Identifikator ?lanka: 307859 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Mo?ete odrediti da se datoteke sa odre?enim ekstenzijama uvek otvaraju u istom programu. Tako?e mo?ete modifikovati da postoje?i tip datoteke promeni association sa programom. Mo?ete raditi sa file associations u Microsoft Windows Explorer-u ili My Computer-u. Ovaj ?lanak opisuje kako da promenite file associations u Microsoft Windows XP-u.

Kako promeniti file associations

Mo?da ?ete imati potrebu da promenite association of a file name extension sa jednog programa na drugi. Na primer, mo?da vam se vi?e dopada da otvarate tekstualne datoteke (.txt) u svom omiljenom word procesoru kako biste mogli da formatirate tekst. Tekstualne datoteke su podrazumevano associated sa Microsoft Notepad-om. Ekstenzije datoteka za poznate tipove datoteka su podrazumevano skrivene.

Da biste videli sve ekstenzije datoteka

 1. Na Tools meniju u My Computer-u ili Windows Explorer-u, kliknite na Folder Options.
 2. Kliknite na View karticu.
 3. Isklju?ite opciju Hide extensions for known file types .

Da biste promenili file associations

 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku sa ekstenzijom ?iji association ?elite da promenite, a zatim kliknite na Open With.
 2. U Open With okviru za dijalog, kliknite na program u kome ?elite da otvarate datoteku, ili kliknite na Browse da biste locirali program koji ?elitet.
 3. Uklju?ite opciju Always use the selected program to open this kind of file .

Kako kreirati file associations za unassociated tipove datoteka

Mo?da ?ete imati potrebu da kreirate file association za tip datoteke koji nije associated sa nekim programom na va?em ra?unaru. Dva su uobi?ajena razloga za ovakvo delanje:
 • Program, kao na primer baza podataka, pravi raporte o datotekama, sa ekstenzijama koje nisu registrovane u Windows XP-u.
 • Primili ste attachmente u e-mail poruci koji su kreirani u programu koji nije instaliran na va?em ra?unaru, ali postoji instaliran program koji mo?e da pro?ita ove datoteke.
Da biste kreirali file association:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku sa ekstenzijom koju ?elite da promenite, a zatim kliknite na Open, ili dvokliknite na datoteku.
 2. Windows XP prikazuje okvir za dijalog koji nagove?tava da nijedan program nije associated sa ovom datotekom. Okvir za dijalog nudi dva izbora za kreiranje association-a:
  • Use the Web service to find the appropriate program
  • Select the program from a list
  Osim ukoliko ?elite da prona?ete i preuzmete softver koji otvara ovaj tip datoteke, najbolji izbor je da selektujete program sa ponu?ene liste.

 3. Windows prikazuje okvir za dijalog koji prikazuje programe koji su instalirani na ra?unaru. Ako program koji ?elite da koristite za ovaj tip datoteke nije izlistan, kliknite na Browse da biste locirali odgovaraju?i softver. Uklju?ite opciju Always use the selected program to open this kind of file .

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307859 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB307859

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com