ID c?a bài: 308417 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Windows phân b? các ngu?n l?c theo các thi?t l?p và qu?n l? thi?t b? và chương tr?nh cho phù h?p. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng h? th?ng m?c trong Panel điều khiển đ? thay đ?i các tùy ch?n th?c hi?n và làm th? nào Windows qu?n l? chúng.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thi?t l?p các tùy ch?n hi?u năng cho máy tính c?a b?n b?ng cách t?i v? và s? d?ng hư?ng d?n tr? giúp, ho?c b?ng cách s? d?ng hư?ng d?n s? d?ng bư?c.

Thông tin thêm

Hư?ng d?n s? d?ng các bư?c đ? thi?t l?p tùy ch?n hi?u su?t trong Windows XP

N?u b?n thay v? không cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y hư?ng d?n tr? giúp, b?n có th? thi?t l?p tùy ch?n hi?u su?t trong Windows XP b?ng tay.

Ph?n này dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không tho?i mái v?i nâng cao hư?ng d?n, b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus
Lưu ?: B?n ph?i kí nh?p vào Windows b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n qu?n tr? viên viên máy tính đ? thi?t l?p nhi?u ngư?i trong s? các tùy ch?n hi?u su?t. Đ? xác minh r?ng b?n đang kí nh?p vào Windows v?i trương m?c ngư?i dùng là m?t qu?n tr? c?a máy tính, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/admin
Đ? t? thi?t l?p tùy ch?n hi?u năng cho máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:

Bư?c 1: T? qu?n l? tính năng l?p l?ch b? x? l?

Có là m?t s? h?u h?n các ngu?n l?c có s?n cho máy tính c?a m?t CPU. Windows qu?n l? các ngu?n tài nguyên t? đ?ng, và có th? phân b? nhi?m v? gi?a b? vi x? l? ho?c qu?n l? nhi?u quá tr?nh trên m?t b? x? l? đơn. B?n có th? đi?u ch?nh cách Windows qu?n l? các ngu?n tài nguyên b?i ưu tiên gi?a các chương tr?nh ti?n c?nh và các b?n ghi d?ch v? n?n.

theo m?c đ?nh, Windows đ?t m?t ưu tiên trên các chương tr?nh ti?n c?nh. Các ngu?n tài nguyên b? sung x? l? làm cho chương tr?nh đ? đáp ?ng nhanh hơn. Tuy nhiên, n?u b?n có b?n ghi d?ch v? n?n, ch?ng h?n như in ?n ho?c sao lưu đ?a ch?y trong khi b?n làm vi?c và b?n mu?n h? đ? đáp ?ng nhanh hơn, b?n có th? có Windows chia s? tài nguyên b? x? l? b?ng nhau gi?a các n?n và chương tr?nh.

Lưu ?: N?u b?n đang s? d?ng máy tính Windows XP c?a b?n như m?t máy ch?, phân b? các ngu?n l?c nhi?u hơn đ? b?n ghi d?ch v? n?n đư?c khuy?n khích.

T? thay đ?i hi?u su?t c?a chương tr?nh n?n trư?c và n?n, hoàn thành các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i sysdm.cpl trong các m? h?p, và sau đó nh?n ENTER đ? m? hộp thoại Thu?c tính h? th?ng .
 2. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó theo hi?u su?t nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó trong b? vi x? l? l?p k? ho?ch s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Nh?p vào chương tr?nh ch? đ?nh nhi?u b? x? l? tài nguyên cho các chương tr?nh ti?n c?nh. Thi?t đ?t này đư?c khuy?n khích cho h?u h?t ngư?i dùng.
  • Nh?p vào b?n ghi d?ch v? n?n đ? ch? đ?nh các kh?i lư?ng b?ng nhau c?a tài nguyên b? x? l? Tất cả các dịch vụ đang ch?y. Đi?u này bao g?m các công vi?c in ?n và các ?ng d?ng.
 4. Nh?p vào OK đ? áp d?ng ưu đ?i và đóng hộp thoại.

