoliko delite pozivnu Internet vezu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uspostavi pozivnu vezu svaki put kada ra?unar na mojoj mre?i poku?a da pristupi Internetu ukoliko ?elite da dozvolite ra?unaru da se automatski pove?e sa Internetom.
 10. Kliknite na dugme U redu. Dobi?ete slede?u poruku:
  Kada je omogu?eno deljenje Internet veze, LAN adapter bi?e pode?en da koristi IP
  adresu 192.168.0.1. Mo?e do?i do prekida veze izme?u va?eg ra?unara i ostalih ra?unara
  na mre?i. Ukoliko ostali ra?unari imaju stati?ne IP adrese, dobro je da ih podesite da
  automatski dobijaju IP adrese. ?elite li zaista da omogu?ite deljenje
  Internet veze?
 11. Kliknite na dugme Da.
Veza sa Internetom deli se sa ostalim ra?unarima na lokalnoj mre?i (LAN). Mre?ni adapter koji je povezan sa LAN-om konfigurisan je da ima stati?nu IP adresu 192.168.0.1 i podmre?nu masku 255.255.255.0

Da biste prikazali video zapis o konfigurisanju doma?ina za deljenje Internet veze, kliknite na dugme Reprodukuj (
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
dugme ?Reprodukuj?
) na slede?em Windows Media Player prikaziva?u:Napomena Da biste prikazali ovaj video zapis, morate da koristite Windows Media Player 7.0 ili noviji.

Za dodatne informacije o tome kako da pribavite program Windows Media Player verzije 7.1 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
299321 Opis i dostupnost programa Windows Media Player 7.1 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Na klijentu

Da biste se povezali sa Internetom pomo?u deljenje veze, morate da potvrdite IP konfiguraciju LAN adaptera, a zatim da konfiguri?ete klijenta. Da biste potvrdili IP konfiguraciju LAN adaptera, sledite ove korake:
 1. Prijavite se na klijenta kao administrator ili kao vlasnik.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Izaberite stavku Mre?ne i Internet veze.
 4. Izaberite stavku Mre?ne veze.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Lokalna veza, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 6. Izaberite karticu Op?te postavke, sa liste Ova veza koristi slede?e stavke izaberite stavku Internet protokol (TCP/IP), a zatim kliknite na dugme Svojstva.
 7. U dijalogu Svojstva Internet protokola (TCP/IP) izaberite stavku Automatski pribavi IP adresu (ukoliko ve? nije izabrana), a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Tako?e mo?ete da dodelite jedinstvenu stati?nu IP adresu u opsegu od 192.168.0.2 do 192.168.0.254. Na primer, mo?ete da dodelite slede?u stati?nu IP adresu, podmre?nu masku i podrazumevani mre?ni prolaz:
    IP adresa   192.168.0.2
    Podmre?na maska   255.255.255.0
    Podrazumevani mre?ni prolaz 192.168.0.1
  					
 8. U dijalogu Svojstva lokalne veze kliknite na dugme U redu.
 9. Napustite kontrolnu tablu.
Da biste prikazali video zapis o na?inu potvrde IP konfiguracije LAN adaptera, kliknite na dugme Reprodukuj (
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
dugme ?Reprodukuj?
) na slede?em Windows Media Player prikaziva?u:Napomena Da biste prikazali ovaj video zapis, morate da koristite Windows Media Player 7.0 ili noviji.

Za dodatne informacije o tome kako da pribavite program Windows Media Player verzije 7.1 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
299321 Opis i dostupnost programa Windows Media Player 7.1 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste konfigurisali klijenta za kori??enje deljenje Internet veze, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Mre?ne i Internet veze.
 3. Izaberite stavku Internet opcije.
 4. U dijalogu Svojstva Interneta izaberite karticu Veze.
 5. Kliknite na dugme Podesi.

  Pokrenu?e se ?arobnjak za nove veze.
 6. Na stranici Dobro do?li u ?arobnjak za nove veze kliknite na dugme Dalje.
 7. Izaberite stavku Pove?i se sa Internetom, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Izaberite stavku Ru?no pode?avanje veze, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 9. Izaberite stavku Pove?i se pomo?u veze ?irokog propusnog opsega koja je uvek aktivna, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 10. Na stranici Dovr?avanje rada sa ?arobnjakom za nove veze kliknite na dugme Zavr?i.
 11. Napustite kontrolnu tablu.
Kada pokrenete Microsoft Internet Explorer, klijent ?e poku?ati da se pove?e sa Internetom pomo?u deljenje Internet veze doma?ina.

Da biste prikazali video zapis o na?inu konfigurisanja klijenta za kori??enje deljene Internet veze, kliknite na dugme Reprodukuj (
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
dugme ?Reprodukuj?
) na slede?em Windows Media Player prikaziva?u:Napomena Da biste prikazali ovaj video zapis, morate da koristite Windows Media Player 7.0 ili noviji.

Za dodatne informacije o tome kako da pribavite program Windows Media Player verzije 7.1 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
299321 Opis i dostupnost programa Windows Media Player 7.1 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Re?avanje problema

Kada uklju?ite deljenje Internet veze na doma?inu, LAN adapteru doma?ina automatski se dodeljuje IP adresa 192.168.0.1. Usled toga, mo?e do?i do jedne od slede?ih situacija:
 • Neusagla?enost IP adresa
  Svaki ra?unar na LAN-u mora imati jedinstvenu IP adresu. Ukoliko vi?e ra?unara ima istu IP adresu, dolazi do neusagla?enosti IP adresa i jedan od mre?nih adaptera se isklju?uje dok se neusagla?enost ne razre?i. Da biste re?ili ovu neusagla?enost, konfiguri?ite klijenta za automatsko pribavljanje IP adrese ili mu dodelite jedinstvenu IP adresu.
 • Gubitak mogu?nosti povezivanja putem mre?e
  Ukoliko je mre?a konfigurisana pomo?u opsega IP adresa koji se razlikuje od onog koji koristi deljenje Internet veze, izgubi?ete mogu?nost povezivanja putem mre?e sa doma?inom. Da biste re?ili ovaj problem, konfiguri?ite klijente za automatsko pribavljanje IP adrese ili svakom klijentu dodelite jedinstvenu IP adresu u opsegu od 192.168.0.2 do 192.168.0.254.


Reference

Za dodatne informacije o deljenju Internet veze kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
234815 Opis deljenja Internet veze (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
308021 Resursi za re?avanje problema sa deljenjem Internet veze u operativnom sistemu Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
308006 Re?avanje problema sa deljenjem Internet veze u operativnom sistemu Windows XP
310563 Opis deljenja Internet veze u operativnom sistemu Windows XP (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 306126 - Poslednji pregled: 6. jun 2013. - Revizija: 1.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbenv kbarttypeshowme kberrmsg kbhowtomaster kbtshoot KB306126

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com