Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng c?p tài li?u trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 307885 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này gi?i thích làm th? nào đ? s? d?ng tính năng c?p tài li?u trong Windows XP.

S? d?ng c?p tài li?u

Tính năng c?p tài li?u trong Windows XP s? giúp b?n gi? cho các t?p tin c?a b?n C?p Nh?t b?i t? đ?ng đ?ng b? hóa nhi?u b?n sao c?a t?p tin cá nhân. Trong nói cách khác, c?p tài li?u gi? theo d?i c?a m?i quan h? gi?a các t?p tin trên hai ho?c nhi?u máy tính. Ví d?, n?u b?n s? d?ng m?t máy tính đ? bàn t?i văn ph?ng, và b?n s? d?ng m?t máy tính xách tay khi b?n đang trên đư?ng, c?p tài li?u đ?ng b? hóa và c?p nh?t các t?p tin trên máy tính đ? bàn c?a b?n v?i phiên b?n s?a đ?i khi b?n k?t n?i máy tính xách tay c?a b?n đ? máy tính đ? bàn.

C?p tài li?u lưu tr? và hi?n th? các c?p nh?t t?nh tr?ng c?a các t?p tin. Nó theo d?i c?a cho dù m?t t?p tin đư?c liên k?t v?i các t?p tin g?c trên máy tính chính c?a b?n, ho?c cho dù đó là m?t m? côi t?p tin (m?t t?p tin đư?c lưu trong c?p tài li?u không đư?c liên k?t khác t?p tin). B?n có th? s? d?ng thông tin này đ? gi? các t?p tin c?a b?n t? ch?c và gi? theo d?i các phiên b?n g?n đây nh?t c?a t?p tin c?a b?n.

S? d?ng c?p tài li?u khi b?n s? d?ng máy tính hai ho?c nhi?u hơn đ? làm vi?c trên các t?p tin, và khi b?n c?n ph?i thư?ng xuyên chuy?n t?p tin gi?a các máy tính b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i cáp tr?c ti?p ho?c m?t đ?a lưu đ?ng.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t c?p tài li?u m?i

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Máy tính của tôi.
 2. B?m vào c?p mà b?n mu?n t?o ra m?t m?i C?p tài li?u.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m C?p tài li?u. C?p tài li?u m?i đư?c t?o ra. M? c?p tài li?u, Nh?p đúp vào nó.

  N?u b?n mu?n t?o m?t c?p m?i trên c?a b?n máy tính đ? bàn, b?m chu?t ph?i vào vùng tr?ng c?a máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào M?i, sau đó b?m C?p tài li?u.

Làm th? nào đ? s? d?ng c?p tài li?u đ? đ?ng b? hóa t?p tin trên hai máy tính

 1. LƯU ?: Các bư?c sau đây gi? đ?nh r?ng b?n s? d?ng m?t máy tính đ? bàn như máy tính chính c?a b?n và máy tính xách tay như máy tính th? c?p c?a b?n.

 2. K?t n?i máy tính xách tay c?a b?n vào máy tính đ? bàn c?a b?n.

  B?n có th? k?t n?i máy tính c?a b?n ho?c qua m?ng ho?c b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i cáp tr?c ti?p.
 3. B?t đ?u c?p tài li?u trên máy tính xách tay c?a b?n, và sau đó kéo t?p ho?c c?p mà b?n mu?n làm vi?c v?i t? máy tính đ? bàn c?a b?n C?p tài li?u.

  LƯU ?: Trư?c khi b?n sao chép thư m?c và t?p tin t? máy tính đ? bàn c?a b?n C?p tài li?u, các thư m?c ch?a các t?p tin ph?i đư?c chia s?.
 4. B?t đ?u c?p tài li?u, và sau đó th?c hi?n các thay đ?i mà b?n mu?n các t?p tin.
 5. Khi b?n đ? k?t thúc làm vi?c trên các t?p tin, k?t n?i l?i c?a b?n máy tính xách tay máy tính đ? bàn (n?u h? đ? b? ng?t k?t n?i), và sau đó b?t đ?u c?p tài li?u trên máy tính xách tay c?a b?n.
 6. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Đ? c?p nh?t t?t c? các t?p, b?m C?p Nh?t t?t c? trên các C?p tài li?u tr?nh đơn.

