Straipsnio ID: 307844 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip diske, skaidinyje ar tome priskirti, keisti ar ?alinti disko raides naudojant Microsoft Windows XP disk? tvarkymo prid?tin? ?rank?.

Disk? tvarkymo prid?tinis ?rankis yra administravimo ?rankis, skirtas tvarkyti stand?iuosius diskus ir juos sudaran?ius tomus ar skaidinius. Naudokite disk? tvarkymo prid?tin? ?rank?, kai norite prid?ti, keisti ar ?alinti disk? raides savo kompiuterio stand?i?j? disk?, kompaktini? disk? ?rengini? ir kit? kei?iam?j? laikmen? ?rengini? diskuose, skaidiniuose ar tomuose.

J?s? kompiuteris gali naudoti iki 26 disko raid?i?, nuo A iki Z. Disk? raides nuo C iki Z naudokite stand?i?j? disk? ?renginiams. Disko raid?s A ir B skirtos diskeli? ?renginiams. Ta?iau jei j?s? kompiuteryje n?ra diskeli? ?renginio, galite ?ias raides priskirti kei?iamiesiems disk? ?renginiams.

Prie? modifikuodami priskiriamas disko raides atkreipkite d?mes? ?:
 • Sistemos tomo ar ?krovos tomo disko raid?s keitimas n?ra disk? tvarkymo prid?tinio ?rankio ?taisytoji priemon?.
 • Dauguma MS-DOS ir Microsoft Windows paremt? program? nurodo konkre?ias disko raides, skirtas aplinkos ar kitiems kintamiesiems. Modifikavus disko raid?, ?ios programos gali tinkamai neveikti.

Kaip priskirti disko raid?

Jei norite diskui, skaidiniui ar tomui priskirti disko raid?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?eikite ? kompiuter? kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas ir Efektyvumas ir prie?i?ra.

  Pastaba: jei nematote mygtuko Efektyvumas ir prie?i?ra, pereikite prie 3 veiksmo. Efektyvumas ir prie?i?ra mygtukas pasirodo Valdymo skydas lange tik tada, kai naudojate kategorij? rodin?. Jei naudojate klasikin? rodin?, mygtukas Efektyvumas ir prie?i?ra n?ra matomas.
 3. Spustel?kite Administravimo ?rankiai, du kartus spustel?kite Kompiuterio valdymas ir kairiojoje srityje spustel?kite Disk? tvarkymas.
 4. Kairiuoju pel?s mygtuku spustel?kite ant disko, skaidinio, loginio ?renginio ar tomo, kuriam norite priskirti disko raid?, ir spustel?kite Keisti disko raid? ir mar?rutus.
 5. Spustel?kite Prid?ti.
 6. Spustel?kite Priskirti ?i? disko raid?, jei ji dar nepasirinkta, ir tada priimkite numatyt?j? dikso raid? arba spustel?kite ant disko raid?s, kuri? norite naudoti.
 7. Spustel?kite Gerai.
Disko raid? bus priskirta j?s? nurodytam diskui, skaidiniui ar tomui ir ji atsiras disk? tvarkymo ?rankio atitinkamame diske, skaidinyje ar tome.

Kaip pakeisti disko raid?

Jei norite keisti diske, skaidinyje ar tome egzistuojan?i? disko raid?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?eikite ? kompiuter? kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas ir Efektyvumas ir prie?i?ra.
 3. Spustel?kite Administravimo ?rankiai, du kartus spustel?kite Kompiuterio valdymas ir kairiojoje srityje spustel?kite Disk? tvarkymas.
 4. Kairiuoju pel?s mygtuku spustel?kite ant disko, skaidinio, loginio ?renginio ar tomo, kuriam norite priskirti disko raid?, ir spustel?kite Keisti disko raid? ir mar?rutus.
 5. Spustel?kite Keisti.
 6. Spustel?kite Priskirti ?i? disko raid?, jei dar nebuvo pasirinkta, tada spustel?kite norim? naudoti disko raid? ir Gerai.
 7. Kai jus paragins patvirtinti disko raid?s keitim?, spustel?kite Taip.
J?s? nurodyto disko, skaidinio ar tomo disko raid? bus pakeista,o naujoji disko raid? atsiras disk? tvarkymo ?rankio atitinkamame diske, skaidinyje ar tome.

Kaip pa?alinti disko raid?

