Làm th? nào đ? qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u trên m?t máy tính trong m?t tên mi?n trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306992 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u trên máy tính là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n.

Lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u là m?t c?a hàng an toàn cho thông tin m?t kh?u. V?i tính năng này, b?n có th? nh?p tên người dùng và m?t kh?u cho các tài nguyên m?ng và các ?ng d?ng (ví d? như e-mail) m?t l?n, và sau đó có Windows t? đ?ng cung c?p thông tin đó cho l?n truy c?p ti?p theo v?i nh?ng ngu?n l?c mà không có s? can thi?p c?a b?n.

Bi?t thêm thông tin

Khi b?n l?n đ?u tiên kí nh?p vào m?t máy ch? ho?c m?t web site, b?n đư?c nh?c nh?p tên người dùng và m?t kh?u c?a b?n. Khi b?n nh?p tên người dùng và m?t kh?u cho tài nguyên c?a b?n, và sau đó b?m vào đ? ch?n hộp kiểm nh? m?t kh?u c?a tôi , thông tin kí nh?p c?a b?n đư?c lưu tr? v?i tài kho?n ngư?i dùng c?a b?n. Khi b?n ti?p theo k?t n?i v?i các ngu?n tài nguyên tương t?, các thông tin kí nh?p đư?c lưu tr? đư?c s? d?ng đ? t? đ?ng xác th?c b?n.

Khi m?t ?y nhi?m đư?c lưu b?ng cách ch?n hộp kiểm nh? m?t kh?u c?a tôi trên ngư?i dùng tên và m?t kh?u d?u ki?m nh?c b?n nh?n đư?c khi k?t n?i v?i m?t ngu?n tài nguyên, ?y nhi?m đư?c lưu ? d?ng t?ng quát nh?t có th?. Ví d?, n?u b?n đang truy c?p vào m?t máy ch? c? th? trong m?t tên mi?n, ?y nhi?m có th? đư?c lưu như *.tên mi?ncom. (nơi tên mi?n là tên mi?n). Ti?t ki?m m?t ?y nhi?m khác nhau cho m?t máy ch? khác nhau trong l?nh v?c này s? không ghi đè ?y nhi?m này. ?y nhi?m m?i s? đư?c lưu l?i b?ng cách s? d?ng thông tin c? th? hơn.

Khi b?n truy c?p m?t ngu?n l?c, tra c?u gói xác th?c trong lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u cho ?y nhi?m c? th? nh?t phù h?p v?i ngu?n tài nguyên đó. N?u t?m th?y, nó s? đư?c s? d?ng b?i các gói xác th?c mà không c?n b?t k? s? tương tác t? b?n. N?u m?t ?y nhi?m không đư?c t?m th?y, l?i xác th?c đư?c tr? v? chương tr?nh c? g?ng đ? truy c?p vào tài nguyên. Sau đó, b?n đư?c nh?c nh?p tên người dùng và m?t kh?u c?a b?n.

B?n có th? t? qu?n l? thông tin kí nh?p đư?c lưu tr? trong lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u b?ng cách nh?p vào qu?n l? m?t kh?u m?ng c?a tôi trong tài kho?n ngư?i dùng mà b?n mu?n thay đ?i.
Trong hộp thoại lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u , b?n có th? thêm m?t m?c nh?p m?i, lo?i b? m?t m?c nh?p hi?n có, ho?c xem thu?c tính đ? s?a m?c s?n có.

Làm th? nào đ? qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u

Lưu ? N?u b?n s? d?ng m?t tài kho?n qu?n tr? viên đ? kí nh?p vào máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Trong Panel điều khiển, b?m vào Tài kho?n ngư?i dùng dư?i ch?n m?t th? lo?i đ? m? hộp thoại Tài kho?n ngư?i dùng xu?t hi?n.
 3. Trên tab ngư?i dùng , nh?p vào ngư?i dùng mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào tab nâng cao .
 4. Nh?p vào nút ch?n m?t Qu?n l? m?t kh?u đ? m? hộp thoại lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u . Danh sách đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u tương t? như sau đây có th? xu?t hi?n:
  *.Microsoft.com
  Passport.Net\*(Passport)
N?u b?n s? d?ng trương m?c ngư?i dùng b? gi?i h?n đ? kí nh?p vào máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Ki?m soát Userpasswords2, và sau đó nh?n ENTER.

