Làm th? nào đ? s? d?ng các t?p gián tuy?n trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307853 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng tính năng t?p gián tuy?n trong Microsoft Windows XP.

B?n có th? làm cho t?p m?ng s?n dùng gián tuy?n b?ng cách lưu tr? đư?c chia s? t?p tin trên máy tính c?a b?n đ? cho h? có th? truy c?p khi b?n không k?t n?i vào m?ng. N?u b?n làm đi?u này, b?n có th? làm vi?c v?i các t?p tin gi?ng như cách b?n làm vi?c v?i h? khi b?n k?t n?i các m?ng. Khi b?n tái k?t n?i vào m?ng, nh?ng thay đ?i b?n t?o ra cho các t?p tin đư?c C?p Nh?t vào m?ng.THÔNG TIN THÊM

C?u h?nh c?a b?n máy tính dùng t?p gián tuy?n

Đ? c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? s? d?ng tính năng Offline Files:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Máy tính của tôi.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 3. B?m vào các T?p gián tuy?n tab.
 4. Ch?n các Cho phép t?p gián tuy?n ki?m tra h?p và b?m Ok.

Làm cho t?p và c?p s?n dùng gián tuy?n

Làm cho m?ng chia s? t?p ho?c c?p có s?n khi b?n gián tuy?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Máy tính của tôi.
 2. Nh?p vào Đ?a đi?m m?ng c?a tôi.
 3. B?m đúp vào nơi m?ng ch?a thư m?c ho?c t?p mà b?n mu?n làm s?n dùng gián tuy?n.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào t?p ho?c c?p mà b?n mu?n, và sau đó Nh?p vào Làm s?n dùng gián tuy?n. Offline Files Wizard b?t đ?u. Nh?p vào Ti?p theo đ? ti?p t?c.
 5. Ch?n các T? đ?ng đ?ng b? không tr?c tuy?n T?p tin khi tôi đăng nh?p và đăng xu?t kh?i máy tính c?a tôi ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.
 6. Ch?n các T?o l?i t?t t?i t?p gián tuy?n c?p trên bàn làm vi?c c?a tôi ki?m tra h?p và b?m K?t thúc. Các t?p tin đư?c sao chép vào máy tính c?a b?n, và m?t "phím t?t cho C?p t?p gián tuy?n"đư?c hi?n th? trên máy tính đ? bàn.
LƯU ?: Khi b?n th?c hi?n các t?p tin khác s?n có gián tuy?n, h? đư?c hi?n th? trong thư m?c "L?i t?t đ?n t?p gián tuy?n".

Nó c?ng có th? dùng t?p gián tuy?n v?i các máy ch? bên th? ba n?u h? có SMB (máy ch? tin nh?n Block) giao th?c đư?c cài đ?t. V?i giao th?c SMB, b?n có th? s? d?ng tính năng này t? máy ch? không đ?ng nh?t, ch?ng h?n như Netware và UNIX.

Đ?m b?o r?ng b?n ngư?i qu?n tr? m?ng đ? thi?t l?p c?a b?n máy ch? UNIX ho?c Netware s? d?ng SMB giao th?c đ? chia s? t?p tin trên m?ng. H? có th? s? d?ng m?t s?n ph?m, Samba, cho Ví d?, đ? thi?t l?p các SMB trên các máy ch? c?a b?n. M?t khi SMB đang ch?y trên máy ch?, b?n có th? s? d?ng Windows XP k?t n?i đ?n các t?p tin đó và làm cho chúng s?n dùng gián tuy?n như b?n s? n?u máy ch? là m?t Windows d?a trên máy ch?.

Làm cho t?p và c?p không s?n dùng gián tuy?n

Đ? ng?ng s? d?ng m?t m?ng chia s? t?p tin ho?c thư m?c khi b?n gián tuy?n, b?m chu?t ph?i vào t?p gián tuy?n và b?m các Làm s?n dùng gián tuy?n l?nh đ? lo?i b? ki?m tra. T?p ho?c c?p đư?c l?y ra t? c?p t?p gián tuy?n.

Đ?ng b? hóa gián tuy?n T?p tin

T?p gián tuy?n đư?c đ?ng b? hóa t? đ?ng theo m?c đ?nh khi b?n đăng xu?t kh?i m?ng. Th? công đ?ng b? t?p gián tuy?n, b?m chu?t ph?i vào các t?p mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Đ?ng b? hóa. B?n ph?i k?t n?i vào m?ng đ? đ?ng b? hóa t?p tin.

Đ? ch?nh s?a thi?t đ?t đ?ng b?:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào t?p gián tuy?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Đ?ng b? hóa.
 2. Trong các Đang đ?ng b? hóa h?p tho?i h?p, b?m vào Thi?t l?p.
 3. Thay đ?i thi?t đ?t đ?ng b? b?n mu?n, và sau đó Nh?p vào Ok.

Khắc phục sự cố

 • B?n không th? dùng t?p gián tuy?n.

  Đi?u này có th? x?y ra n?u Chuy?n nhanh ngư?i dùng tính năng đư?c kích ho?t. B?n không th? s? d?ng chuy?n nhanh ngư?i dùng khi b?n s? d?ng các t?p gián tuy?n. Đ? vô hi?u hoá tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. Trong xem theo th? lo?i, nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng.
  3. Nh?p vào Thay đ?i cách ngư?i dùng đăng nh?p ho?c t?t.
  4. R? ràng các S? d?ng chuy?n nhanh ngư?i dùngki?m tra h?p và b?m Áp d?ng tùy ch?n.
  5. Thoát kh?i tài kho?n ngư?i dùng, và sau đó b? ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 • Khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa các t?p gián tuy?n, m?t Gi?i quy?t mâu thu?n t?p h?p tho?i s? xu?t hi?n.

  Đi?u này có th? x?y ra n?u c? hai các gián tuy?n b?n sao c?a t?p và sao chép tr?c tuy?n c?a t?p đ? b? thay đ?i. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?m vào t?p tin xung đ?t đ? phân gi?i mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok. N?u b?n mu?n s? d?ng cùng m?t phương pháp ngh? quy?t này cho t?t c? xung đ?t đ?ng b? hóa, ch?n các Làm đi?u này cho t?t c? xung đ?t h?p ki?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 307853 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbtshoot kbhowtomaster kbenv kbhowto kbmt KB307853 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307853

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com