Jei norite pa?alinti diske, skaidinyje ar tome egzistuojan?i? disko raid?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ? kompiuter? ?eikite kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.
 2. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas ir Efektyvumas ir prie?i?ra.
 3. Spustel?kite Administravimo ?rankiai, du kartus spustel?kite Kompiuterio valdymas ir kairiojoje srityje spustel?kite Disk? tvarkymas.
 4. Kairiuoju pel?s mygtuku spustel?kite ant disko, skaidinio, loginio ?renginio ar tomo, kuriam norite priskirti disko raid?, ir spustel?kite Keisti disko raid? ir mar?rutus.
 5. Spustel?kite ?alinti.
 6. Kai jus paragins patvirtinti ?alinim?, spustel?kite Taip.
Disko raid? bus pa?alinta i? j?s? nurodyto disko, skaidinio ar tomo.

Trik?i? diagnostika ir ?alinimas

 • Jums bandant keisti egzistuojan?i? disko raid?, gausite ?? klaidos prane?im?:
  ?iuo metu naudojamas tomas volume_label drive_letter.
  Jei t?site, bus priskirta nauja disko raid?; bet nor?dami pasiekti tom? galite ir toliau naudoti sen?j? disko raid?, kol i? naujo nepaleisite kompiuterio. Senosios disko raid?s nebus galima priskirti, kol i? naujo nepaleisite kompiuterio.

  ?sp?jimas: pakeitus tomo disko raid? gali nebeveikti programos.
  ?is klaidos prane?imas gali pasirodyti, jei ?iuo metu diske, skaidinyje ar tome yra naudojam? rinkmen?. J?s ar kiti tinklu besinaudojantys ?mon?s gali naudoti ?ias rinkmenas. ?iai problemai spr?sti naudokite bet kur? i? ?i? b?d?:
  • Gav? klaidos prane?im?, spustel?kite Ne. Baikite darb? su visomis programomis, kurios naudoja tomo rinkmenas, ir tada pakeiskite disko raid?. Jei norite tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Keisti disko raid? ir mar?rutus ir spustel?kite Keisti.
  • Nor?dami toliau t?sti disko raid?s keitim?, spustel?kite Taip.
 • Bandydami ?alinti egzistuojan?i? disko raid?, gausite ?? klaidos prane?im?:
  ?iuo metu naudojamas tomas volume_label drive_letter.
  Jei t?site, disko raid? bus atlaisvinta; ta?iau j? vis dar bus galima naudoti, kol i? naujo paleisite kompiuter?.

  ?sp?jimas: pakeitus tomo disko raid?, gali nebeveikti programos.
  ?is klaidos prane?imas gali pasirodyti, jei ?iuo metu diske, skaidinyje ar tome yra naudojam? rinkmen?. J?s ar kiti tinklu besinaudojantys ?mon?s gali naudoti ?ias rinkmenas. ?iai problemai spr?sti naudokite bet kur? i? ?i? b?d?:
  • Gav? klaidos prane?im?, spustel?kite Ne. Baikite darb? su visomis programomis, kurios naudoja tomo rinkmenas, ir tada pa?alinkite disko raid?. Jei norite tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Keisti disko raid? ir mar?rutus ir spustel?kite ?alinti.
  • Nor?dami, kad disko raid? b?t? ?alinama jums kit? kart? ?jungus kompiuter?, spustel?kite Taip.

NUORODOS

Jei norite gauti papildomos informacijos apie tai, kaip naudoti Diskpart komand? eilut?s priemon? tvarkyti savo diskus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
300415 Diskpart komand? eilut?s priemon?s apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip kurti prikabintus ?renginius, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
307889 Kaip Windows XP sistemoje kurti ir naudoti NTFS rinkmen? sistemos prikabintus ?renginius (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip konfig?ruoti pagrindinius diskus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
309000 Kaip naudoti disk? tvarkym? pagrindiniams ?Windows XP? diskams konfig?ruoti
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip konfig?ruoti dinaminius diskus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
308424 Kaip, naudojant disk? tvarkym?, Windows XP sistemoje konfig?ruoti dinaminius diskus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
326683 Sistemos skaidiniui gali b?ti priskirta kita disko raid?, nei j?s tikit?s diegdami Windows XP (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 307844 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugpj??io 10 d. - Per?i?ra: 4.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com