Numer ID artykułu: 308417
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

System Windows przydziela zasoby oraz zarządza urządzeniami i programami zgodnie z odpowiednimi ustawieniami. Opcje wydajności oraz sposób zarządzania nimi przez system Windows można jednak zmienić za pomocą apletu System w Panelu sterowania.

W tym artykule przedstawiono sposób ustawiania opcji wydajności komputera za pomocą pobranej Pomocy z przewodnikiem lub przez ręczne wykonanie opisanych kroków.

Więcej informacji

Jeśli nie można pobrać lub zainstalować Pomocy z przewodnikiem, można ręcznie wykonać kroki przedstawione w tym artykule.

Ręczne ustawianie opcji wydajności w systemie Windows XP

Jeśli użytkownik nie chce albo nie może zainstalować lub uruchomić Pomocy z przewodnikiem, może ręcznie ustawić opcje wydajności w systemie Windows XP.

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów. W przypadku braku doświadczenia z instrukcjami dla użytkowników zaawansowanych można skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje o wykonywaniu tej czynności, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=pl#tab3
Uwaga Aby móc ustawiać wiele z tych opcji wydajności, należy zalogować się do systemu Windows przy użyciu konta administratora komputera. Aby upewnić się, że konto użyte podczas logowania do systemu Windows jest kontem administratora komputera, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=pl
Aby ręcznie ustawić opcje wydajności komputera, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Ręczne zarządzanie planowaniem użycia procesora

Dla procesora komputera jest dostępna skończona liczba zasobów. System Windows automatycznie zarządza tymi zasobami i może przydzielać zadania do poszczególnych procesorów lub zarządzać wieloma procesami w przypadku dostępności jednego procesora. Sposób zarządzania tymi zasobami przez system Windows można dostosować przez nadanie priorytetu programom działającym na pierwszym planie lub usługom działającym w tle.

Domyślnie priorytet w systemie Windows jest ustawiony dla programów działających na pierwszym planie. Dzięki dodatkowym zasobom przetwarzania programy mogą szybciej odpowiadać. Jeśli jednak na komputerze są uruchomione usługi działające w tle, takie jak usługa drukowania lub usługa wykonywania kopii zapasowej dysku, i mają one odpowiadać szybciej, można zmienić ustawienia systemu Windows tak, aby zasoby procesora były udostępniane równomiernie między programy działające w tle i programy działające na pierwszym planie.

Uwaga W przypadku używania komputera z systemem Windows XP jako serwera zaleca się przydzielenie większej ilości zasobów do usług działających w tle.

Aby ręcznie zmienić wydajność programów działających na pierwszym planie i programów działających w tle, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości systemu.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Wydajność kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Planowanie użycia procesora użyj jednej z następujących metod:
  • Kliknij opcję Programy, aby przypisać większą ilość zasobów procesora do programów działających na pierwszym planie. To ustawienie jest zalecane dla większości użytkowników.
  • Kliknij opcję Usługi działające w tle, aby przypisać taką samą ilość zasobów procesora do wszystkich uruchomionych usług. Dotyczy to również zadań drukowania i aplikacji.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować preferencje i zamknąć okno dialogowe.

Krok 2. Ręczne zarządzanie pamięcią komputera

Kiedy zaczyna brakować pamięci RAM zainstalowanej fizycznie w komputerze, system Windows symuluje fizyczną pamięć RAM przez dodanie dostępnej pamięci za pomocą pliku stronicowania (nazywanego pamięcią wirtualną) znajdującego się na dysku twardym. Domyślnie rozmiar pliku stronicowania pamięci wirtualnej tworzonego podczas instalacji jest 1,5 raza większy niż rozmiar fizycznej pamięci RAM w komputerze. Dlatego na komputerze z zainstalowanym 1 GB pamięci RAM zostanie utworzony plik pamięci wirtualnej o rozmiarze 1,5 GB.

Rozmiar pliku stronicowania można ręcznie zwiększyć lub zmniejszyć. Można również zoptymalizować użycie pamięci wirtualnej przez podzielenie używanych części pliku między dyski oraz przez usunięcie przydziału części pliku dla wolnych lub nadmiernie obciążonych dysków. Aby zoptymalizować użycie pamięci wirtualnej, należy podzielić jej przydział między możliwie największą liczbę fizycznych dysków twardych. Przy wyborze dysków należy się kierować następującymi wskazówkami:
 • Plik stronicowania nie powinien być przechowywany na tym samym dysku, na którym znajdują się pliki systemowe (zazwyczaj jest to dysk C).
 • Plik stronicowania nie powinien być przechowywany na dysku odpornym na uszkodzenia, takim jak wolumin dublowany lub wolumin RAID-5. Pliki stronicowania nie wymagają odporności na uszkodzenia. Niektóre komputery odporne na uszkodzenia charakteryzują się wolnym zapisywaniem danych, ponieważ dane są zapisywane w wielu lokalizacjach.
 • Pliki stronicowania nie powinny być przechowywane na różnych partycjach tego samego fizycznego dysku twardego.
Jak ręcznie zmienić rozmiar pliku stronicowania pamięci wirtualnej
Aby móc wykonać tę procedurę, użytkownik musi być zalogowany jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie tej procedury.

