Article ID: 306525 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, ראה 327850. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows Millennium Edition, ראה 268331. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד להגדיר את תכונות העדכונים האוטומטיים ב-Windows כך שתקבל הודעה כאשר זמינים עדכונים חשובים עבור המחשב שלך. באפשרותך גם לקבוע לוח זמנים עבור Windows להתקנת עדכונים במחשב שלך.

הערה משתמשים מתקדמים ומומחי IT יכולים להגדיר עדכונים אוטומטיים באמצעות שימוש במדיניות קבוצתית בסביבת Active Directory, או באמצעות שימוש בהגדרות הרישום בסביבה שאינה סביבת Active Directory. לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת התצורה עבור עדכונים אוטומטיים באמצעות שימוש בשיטות אלה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
328010 כיצד להגדיר תצורה עבור עדכונים אוטומטיים באצמעות שימוש במדיניות קבוצתית או בהגדרות הרישום.

דרישות קדם

השתמש בגירסה העדכנית ביותר של תכונת העדכונים האוטומטיים

מאמר זה מניח שאתה משתמש בתכונת העדכונים האוטומטיים העדכנית ביותר. תכונת העדכונים האוטומטיים העדכנית ביותר נכללת עם Windows XP Service Pack 2 וגירסאות מאוחרות יותר, עם Windows Vista, ועם Windows 7.

אם אתה משתמש ב-Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, ו-Windows XP מהדורת 64 סיביות, התקן את Windows XP SP2 או את Windows XP Service Pack 3 (SP3) כדי לקבל את תכונת העדכונים האוטומטיים העדכנית ביותר. לקבלת מידע נוסף על הדרך להשיג את SP2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד ניתן להשיג את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows XP
הערה עליך להתקין Windows XP SP1a או Windows XP SP2 כדי שתוכל להתקין את Windows XP SP3.

היכנס כמנהל מערכת

ב-Windows XP Home Edition, עליך להיכנס כמנהל מערכת כדי להתקין רכיבים או לשנות את ההגדרות של עדכונים אוטומטיים. ב-Windows XP Professional, עליך להיכנס כמנהל או כחבר בקבוצת המנהלים.
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=he
ב-Windows Vista או ב-Windows 7, תתבקש להזין סיסמת מנהל או אישור.

הערה אם המחשב שלך מחובר לרשת, ייתכן שכתוצאה מהגדרות מדיניות הרשת לא תוכל להשלים את התהליכים במאמר זה. צור קשר עם מנהל הרשת אם אין לך הרשאה להשלים תהליכים אלה.

הפעל את העדכונים האוטומטיים והשתמש בהם

הפעל עדכונים אוטומטיים. כדי שאנו נפעיל עבורך את העדכונים האוטומטיים, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף להפעיל בעצמך את העדכונים האוטומטיים, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הפעל את העדכונים האוטומטייםהשבת את העדכונים האוטומטיים
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

Windows Vista ו-Windows 7

כדי להפעיל בעצמך את העדכונים האוטומטיים, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הקלד Windows update בתיבת החיפוש, ואז לחץ על Windows Update ברשימה תוכניות.
 2. בחלונית הימנית, לחץ על שנה הגדרות.
 3. בחר את האפשרות הרצויה.
 4. תחת עדכונים מומלצים, סמן את תיבת הסימון תן לי עדכונים מומלצים באותו אופן שבו אני מקבל עדכונים חשובים או כלול עדכונים מומלצים בעת הורדה, התקנה או שליחת הודעה אודות עדכונים, ולאחר מכן לחץ על אישור.

Windows XP

כדי להפעיל בעצמך את העדכונים האוטומטיים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sysdm.cpl, ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. לחץ על הכרטיסייה עדכונים אוטומטיים, ולאחר מכן לחץ כדי לבחור אחת מן האפשרויות הבאות. אנו ממליצים לבחור באפשרות אוטומטי (מומלץ) הורד עדכונים מומלצים עבור המחשב שלי והתקן אותם באופן אוטומטי.
  • אוטומטי (מומלץ) הורד עדכונים מומלצים עבור המחשב שלי והתקן אותם באופן אוטומטי