Bư?c 2: T? qu?n l? b? nh? máy tính

Khi máy tính c?a b?n th? ch?t cài đ?t chuyên bi?t ng?u nhiên - access nh? (RAM) đang ch?y th?p, Windows thêm b? nh? có s?n b?ng cách s? d?ng m?t tệp trang, thư?ng đư?c g?i là b? nh? ?o, trên đ?a c?ng đ? mô ph?ng v?t l? RAM. theo m?c đ?nh, tệp trang b? nh? ?o đư?c t?o ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t là 1,5 l?n b? nh? RAM v?t l? vào máy tính c?a b?n. Do đó, m?t máy tính có 1GB c?a RAM đư?c cài đ?t chuyên bi?t s? có 1.5GB b? nh? ?o.

B?n có th? t? thay đ?i kích thư?c c?a tệp trang đ? làm cho nó l?n hơn ho?c nh? hơn. B?n c?ng có th? t?i ưu hóa b? nh? ?o s? d?ng b?ng cách chia t?p tin không gian gi?a nhi?u ổ đĩa và b?ng cách lo?i b? phân b? space t? ch?m ho?c nhi?u truy c?p ổ đĩa. Đ? t?i ưu hóa không gian b? nh? ?o c?a b?n, phân chia nó gi?a các ổ đĩa c?ng v?t l? như nhi?u càng t?t. Khi b?n ch?n ổ đĩa, h?y làm theo các hư?ng d?n này:
 • C? g?ng đ? tránh vi?c m?t tệp trang trên cùng m?t ổ đĩa như là các t?p tin h? th?ng, thư?ng ? C.
 • Tránh đ?t m?t tệp trang trên m?t ổ đĩa l?i khoan dung ch?ng h?n như m?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi ho?c m?t kh?i lư?ng RAID-5. tệp trang không yêu c?u l?i khoan dung, và m?t s? máy tính l?i khoan dung kinh nghi?m d? li?u ch?m vi?t v? h? ghi d? li?u vào nhi?u v? trí.
 • Không đ?t nhi?u t?p tin phân trang trên phân vùng khác nhau trên cùng m?t ổ đĩa v?t l?.
Làm th? nào đ? t? thay đ?i kích thư?c c?a tệp trang b? nh? ?o
B?n ph?i kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? đ? hoàn t?t th? t?c này. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? khi?n b?n hoàn t?t th? t?c này.

Đ? t? thay đ?i kích thư?c b? nh? ?o, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i sysdm.cpl trong các m? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó theo hi?u su?t nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó theo b? nh? ?o b?m thay đ?i.
 4. Theo lái xe [Nh?n ổ đĩa], nh?p vào ổ đĩa có ch?a tệp trang mà b?n mu?n thay đ?i.
 5. Theo kích thư?c tệp trang cho ổ đĩa đ? ch?n, b?m vào tùy ch?nh kích thư?c, nh?p kích thư?c tệp trang m?i tính b?ng megabyte (MB) trong h?p kích thư?c ban đ?u (MB) ho?c t?i đa kích thư?c (MB) , và sau đó nh?p vào thi?t l?p.
 6. Nh?p vào OK đ? đóng hộp thoại và áp d?ng thay đ?i.
Lưu ?: Sau khi b?n thay đ?i kích thư?c c?a tệp trang, b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i Windows. N?u b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i, nh?ng thay đ?i s? không có hi?u l?c cho đ?n khi Windows kh?i đ?ng l?i.

