Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng Text-to-Speech trong Windows XP và Windows Vista

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306902 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Text-to-Speech (TTS) kh? năng cho m?t máy tính dùng đ? ch? kh? năng phát l?i văn b?n trong m?t gi?ng nói nói. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng text-to-speech trong Windows XP và Windows Vista.

TTS là kh? năng h? đi?u hành đ? phát l?i in văn b?n là t? ng? đư?c nói. M?t n?i b? tr?nh đi?u khi?n, đư?c g?i là m?t công c? TTS, công nh?n các văn b?n và b?ng cách s? d?ng m?t gi?ng nói t?ng h?p ch?n t? m?t vài ti?ng nói pre-generated, nói các văn b?n b?ng văn b?n. M?t công c? TTS đư?c cài đ?t v?i h? đi?u hành. Công c? b? sung c?ng có s?n thông qua các bên th? ba nhà s?n xu?t. Các công c? thư?ng s? d?ng m?t bi?t ng? nào đó ho?c v?n t? v?ng; Ví d?, m?t v?n t? v?ng chuyên v? y t? ho?c quy ph?m pháp lu?t thu?t ng?. H? c?ng có th? s? d?ng gi?ng nói khác nhau cho phép cho khu v?c d?u ch?ng h?n như ti?ng Anh, hay nói m?t ngôn ng? khác nhau hoàn toàn như Ti?ng Đ?c, ti?ng Pháp ho?c ti?ng Nga.

Các Text-to-Speech th? tab trong các Bài phát bi?u công c? trong b?ng đi?u khi?n tr?nh bày các tùy ch?n cho m?i công c? TTS. Xem các ch? đ? tr? giúp cá nhân đ? đư?c giúp đ? c? th?. Thêm vào chung tùy ch?n, m?i công c? có th? có m?t t?p khác nhau c?a tính năng c? th?. Cho r?ng l? do, không ph?i t?t c? các h?p tho?i k?t qu? s? trông gi?ng nhau. Có th? không có tính năng đ?c bi?t đ? đư?c bao g?m và m?t s? các thu?c tính nút s? không có m?t h?p tho?i liên k?t.

Thi?t l?p ph?n c?ng c?a b?n

LƯU ?: Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n s? d?ng d?ng xem c? đi?n trong b?ng đi?u khi?n. Đ? thay đ?i đi?m, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Chuy?n sang Classic Xem ho?c Chuy?n sang xem theo th? lo?i.

Thi?t l?p loa

Loa khác nhau r?t nhi?u trong thi?t k? và m?c đích. Tham kh?o ? ki?n loa hư?ng d?n s? d?ng cho ph?n c?ng và ph?n m?m chi ti?t c? th?. Tuy nhiên, h?u h?t các mô h?nh có th? cài đ?t m?t cách tương t?.

Đ? cài đ?t loa, làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí các k?t n?i âm thanh và k?t n?i các loa jack v?i máy tính. H?u h?t các máy tính s? d?ng m?t card âm thanh n?i b? và thư?ng các các k?t n?i đang ? m?t sau c?a máy tính. Đây là m?t lo?t các k?t n?i cùng kích thư?c và đư?ng kính như jack loa. Trong nhi?u trư?ng h?p không có hai âm thanh ra các k?t n?i:
  • M?t trong nh?ng s? đư?c dán nh?n như là m?t k?t n?i line-out. H?u h?t các loa đó có yêu c?u m?t s?c m?nh riêng bi?t cung c?p (ch?ng h?n như m?t đi?n (AC) b? đi?u h?p ho?c pin) nên dùng k?t n?i này. Nó c?ng đư?c s? d?ng đ? xu?t kh?u khu?ch đ?i âm thanh cho thi?t b? ghi âm bao g?m ghi đ?a CD và băng cassette h? th?ng.
  • K?t n?i khác là dành cho nh?ng ngư?i nói không h? tr?. B?i v? các tín hi?u đư?c thúc đ?y b?i máy tính, ngư?i nói đư?c h? tr? có th? b? h?ng N?u k?t n?i.
 2. C?m loa vào k?t n?i thích h?p.
 3. Đ? ki?m tra k?t n?i, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Bài phát bi?u.
  2. Trên các Text-to-Speech tab, b?m vào Xem trư?c gi?ng nói đ? nghe gi?ng nói đ? ch?n hi?n th?i. Văn b?n đư?c s? d?ng và các t? đư?c đánh d?u như h? đang nói. N?u nh?ng ngư?i nói làm vi?c đúng cách, b?n s? nghe nh?ng t? nói.
  N?u b?n không nghe th?y âm thanh sau khi b?n k?t n?i c?a loa, Xem ph?n "Có th? Text-to-Speech v?n đ?" bài vi?t này cho th? t?c kh?c ph?c s? c?.

