ID c?a bi: 307890 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Windows XP s dung cng ngh kich hoat san phm da trn phn mm. Do o, ban phai kich hoat ban sao Windows XP s dung. Bi vi?t ny m t? cch kich hoat Windows XP.

Cach qua trinh kich hoat hoat ng

Kich hoat san phm giam mt dang sao chep trai phep phn mm c goi la sao chep tuy tin". Sao chep tuy tin la vic chia se cai t phn mm khng tun theo thoa thun cp phep cho ngi dung cui (EULA) cua phn mm.

Kich hoat san phm am bao rng mi giy phep Windows XP c cai t theo EULA va khng c cai t trn nhiu hn s may tinh ma giy phep cho phep. Windows tao ma nhn dang cai t (ID) duy nht da vao thng tin t ID san phm va ma inh danh phn cng c tao khi ban cai t Window XP. kich hoat, s dung thut si Kich hoat San phm cua Windows cung cp ID cai t ti Microsoft qua Internet hoc ng dy in thoai. ID cai t ghi lai lin kt ID san phm vi may tinh cua ban va ID xac nhn c gi lai may tinh cua ban kich hoat Windows XP.

Vic kich hoat la n danh va khng bt buc phai kich hoat thng tin ca nhn nao. ID cai t ghi lai kt hp ID san phm vi may tinh cua ban va xac nhn c gi lai Microsoft. Sau o, ban co th s dung khoa san phm cai t Windows trn may tinh o vi s ln khng han ch. Tuy nhin, nu ban mun cai t Windows trn may tinh khac vi khoa san phm o, ban co th phai lin h vi ai din dich vu khach hang cua Microsoft.

Qua trinh kich hoat bt buc phai mt 30 ngay t ngay u tin ban khi ng Windows XP. Nu ban mun kich hoat Windows vao ngay sau ngay ban cai t phn mm, biu tng Kich hoat Windows xut hin trong khu vc thng bao. Biu tng nay inh ky hin thi thng bao nhc ban v khoang thi gian con lai trc khi ban phai kich hoat. Sau khi ht 30 ngay, ban phai kich hoat Windows tip tuc s dung Windows.

Trong qua trinh kich hoat, ban cung co th ng ky ban sao cua Windows. Kich hoat san phm khac vi ng ky san phm vi kich hoat la bt buc con ng ky la tuy chon. Nu ban mun ng ky Windows XP bng cach cung cp tn, ia chi email va thng tin lin h khac, ban cung co th chon nhn thng tin v cac ban cp nht san phm va cac u ai c bit khac.

Chu y Mt s hang san xut thit bi ban u (OEM) va vic chon cai t Windows XP s dung thoa thun cp phep s lng ln c kich hoat lai va khng yu cu cac bc b sung kich hoat. kim tra trang thai kich hoat cua ban, bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh, tro chut vao Cac tin ich, tro chut vao Cng cu H thng, sau o bm vao Kich hoat Windows.

Cac phng phap kich hoat

Ban co th kich hoat ban sao Windows XP cua minh bng cach s dung bt ky phng phap nao sau y:
 • Kch ho?t Windows XP b?ng cch s? d?ng Internet

  Nu ban s dung phng phap nay, thut si Kich hoat San phm Windows se thit lp kt ni vi may chu kich hoat, gi ID cai t cua ban ri x ly yu cu kich hoat.
 • Kch ho?t Windows XP b?ng cch s? d?ng modem c?a b?n

  Nu ban co modem nhng khng co kt ni Internet, thut si se phat hin modem cua ban va thit lp kt ni vi may chu kich hoat thng qua ng dy in thoai cua ban.
 • Kch ho?t Windows XP b?ng i?n tho?i

  Nu ban khng co modem hoc kt ni Internet, ban co th kich hoat Windows XP bng cach goi in cho ai din dich vu khach hang cua Microsoft. Thut si Kich hoat hin thi s in thoai min phi ma ban co th goi.

Video: Cach kich hoat Windows trn may tinh cua ban (Video bng ting Anh)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video1
uuid=e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1 VideoUrl=http://aka.ms/nlmzbv
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video2


Cac phn sau y trong bai vit nay m ta cach s dung tng phng phap nay.

Cach kch ho?t Windows XP b?ng cch s? d?ng Internet

kich hoat Windows XP bng cach s dung kt ni Internet, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh, tro chut vao Cac tin ich, tro chut vao Cng cu H thng ri bm Kich hoat Windows.