  Lưu ? Thông báo sau có th? x?y ra:
  B?n ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính này đ? m? truơng m?c ngư?i dùng. B?n đang kí nh?p dư?i tên tên người dùng, và trương m?c này không ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
  Trong đi?u ki?n này, b?n ph?i nh?p tên người dùng và m?t kh?u h? th?ng s? nh?c hộp thoại, g? tên người dùng và m?t kh?u c?a ngư?i qu?n tr? c?a máy tính.
 2. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó nh?p vào Qu?n l? m?t kh?u.

Đ? thêm m?t m?c nh?p

 1. Trong hộp thoại lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u , b?m vào Thêm đ? m? hộp thoại Thu?c tính thông tin kí nh?p .
 2. Trong h?p máy ch? , nh?p tên máy (ứng dụng) phục vụ ho?c chia s? mà b?n mu?n. B?n có th? s? d?ng d?u ki?m hoa th? như là m?t nhân v?t "k? t? đ?i di?n". M?c ví d? sau là tên h? ph?c v? h?p l?:
  *.Microsoft.com
  \\Máy ch?\Chia s?
 3. Trong h?p tên người dùng , nh?p tên c?a tài kho?n ngư?i dùng có quy?n truy c?p tài nguyên. G? tên người dùng theo các Máy ch?\Ngư?i dùng ho?c Ngư?i dùng@tên mi?n««com tên đ?nh d?ng. Sau đây là ví d? v? m?c nh?p tên người dùng h?p l?:
  Microsoft\Ngư?i dùng
  Ngư?i dùng@microsoft.com
 4. Trong h?p m?t kh?u , nh?p m?t kh?u cho ngư?i dùng mà b?n đ? nh?p trong bư?c 3, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Trong hộp thoại lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u , h?y nh?p vào đóng.

Đ? lo?i b? m?t m?c

 1. Trong hộp thoại lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u , b?m ?y nhi?m mà b?n mu?n và sau đó b?m lo?i b?. Hi?n th? thông báo sau:
  Thông tin kí nh?p đư?c ch?n s? b? xóa.
 2. Nh?p vào OK.
 3. Trong hộp thoại lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u , h?y nh?p vào đóng.

Đ? s?a m?c

 1. Trong hộp thoại lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u , b?m vào ?y nhi?m mà b?n mu?n, và sau đó b?m thu?c tính. hộp thoại kí nh?p thông tin thu?c tính s? đư?c hi?n th?.
 2. Thay đ?i các m?c mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào OK.

  N?u b?n mu?n thay đ?i m?t kh?u vùng cho trương m?c ngư?i dùng đư?c ch? đ?nh trong h?p tên người dùng , nh?p vào thay đ?i. G? m?t kh?u c? và m?t kh?u m?i vào các h?p tương ?ng, g? m?t kh?u m?i vào h?p xác nh?n m?t kh?u m?i , và sau đó nh?p vào OK. Thay đ?i m?t kh?u vùng.
 3. Trong hộp thoại lưu tr? tên người dùng và m?t kh?u , h?y nh?p vào đóng.

Gi?i đáp th?c m?c

Khi b?n lưu tr? thông tin trương mục ngư?i dùng t? xa các ngu?n tài nguyên theo cách này, b?t c? ai giành quy?n truy c?p vào tài kho?n ngư?i dùng c?a b?n c?ng có th? đư?c truy c?p vào các m?t kh?u b?o v? tài nguyên. V? l? do này, nó là r?t khuy?n khích s? d?ng m?t m?t kh?u m?nh cho tài kho?n Windows XP c?a b?n.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o m?t kh?u m?nh, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Tr? giúp và h? tr?. Trong h?p Search , nh?p t?o m?t kh?u m?nh, và sau đó nh?p vào nút ch?n m?t B?t đ?u tra c?u .Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306541 Làm th? nào đ? qu?n l? đư?c lưu tr? ngư?i dùng tên và m?t kh?u trên m?t máy tính mà không ph?i là m?t tên mi?n trong Windows XP
281660 Hành vi c?a ngư?i dùng đư?c lưu tr? tên và m?t kh?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 306992 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB306992 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306992

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com