Làm th? nào đ? qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u trên máy tính không ph?i là m?t tên mi?n trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306541 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u trên máy tính không ph?i là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n.

Khi b?n đăng nh?p vào m?t máy tính d?a trên Windows XP, b?n có th? cung c?p m?t tên ngư?i dùng và m?t kh?u, mà tr? nên b?i c?nh an ninh m?c đ?nh c?a b?n đ? k?t n?i đ?n máy tính khác trên m?ng và qua Internet. Tuy nhiên, tên ngư?i dùng và m?t kh?u này có th? không cung c?p quy?n truy c?p vào tài nguyên t?t c? các b?n mu?n. Các tính năng lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u cung c?p m?t cách đ? lưu tr? thêm ngư?i dùng tên và m?t kh?u là m?t ph?n c?a h? sơ c?a b?n.

Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u là m?t c?a hàng b?o đ?m cho thông tin m?t kh?u. V?i tính năng này, b?n có th? g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u cho tài nguyên m?ng và ?ng d?ng (ch?ng h?n như email) khác nhau m?t th?i gian, và sau đó có Windows t? đ?ng cung c?p thông tin đó cho ghé thăm sau này v?i nh?ng ngu?n l?c mà không có s? can thi?p c?a b?n.

T?ng quan v? vi?c qu?n l? thông tin đăng nh?p

Khi b?n l?n đ?u tiên đăng nh?p vào m?t máy ch? ho?c m?t trang Web, b?n đư?c nh?c nh?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n. Khi b?n g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u cho tài nguyên c?a b?n, và sau đó b?m vào đ? ch?n các Nh? m?t kh?u c?a tôi h?p ki?m tra, thông tin đăng nh?p c?a b?n đư?c lưu tr? v?i tài kho?n ngư?i dùng. Khi b?n ti?p k?t n?i v?i các ngu?n l?c cùng, các thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr? đư?c s? d?ng b?i Windows đ? t? đ?ng xác th?c tài kho?n ngư?i dùng.

Khi m?t ?y nhi?m đư?c lưu b?ng cách ch?n các Nh? m?t kh?u c?a tôi h?p ki?m tra trên ngư?i dùng tên và m?t kh?u h?p tho?i mà b?n nh?n đư?c khi b?n k?t n?i đ?n m?t ngu?n tài nguyên, ?y nhi?m đư?c lưu trong d?ng chung nh?t có th?. Ví d?, n?u b?n truy c?p vào m?t máy ch? c? th? trong m?t tên mi?n, ?y nhi?m có th? đư?c lưu dư?i d?ng *.tên mi?ncom (nơi tên mi?n là tên mi?n). Ti?t ki?m m?t ?y nhi?m khác nhau cho m?t máy ch? khác nhau trong vùng này s? không ghi đè kh? năng này. ?y nhi?m m?i s? đư?c lưu b?ng cách s? d?ng thông tin c? th? hơn.

Khi b?n truy c?p m?t ngu?n l?c, gói xác th?c t?m ki?m lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u lưu tr? cho ?y nhi?m c? th? nh?t mà phù h?p v?i ngu?n tài nguyên đó. N?u t?m th?y, nó s? đư?c s? d?ng b?i gói xác th?c mà không c?n b?t k? s? tương tác t? b?n. N?u m?t ?y nhi?m không đư?c t?m th?y, m?t l?i xác th?c s? đư?c tr? l?i cho các chương tr?nh đ? c? truy c?p tài nguyên. T?i th?i đi?m này, b?n đư?c nh?c cho tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n.

B?n có th? t? qu?n l? các thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr? t?i lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u b?ng cách nh?n vào Qu?n l? m?t kh?u m?ng c?a tôi trong tài kho?n ngư?i dùng b?n mu?n thay đ?i. Trong các Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u h?p tho?i, b?n có th? thêm m?t m?c nh?p m?i, g? b? m?c nh?p hi?n có, ho?c xem các tài s?n và s?a m?c hi?n có; đ? làm như v?y, b?m vào các Thêm, Ch?nh s?a, ho?c Thu?c tính nút.

