Raksta ID: 308127 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? manu?li atv?rt portus sist?mas Windows XP interneta savienojuma ugunsm?r? (ICF).

PAPILDINDORM?CIJA

Lai programmas darbotos pareizi, iesp?jams, t?m manu?li ir j?atver porti, kad lok?laj? dator? vai v?rtejas dator? darbojas ICF. Iesp?jams, ir nepiecie?ams manu?li atv?rt portu, ja dator?, kur? iesp?jots ICF, ir pakalpojums, kuru v?laties pied?v?t interneta lietot?jiem.

Piez?me. Aktu?lie porta iestat?jumi main?s atkar?b? no programmas.

Lai manu?li atv?rtu portu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Manas t?kla vietas.
 2. Sarakst? T?kla uzdevumi noklik??iniet uz Skat?t t?kla savienojumus. (Vai uz darbvirsmas ar peles labo pogu noklik??iniet uz Manas t?kla vietas un tad noklik??iniet uz Rekviz?ti.)
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz savienojuma, kuru izmantojat internetam, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 4. Noklik??iniet uz z?mnes Advanced (Papildu) un tad noklik??iniet uz Settings (Iestat?jumi).

  Piez?me. Ja tausti?? Settings (Iestat?jumi) nav pieejams, tad ICF ?aj? savienojum? nav pieejams un jums nav j?atver neviens ports (jo tie jau ir atv?rti).
 5. Noklik??iniet uz Pievienot, lai atv?rtu jaunu portu.
 6. Lodzi?? Pakalpojuma apraksts ierakstiet draudz?go nosaukumu. Piem?ram, ierakstiet File Sharing: Ports 445.
 7. Lodzi?? T? datora nosaukums vai IP adrese, kur? j?su t?kl? notiek ?? pakalpojuma viesved?ba ierakstiet 127.0.0.1.

  Piez?me. Varat nor?d?t iek??j? datora IP adresi. Bet parasti j?s izmantosit 127.0.0.1.
 8. Lodzi?os ?r?jais ports un Iek??jais ports ierakstiet porta numuru. Parasti ?is numurs ir t?ds pats.
 9. Noklik??iniet vai nu uz TCP vai UDP un tad noklik??iniet uz Labi.
 10. Katram portam, kuru v?laties atv?rt, atk?rtojiet darb?bas no 1 l?dz 9.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
283673 K? sist?m? Windows XP iesp?jot un atsp?jot l?dzekli Personiskais ugunsm?ris (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
307554 Programm?m nepiecie?amas manu?las portu konfigur?cijas ar interneta savienojuma ugunsm?ri (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 308127 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 6. marts - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbnetwork KB308127

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com