  Ho?c, bm vo biu tng Kch ho?t Windows trong khu vc thng bo.
 2. B?m vo C, hay kch ho?t Windows qua Internet ngay by gi?.
 3. Bm vao oc Tuyn b Bao mt v Kich hoat San phm Windows, bm vao Quay lai ri bm Tip theo.
 4. S dung mt trong cac phng phap sau y:
  • Nu ban mun ng ky va kich hoat Windows cung mt luc, bm vao Co, ti mun ng ky va kich hoat Windows cung mt luc, bm vao oc Tuyn b Bao mt v ng ky Windows, bm vao Quay lai, bm vao Tip theo, nhp thng tin lin h cua ban vao cac tng ng trong biu mu ng ky ri bm vao Tip theo. D?u hoa th? (*) xu?t hi?n bn c?nh thng tin bt buc.
  • Nu ban chi mun kich hoat Windows, bm vao Khng, ti khng mun ng ky ngay by gi; hay chi kich hoat Windows, ri bm vao Tip theo.
  Thut si se thit lp kt ni vi may chu kich hoat, ri x ly yu cu kich hoat.
 5. Khi qua trinh kich hoat hoan tt va ban nhn c thng bao sau y, bm vao OK:
  Ban a kich hoat thanh cng ban sao Windows cua minh.

Cach Kch ho?t Windows XP b?ng cch S? d?ng Modem

kich hoat Windows XP bng cach s dung modem, hay lam theo cac bc trong phn nay.

Chu y Cac bc sau y ging vi cac bc c dung kich hoat Windows qua Internet trong phn "Cach kich hoat Windows XP bng cach s dung Internet". Nu ban co kt ni Internet va ban mun kich hoat qua modem, hay ngt kt ni Internet cua ban trc khi lam theo cac bc nay.
 1. Bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh, tro chut vao Cac tin ich, tro chut vao Cng cu H thng ri bm Kich hoat Windows.

  Ho?c, bm vo biu tng Kch ho?t Windows trong khu vc thng bo.
 2. B?m vo C, hay kch ho?t Windows qua Internet ngay by gi?.
 3. Bm vao oc Tuyn b Bao mt v Kich hoat San phm Windows, bm vao Quay lai ri bm Tip theo.
 4. S dung mt trong cac phng phap sau y:
  • Nu ban mun ng ky va kich hoat Windows cung mt luc, bm vao Co, ti mun ng ky va kich hoat Windows cung mt luc, bm vao oc Tuyn b Bao mt v ng ky Windows, bm vao Quay lai, bm vao Tip theo, nhp thng tin lin h cua ban vao cac tng ng trong biu mu ng ky ri bm vao Tip theo. D?u hoa th? (*) xu?t hi?n bn c?nh thng tin bt buc.
  • Nu ban chi mun kich hoat Windows, bm vao Khng, ti khng mun ng ky ngay by gi; hay chi kich hoat Windows, ri bm vao Tip theo.
  Thut si se thit lp kt ni vi may chu kich hoat, ri x ly yu cu kich hoat.
 5. Khi qua trinh kich hoat hoan tt va ban nhn c thng bao sau y, bm vao OK:
  Ban a kich hoat thanh cng ban sao Windows cua minh.

Cach kch ho?t Windows XP b?ng in thoai

lin h vi ai din dich vu khach hang cua Microsoft kich hoat Windows bng in thoai, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh, tro chut vao Cac tin ich, tro chut vao Cng cu H thng ri bm Kich hoat Windows.

  Ho?c, bm vo biu tng Kch ho?t Windows trong khu vc thng bo.
 2. Bm vao Co, ti mun goi in cho ai din dich vu khach hang kich hoat Windows ngay by gi.
 3. Bm vao oc Tuyn b Bao mt v Kich hoat San phm Windows, bm vao Quay lai ri bm Tip theo.
 4. Lam theo cac bc trong hp thoai Kich hoat Windows bng in thoai, ri bm Tip theo.

  Chu y Luc nay s in thoai se xut hin va khac nhau tuy theo vi tri ma ban chon.
 5. Khi qua trinh kich hoat hoan tt va ban nhn c thng bao sau y, bm vao OK:
  Ban a kich hoat thanh cng ban sao Windows cua minh.

Khc phuc s c

Nu ban khng th thit lp kt ni trc tuyn bng cach s dung modem hoc kt ni Internet, thut si se nhc ban lin h vi ai din dich vu khach hang kich hoat ban sao Windows XP cua ban bng in thoai.Tham kh?o

bit thng tin v cach lin h vi Trung tm Kich hoat San phm Microsoft bng in thoai, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
Cach lin h vi Trung tm Kich hoat San phm Microsoft qua in thoai

bit thng tin v Kich hoat San phm Windows, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/resources/howtotell/content.aspx?pg=mpa&displaylang=en
xem danh sach cac cu hoi thng gp (FAQ) v Kich hoat San phm Windows, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/resources/howtotell/content.aspx?displaylang=en&pg=faq
bit thm thng tin v cach kich hoat Windows XP, bm vao cac s bai vit sau y xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
306555 Ban phai kich hoat Windows XP trong 30 ngay k t ngay ban nng cp t phin ban anh gia ln phin ban ban le cua Windows XP
291983 Cac c?ng ?c thut si Kich hoat San phm Windows s dung
291997 Cach kch ho?t Windows XP b?ng cch s? d?ng tp Unattend.txt

Thu?c tnh

ID c?a bi: 307890 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbsetup kbcip kbvideocontent KB307890

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com