Làm th? nào đ? qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u

Đ? qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính như là ngư?i dùng có tài kho?n b?n mu?n thay đ?i.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng dư?i Ch?n m?t th? lo?i đ? m? các Trương m?c ngư?i dùng h?p tho?i.
 4. M? các Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u h?p tho?i; đ? làm như v?y, s? d?ng các phương pháp thích h?p:
  • N?u b?n đăng nh?p v?i trương m?c h?n ch?:
   1. Dư?i Tác v? liên quan, b?m Qu?n l? m?t kh?u m?ng c?a tôi.
  • N?u b?n đăng nh?p v?i trương m?c có quy?n qu?n tr?:
   1. Dư?i ho?c ch?n m?t trương m?c đ? thay đ?i, b?m trương m?c ngư?i dùng đ? m? các B?n mu?n thay đ?i v? tài kho?n c?a b?n là g?? h?p tho?i.
   2. Dư?i Tác v? liên quan, b?m vào các Qu?n l? m?t kh?u m?ng c?a tôi.
  Danh sách tên ngư?i dùng đư?c lưu tr? và m?t kh?u gi?ng v?i ví d? sau s? đư?c hi?n th?:
  *.Microsoft.com
  Passport.Net\*(Passport)

Thêm m?c m?i

Đ? t? thêm m?t ?y nhi?m:
 1. Trong các Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm đ? m? các Thu?c tính thông tin đăng nh?p h?p tho?i.
 2. Trong các H? ph?c v? h?p, g? tên c?a h? ph?c v? ho?c chia s? mà b?n mu?n. B?n có th? s? d?ng d?u hoa th? như m?t nhân v?t "k? t? đ?i di?n". M?c ví d? sau đây là tên h? ph?c v? h?p l?:
  *.Microsoft.com
  \\H? ph?c v?\Chia s?
 3. Trong các Tên ngư?i dùng h?p, g? tên trương m?c ngư?i dùng có quy?n truy nh?p tài nguyên. G? tên ngư?i dùng theo các H? ph?c v?\Ngư?i s? d?ng ho?c Ngư?i s? d?ng@tên mi?ncom tên đ?nh d?ng. Sau đây là ví d? v? tên ngư?i dùng h?p l? m?c (trong ví d? này, Microsoft là tên mi?n, và Ngư?i s? d?ng là tên ngư?i dùng):
  Microsoft\Ngư?i s? d?ng
  Ngư?i s? d?ng@Microsoft.com
 4. Trong các M?t kh?u h?p, g? m?t kh?u cho ngư?i dùng mà b?n đ? nh?p trong bư?c 3 và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trong các Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.

G? b? m?c nh?p

Đ? lo?i b? m?t ?y nhi?m:
 1. Trong các Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u h?p tho?i h?p, b?m vào ?y nhi?m mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Lo?i b?. Thông báo sau s? đư?c hi?n th?:
  Thông tin đăng nh?p đư?c ch?n s? b? xóa.
 2. Nh?p vào Ok.
 3. Trong các Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.

S?a m?c

Đ? ch?nh s?a m?t ?y nhi?m:
 1. Trong các Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u h?p tho?i h?p, b?m vào ?y nhi?m mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính đ? m? các Thu?c tính thông tin đăng nh?p h?p tho?i.
 2. Thay đ?i các m?c mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  N?u b?n mu?n thay đ?i m?t kh?u vùng cho trương m?c ngư?i dùng đư?c xác đ?nh trong các Tên ngư?i dùng h?p, b?m vào Thay đ?i. Trong các M?t kh?u c?M?t kh?u m?i h?p, nh?p thông tin tương ?ng, g? m?t kh?u m?i trong các Xác nh?n m?t kh?u m?i h?p, và sau đó nh?p vào Ok. M?t kh?u vùng bây gi? thay đ?i.
 3. Trong các Đư?c lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.

Gi?i đáp th?c m?c

Khi b?n lưu tr? thông tin tài kho?n ngư?i dùng cho các ngu?n l?c t? xa theo cách này, b?t c? ai thu truy c?p vào tài kho?n ngư?i dùng c?ng có th? đư?c truy c?p vào các m?t kh?u b?o v? tài nguyên. V? l? do này, nó r?t cao nên s? d?ng m?t m?t kh?u m?nh cho tài kho?n Windows XP c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o m?t kh?u m?nh, nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?. Trong các T?m ki?m h?p, lo?i t?o m?t kh?u m?nh, sau đó b?m các B?t đ?u t?m ki?m nút.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306992Làm th? nào đ? qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u trên máy tính t?i m?t tên mi?n
281660 Hành vi c?a ngư?i dùng đư?c lưu gi? tên và m?t kh?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 306541 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB306541 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306541

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com