   אם תבחר אפשרות זו, Windows מזהה אם וכאשר הנך מקוון ומשתמש בחיבור האינטרנט שלך כדי למצוא עדכונים ישימים למחשב שלך באתר האינטרנט של Windows Update או באתר האינטרנט של Microsoft Update. העדכונים יורדים למחשב באופן אוטומטי ברקע, ובמשך התהליך אין אתה מיודע ועבודתך אינה מופסקת. באזור ההודעות של שורת המשימות יופיע סמל בעת הורדת העדכונים. באפשרותך להצביע על הסמל כדי להציג את מצב ההורדה. לאחר סיום ההורדה מופיעה הודעה נוספת באזור ההודעות, וכך יש באפשרותך לסקור את העדכונים המתוכננים להתקנה.
   • לחץ כדי לבחור את התאריך ואת השעה שבהם ברצונך להוריד ולהתקין את העדכונים. באפשרותך לתזמן עדכונים אוטומטיים לכל שעה משעות היום. עם זאת, על המחשב שלך לפעול בשעה המתוזמנת להתקנת העדכונים.
   • תוכל לבחור להתקין את העדכונים מייד בסיום ההורדה שלהם. לשם כך, לחץ על הודעת ההורדה (או סמל העדכון), ואז לחץ על התקן. אם תבחר שלא להתקין את העדכונים בסיום ההורדה שלהם, מערכת Windows תתחיל בהתקנה בזמן שתקבע עבורה.
  • הורד עדכונים, אך אפשר לי לקבוע את מועד התקנתם

   אם תבחר באפשרות זו, Windows מזהה אם וכאשר הנך מקוון ומשתמש בחיבור האינטרנט שלך כדי להוריד עדכונים מאתר האינטרנט של Windows Update או מאתר האינטרנט של Microsoft Update. באזור ההודעות של שורת המשימות יופיע סמל בעת הורדת העדכונים. באפשרותך להצביע על הסמל כדי להציג את מצב ההורדה. לאחר סיום ההורדה מופיעה הודעה נוספת באזור ההודעות, וכך יש באפשרותך לסקור את העדכונים המתוכננים להתקנה.
   • כאשר תרצה להתקין את העדכון שהורדת, לחץ על ההודעה (או סמל העדכון), ואז לחץ על התקן כדי להתקין את העדכון.
   • אם אין ברצונך להתקין עדכון שירד למחשב שלך, לחץ על פרטים, ולאחר מכן נקה את הסימון בתיבה שליד אותו עדכון כדי לשלול אותו.
  • הודע לי אך אל תבצע הורדה או התקנה של עדכונים באופן אוטומטי

   אם תבחר אפשרות זו, Windows מזהה אם וכאשר הנך מקוון ומשתמש בחיבור האינטרנט שלך כדי לחפש אחר הורדות מאתר האינטרנט של Windows Update או מאתר האינטרנט של Microsoft Update. סמל עדכונים אוטומטיים והודעה יופיעו באזור ההודעות של שורת המשימות כאשר עדכונים חדשים יהיו זמינים להורדה או להתקנה.
   • לחץ על הסמל או על ההודעה כדי להציג את העדכונים. אם אין ברצונך להוריד עדכון נבחר, נקה את הסימון בתיבה שליד אותו עדכון כדי לשלול אותו. לחץ על התחל להוריד כדי להוריד את העדכונים הנבחרים. הסמל עדכונים אוטומטיים נשאר באזור ההודעות של שורת המשימות בעת הורדת העדכונים. באפשרותך להצביע על הסמל כדי להציג את מצב ההורדה.
   • לאחר סיום ההורדה, הודעה נוספת תופיע באזור ההודעות כדי ליידע אותך שהעדכונים מוכנים להתקנה. לחץ על הסמל או על ההודעה של עדכונים אוטומטיים, ולאחר מכן לחץ על התקן כדי להתקין את העדכונים.
 3. לחץ על אישור.
לקבלת מידע נוסף על אופן התזמון של עדכונים אוטומטיים, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
327838 כיצד לתזמן עדכונים אוטומטיים במערכות ההפעלה Windows XP, Windows 2000 או Windows Server 2003

בקש מ-Windows להזכיר לך על עדכונים ממתינים

כאשר אתה מגדיר את תכונת העדכונים האוטומטיים להודיע לך לפני הורדה או התקנה של עדכונים Windows מודיע לך על-ידי הצגת סמל והודעה באזור ההודעות של שורת המשימות.

אם אין ברצונך להוריד או להתקין את העדכון מייד, לחץ על הסמל או על ההודעה של עדכונים אוטומטיים באזור ההודעות שבשורת המשימות, ולאחר מכן לחץ על הזכר לי מאוחר יותר בתיבת הדו-שיח עדכונים אוטומטיים. בתיבת הדו-שיח תזכורת, באפשרותך לציין את הזמן שעל מערכת Windows להמתין לפני שתזכיר לך.

