ID c?a bi: 307844 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay m ta cach gan, thay i, hoc loai bo tn trn mt , phn hoach, hoc ia bng cach s dung phn inh vao cua Quan ly ia trong Microsoft Windows XP.

Phn inh vao cua Quan ly ia la mt cng cu quan tri c dung quan ly ia cng va ia hoc phn hoach co cha no. S dung phn inh vao cua Quan ly ia khi ban mun thm, thay i, hoc loai bo tn trn , phn hoach, hoc ia trn ia cng cua may tinh, CD-ROM, va cac thit bi co th di chuyn c khac.

May tinh cua ban co th s dung ti 26 tn , t A ti Z. Dung tn t C ti Z cho ia cng. Tn ia A va B c danh cho ia mm. Tuy nhin, nu may tinh cua ban khng co ia mm, ban co th gan cac tn nay cho ia di ng.

Trc khi sa i cac phep gan tn ia, hay lu y nhng iu sau:
 • Thay i tn cua ia h thng hoc ia khi ng khng phai la tinh nng cai sn cua phn inh vao cua Quan ly ia.
 • Nhiu chng trinh da trn nn MS-DOS va Microsoft Windows tham khao cac tn cu th danh cho cac bin mi trng hay cac bin khac. Nu ban sa i tn , cac chng trinh nay co th se khng hoat ng ung cach.

Cach gan tn

gan tn cho , phn hoach, hay ia, hay lam theo cac bc sau:
 1. ng nhp vi t cach Quan tri vin hoc thanh vin cua nhom Quan tri vin.
 2. Bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, ri bm Hoat ng va Bao tri.

  Chu y Nu ban khng nhin thy Hoat ng va Bao tri, hay i n bc 3. Hoat ng va Bao tri xut hin trong Pa-nen iu khin chi khi ban dung xem theo Th loai. Nu ban dung Ch Truyn thng, Hoat ng va Bao tri se khng xut hin.
 3. Bm Cng cu Quan tri, bm up Quan ly May tinh, ri bm Quan ly ia nm ngn bn trai.
 4. Bm chut phai vao , phn hoach, ia logic hoc ia ma ban mun gan tn , ri bm Thay i Tn va ng dn ia.
 5. Bm Thm.
 6. Bm Gan tn ia sau nu no cha c chon, ri chon tn ia mc inh hoc bm vao tn ia ma ban mun s dung.
 7. Bm OK.
Tn c gan cho , phn hoach, hoc ia ma ban chi inh, va sau o tn o se xut hin , phn hoach, hoc ia phu hp trong cng cu Quan ly ia.

Cach thay i tn

thay i tn hin tai trn mt , phn hoach, hoc ia, hay lam theo cac bc sau:
 1. ng nhp vi t cach Quan tri vin hoc thanh vin cua nhom Quan tri vin.
 2. Bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, ri bm Hoat ng va Bao tri.
 3. Bm Cng cu Quan tri, bm up Quan ly May tinh, ri bm Quan ly ia nm ngn bn trai.
 4. Bm chut phai vao , phn hoach, ia logic hoc ia ma ban mun gan tn , ri bm Thay i Tn va ng dn ia.
 5. Bm Thay i.
 6. Bm Gan tn ia sau nu no cha c chon, bm vao tn ia ma ban mun dung, ri bm OK.
 7. Bm Co khi ban c nhc xac nhn thay i tn ia.
Tn cua , phn hoach, hoc ia ma ban a chi inh c thay i, va sau o tn ia mi se xut hin ia, phn hoach, hoc ia phu hp trong cng cu Quan ly ia.

Cach loai bo tn ia

loai bo tn ia hin tai trn mt ia, phn hoach, hoc ia, hay lam theo cac bc sau:
 1. ng nhp vi t cach Quan tri vin hoc thanh vin cua nhom Quan tri vin.
 2. Bm Bt u, bm Pa-nen iu khin, ri bm Hoat ng va Bao tri.
 3. Bm Cng cu Quan tri, bm up Quan ly May tinh, ri bm Quan ly ia nm ngn bn trai.
 4. Bm chut phai vao , phn hoach, ia logic hoc ia ma ban mun gan tn , ri bm Thay i Tn va ng dn ia.
 5. Bm Loai bo.
 6. Bm Co khi ban c nhc xac nhn vic loai bo.
Tn c loai bo khoi , phn hoach, hoc ia ma ban chi inh.

Khc phuc s c

 • Khi ban c thay i tn ia hin tai, ban se nhn c thng bao li sau:
  ia volume_label drive_letter hin ang c s dung.
  Nu ban tip tuc, tn ia mi se c gan; nhng ban vn co th dung tn ia cu truy cp cho n khi khi ng lai may tinh. Tn cu se khng con gan cho n khi ban khi ng lai.

  Canh bao: Thay i tn cua mt ia co th lam cho mt s chng trinh khng chay c na.
  Thng bao li nay co th xut hin nu co cac tp ang c dung trn ia, phn hoach, hoc ia. Cac tp nay co th ang c dung bi ban hoc nhng ngi khac trn mang. giai quyt s c nay, s dung mt trong cac phng phap sau:
  • Bm Khng khi ban nhn c thng bao li. Thoat khoi tt ca cac chng trinh ang s dung tp trn ia, ri i tn ia. thc hin vic nay, bm chut phai vao ia, bm Thay i Tn va ng dn ia, ri bm Thay i.
  • Bm Co tip tuc vic i tn ia.
 • Khi ban c loai bo tn ia hin tai, ban se nhn c thng bao li sau:
  ia volume_label drive_letter hin ang c s dung.
  Nu ban tip tuc, tn ia se c loai bo; tuy nhin, no se kha dung cho n khi ban khi ng lai may tinh.

  Canh bao: Thay i tn cua mt ia co th lam cho mt s chng trinh khng chay c na.
  Thng bao li nay co th xut hin nu co cac tp ang c dung trn ia, phn hoach, hoc ia. Cac tp nay co th ang c dung bi ban hoc nhng ngi khac trn mang. giai quyt vn nay, s dung mt trong cac phng phap sau:
  • Bm Khng khi ban nhn c thng bao li. Thoat khoi tt ca cac chng trinh ang s dung tp trn ia, ri loai bo tn ia. thc hin vic nay, bm chut phai vao ia, bm Thay i Tn va ng dn ia, ri bm Loai bo.
  • Bm Co loai bo tn ia khi ban khi ng may tinh ln sau.

Tham kh?o

bit thm thng tin v cach dung tin ich dong lnh Diskpart quan ly ia cua ban, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
300415 M ta v tin ich dong lnh Diskpart
bit thm thng tin v cach tao gn vao, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
307889 Cach tao va s dung gn vao h thng tp NTFS trong Windows XP
bit thm thng tin v cach cu hinh ia c s, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
309000 Cach s dung Quan ly ia cu hinh cac ia c s trong Windows XP
bit thm thng tin v cach cu hinh ia ng, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
308424 Cach s dung Quan ly ia cu hinh ia ng trong Windows XP
bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
326683 Phn hoach h thng co th c gan tn khac vi tn ma ban mong mun khi ban cai Windows XP

Thu?c tnh

ID c?a bi: 307844 - L?n xem xt sau cng: 06 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbacwsurvey kbhowtomaster KB307844

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com