Ch?n m?t thi?t b? đ?u ra âm thanh

Đ? ch?n m?t thi?t b? ra âm thanh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Bài phát bi?u.
 2. Trên các Text-to-Speech tab, b?m vào Âm thanh đ?u ra.
 3. Ch?n m?t trong hai S? d?ng ưa thích âm thanh đ?u ra thi?t b? ho?c S? d?ng thi?t b? ra âm thanh này.
  • S? d?ng ưa thích thi?t b? âm thanh t?p h?p các thi?t b? ra như m?c đ?nh cho h? th?ng. L?a tùy ch?n này n?u b?n mu?n s? d?ng thi?t b? đ?u ra tương t? cho bài phát bi?u như t?t c? các khác âm thanh h? th?ng. It 's c?ng là l?a ch?n m?c đ?nh cho bài phát bi?u thu?c tính. Thông thư?ng, máy tính s? có ch? m?t trong nh?ng đ?u ra thi?t b?, như là m?t c?p loa. Thi?t b? m?c đ?nh đư?c thi?t k? trong thích h?p âm thanh ho?c thu?c tính đa phương ti?n trong b?ng đi?u khi?n cho m?i h? đi?u hành. Thông tin b? sung cho các b?ng c? th? là có s?n thông qua các t?p tin tr? giúp liên quan.
  • S? d?ng thi?t b? ra âm thanh này cho phép b?n ch?n m?t thi?t b? khác cho bài phát bi?u chương tr?nh ch?. Danh sách th? xu?ng có ho?t đ?ng n?u các thi?t b? khác có s?n. Trong danh sách th? xu?ng này, h?y ch?n các thi?t b? mà b?n mu?n. Đi?u này không thay đ?i thi?t b? m?c đ?nh cho âm thanh khác các chương tr?nh. Ví d?, b?n có th? mu?n t?t c? các bài phát bi?u đ?u ra ph?i đi qua c?a b?n tai nghe ch? không ph?i các di?n gi?.

Đ?t tùy ch?n thi?t b? đ?u ra âm thanh

Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này b? t?t. Tuy nhiên, bài phát bi?u đ?ng cơ có th? bao g?m thu?c tính chuyên sâu cho đư?ng âm thanh tùy ch?n. N?u v?y, Âm thanh đ?u ra s? có s?n. Làm theo hư?ng d?n trên màn h?nh ho?c nh?ng ngư?i tài li?u m?t cách riêng bi?t cho các công c? c? th?.

Thi?t l?p âm thanh đ?u ra thi?t b? tùy ch?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Bài phát bi?u.
 2. Trên các Text-to-Speech tab, b?m vào Âm thanh đ?u ra.
 3. Làm theo hư?ng d?n đư?c tr?nh bày trên màn h?nh.

C?u h?nh tùy ch?n Text-to-Speech

Xác đ?nh TTS đ? ch?n gi?ng nói ho?c công c?

Đ? xác đ?nh gi?ng nói đ? ch?n Text-to-Speech, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Bài phát bi?u.

  Trên các Text-to-Speech tab, tên hi?n th? trong các L?a ch?n gi?ng nóidanh sách th? xu?ng là ti?ng nói đang đư?c kích ho?t.
 2. Nh?p vào Xem trư?c gi?ng nói đ? nghe gi?ng nói ho?t đ?ng. Văn b?n đư?c s? d?ng và các t? đánh d?u như h? đang nói.

Xem trư?c TTS Voice

Đ? xem trư?c nh?ng ti?ng nói Text-to-Speech, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Bài phát bi?u.

  Trên các Text-to-Speech tab, tên hi?n th? trong các L?a ch?n gi?ng nóidanh sách th? xu?ng là ti?ng nói đang ho?t đ?ng.
 2. Nh?p vào Xem trư?c gi?ng nói đ? nghe gi?ng nói đ? ch?n hi?n th?i. Văn b?n đư?c s? d?ng và các t? đư?c đánh d?u như h? đang nói.
 3. Trong khi phát l?i, Xem trư?c gi?ng nói s? thay đ?i đ? D?ng. Nh?p vào D?ng đ? làm gián đo?n phát l?i ti?ng.
LƯU ?: B?n có th? thay đ?i các văn b?n đư?c đ?c b?i các Xem trư?c gi?ng nói b?ng cách làm n?i b?t các văn b?n và nh?p vào văn b?n m?i. Nh?ng thay đ?i này không ph?i là thư?ng tr?c và khi b?n m? l?i Bài phát bi?u thu?c tính ho?c ch?n m?t gi?ng nói khác nhau, các văn b?n s? thi?t l?p l?i đ? m?c đ?nh.