   - hay -
  • Đ? C?p Nh?t ch? có m?t s? các t?p tin, ch?n t?p tin hay t?p mà b?n mu?n C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào C?p Nh?t l?a ch?n trên các C?p tài li?u tr?nh đơn.
 7. Các Cập nhật h?p tho?i s? đư?c hi?n th?. Xác nh?n hành đ?ng C?p Nh?t trên các t?p tin ho?c thư m?c đó đư?c hi?n th? trong h?p tho?i và b?m Cập nhật.
Các t?p tin trên máy tính đ? bàn c?a b?n đư?c C?p Nh?t v?i các l?n các phiên b?n c?a các t?p trong c?p tài li?u trên máy tính xách tay c?a b?n.

Làm th? nào đ? s? d?ng c?p tài li?u đ? đ?ng b? hóa t?p tin đư?c lưu tr? trên đ?a m?m

 1. LƯU ?: Các bư?c sau đây gi? đ?nh r?ng b?n làm vi?c v?i m?t máy tính đ? bàn là máy tính chính c?a b?n và máy tính xách tay như máy tính th? c?p c?a b?n.

 2. Đưa đ?a m?m vào ? đ?a m?m vào c?a b?n máy tính đ? bàn.
 3. B?t đ?u c?p tài li?u, và sau đó sao chép các t?p tin ho?c thư m?c đó b?n mu?n làm vi?c v?i t? máy tính c?a b?n vào c?p tài li?u.
 4. Kéo c?p tài li?u sang đ?a m?m.

  Các t?p tin và thư m?c trong c?p tài li?u s? đư?c sao chép vào đ?a.
 5. H?y b? đ?a m?m t? máy tính đ? bàn c?a b?n, và sau đó đưa đ?a ch?a c?p tài li?u vào ? đ?a m?m vào c?a b?n máy tính xách tay.
 6. B?t đ?u c?p tài li?u t? đ?a m?m, và sau đó th?c hi?n các nh?ng thay đ?i b?n mu?n các t?p tin.
 7. Khi b?n đ? k?t thúc làm vi?c trên các t?p tin, lo?i b? các đ?a m?m t? máy tính xách tay c?a b?n, và sau đó n?p nó vào đ?a m?m ? đ?a c?a máy tính đ? bàn c?a b?n.
 8. B?t đ?u c?p tài li?u t? đ?a m?m, và sau đó th?c hi?n m?t trong sau đây:
  • Đ? c?p nh?t t?t c? các t?p, b?m C?p Nh?t t?t c? trên các C?p tài li?u tr?nh đơn.

   - hay -
  • Đ? C?p Nh?t ch? có m?t s? các t?p tin đư?c lưu trong c?p tài li?u, ch?n t?p b?n mu?n C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào C?p Nh?t l?a ch?n trên các C?p tài li?u tr?nh đơn.
 9. Các Cập nhật h?p tho?i s? đư?c hi?n th?. Xác nh?n hành đ?ng C?p Nh?t trên các t?p tin ho?c thư m?c đó đư?c hi?n th? trong h?p tho?i và b?m Cập nhật.
Các t?p tin trên máy tính đ? bàn c?a b?n đư?c đ?ng b? hóa v?i các C?p Nh?t phiên b?n c?a các t?p trong c?p tài li?u trên đ?a m?m.

Làm th? nào đ? ki?m tra t?nh tr?ng c?a t?p lưu trong c?p tài li?u

 1. C?p tài li?u b?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào t?p tin b?n mu?n ki?m tra, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các C?p nh?t t?nh tr?ng tab.
  • N?u t?p c?p tài li?u và đ?i tác c?a m?nh bên ngoài C?p tài li?u (các b?n sao g?c c?a các t?p tin trên máy tính khác) đư?c đ?ng b? hóa, m?t Thông tin m?i nh?t bi?u tư?ng đư?c hi?n th?.
  • N?u t?p c?p tài li?u và đ?i tác c?a nó không ph?i đ?ng b? hóa, m?t Thay th? m?i tên s? đư?c hi?n th?. M?i tên đi?m hư?ng t?i b?n sao c?a t?p tin đó đ?i h?i vi?c C?p Nh?t.