Aby ręcznie zmienić rozmiar pamięci wirtualnej, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Wydajność kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Pamięć wirtualna kliknij przycisk Zmień.
 4. W kolumnie Dysk [Etykieta woluminu] kliknij dysk zawierający plik stronicowania, który chcesz zmienić.
 5. W obszarze Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku kliknij opcję Rozmiar niestandardowy, wpisz nowy rozmiar pliku stronicowania w megabajtach (MB) w polu Rozmiar początkowy (MB) lub Rozmiar maksymalny (MB), a następnie kliknij przycisk Ustaw.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć okno dialogowe.
Uwaga Gdy rozmiar pliku stronicowania zostanie zmieniony, może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie systemu Windows. W takiej sytuacji zmiany zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu systemu Windows.

Uwagi
 • Jeśli system Windows ma wybrać optymalny rozmiar pliku stronicowania, należy kliknąć opcję Rozmiar kontrolowany przez system. Zalecany minimalny rozmiar pliku to wartość 1,5 raza większa niż rozmiar pamięci RAM komputera, a zalecany maksymalny rozmiar pliku to wartość 3 razy większa niż minimalny rozmiar pliku. Na przykład dla komputera z 256 MB pamięci RAM rozmiar minimalny wynosi 384 MB, a rozmiar maksymalny wynosi 1152 MB.
 • W celu uzyskania najlepszej wydajności nie należy ustawiać rozmiaru mniejszego niż zalecany rozmiar minimalny wyświetlany w obszarze Całkowity rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków. Zalecany rozmiar to wartość 1,5 raza większa niż rozmiar pamięci RAM komputera. Warto pozostawić zalecany rozmiar pliku stronicowania, ponieważ ustawienie zbyt dużego rozmiaru może spowodować obniżenie wydajności. Ten rozmiar można jednak zwiększyć w przypadku częstego używania programów używających dużej ilości pamięci, takich jak programy graficzne lub gry.
 • Zdecydowanie nie zaleca się wyłączania lub usuwania pliku stronicowania, ponieważ może to obniżyć wydajność komputera. Jednak w razie potrzeby usunięcia pliku stronicowania należy ustawić wartość zerową dla rozmiaru początkowego i rozmiaru maksymalnego lub kliknąć opcję Bez pliku stronicowania.
Jak ręcznie zoptymalizować użycie pamięci
Użycie pamięci komputera można zoptymalizować tak, aby odpowiadała potrzebom użytkownika. Jeśli komputer pełni rolę stacji roboczej, a nie serwera, można zwiększyć jego wydajność przez przydzielenie większej ilości pamięci do używanych programów. Programy będą działać szybciej przy zachowaniu domyślnego rozmiaru pamięci podręcznej systemu Windows XP. Można również zarezerwować większą ilość pamięci komputera dla pamięci podręcznej systemu, jeśli komputer pełni rolę serwera lub jeśli są używane programy wymagające dużej ilości pamięci podręcznej systemu.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Wydajność kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Użycie pamięci zastosuj jedną z następujących metod:
  • Kliknij opcję Programy, jeśli komputer najczęściej pełni rolę stacji roboczej, a nie serwera. Użycie tej opcji powoduje przydzielenie większej ilości pamięci do programów.
  • Kliknij opcję Bufor systemu, jeśli komputer najczęściej pełni rolę serwera lub jeśli są używane programy korzystające z dużej ilości pamięci podręcznej systemu.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać preferencje i zamknąć okno dialogowe.

Krok 3. Ręczne zmienianie efektów wizualnych

W systemie Windows udostępniono ustawienia umożliwiające skonfigurowanie efektów wizualnych komputera. Można na przykład pokazać cienie pod menu lub skonfigurować system Windows tak, aby na ekranie była wyświetlana cała zawartość okna podczas jego przesuwania.

Uwaga Wiele z tych efektów wizualnych może uprzyjemnić korzystanie z komputera za pośrednictwem bardziej atrakcyjnego interfejsu, lecz mogą one również spowolnić działanie komputera.

W systemie Windows udostępniono ustawienia umożliwiające włączenie lub wyłączenie wszystkich efektów wizualnych albo ich zautomatyzowanie. Ponadto można przywrócić ustawienia domyślne lub skonfigurować własne ustawienia niestandardowe, wybierając odpowiednie efekty wizualne.

Aby zmienić efekty wizualne, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Wydajność kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Efekty wizualne, a następnie zastosuj jedną z następujących metod:
  • Kliknij opcję Niech system Windows wybierze optymalne ustawienia, aby umożliwić wybranie efektów wizualnych przez system Windows.
  • Kliknij opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszego wyglądu, jeśli system Windows ma automatycznie wybrać ustawienia umożliwiające uzyskanie najlepszego wyglądu.
  • Kliknij opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności, jeśli system Windows ma automatycznie wybrać ustawienia umożliwiające uzyskanie najlepszej wydajności.
  • Kliknij opcję Niestandardowe, a następnie zaznacz pola wyboru dla elementów, które chcesz włączyć. Wyczyść pola wyboru dla elementów, które chcesz wyłączyć.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć okno dialogowe.
Uwaga Niezależnie od wybranych opcji efektów wizualnych można w dowolnym momencie dostosować to ustawienie przez zaznaczenie lub wyczyszczenie odpowiedniego pola wyboru na liście. Zmiana któregokolwiek z elementów powoduje automatyczne zaznaczenie opcji Niestandardowe.