Thay đ?i các TTS gi?ng nói ho?c công c?

Đ? thay đ?i gi?ng nói Text-to-Speech ho?c công c?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Bài phát bi?u.
 2. Trên các Text-to-Speech tab, tên hi?n th? trong các L?a ch?n gi?ng nói danh sách th? xu?ng là ti?ng nói đang ho?t đ?ng.
 3. Nh?p vào gi?ng nói ho?t đ?ng bên trong danh sách th? xu?ng, ho?c s? d?ng m?i tên đ? hi?n th? m?t danh sách có s?n ti?ng nói.
 4. B?m có ti?ng nói m?i đ? ch?n nó.

  Các m?i đư?c gi?ng nói đ? ch?n nói các văn b?n trong Xem trư?c gi?ng nói h?p.
 5. Nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng ch?p nh?n nh?ng ti?ng nói m?i.
Chú ý:
 • M?t gi?ng nói Text-to-Speech là liên k?t ch?t ch? v?i m?t công c? ngôn lu?n c? th?. Nó có th? không r? ràng t? các hi?n th? tên mà ngôn ng? ti?ng nói là s? d?ng. Sau khi ch?n m?t bài phát bi?u công c? ho?c ti?ng nói, ki?m tra các ti?ng nói và ngôn ng? b?ng cách nh?n vào Xem trư?c gi?ng nói.
 • Ngôn ng? ho?c ti?ng nói đư?c h? tr? b?i m?t công c? phát bi?u có th? không đư?c r? ràng t? các công c? hi?n th? tên. Tham kh?o hư?ng d?n s? d?ng c? th? Đ?i v?i thông tin chi ti?t v? công c?. Đi?u này bao g?m không ch? ngôn ng? h? tr?, nhưng c?ng là m?c đích lexicon. M?c đích lexicon ch? ra cho dù nó là m?t ng? pháp chung ho?c bi?t ng? c? th? cho m?t ngh? nghi?p như pháp l? ho?c y t?.
 • Microsoft không cung c?p các công c? b? sung bài phát bi?u (ti?ng nói), nhưng m?t s? bên th? ba s?n ph?m có s?n có h? tr? các m?i Microsoft Speech API. Thông tin v? các s?n ph?m, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/Speech/Evaluation/thirdparty/engines.mspx

Thay đ?i gi?ng nói TTS l?

Đ? thay đ?i t?c đ? gi?ng nói Text-to-Speech, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Bài phát bi?u.
 2. Ch?n các Text-to-Speech tab.
 3. Di chuy?n các T?c đ? gi?ng nói con trư?t đ? thay đ?i các t? l? c?a các gi?ng nói Text-to-Speech. Theo m?c đ?nh, nó đư?c thi?t l?p đ? Normal.
 4. Nh?p vào Xem trư?c gi?ng nói đ? nghe gi?ng nói đ? ch?n hi?n th?i v?i t? l? m?i. Văn b?n này là đư?c nói và các t? đư?c nh?n m?nh trong khi h? đang đư?c nói.

Đ? thay đ?i âm lư?ng Text-to-Speech

Đi?u ch?nh m?c âm lư?ng đ?u ra, th?c hi?n theo th? t?c dư?i đây. Lưu ? r?ng không ph?i t?t c? các thi?t b? h? tr? tùy ch?n này c?ng v?y. M?t s? thi?t b? s? không h? tr? đi?u khi?n âm lư?ng và các Kh?i lư?ng nút s? không s?n dùng. Các thi?t b? khác có th? s? d?ng riêng c?a h? hi?n th?. Trong nh?ng trư?ng h?p, làm theo hư?ng d?n đư?c tr?nh bày trên màn h?nh ho?c tài li?u m?t cách riêng bi?t v?i đ?ng cơ.

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Bài phát bi?u.
 2. Trên các Text-to-Speech tab, b?m vào Âm thanh đ?u ra, sau đó b?m Kh?i lư?ng.
 3. M?t máy tr?n quy?n ki?m soát âm lư?ng s? đư?c hi?n th?. Đi?u ch?nh các thi?t b? phù h?p yêu c?u c?p.

S? d?ng Text-to-Speech v?i tư?ng thu?t viên

Ngư?i k? chuy?n là m?t ti?n ích Text-to-Speech cho ngư?i s? d?ng đang mù ho?c đ? b? h?ng t?m nh?n. Tư?ng thu?t viên đ?c nh?ng g? đư?c hi?n th? trên màn h?nh c?a b?n: các n?i dung c?a c?a s? hi?n ho?t, tùy ch?n tr?nh đơn ho?c văn b?n mà b?n g?.

