Raksta ID: 308422 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? izmantot dubl??anas util?tu, lai dubl?tu failus un mapes dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP.

Piez?me. Lai dubl?tu failus vai mapes, jums j?b?t administratora vai dubl??anas operatora at?auj?m. Dubl??anas operatori un administratori var dubl?t un atjaunot ?ifr?tos failus un mapes, neat?ifr?jot tos.

?is saraksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.

Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.

K? dubl?t failus un mapes

1. darb?ba. Dubl??anas util?tas start??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), ievadiet ntbackup.exe un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Ja tiek s?kts Dubl??anas un atjauno?anas vednis, p?rejiet pie 3. darb?bas. Dubl??anas util?ta nav instal?ta, ja sa?emat ??du k??das zi?ojumu:
  Windows cannot find 'ntbackup.exe' (Windows nevar atrast 'ntbackup.exe').
  ??d? gad?jum? noklik??iniet uz Exit (Iziet) un p?rejiet pie 2. darb?bas.

2. darb?ba. Dubl??anas util?tas instal??ana

 1. Datora CD vai DVD diskdzin? ievietojiet Windows XP disku.
 2. Noklik??iniet uz Exit (Iziet).
 3. Noklik??iniet uz Start (S?kt),Run (Izpild?t), ievadiet turpm?k nor?d?to tekstu un noklik??iniet uz OK (Labi):
  CDDrive:\valueadd\msft\ntbackup\ntbackup.msi
  Piez?me. CDDrive ir burts, kas apz?m? CD vai DVD diskdzini. Ja nezin?t, ar k?du burtu tas ir apz?m?ts, m??iniet izmantot burtu D vai E.
 4. Atbilsto?i Dubl??anas un atjauno?anas ved?a pazi?ojuma aicin?jumam noklik??iniet uz Finish (Pabeigt).
 5. Iz?emiet Windows XP disku.
 6. Lai start?tu dubl??anas util?tu, noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), ievadiet ntbackup.exe un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

3. darb?ba. Dubl?jamo mapju vai disku atlas??ana

 1. Lap? Welcome to the Backup and Restore Wizard (Esiet sveicin?ts Dubl??anas un atjauno?anas vedn?!) noklik??iniet uz Advanced Mode (Papildu re??ms).
 2. Noklik??iniet uz z?mnes Backup (Dubl?jums).
 3. Izv?ln? Job (Darbs) noklik??iniet uz New (Jauns).
 4. Noklik??iniet, lai atlas?tu izv?les r?ti?as diskier?c?m, kur?m j?izveido dubl?jumkopijas. Ja v?laties veikt noteiktu atlasi, izv?rsiet v?lamo disku un p?c tam noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?as v?lamajiem failiem un map?m.
 5. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u System State (Sist?mas st?voklis).

  Piez?me. Ja v?laties dubl?t sist?mas iestat?jumus un datu failus, dubl?jiet visus datora datus, k? ar? sist?mas st?vok?a datus. Sist?mas st?vok?a dati ir, piem?ram, re?istrs, COM+klases re?istr?cijas datu b?ze, faili, kas ir Windows failu aizsardz?b?, k? ar? s?kn??anas faili.

4. darb?ba. Dubl?juma failu atra?an?s vietas izv?le

 1. Sarakst? Backup destination (Dubl?juma m?r?is), noklik??iniet uz dubl?juma m?r?a, kuru v?laties izmantot.
 2. Ja, veicot iepriek??jo darb?bu, noklik??in?j?t uz File (Fails), noklik??iniet uz Browse (P?rl?kot) un p?c tam atlasiet atra?an?s vietu. K? dubl?juma faila m?r?i var nor?d?t t?kla koplietojumu vietu.

5. darb?ba. Failu dubl??ana

 1. Z?mn? Backup (Dubl?jums) noklik??iniet uz Start Backup (S?kt dubl?jumu). Tiek par?d?ts dialoglodzi?? Backup Job Information (Dubl?jumkopijas izveides darba inform?cija).
 2. Sada?? If the media already contains backups (Ja datu nes?j? jau ir iek?auti dubl?jumi), izmantojiet k?du no ??m darb?b?m:
  • Ja v?laties pievienot ?o dubl?jumu iepriek??jiem dubl?jumiem, noklik??iniet uz Append this backup to the media (Pievienot ?o dubl?jumu datu nes?jam).
  • Ja ar ?o dubl?jumu v?laties p?rrakst?t iepriek??jos dubl?jumus, noklik??iniet uz Replace the data on the media with this backup (Aizst?t datus ar ?o dubl?jumu datu nes?j?).
 3. Noklik??iniet uz Advanced (Papildu).
 4. Noklik??inot atz?m?jiet izv?les r?ti?u Verify data after backup (P?rbaud?t datus p?c dubl?jumkopijas izveides).
 5. Lodzi?? Backup Type (Dubl?jumkopijas izveides tips), noklik??iniet uz v?lam? dubl?juma tipa. Noklik??inot uz dubl?juma tipa, dubl?juma tipa apraksts tiek par?d?ts sada?? "Apraksts."
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam uz Start Backup (S?kt dubl?jumkopijas izveidi). Tiek par?d?ts dialoglodzi?? Backup Progress (Dubl?jumkopijas izveides progress) un p?c tam tiek s?kta dubl?jumkopijas izveide.

6. darb?ba. Izie?ana no dubl??anas util?tas

 1. Kad dubl?jumkopijas izveide ir pabeigta, noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).
 2. Izv?ln? Job (Darbs) noklik??iniet uz Exit (Iziet).

PAPILDINDORM?CIJA

Skat?ties video par to, k? lietot dubl??anas util?tu

?aj? video redzam? inform?cija pal?dz veikt dubl??anas procesu. Lai skat?tos video, noklik??iniet uz pogas Atska?ot.

Piez?me. Lai skat?tos ?o video, dator? j?b?t instal?tai programmai Windows Media Player 7.0 vai jaun?kai Windows Media Player versijai. Lai ieg?tu jaun?ko Windows Media Player versiju, apmekl?jiet ??du Microsoft Web lapu:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 308422 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2007. gada 24. apr?lis - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbceip kbarttypeshowme kbhowtomaster KB308422

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com