Lưu ý
 • Đ? có Windows ch?n t?t nh?t, kích thư?c tệp trang, h?y nh?p vào h? th?ng qu?n lí kích thư?c. Kích thư?c t?i thi?u đư?c đ? ngh? là gi?ng như 1,5 l?n RAM trên máy tính c?a b?n, và 3 l?n con s? đó cho kích thư?c t?i đa. Ví d?, n?u b?n có 256 MB RAM, kích thư?c t?i thi?u là 384 MB, và kích thư?c t?i đa là 1152 MB.
 • Đ?i v?i hi?u su?t t?t nh?t, không đ?t kích thư?c kh?i t?o nh? hơn t?i thi?u đư?c đ? ngh? kích thư?c theo T?ng c? tệp trang cho m?i ổ đĩa. Kích thư?c đư?c đ? ngh? là gi?ng như 1,5 l?n RAM trên máy tính c?a b?n. Nó là t?t th?c hành đ? l?i tệp trang lúc kích thư?c đư?c đ? ngh? c?a nó như hi?u su?t có th? gi?m n?u tệp trang quá l?n. Tuy nhiên, b?n có th? tăng kích thư?c c?a nó n?u b?n thư?ng xuyên s? d?ng chương tr?nh s? d?ng r?t nhi?u b? nh?, ch?ng h?n như chương tr?nh đ? h?a ho?c tr? chơi.
 • Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không vô hi?u hóa ho?c xóa tệp trang v? đi?u này có th? làm gi?m hi?u su?t c?a máy tính. Tuy nhiên, n?u b?n quy?t đ?nh đ? xóa tệp trang, thi?t l?p kích thư?c ban đ?u và kích thư?c t?i đa v? không, ho?c b?m không có tệp trang.
Làm th? nào đ? t? t?i ưu hóa vi?c S? d?ng B? nh?
B?n có th? t?i ưu hóa S? d?ng B? nh? c?a máy tính c?a b?n đ? ph?n ánh nhu c?u c? th? c?a b?n. N?u máy tính c?a b?n đư?c s? d?ng như m?t tr?m làm vi?c thay v? như m?t máy ch?, b?n có th? tăng hi?u su?t b?ng dành thêm b? nh? cho chương tr?nh c?a b?n. Chương tr?nh c?a b?n s? làm vi?c nhanh hơn và kích thư?c b? nh? cache c?a h? th?ng s? duy tr? kích thư?c m?c đ?nh đư?c đính kèm v?i Windows XP. Ho?c, b?n có th? thi?t l?p sang m?t bên b? nh? máy tính nhi?u hơn cho m?t b? nh? cache h? th?ng l?n hơn n?u máy tính c?a b?n đư?c s? d?ng ch? y?u như m?t máy ch?, ho?c n?u b?n s? d?ng chương tr?nh yêu c?u b? nh? cache c?a h? th?ng l?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i sysdm.cpl trong các m? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó theo hi?u su?t nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó theo S? d?ng B? nh? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • B?m vào chương tr?nh n?u b?n s? d?ng máy tính c?a b?n ch? y?u như m?t tr?m làm vi?c thay v? như m?t máy ch?. Tùy ch?n này phân b? thêm b? nh? đ? chương tr?nh c?a b?n.
  • Nh?p vào h? th?ng b? nh? cache n?u máy tính c?a b?n đư?c s? d?ng ch? y?u như m?t máy ch? ho?c n?u b?n s? d?ng chương tr?nh s? d?ng m?t b? nh? cache c?a h? th?ng l?n.
 4. Nh?p vào OK đ? lưu s? thích và đóng hộp thoại.

Bư?c 3: Theo cách th? công thay đ?i hi?u ?ng tr?c quan

Windows cung c?p nhi?u tùy ch?n đ? thi?t l?p các hi?u ?ng h?nh ?nh c?a máy tính c?a b?n. Ví d?, b?n có th? hi?n th? bóng m? dư?i menu ho?c b?n có th? đ?t c?u h?nh Windows đ? hi?n th? t?t c? các n?i dung c?a m?t c?a s? trong khi b?n di chuy?n c?a s? trên màn h?nh c?a b?n.