Tư?ng thu?t viên đư?c thi?t k? đ? làm vi?c v?i Notepad, WordPad, ki?m soát B?ng đi?u khi?n chương tr?nh, Microsoft Internet Explorer, Windows máy tính đ? bàn và Windows Thi?t l?p. Tư?ng thu?t viên có th? không đ?c t? aloud m?t cách chính xác trong các chương tr?nh khác.

Tư?ng thu?t viên đ? có m?t s? tùy ch?n cho phép b?n tùy ch?nh màn h?nh cách các y?u t? đư?c đ?c.
 • B?n có th? có c?a s? m?i, th?c đơn, ho?c phím t?t menu đ?c aloud khi h? đư?c hi?n th?.
 • B?n có th? g? k? t? đ?c aloud.
 • B?n có th? có con tr? chu?t làm theo ho?t đ?ng hàng màn h?nh.
 • B?n có th? đi?u ch?nh t?c đ?, kh?i lư?ng ho?c sân c?a ti?ng nói.
Kh? năng ti?p c?n các công c? đi kèm v?i Windows đư?c d? đ?nh đ? cung c?p m?t m?c t?i thi?u các ch?c năng cho ngư?i dùng v?i nhu c?u đ?c bi?t. H?u h?t các ngư?i dùng khuy?t t?t s? c?n chương tr?nh ti?n ích v?i hơn nâng cao ch?c năng đ? dùng hàng ngày.

Tư?ng thu?t viên là không có s?n cho t?t c? ngôn ng? và ch? đư?c h? tr? trên phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows Windows XP và Windows Vista.

Có ngư?i k? chuy?n thông báo các s? ki?n trên màn h?nh

 1. Tư?ng thu?t viên b?t đ?u b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Khả năng truy cập, sau đó b?m Tư?ng thu?t viên.

   - hay -
  • Nh?n CTRL + ESC, baám R, g? tư?ng thu?t viên, sau đó nh?n ENTER.
 2. Trong các Tư?ng thu?t viên h?p tho?i, ch?n các Thông báo các s? ki?n trên màn h?nhh?p ki?m.

Có tư?ng thu?t viên đ?c g? phím Aloud

 1. Nh?n CTRL + ESC, baám R, g?tư?ng thu?t viên, sau đó nh?n ENTER.
 2. Ch?n các Đ?c g? k? t? ki?m tra h?p.

Có chu?t con tr? di chuy?n đ?n các ho?t đ?ng khi b?n s? d?ng tư?ng thu?t viên

 1. Nh?n CTRL + ESC, baám R, g?tư?ng thu?t viên, sau đó nh?n ENTER.
 2. Ch?n các Di chuy?n con tr? chu?t đ?n các ho?t đ?ng kho?n m?c h?p ki?m.

Đi?u hư?ng v?i bàn phím và tư?ng thu?t viên

Đ?c tùy ch?n

 • Đ? đ?c m?t c?a s? toàn b?, b?m vào c?a s? vaø sau ñoù baám CTRL + SHIFT + PHÍM CÁCH.
 • Đ? có thông tin v? kho?n m?c hi?n t?i, b?m CTRL + SHIFT + ENTER.
 • Đ? có đư?c m?t mô t? chi ti?t hơn v? m?t m?c, nh?n CTRL + SHIFT + INSERT.
 • Đ? đ?c thanh tiêu đ? c?a m?t c?a s?, b?m phím ALT + HOME.
 • Đ?c trên thanh tr?ng thái c?a m?t c?a s?, b?m phím ALT + END.
 • Đ?c n?i dung c?a m?t trư?ng ch?nh s?a, baám CTRL + SHIFT + ENTER, ho?c s? d?ng các phím m?i tên.
 • Đ? im l?ng bài phát bi?u, nh?n CTRL.

Tùy ch?n bàn phím

 • Đ? chuy?n sang m?t chương tr?nh khác, nh?n ALT + TAB.
 • Đ? chuy?n sang k? ti?p ho?c nút công c?, b?m phím TAB. Đ? đi tr? l?i, nh?n SHIFT + TAB.
 • Đ? ch?n m?t kho?n m?c t? danh sách th? xu?ng, h?y s? d?ng m?i tên phím.
 • Đ? ch?n m?t h?p ki?m tra ho?c tùy ch?n nút, nh?n phím cách.
 • Đ? m? b? qu?n l? Ti?n ích, b?m bi?u tư?ng Windows key + U.