Słownik

program działający w tle Program działający w tle to program, który działa, gdy użytkownik wykonuje inne zadanie. Mikroprocesor komputera przydziela mniejszą ilość zasobów do programów pracujących w tle niż do programów działających na pierwszym planie.

zmienna środowiskowa Zmienna środowiskowa to ciąg informacji środowiskowych (na przykład dysk, ścieżka lub nazwa pliku) skojarzony z nazwą symboliczną, której może używać system Windows. Zmienne środowiskowe można definiować za pośrednictwem apletu System w Panelu sterowania lub za pomocą polecenia set w wierszu polecenia.

program działający na pierwszym planie Program działający na pierwszym planie to program, który działa w aktywnym oknie (czyli w oknie wyświetlanym na pierwszym planie z aktywnym paskiem tytułu). Program działający na pierwszym planie odpowiada na polecenia użytkownika.

wolumin dublowany Wolumin dublowany to wolumin odporny na uszkodzenia, którego dane są powielane na dwóch dyskach fizycznych. Wolumin dublowany zapewnia redundancję danych dzięki użyciu dwóch identycznych woluminów. Te woluminy nazywa się zdublowanymi. Informacje zawarte na woluminie są powielone. Obraz lustrzany jest zawsze umieszczany na innym dysku. Jeśli nastąpi awaria jednego z dysków fizycznych, wówczas dane zapisane na uszkodzonym dysku stają się niedostępne, ale system działa w dalszym ciągu, korzystając z obrazu lustrzanego zapisanego na drugim dysku. Woluminy dublowane są tworzone wyłącznie na dyskach dynamicznych.

plik stronicowania Plik stronicowania (nazywany pamięcią wirtualną) to sekcja dysku twardego utworzona na potrzeby rozszerzania dostępnej pamięci. Kiedy w systemie Windows zaczyna brakować zainstalowanej pamięci fizycznej (pamięci RAM), plik stronicowania jest używany jako pamięć wirtualna. Domyślnie system Windows przesyła dane do usług działających w tle oraz bezczynne programy do pliku stronicowania w celu zwolnienia większej ilości pamięci RAM dla obecnie uruchomionych programów.

partycja Partycja to część dysku fizycznego, która działa jak osobny dysk fizyczny. Po utworzeniu partycji należy ją sformatować i przypisać literę dysku, zanim będzie można rozpocząć zapisywanie na niej danych. Na dyskach podstawowych partycje są nazywane woluminami podstawowymi. Do woluminów podstawowych zalicza się partycje podstawowe i dyski logiczne. Na dyskach dynamicznych partycje są nazywane woluminami dynamicznymi. Do woluminów dynamicznych zalicza się woluminy proste, rozłożone, łączone, zdublowane oraz RAID-5.

wolumin RAID-5 Wolumin RAID-5 to wolumin odporny na uszkodzenia, którego dane i parzystość są okresowo dzielone między trzy lub większą liczbę dysków fizycznych. Parzystość to obliczana wartość używana do odtworzenia danych po awarii. Jeśli część dysku fizycznego ulegnie uszkodzeniu, system Windows odtwarza dane, które znajdowały się w uszkodzonej części na podstawie pozostałych danych oraz parzystości. Woluminy RAID-5 można tworzyć wyłącznie na dyskach dynamicznych. Nie można ich dublować ani rozszerzać.

NASTĘPNE KROKI

Jeśli zastosowanie opisanych metod nie rozwiązało problemu, można poszukać innych rozwiązań w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynach pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
 • Baza wiedzy z możliwością przeszukiwania: wyszukiwanie informacji dotyczących pomocy technicznej oraz narzędzia do samodzielnej pomocy dla produktów firmy Microsoft
 • Centrum rozwiązań: często zadawane pytania oraz najważniejsze informacje dotyczące pomocy technicznej dla konkretnych produktów
 • Inne opcje pomocy technicznej: możliwość zadania pytania, skontaktowania się z pomocą techniczną lub wysłania opinii za pośrednictwem sieci Web
Aby uzyskać pomoc dotyczącą konfigurowania ustawień wydajności w systemie Windows XP, można skontaktować się z pomocą techniczną:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=pl#tab3


Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów z wydajnością systemu Windows Vista, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Problemy z ogólną szybkością działania i wydajnością systemu

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu przenoszenia pliku stronicowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307886 Jak przenieść plik stronicowania w systemie Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 308417 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2013 - Weryfikacja: 5.1
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbacwsurvey kbvirtualmem kbenv KB308417

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com