אם התזכורת היא בענין הורדה, Windows תזכיר לך רק כאשר תהיה מחובר לאינטרנט. אם התזכורת היא להתקנה, Windows יזכיר לך בהתאם ללוח הזמנים שציינת

השהה או חדש הורדה

לאחר שתהליך ההורדה החל, תוכל להשהות או לחדש את ההורדה בכל עת. אם תנתק את חיבור האינטרנט או תפעיל מחדש את המחשב שלך לאחר השהיית תהליך הורדה, Windows תחדש אוטומטית את תהליך ההורדה עם ההתחברות הבאה שלך לאינטרנט.

כדי להשהות או לחדש הורדה:
 1. במשך תהליך ההורדה, לחץ על הסמל המוצג באזור ההודעות, ולאחר מכן לחץ על השהה.
 2. כאשר ברצונך שמערכת Windows תחדש את ההורדה, לחץ על הסמל עדכון אוטומטי, ולאחר מכן לחץ על חדש.

שחזור עדכונים שנשללו

אם החלטת שלא להוריד עדכון מסוים, באפשרותך לבקש מן התכונה 'עדכונים אוטומטיים' להציע עדכון זה שוב. כדי לשחזר עדכונים שנשללו:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sysdm.cpl, ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. לחץ על הכרטיסייה עדכונים אוטומטיים, ולאחר מכן לחץ על הצע שנית עדכונים אותם הסתרתי בעבר.
 3. לחץ על כן כדי לשחזר עדכונים שנשללו.

כבה את העדכונים האוטומטיים

אם ברצונך לכבות את העדכונים האוטומטיים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sysdm.cpl, ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. לחץ על הכרטיסייה עדכונים אוטומטיים, ולאחר מכן לחץ כדי לבחור בטל עדכונים אוטומטיים.
 3. לחץ על אישור.

השלבים הבאים

אם שלבים אלה לא פעלו עבורך, תוכל להשתמש באתר האינטרנט של שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לאתר פתרונות אחרים לבעיה שלך. להלן כמה מהשירותים שמספקים אתרי האינטרנט של שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft:
 • מאגר ידע ניתן לחיפוש: חיפוש במידע תמיכה טכנית וכלי עזרה עצמית עבור מוצרי Microsoft.
 • מרכזי פתרונות: הצג שאלות נפוצות עבור מוצר מסוים ונקודות מרכזיות בנושא תמיכה.
 • אפשרויות תמיכה אחרות: השתמש באינטרנט כדי לשאול שאלה, פנה לשירותי תמיכת הלקוחות של Microsoft או ספק משוב.

מידע נוסף

עדכון הקבצים שלך באמצעות Windows Update או באמצעות Microsoft Update

אם בחרת שלא להשתמש בתכונה עדכונים אוטומטיים, עדיין יש באפשרותך להתקין עדכונים ספציפיים מאתר Windows Update או מאתר Microsoft Update. Windows Update וכן Microsoft Update הם קטלוגים של פריטים כגון מנהלי התקנים, תיקוני אבטחה, עדכונים חשובים, קובצי עזרה עדכניים ומוצרי אינטרנט שיש באפשרותך להוריד כדי להבטיח שהמחשב שלך עדכני.

כדי לעדכן את קובצי המערכת בעדכונים החשובים האחרונים באמצעות האתר של Windows Update או האתר של Microsoft Update, בצע את השלבים הבאים:
 1. הפעל את Microsoft Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על Windows Update.
 3. לחץ על כן אם תתבקש לאשר התקנת תוכנה נחוצה.

  עתה יופיע דף הבית של אתר Windows Update או של אתר Microsoft Update.
 4. לחץ על התקנה מהירה (מומלץ): עדכונים בעלי עדיפות גבוהה עבור המחשב שלך. השירות Windows Update או Microsoft Update מחפש אחר עדכונים חשובים הזמינים עבור המחשב שלך.
 5. לחץ על התקן כדי להתקין את כל העדכונים החשובים הזמינים.
באפשרותך לחפש גם בקטלוגים Windows Update Catalog או Microsoft Update Catalog כדי למצוא עדכונים הניתנים להורדה ולהתקנה במועד אחר במחשב אחד או יותר בביתך או ברשת הארגונית שלך, והמופעלים באחת ממערכות ההפעלה Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP או Windows Server 2003.

הערה אנו ממליצים לאפשר רק למשתמשים מתקדמים ולמנהלי מערכת להוריד עדכונים מן הקטלוגים Windows Update Catalog או Microsoft Update Catalog. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בקטלוג Windows Update, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
323166 כיצד להוריד עדכונים הכוללים מנהלי התקן ותיקונים חמים מהקטלוג Windows Update

מאפיינים

Article ID: 306525 - Last Review: יום חמישי 06 יוני 2013 - Revision: 11.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Update
מילות מפתח 
kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com