Đ? đ?t tùy ch?n gi?ng nói tư?ng thu?t viên

 1. Nh?n CTRL + ESC, baám R, g?tư?ng thu?t viên, sau đó nh?n ENTER. Nh?p vào Thoại.
 2. Trong các Cài đ?t tho?i h?p tho?i, ch?n l?a ch?n gi?ng nói mà b?n mu?n thay đ?i:
  • Đ? thay đ?i t?c đ? c?a ti?ng nói, Click vào m?t s? trong nh?ng T?c đ? h?p.
  • Đ? thay đ?i âm lư?ng c?a gi?ng nói, Click vào m?t s? trong các Kh?i lư?ng h?p.
  • Đ? thay đ?i sân c?a ti?ng nói, Click vào m?t s? trong nh?ng Sân h?p.
  Chú ý: Khi b?n thay đ?i thi?t đ?t ti?ng nói, có th? m?t t? vài giây đ? m?t phút trư?c khi thi?t đ?t m?i có hi?u l?c.

Đ? b?t đ?u k? chuy?n gi?m thi?u t?i đa

B?n có th? t?m th?y nó h?u ích đ? ch?y ngư?i k? chuy?n gi?m thi?u t?i đa (sau khi b?n đ? thi?t l?p các tùy ch?n trong tư?ng thu?t viên), b?i v? b?n không c?n ph?i nh?n th?y các Tư?ng thu?t viên h?p tho?i khi ngư?i k? chuy?n ch?y.
 1. Nh?n CTRL + ESC, baám R, g?tư?ng thu?t viên, sau đó nh?n ENTER.
 2. Ch?n các Tư?ng thu?t viên b?t đ?u gi?m thi?u t?i đa ki?m tra h?p.

Khắc phục sự cố

Gi?i đáp th?c m?c Text-to-Speech

Đ? xác đ?nh n?u Text-to-Speech ho?t đ?ng đúng cách, s? d?ng các các xét nghi?m sau đây.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Bài phát bi?u.
 2. Trên các Text-to-Speech tab, b?m vào Xem trư?c gi?ng nói. Các văn b?n trong Xem trư?c gi?ng nói nên đư?c nói nghe r? ràng v?i m?i t? đánh d?u l?n lư?t. N?u V? v?y, TTS và các loa đang làm vi?c. N?u b?n không th? nghe th?y ti?ng nói xem trư?c và xem t? đánh d?u như h? c?ng đư?c s? d?ng, xem "có th? Text-to-Speech V?n đ?"ph?n c?a bài vi?t này đ? g? r?i các gi?i pháp.

Có th? v?n đ? Text-to-Speech

N?u b?n không nghe bài phát bi?u sau khi th? nghi?m h? th?ng, xem xét các sau:
 1. Âm lư?ng loa không b?t lên ho?c t?t. M?t s? ngư?i nói có đi?u khi?n bên ngoài cho kh?i lư?ng và muting. Đ?m b?o r?ng kh?i lư?ng là b?t lên đ?y đ? ho?c r?ng muting là gi?m.
 2. Các di?n gi? có th? không đư?c ch?n như s?n lư?ng hi?n t?i thi?t b?. Trên các Text-to-Speech tab, b?m vào Âm thanh đ?u ra đ? đ?m b?o r?ng các di?n gi? đ? đư?c ch?n.
 3. Các di?n gi? có th? không đư?c k?t n?i đúng cách. Tham kh?o ? ki?n các loa tài li?u ph?n c?ng đ? có thêm thông tin. H?y ch?c ch?n r?ng card âm thanh cho các máy tính c?ng đúng ng?i và cài đ?t, và r?ng các tr?nh đi?u khi?n chính xác có s?n. Xem "Thi?t l?p loa" cho b? sung thông tin k?t n?i.
 4. Text-to-Speech cơ có th? b? h?ng. Đ? ki?m tra cho tham nh?ng, chuy?n sang m?t công c?. Xem các "thay đ?i gi?ng TTS ho?c công c?"ph?n c?a bài vi?t này. N?u m?t công c? làm vi?c đúng, cài đ?t l?i đ?ng cơ c? th? t? ngu?n g?c. N?u không có công c? làm vi?c đúng cách, cài đ?t l?i các công c? phát bi?u t? ngu?n g?c ho?c CD.Tham kh?o

Đ? thêm thông tin v? vi?c s? d?ng bài phát bi?u trong Windows XP, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306537 Làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows
306901 Làm th? nào đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP
278927 WD2002: Ph?n 1: ti?ng nói và nh?n d?ng ch? vi?t câu h?i thư?ng g?p
Thu?c tính

ID c?a bài: 306902 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB306902 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306902

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com