   Nh?p vào Cập nhật đ? đ?ng b? hóa các t?p tin.

   Các t?p tin đư?c lưu trong c?p tài li?u và đ?i tác c?a m?nh bên ngoài C?p tài li?u đư?c đ?ng b? hóa.

Làm th? nào đ? Split t?p tin đư?c lưu trong c?p tài li?u t? đ?i tác c?a h?

Khi b?n tách ra m?t t?p tin đư?c lưu trong c?p tài li?u, b?n tách các C?p tài li?u b?n sao c?a t?p tin t? đ?i tác c?a m?nh bên ngoài C?p tài li?u. Các k?t qu? tr? m? côi t?p tin đư?c lưu trong c?p tài li?u không c?n có th? đư?c đ?ng b? hóa.

Đ? tách t?p tin đư?c lưu trong c?p tài li?u t? đ?i tác c?a h?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. C?p tài li?u b?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào t?p tin b?n mu?n chia, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 2. B?m vào các C?p nh?t t?nh tr?ng tab.
 3. Nh?p vào Tách t? b?n g?c, sau đó b?m Có khi b?n b? nh?c, đ? ngăn ch?n b?t k? C?p Nh?t nào trong tương lai c?a các t?p tin.
 4. Nh?p vào Đóng, và sau đó b? c?p tài li?u.
T?p là m? côi.

Khắc phục sự cố

 • Khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa t?p tin, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau sau khi b?n sao chép nó vào, và ch?nh s?a nó, trong C?p tài li?u:
  Tên tệp là m?t tr? m? côi. Nó không đư?c C?p Nh?t.
  Hành vi này có th? x?y ra n?u b?n g?c t?p đ? đư?c di chuy?n. C?p tài li?u gi? theo d?i c?a v? trí ban đ?u c?a t?t c? các t?p r?ng b?n sao chép sang c?p tài li?u. Tuy nhiên, nó không th? theo d?i các t?p tin n?u h? là chuy?n sang v? trí khác. Sau khi b?n di chuy?n m?t t?p tin trên máy tính chính, các t?p tin đư?c lưu trong c?p tài li?u s? tr? thành m?t t?p tin m? côi, và do đó nó có th? không có c?n đư?c đ?ng b? v?i đ?i tác ban đ?u c?a nó ? bên ngoài C?p tài li?u. Đi?u này là trư?ng h?p ngay c? khi các t?p tin đư?c di chuy?n tr? l?i v? trí ban đ?u c?a nó.

  Đ? l?n đ?u tiên gi?i quy?t v?n đ? này, đ?i tên Phiên b?n s?a đ?i c?a t?p tin, và sau đó sao chép các t?p tin g?c vào c?p tài li?u. M? và lưu Phiên b?n s?a đ?i c?a các t?p có cùng tên như t?p g?c mà b?n ch? c?n sao chép sang c?p tài li?u, và sau đó xóa các t?p tin m? côi.

 • S? d?ng các nguyên t?c sau đây đ? xác đ?nh mà Windows XP tính năng đ? s? d?ng khi b?n làm vi?c v?i đ?ng b? hóa t?p tin:
  • S? d?ng tính năng c?p tài li?u n?u b?n thư?ng truy?n t?p tin gi?a các máy tính b?ng cách s? d?ng m?t trong hai đ?a lưu đ?ng (ví d? như m?t đ?a m?m đ?a) ho?c k?t n?i cáp tr?c ti?p.
  • S? d?ng tính năng t?p gián tuy?n khi b?n làm vi?c v?i chia s? các t?p tin trên m?ng.


THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? các T?p gián tuy?n tính năng trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307853 Làm th? nào đ? s? d?ng các t?p gián tuy?n trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314512 Đ?ng b? hóa thi?t b? di đ?ng và máy tính đ? bàn v?i ngư?i qu?n l? đ?ng b? hóa
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
312171 C?u h?nh t?p gián tuy?n đ? đ?ng b? hóa khi k?t n?i m?ng c? th? s? tr? thành ho?t đ?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 307885 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbhowto kbmt KB307885 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:307885

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com