Lưu ?: M?c dù nhi?u hi?u ?ng h?nh ?nh có th? làm cho máy tính s? d?ng thú v? hơn b?ng cách cung c?p m?t giao di?n h?p d?n hơn, h? có th? làm ch?m máy tính c?a b?n.

Windows cung c?p tùy ch?n đ? b?t t?t c? các tùy ch?n hi?u ?ng th? giác, t?t t?t c? Tu? ch?n, ho?c t? đ?ng hoá chúng. B?n c?ng có th? khôi ph?c thi?t đ?t m?c đ?nh ho?c đ?t các tu? ch?n tu? ch?nh c?a riêng b?n b?ng cách ch?n cho m?nh nh?ng g? hi?u ?ng h?nh ?nh mà b?n mu?n s? d?ng.

Đ? thay đ?i hi?u ?ng h?nh ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i sysdm.cpl trong các m? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Nh?p vào tab nâng cao , và sau đó theo hi?u su?t nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Nh?p vào tab Hi?u ?ng h?nh ?nh , và sau đó s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Nh?p vào đ? Windows ch?n nh?ng g? là t?t nh?t cho Máy tính c?a tôi đ? Windows ch?n hi?u ?ng h?nh ?nh.
  • Nh?p vào đi?u ch?nh cho t?t nh?t xu?t hi?n đ? Windows t? đ?ng đi?u ch?nh các cài đ?t chuyên bi?t cho t?t nh?t xu?t hi?n.
  • Nh?p vào đi?u ch?nh cho hi?u su?t t?t nh?t đ? Windows t? đ?ng đi?u ch?nh các cài đ?t chuyên bi?t cho hi?u su?t t?t nh?t.
  • Nh?p vào tùy ch?nh, và sau đó ch?n hộp kiểm cho các m?c mà b?n mu?n b?t. Xóa hộp kiểm cho các m?c mà b?n mu?n t?t.
 4. Nh?p vào OK đ? áp d?ng thay đ?i và đ? đóng hộp thoại.
Lưu ?: B?t k? tùy ch?n hi?u ?ng h?nh ?nh mà b?n ch?n, b?n luôn có th? tùy ch?nh các thi?t l?p c?a cá nhân ch?n ho?c xoá m?c li?t kê. N?u b?n thay đ?i b?t k? m?c nào, nút ch?n m?t tu? ch?nh s? t? đ?ng đư?c ch?n.

B?ng thu?t ng?

chương tr?nh n?n M?t chương tr?nh n?n là m?t chương tr?nh ch?y trong khi ngư?i dùng đang làm vi?c trên m?t nhi?m v?. B? vi x? l? c?a máy tính đ?t ít tài nguyên đ? chương tr?nh n?n hơn đ? chương tr?nh n?n trư?c.

bi?n môi trư?ng M?t bi?n môi trư?ng là m?t chu?i các môi trư?ng thông tin như m?t ổ đĩa, đư?ng d?n ho?c tên t?p đư?c k?t h?p v?i m?t tên tư?ng trưng mà Windows có th? s? d?ng. B?n s? d?ng các h? th?ng trong Panel điều khiển ho?c l?nh đ?t t?i d?u ki?m nh?c l?nh đ? xác đ?nh các bi?n môi trư?ng.

chương tr?nh ti?n c?nh M?t chương tr?nh ti?n c?nh là m?t chương tr?nh ch?y trong cửa sổ đang kích hoạt (c?a s? trên h?u h?t v?i thanh tiêu đề đư?c đánh d?u). Chương tr?nh ti?n c?nh đáp ?ng các l?nh mà ngư?i s? d?ng các v?n đ?.

