Konvertovanje FAT16 volumena ili FAT32 volumena u sistem datoteka NTFS u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 307881 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se sistem datoteka FAT16 ili sistem datoteka FAT32 konvertuje u sistem datoteka NTFS u operativnom sistemu Microsoft Windows XP. Prvo su obja?njeni zahtevi ili uslovi za konvertovanje sistema datoteka da bi se problemi sveli na minimalnu meru. Na kraju ?lanka je obezbe?en odeljak za re?avanje problema ukoliko do njih do?e prilikom poku?aja konverzije.

UVOD

Microsoft Windows XP podr?ava slede?a tri sistema datoteka za fiksne diskove:
 • FAT16
 • FAT32
 • NTFS
Preporu?ujemo da koristite NTFS sa operativnim sistemom Windows XP zbog njegovih naprednih performansi, bezbednosti i pouzdanosti. Ovaj ?lanak opisuje kako se FAT16 volumen ili FAT32 volumen konvertuje u NTFS.

Zahtevi

Pre nego ?to po?nete da konvertujete FAT volumen ili FAT32 volumen u NTFS, razmotrite slede?a ograni?enja i zahteve:
 • UDF i CDFS koriste se samo sa opti?kim medijumima i ne mogu se konvertovati u NTFS.
 • FAT12 je jedini format koji se koristi na disketama.
 • Neki stariji programi koji nisu pisani za Microsoft Windows NT 4.0 ili Microsoft Windows 2000 mogu raditi sporije kada konvertujete sistem datoteka FAT32 u NTFS. Do ovog problema ne dolazi na ?istoj particiji sistema NTFS.
 • Mo?ete koristiti komandu za konvertovanje (Convert.exe) da biste konvertovali postoje?i FAT ili FAT32 volumen u NTFS. Budu?i da ova konverzija zadr?ava sve datoteke (za razliku od operacije formatiranja), koristite komandu Convert.exe kada ?elite da sa?uvate postoje?e datoteke na volumenima.
 • Konverzija u NTFS je jednosmerni proces. Kada konvertujete disk jedinicu ili particiju u NTFS, ne mo?ete je ponovo konvertovati u FAT ili FAT32. Da biste vratili volumen u prethodni sistem datoteka, morate ga ponovo formatirati kao FAT ili kao FAT32. Ova radnja bri?e sve postoje?e podatke, uklju?uju?i sve programe i li?ne datoteke. U tom slu?aju morate vratiti podatke u prethodno stanje iz rezervne kopije ili ponovo instalirati operativni sistem i programe.
 • Alatka Convert.exe zahteva da imate dovoljno slobodnog prostora na disk jedinici ili particiji da biste je konvertovali. Ako alatka Convert.exe utvrdi da na volumenu nema dovoljno slobodnog prostora, ne?e konvertovati volumen.
 • Ako na ra?unaru koristite druge operativne sisteme Microsoft Windows pored operativnog sistema Windows XP, imajte na umu slede?e probleme:
  • Samo Windows 2000 i Windows XP imaju pun pristup datotekama na NTFS volumenu.
  • Windows NT 4.0 servisni paket 4 (SP4) ili noviji mo?e da pristupi datotekama na NTFS volumenu. Me?utim, postoje neka ograni?enja u slu?aju datoteka koje su uskladi?tene kori??enjem funkcija najnovije verzije sistema NTFS.
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 Second Edition i stariji, kao ni MS-DOS ne mogu da pristupe datotekama na NTFS volumenu.

Konvertovanje FAT volumena ili FAT32 volumena u NTFS

Napomena Iako je mogu?nost da do?e do o?te?enja ili gubitka podataka tokom konverzije veoma mala, preporu?ujemo da napravite rezervnu kopiju podataka na volumenu koji ?elite da konvertujete pre nego ?to zapo?nete konverziju.

Da biste konvertovali postoje?i FAT ili FAT32 volumen u NTFS, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, postavite pokaziva? na stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Komandna linija.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e, pri ?emu je oznaka disk jedinice disk jedinica koju ?elite da konvertujete:
  convert oznaka disk jedinice: /fs:ntfs
  Na primer, otkucajte slede?u komandu da biste konvertovali disk jedinicu E u NTFS:
  convert e: /fs:ntfs
  Napomena Ako se operativni sistem nalazi na disk jedinici koju konvertujete, bi?e vam zatra?eno da zaka?ete zadatak kada ponovo pokrenete ra?unar zato ?to se konverzija ne mo?e dovr?iti dok je operativni sistem pokrenut. Kada dobijete upit, kliknite na dugme DA.
 3. Kada dobijete slede?u poruku na komandnoj liniji, otkucajte oznaku volumena disk jedinice koju konvertujete, a zatim pritisnite taster ENTER:
  Tip sistema datoteka je FAT.
  Unesite trenutnu oznaku volumena za disk jedinicu oznaka disk jedinice
 4. Kada se konverzija u NTFS dovr?i, dobi?ete slede?u poruku na komandnoj liniji:
  Konverzija je dovr?ena
 5. Zatvorite komandnu liniju.

Re?avanje problema

 • Kada poku?ate da konvertujete volumen u NTFS, dobijate slede?u poruku o gre?ci na komandnoj liniji:
  Alatka za konverziju ne mo?e da dobije isklju?ivi pristup disk jedinici oznaka disk jedinice i ne mo?e da je konvertuje sada. ?elite li da zaka?ete da ona bude konvertovana slede?i put kada se sistem ponovo pokrene? <Y/N>
  Do ovog problema dolazi kada je volumen koji poku?avate da konvertujete u upotrebi, na primer, ako je disk jedinica koju ?elite da konvertujete ista disk jedinica na kojoj je pokrenut Windows XP.

  Da biste re?ili ovaj problem, na komandnoj liniji otkucajte Y. Volumen ili disk jedinica bi?e konvertovani u NTFS slede?i put kada pokrenete ra?unar.
 • Kada poku?ate da konvertujete volumen u NTFS, dobijate slede?u poruku o gre?ci na komandnoj liniji:
  Nije mogu?e pokrenuti konverziju zato ?to drugi proces koristi volumen. Konverzija se mo?e pokrenuti ako se taj volumen prvo ukloni. SVI OTVORENI POKAZIVA?I KA OVOM VOLUMENU TADA ?E BITI NEVA?E?I. ?elite li da nametnete uklanjanje ovog volumena? <Y/N>
  Do ovog problema dolazi kada postoje datoteke koje se koriste na volumenu koji poku?avate da konvertujete. To obuhvata datoteke kojima korisnici pristupaju preko mre?e.

  Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda:
  • Zatvorite sve programe koji koriste datoteke na disk jedinici, a zatim na komandnoj liniji otkucajte y da biste konvertovali disk jedinicu u NTFS.
  • Na komandnoj liniji otkucajte Y.
Dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Alatka za konverziju ne mo?e da dobije isklju?ivi pristup disk jedinici oznaka disk jedinice i ne mo?e da je konvertuje sada. ?elite li da zaka?ete da ona bude konvertovana slede?i put kada se sistem ponovo pokrene? <Y/N>
Na komandnoj liniji otkucajte Y. Volumen ili disk jedinica bi?e konvertovani u NTFS slede?i put kada pokrenete ra?unar.

REFERENCE

Za vi?e informacija o alatki Convert.exe sledite ove korake da biste prikazali listu parametara komandne linije:
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, postavite pokaziva? na stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Komandna linija.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte help convert, a zatim pritisnite taster ENTER.
Pojavi?e se lista parametara komandne linije za alatku Convert.exe. Za vi?e informacija o tome koliko je slobodnog prostora potrebno za konvertovanje sistema FAT u NTFS kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
156560 Slobodan prostor potreban za konvertovanje sistema FAT u NTFS (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 307881 - Poslednji pregled: 28. novembar 2007. - Revizija: 5.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbfilesystems kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB307881

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com