kh?i lư?ng đư?c nhân đôi M?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi là m?t kh?i lư?ng l?i khoan dung đ?ng g?i d? li?u trên hai đ?a v?t l?. M?t kh?i lư?ng đư?c nhân đôi cung c?p s? th?a d? li?u b?ng cách s? d?ng hai kh?i gi?ng h?t nhau. Các kh?i đư?c g?i là gương. H? l?p l?i nh?ng thông tin có th? tích ch?a. M?t máy nhân b?n luôn luôn n?m trên m?t đ?a khác nhau. N?u v?t l? đ?a nào h?ng hóc, d? li?u n?m trên đ?a m?i h?ng tr? nên không có s?n, nhưng h? th?ng ti?p t?c ho?t đ?ng trong gương trên đ?a c?n l?i. B?n có th? t?o đư?c nhân đôi kh?i lư?ng ch? trên năng đ?ng đ?a.

tệp trang Thư?ng đư?c g?i là "b? nh? ?o", m?t tệp trang là m?t ph?n c?a đ?a c?ng đư?c t?o ra đ? m? r?ng b? nh? kh? d?ng. Khi Windows ch?y th?p trên b? nh? v?t l? (RAM) đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tệp trang s? đư?c s? d?ng như là b? nh? "?o". theo m?c đ?nh, Windows chuy?n d? li?u cho b?n ghi d?ch v? n?n và chương tr?nh nhàn r?i đ? tệp trang này đ? thêm RAM cho chương tr?nh hi?n đang đư?c s? d?ng mi?n phí.

phân vùng M?t phân vùng là m?t ph?n c?a m?t đ?a v?t l? có ch?c năng như th? nó là m?t đ?a v?t l? riêng bi?t. Sau khi b?n t?o m?t phân vùng, b?n ph?i đ?nh d?ng nó và gán cho nó m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa trư?c khi b?n có th? lưu tr? d? li?u trên nó. V? cơ b?n đ?a, phân vùng đư?c g?i là cơ b?n kh?i lư?ng. Kh?i lư?ng cơ b?n bao g?m phân vùng chính và ổ đĩa logic. Ngày năng đ?ng đ?a, phân vùng đư?c g?i là kh?i năng đ?ng. Năng đ?ng t?p bao g?m kh?i lư?ng đơn gi?n, s?c, t?, đư?c nhân đôi, và RAID-5.

Kh?i lư?ng RAID-5 M?t kh?i lư?ng RAID-5 là m?t kh?i lư?ng l?i khoan dung v?i d? li?u và tính ch?n l? s?c liên t?c qua ba ho?c nhi?u đ?a v?t l?. Tương đương là m?t giá tr? tính toán đư?c s? d?ng đ? tái t?o l?i d? li?u sau khi m?t s? th?t b?i. N?u m?t ph?n c?a m?t đ?a v?t l? th?t b?i, Windows tái t?o d? li?u vào ph?n th?t b?i t? d? li?u c?n l?i và tính ch?n l?. B?n có th? t?o kh?i tin RAID-5 ch? trên năng đ?ng đ?a, và b?n không th? nhân b?n ho?c m? r?ng các kh?i lư?ng RAID-5.

BƯ?C TI?P THEO

N?u nh?ng phương pháp này không ho?t đ?ng v?i b?n, b?n có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng Microsoft đ? t?m ra các gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. M?t s? b?n ghi d?ch v? mà web site b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng Microsoft cung c?p bao g?m:
 • Cơ s? Ki?n th?c Có thể tìm kiếm: tra c?u thông tin h? tr? k? thu?t và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm Gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n H? tr? Khác: S? d?ng Web đ? đ?t câu h?i, liên hệ với b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n c?n thêm tr? giúp thi?t l?p tùy ch?n hi?u su?t trong Windows XP, b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?:
http://support.microsoft.com/contactus


Đ? giúp đ? v?i các v?n đ? hi?u su?t h? th?ng trong Windows Vista, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
V?n đ? v?i t?ng th? h? th?ng t?c đ? và hi?u năng h? th?ng

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? di chuy?n tệp trang, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307886 Làm th? nào đ? di chuy?n tệp trang Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 308417 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbacwsurvey kbvirtualmem kbenv kbmt KB308417 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 308417

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com